Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 24/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 17 grudnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 24/2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 17 grudnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.. 

Radny P. Wojciechowski uczestniczył w posiedzeniu od godz.17.50, radny R. Kinach do godz. 17.40, Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu od godz. 16.15 do. 18.55. 

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów nr 22/2012 i 23/2012 z posiedzeń KGFiR.

5.       Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 r:

a) rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących:

- projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r.,

- sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie na 2013 rok,

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025. 

6.       Analiza planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok:

a) zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok.

7.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8.       Wolne głosy i wnioski. 

9.       Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 22/2012 został przyjęty 5 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Protokół nr 23/2012 został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przewodniczący A. Olenderski odczytał treść wniosków, które zostały zgłoszone przez radnych na poprzednim posiedzeniu Komisji, a które zostały przesłane do:

-         Burmistrza Rogoźna,

-         Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

-         Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

-         Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach.

Radny H. Janus zaproponował, aby na posiedzeniu Komisji odczytywać również treść udzielanych odpowiedzi na wnioski Komisji.

Przewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że kserokopia odpowiedzi jest przekazywana radnym wraz z materiałami na poszczególne sesje.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 r.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o:

-         projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok,

-         możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2013 rok,

-         projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że planowany na 2013 r. deficyt budżetu ma wynieść 5.101.806,00 zł, który zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 931.400 zł. W latach poprzednich spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła ponad 1 mln zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że planowana kwota spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika z harmonogramu ich spłaty. Dodała, że w kolejnych latach kwoty spłat kredytów i pożyczek będą znacznie wyższe.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że zadłużenie gminy na koniec 2012 r. ma wynieść 16,13% planowanych dochodów na 2012 r., natomiast zadłużenie na koniec 2013 r. ma wynieść 29,20% projektowanych dochodów na 2013 r. Dodał, że w 2013 r. gmina będzie miała najwyższy poziom zadłużenia spośród całego okresu, na jaki obejmuje wieloletnia prognoza finansowa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kredyty i pożyczki na budowę kanalizacji zaciągane są w transzach. Dodała, że planowana kwota zadłużenia obejmuje rozliczenie wspomnianej inwestycji. 

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w 2013 r. łączna kwota spłaty zobowiązań jednostki z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami przewidywana jest na kwotę 1.753.700 zł, co stanowi 3,60% zakładanych dochodów. Natomiast dopuszczalny limit spłat zobowiązań wynosi 15% planowanych na dany rok dochodów budżetu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że spłata rat kredytów ma wynieść 931.400 zł, a spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów ma wynieść 822.300 zł. Dodała, że przytoczony wskaźnik obowiązuje wyłącznie w 2013 r., ponieważ od 2014 r. będą obowiązywać wskaźniki nowe wskaźniki.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że w opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest pozytywna. Ponadto w opinii napisano, iż na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że wskaźnik spłaty zobowiązań oraz wskaźnik zadłużenia jednostki nie zostaną przekroczone. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dwa błędy i nieścisłości.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, wskazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową kwoty 10.951.565 zł, nie będzie poprawiać ponieważ nie dotyczy ona środków z art.5 ust. 1 pkt 3, a z których gmina współfinansuje realizowane projekty. W przypadku kwoty drugiego błędu została przygotowana stosowna autopoprawka do projektu uchwały.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – analiza planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 r.

Przewodniczący A. Olenderski przedstawił plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 r.

Skarbnik Gminy poprosiła, aby temat z miesiąca czerwca, tj. wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r. - absolutorium dla Burmistrza Rogoźna przenieść na miesiąc maj, a temat z miesiąca maja, tj. wdrożenie systemu gospodarowania odpadami w celu utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno przenieść na miesiąc czerwiec.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że w planie pracy Rady Miejskiej absolutorium dla Burmistrza Rogoźna planowane jest na miesiąc czerwiec, ale zgodnie z sugestią może dokonać zmiany tematów pomiędzy miesiącami: maj i czerwiec.

Radny M. Połczyński powiedział, że ze względu na ważność tematu, jakim jest budowa obwodnicy miasta Rogoźno, nie powinno odbyć się wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że zamierza zaprosić na posiedzenie Komisji w miesiącu lutym wszystkich radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby w planie pracy Rady Miejskiej w miesiącu maju ograniczyć się tylko do jednego tematu, tj. wykonania budżetu za 2012 r. - absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował, aby ocena działalności finansowej jednostek była w jednym miesiącu zarówno tematem posiedzenia Komisji, jak i obrad sesji.

Skarbnik Gminy zaproponowała, aby ocena działalności finansowej podległych jednostek była tematem obrad sesji w miesiącu kwietniu.

Radny H. Janus powiedział, że tematyka posiedzenia Komisji powinna być zbieżna z tematyką obrad sesji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby wykreślić z planu pracy Rady Miejskiej w miesiącu maju temat: działalność finansowa podległych jednostek.

Radny R. Kinach złożył wniosek o rozpoczynanie posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w poniedziałki o godz. 16.15, ze względu na brak miejsc parkingowych, ponieważ Urząd Miejski pracuje do godz. 16.00.

Radny A. Nadolny powiedział, że uważa wniosek za zasadny, ponieważ zaproszeni na posiedzenie goście nie mają gdzie zaparkować swoich pojazdów.

Wniosek radnego R. Kinacha został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Zgłoszone poprawki do projektu planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zostały przyjęte jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył wniosek, aby Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wprowadziła następujące zmiany w planie pracy Rady Miejskiej, temat:

-         wykonanie budżetu za 2012 r. - absolutorium dla Burmistrza Rogoźna, przenieść na miesiąc maj,

-         stan realizacji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy, przenieść na miesiąc czerwiec,

-         ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK, wykreślić z miesiąca maja.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejsjkiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Burmistrz Rogoźna B. Janus.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Nadolny zapytał czy z wnioskiem o najem lokali zwrócił się jeden najemca, czy sprawa dotyczy kilku najemców?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że najem dotyczy kilku najemców.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga.

Radny H. Janus powiedział, że w dniu 15 każdego miesiąca mogą być kolejki do kasy Urzędu, ponieważ wszyscy w tym dniu będą dokonywać stosownych wpłat.

Inspektor WGNRiOŚ zwróciła uwagę, że wskazanie każdej innej daty, będzie rodziło takie same wątpliwości jakie przytoczył radny H. Janus.

Skarbnik gminy zwróciła uwagę, że w terminie wpłaty podatku od nieruchomości nie ma kolejek przed kasą Urzędu, tak jak miało to miejsce w przeszłości.

 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z autopoprawką przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał kto będzie składał deklaracje mieszkańców skupisk ludzkich?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że deklaracje zobowiązany jest zarządca nieruchomości lub wspólnoty mieszkańców.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że w tej sprawie mieszkańcy mają różne zdania.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w ustawie zapisano jednoznacznie, kto jest zobowiązany do składania deklaracji.

Radny Z. Hinz zapytał czy odbyło się spotkanie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanymi z uchwałami, jakie muszą zostać podjęte.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że odbyło się kilka spotkań z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej. Pani Prezes ma nadal wątpliwości w kilku kwestiach.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że wystosowano pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o przedstawienie funkcjonowania odbioru odpadów, aby stosowne zapisy dotyczące budynków wielolokalowych móc ująć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy na wystosowane zapytanie Spółdzielnia Mieszkaniowa udzieliła odpowiedzi?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa przedłożyła informację kto zarządza nieruchomościami, ile jest pojemników, czyją własnością są pojemniki, ilu jest mieszkańców, jak często opróżniane są pojemniki. Poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno został poddany konsultacjom społecznym, i dopiero w miniony piątek Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej telefonicznie poprosiła o spotkanie w tej sprawie. 

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że należałoby zorganizować spotkanie z mieszkańcami Rudy, aby przedstawić im szczegóły funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby wydać biuletyn informacyjny dla mieszkańców, którym poświęcony byłby tematowi wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że ulotki informacyjne zostały przygotowane i jeżeli Rada Miejska podejmie stosowne uchwały, to rozpocznie się prowadzenie kampanii informacyjnej. Sołtysi do końca I kwartału muszą zorganizować zebrania i można na nich informować mieszkańców. Dodał, że na zebraniach wiejskich, na których uchwalano budżety sołeckie przedstawiano funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami, a radny mówi iż nie przedstawiono żadnych szczegółów. Wówczas informował, że stawka za odbiór odpadów ma wynosić ok. 8 -15 zł. Zainteresowanie ze strony mieszkańców było takie, a nie inne i można się spodziewać iż na kolejnych zebraniach będzie podobne zainteresowanie mieszkańców. Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców obliguje gminę ustawy. Radny informował mieszkańców Parkowa, że będą musieli myć butelki. Zebranie, jakie odbyło się w Parkowie było bardzo potrzebne, gdyż mieszkańcy byli podburzeni. Największym problemem jest proponowana stawka, ponieważ każdy z mieszkańców chciałby płacić jak najmniej.

Radny A. Nadolny powiedział, że Burmistrz mówi nieprawdę. Dodał, że Burmistrz wkłada w jego usta słowa, których nie wypowiedział.

Radny H. Janus powiedział, że uważa iż dobrze się stało że zebranie w Parkowie zostało zorganizowane, ponieważ radni dowiedzieli się na nim o wielu sprawach i wątpliwościach mieszkańców. Dodał, że na innych sołectwach zebranie nie zostało zorganizowane, gdyż obawiano się o frekwencje na nich.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zebranie w Parkowie było bardzo potrzebne. Mieszkańcy mieli okazje się dowiedzieć o wielu ważnych sprawach. Gdyby inni sołtysi zorganizowali tego typu zebrania, to udałby się na nie  i przedstawił informację o nowym systemie gospodarki odpadami. Dodał, że uważał iż informacja przedstawione na zebraniach są wystarczające.

Radny A. Nadolny powiedział, że w czasie jesiennych zebrań wiejskich informacja o nowym systemie została przedstawiona bardzo ogólnikowo. Mówiono, iż kosze mieszkańcy otrzymają w dzierżawę, a na zebraniu poinformowano iż kosz będzie trzeba nabyć, nie jest wiadomo czy będzie trzeba nabywać worki, itp.

Radny H. Janus powiedział, że w Regulaminie zapisano iż worki będą musieli zabezpieczyć właściciele posesji.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki. Ministerstwo przedstawia różne interpretacje w zakresie zapewniania worków. Przeprowadzając kalkulację założono, że worki będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Dodała, że w dniu dzisiejszym podano informację iż przedłożono projekt nowelizacji, która zakłada zmiany niektórych założeń obecnie obowiązującej ustawy.

Radny A. Nadolny powiedział, że przystępując do przetargu musi zostać ściśle określone kwestie związane z pojemnikami i workami.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że na posiedzeniach Komisji, które odbyły się w miesiącu sierpniu oraz na zebraniach wiejskich, w jakich uczestniczyła informowano, że obowiązkiem mieszkańca jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik. W sytuacji, gdy firma p. H. Siwińskiego nie wygrałaby przetargu i mieszkańcy zostaliby pozbawieni pojemników, dlatego w przetargu planuje zawrzeć zapis zobowiązujący przedsiębiorcę do dotarcia do mieszkańców i zawarcia z nimi umowy dzierżawy na pojemnik lub wykup pojemnika. Zwróciła uwagę, że ewentualna dzierżawa pojemników nie została uwzględniona w proponowanej stawce za odbiór odpadów, natomiast dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów zostało zawarte w proponowanej stawce opłaty.

Radny M. Połczyński powiedział, że jeżeli proponuje się mieszkańcom stawki opłat w kwotach 10 oraz 15 zł, i dodatkowo mieszkańcy mieliby zaopatrywać się w worki, to będzie to znaczące obciążenie ich budżetów.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że jeżeli przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dostarczania worków, to koszt ten wliczy do proponowanej stawki za odbiór odpadów.

Radny R. Kinach zapytał ile worków będzie musiał posiadać mieszkaniec.

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że potrzebne będą 4 worki.

Radny H. Janus powiedział, że w §10 zapisano iż właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, iż zapis ten jest zgodny z ustawą.

Radny R. Kinach powiedział, że comiesięczny zakup worków może stanowić poważne obciążenie dla mieszkańców. Jeżeli koszt jednego worka wyniesie 4 zł, to miesięcznie mieszkańcy wydadzą na nie dodatkowo 16 zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał skąd uzyskał informację, że worek ma kosztować 4 zł?

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że Fundacja „Nasza Ziemia” oferuje worki do zbiórki selektywnej, które kosztują 0,35 zł. W przedstawionej na sierpniowym posiedzeniu kalkulacji uwzględniono koszt dostarczenia worków, natomiast nie uwzględniono kosztu dostarczania pojemnika.

Radny H. Janus powiedział, że skoro planuje się zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczania worków, a w ustawie zapisano, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ich zapewnienia, to te dwie kwestie się wzajemnie wykluczają.

Inspektor WGNRiOŚ zwróciła uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała wytyczne dotyczące ustawy, i są one niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska. Koszt zakupu worka został wkalkulowany w opłatę za odbiór odpadów, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa w swej opinii poinformowała, że worek mimo iż jest urządzeniem do gromadzenia odpadów, może zostać w opłacie uwzględniony.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał na jakiej podstawie została wyznaczona wielkość pojemników, w jakie powinni zaopatrzyć się mieszkańcy?

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że wielkość pojemników została wskazana na podstawie przeliczeń, doświadczeń i wytycznych. Jeżeli wraz z pojemnikiem zostaną wystawione worki z odpadami, to gmina będzie musiała je odebrać.

Radny Z. Hinz powiedział, że sprawa nowego systemu gospodarowania odpadami będzie jeszcze dyskutowana. Zapytał czy worki muszą zostać wprowadzono, skoro są inne propozycje innych rozwiązań?

Inspektor WGNRiOŚ powiedziała, że system workowy jest tańszy dla mieszkańców, aniżeli zakup pojemników. Odbiorca odpadów zbieranych selektywnie nie będzie mógł ich mieszać przy odbiorze.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że leśnictwo zakupuje w detalu worki do zbierania śmieci, o pojemności 100 l, a ich koszt wynosi 9-10 zł/25 szt.

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Ryga.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus powiedział, że proponuje się zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg, choć warunki zimowe nie panują na drogach.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że akcja zima trwała przez tydzień, i trudno teraz przewidzieć jakie warunki atmosferyczne będą panować do końca roku. Faktura za zimowe utrzymanie dróg w miesiącu grudniu zostanie zapłacona w styczniu, ale należy podwyższyć plan finansowy aby zobowiązanie za miesiąc grudzień nie przewyższało planu na 2012 r. Jeżeli plan wydatków zostałby przekroczony, to jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Radny A. Nadolny powiedział, że wydatek ten może zostać zrolowany na rok następny.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie można zrolować wydatku na rok następny, ponieważ pod fakturę z miesiąca stycznia podpięte będą raporty z miesiąca grudnia. Jeżeli z treści faktury wynika, iż usługa była wykonana w roku poprzednim, to musi zostać zaliczona do kosztów roku, którego dotyczyła.

Radny H. Janus przypomniał, że w przeszłości jeździło się po faktury za montaż oświetlenia, aby zostały one wystawione w grudniu, a nie w styczniu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w planie danego roku była zaplanowana inwestycja związana z montażem oświetlenia, ale w roku następnym takiej inwestycji nie przewidywano do realizacji, dlatego płatności trzeba było dokonać w określonym roku, w którym miało być zrealizowane zadanie.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały umniejszone o 90 tys. zł. Zapytał czy proponowana zmiana wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu podatku od nieruchomości?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z tytułu podatku od nieruchomości nie wykonano dochodów na kwotę ok. 0,5 mln zł, po uwzględnieniu raty płatności z miesiąca listopada.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy sprzedaż nieruchomości uległa poprawie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sprzedaż działek budowlanych nie uległa poprawie, większość ogłaszanych przetargów kończy się wynikiem negatywnym. Poinformował, że zostały sprzedane dwie działki o łącznej wartości 1,2 mln zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał na jakie cele przeznaczone są sprzedane grunty?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że plan przestrzenny dopuszcza budownictwo mieszkaniowe wysokie lub szeregowe.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Radny M. Połczyński przypomniał, że kupcy z os. Przemysława zwrócili się z wnioskiem o umożliwienie parkowania pojazdów dowożących towar do punktów handlowych.

Radny H. Janus powiedział, że popiera wniosek kupców z os. Przemysława. Jednocześnie zwrócił uwagę, że część os. Przemysława jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego wniosek powinien zostać również do niej skierowany. Dodał, że pod znakiem strefa zamieszkania powinno umieścić się tabliczkę z napisem: „zakaz postoju nie dotyczy załadunku i rozładunku”.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że zwrócił się do niego p. A. Kowalski w sprawie możliwości postoju w strefie zamieszkania, jaką objęte jest os. Przemysława.

Radny H. Janus zapytał czy za wymalowanie „koperty” Urząd Miejski może żądać opłacenia ponad 2 tys. zł?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że kwota ponad 2 tys. zł jest roczną opłatą za wymalowanie „koperty”.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że drogi Spółdzielni Mieszkaniowej są również terenem gminnym.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że w przeszłości informowano iż ul. mjr Biskupskiego jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, a w związku z czym gmina nie może zamontować na niej lamp.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że p. A. Kowalski został ukarany mandatem, ale nie wie czy w czasie gdy rozładowywał towar, czy gdy samochód był zaparkowany w sąsiedztwie sklepu. Dodał, że os. Przemysława objęte jest strefą zamieszkania, a więc można parkować wyłącznie na wyznaczonych parkingach, ograniczona jest prędkość jazdy oraz swobodnie mogą się poruszać piesi. Zaproponowano p. A. Kowalskiemu wymalowanie „koperty”, a opłata za jej wymalowanie wynika z przepisów ustawy. Można znieść również strefę zamieszkania, ale wówczas trzeba by opracować organizację ruchu na terenie os. Przemysława i ustawić odpowiednie znaki drogowe.

Radny P. Wojciechowski zaproponował, aby pod znakiem strefa zamieszkania umieścić tabliczkę z napisem: „nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia w czasie załadunku i rozładunku”. Zwrócił uwagę, że ukarany przez policję nie został tylko p. A. Kowalski, ale również na kierowców parkujących w okolicach marketu Biedronka nałożone zostały mandaty.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy na kierowców stojących na parkingu koło marketu Biedronka zostały nałożone mandaty?

Radny P. Wojciechowski poinformował, że karani byli kierowcy parkujący na drodze koło marketu Biedronka.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że umieszczenie tabliczki pod znakiem strefa zamieszkania należałoby skonsultować z policją.

Zastępca Burmistrza powiedział, że problem miejsc parkingowych nie dotyczy wyłącznie okolic marketu Biedronka, ale terenu całego os. Przemysława. Dodał, że ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane parkowanie samochodów poza wyznaczonymi parkingami. Załadunek i rozładunek samochodów dowożących towar do sklepów trwa bardzo krótko, i tym samym bardzo nie utrudnia ruchu. Nadmienił, że w sprawie parkowania na os. Przemysława złożył wniosek do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i czeka na jej stanowisko. Ponadto rozmawiał z Komendantem Policji w Rogoźnie, który zwracał uwagę na względy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ponieważ sklep p. A. Kowalskiego położony jest blisko zakrętu, a wymalowanie w tej okolicy „koperty” z pewnością utrudni ruch w tej części os. Przemysława.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że przejeżdżając przez os. Przemysława obserwuje, że samochód zaparkowany przy sklepie p. A. Kowalskiego jest znacznym utrudnieniem dla kierowców. Dodał, że uważa iż tabliczka ze stosownym napisem powinna zostać zamontowana pod znakiem drogowym strefa zamieszkania.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że pod wnioskiem podpisali się również inni kupcy rogozińscy, więc sprawa nie dotyczy tylko p. A. Kowalskiego.

Radny H. Janus powiedział, że tabliczki umieszczane są pod znakami zakaz zatrzymywania lub zakaz postoju. Wyraził wątpliwość czy taka tabliczka może być zamontowana pod znakiem strefa zamieszkania. 

Radny Z. Hinz zaproponował zorganizowanie z handlowcami z os. Przemysława spotkania w sprawie miejsc parkingowych dla pojazdów dowożących towar.

Radny M. Połczyński zgłosił wniosek do Burmistrza Rogoźna o zorganizowanie spotkania z handlowcami z os. Przemysława przy współudziale przedstawiciela policji, w sprawie rozpatrzenia wniosku p. A. Kowalskiego. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy droga pomiędzy pawilonem handlowym p. Pyssy, a sklepem p. Charchuty należy do gminy, czy do Spółdzielni Mieszkaniowej?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że wspomniana droga raczej nie należy do gminy.

Radny P. Wojciechowski zgłosił wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie o zmianę organizacji ruchu na os. Przemysława, na odcinku drogi pomiędzy pawilonem handlowym p. Pyssy, a pawilonem handlowym p .Charchuty, z drogi dwukierunkowej na drogę jednokierunkową.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek o wytyczenie drogi gminnej w m. Jaracz, od drogi krajowej nr 11 do posesji p. Skrzypkowiaka. Droga powinna przebiegać pomiędzy działkami nr 12/1 i 31/3, natomiast obecnie zwyczajowa droga przebiega przez prywatne grunty p. Barteckiego. Ponadto właściwa droga powinna zostać wyrówna równiarką.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że jeżeli p. Bartecki chce odszukać słupki graniczne to powinien zwrócić się z tą sprawą do geodety. Jeżeli p. Bartecki wystąpi o rozgraniczenie gruntów, to wówczas zostaną wezwane wszystkie strony i nastąpi rozgraniczenie gruntów.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że jeżeli właściciele nie potrafią wskazać położenia kamieni granicznych, to koszty rozgraniczenia gruntów ponoszą w po połowie.

Burmistrz Rogoźna zapytał dlaczego gmina ma wytyczać drogę, skoro sprawa dotyczy prywatnej działki i problemów p. Barteckiego z ARiMR.

Radny A. Nadolny powiedział, że gmina powinna wytyczyć obszar drogi, ponieważ jest to droga gminna.

Radny Z. Hinz zaproponował zorganizowanie wizji lokalnej, ponieważ ma być głosowany wniosek, a nie wszyscy radni wiedzą jak w rzeczywistości przebiega droga.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, aby Komisja nie przegłosowywała wniosków o wytyczenie granic prywatnych działek.

Radny Z. Hinz zapytał ile zabudowań położonych jest przy wspomnianej drodze?

Radny A. Nadolny poinformował, że przy drodze znajduje się ok. 8 budynków mieszkalnych. Dodał, że jest to droga gruntowa, którą utwardzają mieszkańcy we własnym zakresie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał dlaczego zainteresowany mieszkaniec gminy nie zwrócił się do urzędu z tą sprawą.

Radny A. Nadolny poinformował, że p. Bartecki złożył wniosek o wydanie zgody na wycięcie krzewów rosnących wzdłuż jego pola. Po otrzymaniu stosownego zezwolenia uporządkował wskazany teren, a teraz oczekuje na ustawienie dwóch kamieni granicznych.

Wniosek radnego A. Nadolnego został przyjęty głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

Radny H. Janus zapytał czy tzw. podatek śmieciowy, jaki Rada Miejska ma uchwalić jest składnikiem budżetu? Inne podatki, np. rolny lub od nieruchomości są składowymi budżetu.

Skarbnik Gminy odpowiedział, że tzw. podatek śmieciowy jest częścią składową budżetu.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że zgodnie z porządkiem obrad sesji ma zostać przyjęty budżet Gminy Rogoźno, a dopiero później ma być podejmowana uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadów.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podjęcie uchwały w sprawie tzw. podatku śmieciowego i uchwały w sprawie budżetu gminy, nie są z sobą związane. Opłata za gospodarowanie odpadami wchodzi w życie od 1.07.2013 r. W projekcie budżetu przyjęto stawkę 8 zł/os. i jeżeli zostanie przyjęta inna stawka to w trakcie roku kwota planowanych przychodów zostanie zmieniona.

Radny H. Janus zapytał jakie wpływy z tytułu tzw. podatku śmieciowego zostały zaplanowane w budżecie?

Skarbnik Gminy poinformowała, że z tytułu wpływów za zagospodarowanie odpadów zaplanowano kwotę 703 tys. zł.

Radny H. Janus powiedział, że Rada Miejska ma prawo do zmiany zaproponowanych stawek, dlatego uchwała w sprawie tzw. podatku śmieciowego powinna zostać podjęta przed uchwaleniem budżetu, tak jak ma to miejsce w przypadku innych podatków.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że podatki obowiązują od dnia 1.01.2013 r., a tzw. opłata śmieciowa obowiązuje od 1.07.2013 r. i w trakcie roku budżetowego mogą zostać dokonane stosowne zmiany.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w porządku sesji uchwała dotycząca tzw. podatku śmieciowego ma być głosowana po podjęciu uchwały budżetowej, a nie przed, tak jak ma to miejsce w przypadku innych podatków. Jeżeli Rada Miejska zmieni zaproponowane przez Burmistrza Rogoźna stawki, to wówczas zmieni się kwota planowanych dochodów oraz rozchodów z tego tytułu. Zapytał co stało na przeszkodzie, aby najpierw były procedowane uchwały okołobudżetowe, a następnie był uchwalany budżet. 

Radny Z. Hinz poinformował, że przygotowując porządek obrad sesji konsultował się z Panią Skarbnik i wspólnie uznano iż kolejność podejmowanych uchwał jest prawidłowa.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z punktu widzenia budżetu nie ma to znaczenia, ponieważ taką samą kwotę zaplanowano po stronie wpływów oraz wydatków. Po rozstrzygnięciu przetargu okaże się, czy zaplanowana kwota dochodów i wydatków jest prawidłowa, czy też będzie trzeba ją zmieniać.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że nie można przesunąć w porządku obrad sesji podejmowanie uchwały w sprawie wysokości opłaty, ponieważ wszystkie uchwały związane z gospodarką odpadami muszą być podejmowane w odpowiedniej kolejności. Poinformowała, że w kalkulacji szacunkowo przyjęto 18 tys. mieszkańców, stawkę od jednego mieszkańca 8 zł oraz 30% nieściągalność opłaty od mieszkańców. Po zebraniu ankiet okazuje się, że liczba mieszkańców zamieszkujących gminę zmniejszyła się o ok. 2,500 osób. W związku z czym nawet jeżeli zostałaby uchwalona stawka w wysokości 10 zł, to planowane dochody z tego tytułu są zawyżone. Po rozstrzygnięciu przetargu będzie trzeba dokonać zmian w budżecie, ponieważ kwota z umowy z wykonawcą usługi musi być ujęta w budżecie. Jeżeli po przetargu okaże się iż proponowana stawka 10 zł jest zbyt wysoka, to Burmistrz wystąpi o jej obniżenie.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaka kwota została zaplanowana w budżecie?

Skarbnik Gminy poinformowała, że po wydatkach i dochodach zaplanowano kwotę 703 tys. zł, z tym że w wydatkach 653 tys. zł zarezerwowano na wywóz odpadów, a resztę środków zaplanowano na obsługę administracyjną oraz zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że na sesji mogą być zgłaszane wnioski do proponowanego porządku obrad i w związku z czym może on ulec zmianie. Regionalna Izba Obrachunkowa, która będzie weryfikować podjęte uchwały, stwierdzi czy uchwały zostały podjęte we właściwy sposób.

Radny H. Janus powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolując podjęte uchwały, nie sprawdza czy są one zgodne z porządkiem obrad.

Radny Z. Hinz poinformował, że bywały przypadki gdy Regionalna Izba Obrachunkowa występowała o przesłanie porządku obrad sesji.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z twierdzeniem iż budżet się nie zmieni. Jeżeli stawki się zmienią, to ulegną zmianie planowane kwoty dochodów i wydatków z tego tytułu.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że zmianę planowanych dochodów i wydatków będzie można przeprowadzić po rozstrzygnięciu przetargu. Jeżeli radni uważają inaczej, to mogą wprowadzić zmiany do porządku obrad.

Radny H. Janus zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku Sołectwa Tarnowo, które wnioskuje o wybudowanie chodnika, który został zdemontowany w trakcie realizacji inwestycji spowolnienia ruchu na terenie miejscowości.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że odbyła się wizja lokalna w której uczestniczyli właściciele działki oraz przedstawiciel GDDKiA. Właściciele gruntu nie wyrażają zgody na wykup gruntu pod budowę chodnika, dlatego chodnik będzie musiał zostać umieszczony w pasie GDDKiA tuż przy drodze. Przedstawiciel GDDKiA informował, że na budowę chodników do 2016 r. GDDKiA nie przewidzianych środków w budżecie.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że jeżeli właściciel gruntu go zagrodzi to wówczas nie będzie w ogóle chodnika.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy po ogrodzeniu gruntu przez jego właściciela nie będzie przejścia wzdłuż jezdni.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przejście będzie mogłoby wyłącznie wzdłuż jezdni, tuż przy asfalcie.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że w tej sytuacji można wystąpić do GDDKiA o wybudowanie chodnika na jej gruncie.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o przestawienie biało-czerwonych barier ochronnych do krawędzi chodnika, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 241 pomiędzy ul. Działkową a ul. Dworcową w m. Rogoźno. Poinformował, że wniosek w tej sprawie był już składany przez Komisję, jednak WZDW odpowiedziało że barierki są ustawione prawidłowo. Prosi się o przestawienie barierek do krawędzi chodnika, gdyż powstały wówczas pas o szerokości 2,40 m można przeznaczyć pod parking, który chce utwardzić i utrzymywać właściciel pobliskiego sklepu.

Przewodniczący A. Olenderski przypomniał, że temat barier ochronnych był już wielokrotnie poruszany, jednak WZDW dotychczas pozytywnie nie ustosunkowało się do składanych wniosków w tej sprawie.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 6 glosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Janus złożył wniosek o wycięcie dwóch drzew rosnących w okolicy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową prowadzącą do Ryczywołu w m. Gościejewo.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny M. Połczyński zapytał kto nadzoruje i odpowiada za układanie chodników w miejscach gdzie były wkopywane światłowody?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że urząd nie odpowiada za układanie chodników, ponieważ chodniki w pasie których był układany światłowód nie należą do gminy. Zastępca Burmistrza kontaktował się w tej sprawie zarówno z Zarządem Dróg Powiatowych, jak i Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. WZDW poinformowało, że jeżeli chodnik zostanie zgłoszony do odbioru, to wówczas zostanie powołana komisja odbiorowa, która dokona kontroli wykonanych prac. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że w wyniku prowadzonych prac doszło do uszkodzenia linii energetycznych, co spowodowało wyłączenie oświetlenia drogowego m.in. na ul. Seminarialnej.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że chodnik w m. Ruda, w pasie którego układany był światłowód również nie został prawidłowo ułożony.

Radny H. Janus poinformował, że światłowód układany był również w poboczu w pasie drogi gminnej w m. Gościejewo. Po zakończeniu prac pobocze zostało wyrównane i zasiano trawę, jednak nie zrobiono tego prawidłowo, gdyż podłoże nie zostało ubite i utwardzone.

Przewodniczący A. Olenderski złożył wniosek o demontaż lub wymianę fotoradaru stojącego w m. Ruda, ponieważ został on zdewastowany.

Zastępca Burmistrza poinformował, że urząd zgłosił już sprawę fotoradaru do GDDKiA.

Wniosek przewodniczącego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący A. Olenderski złożył uczestnikom posiedzenia życzenia świąteczne.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 16 stycznia 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf