Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 12.00

Protokół nr 25/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 stycznia 2013 r.  o godz. 12.00

w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2012 r. – przyjęcie sprawozdania.

2.       Kontrola załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza i Rady Miejskiej za 2012 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności. Radna E. Wysocka uczestniczyła w posiedzeniu od godz. 12.05. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca BurmistrzaK. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2012 r. – przyjęcie sprawozdania. 
  3. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza i Rady Miejskiej za 2012 r.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie za rok 2012 przedstawił Przewodniczący Komisji R. Dworzański.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania przygotowanego przez Przewodniczącego Komisji R. Dworzańskiego.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie za rok 2012 przyjęte zostało jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3 – kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza i Rady Miejskiej za 2012 r.

Informacja Przewodniczącego Rady o skargach i wnioskach kierowanych do Rady Miejskiej za rok 2012 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że Komisja Rewizyjna jako organ Rady Miejskiej nie posiada kompetencji do jej kontrolowania. Komisja Rewizyjna powinna kontrolować działania Burmistrza i realizację budżetu gminy.

Radny M. Kutka zapytał czy Sekretarz Gminy uważa iż pismo Pani Redaktor M. Żak nie powinno zostać zakwalifikowane jako skarga?

Sekretarz Gminy poinformowała, że w sprawie pisma opinię wydał radca. P. M. Żak mogła wystąpić na drogę postępowania cywilnego o naruszenie praw osobistych, czyli skierować sprawę do sądu. Zwróciła uwagę, że tylko sąd ma prawo przesłuchiwania stron i stwierdzenia czy dobra osobiste zostały naruszone. Na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego mogła dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym. Skarga może dotyczyć działania Burmistrza, a nie zachowania Burmistrza. Dodała, że uważa, iż sprawę powinien rozstrzygnąć sąd. Gdyby skarga dotyczyła działalności Burmistrza, wówczas organem kompetentnym do jej rozpatrzenia byłaby Rada Miejska. Należałoby się zastanowić, czy pismo nie powinno być skierowane do Rady Miejskiej, która powinna zająć stanowisko w tej sprawie.

Radny M. Kutka zapytał czy Przewodniczący Rady mógł się zająć pismem, skoro skargi na Burmistrza zgodnie z kpa rozpatruje Rada Miejska i stwierdzić czy pismo ma znamiona skargi, czy też nie?

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że pismo było adresowane imiennie do Przewodniczącego Rady. Dodała, że radni mieli możliwość zapoznania się z pismem. Ponadto radny mógł zgłosić wniosek o rozpatrywanie wniosku jako skargi i zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w sprawie złożonego pisma. Radnym została przekazana również opinia prawna dotycząca przedmiotowego pisma. Radni na podstawie opinii prawnej, która została im przekazana mogliby stwierdzić Na podstawie opinii prawnej radni mogliby stwierdzić, iż osobie składającej pismo przysługuje prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, iż należy rozpatrzyć kwestie skargi na działalność Burmistrza i skargi na zachowanie Burmistrza. Zapytał czy jakikolwiek organ, poza sądem może stwierdzić czy kogoś dobra osobiste zostały naruszone? Dodał, że Komisja powinna sprawdzić czy dochowany został termin udzielenia odpowiedzi wynikający z kpa.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że radni mogliby jedynie dokonać „sądu etycznego” nad zachowaniem radnego, a nie burmistrza. Zwrócił uwagę, że w wypowiedzi nie padły słowa wulgarne, ani uznawane za powszechnie obraźliwe, dlatego uważa iż udzielona odpowiedź jest jasna i wyczerpująca. Jeżeli Redaktor M. Żak uważa się za dotkniętą, to ma prawo dochodzenia swych praw na drodze postępowania cywilnego. Kwestia uznania czy ktoś jest rzetelny, i czy napisano obiektywny artykuł, jest sprawą względną.

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że p. M. Żak w swym piśmie żąda przeprosin. Rada Miejska nie może nałożyć na Burmistrza obowiązku przeproszenia kogokolwiek.

Radny M. Kutka powiedział, że radnym został przekazany harmonogram dyżurów, zgodnie z którym miał wyznaczony dyżur na dzień 31.12.2012 r. Poinformował, że nie mógł odbyć swego dyżuru, ponieważ w tym dniu Urząd pracował do godz. 13-tej. Dodał, że o fakcie iż nie będzie mógł odbyć swego dyżuru nie został poinformowany ani przez Przewodniczącego Rady, ani pracownika biura Rady.

Sekretarz Gminy poinformowała, że ogłoszenie o godzinach pracy było zamieszczone.

Radny M. Kutka odpowiedział, że nie ma obowiązku sprawdzania informacji na stronie internetowej.

 

Informację o złożonych skargach i wnioskach oraz sposobie ich rozpatrywania przez Burmistrza Rogoźna za rok 2012 przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy były kierowane skargi na działalność jednostek organizacyjnych, ich kierowników i pracowników?

Sekretarz Gminy poinformowała, że nie było skarg na działalność jednostek organizacyjnych. Wyjaśniła, że skargi na działalność kierowników rozpatruje Burmistrz, natomiast skargi na pracowników jednostek rozpatrują właściwi kierownicy. Poinformowała, że rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje dział VIII kpa. Dodatkowo w Regulaminie organizacyjnym wskazane są godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi złożonej czynności pracownika samorządowego oraz sposobem jej rozpatrzenia.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 24/2012 został przyjęty jednogłośnie 4 głosamizaw obecności 4 członków Komisji. 

 

W punkcie 5 porządku posiedzenia – sprawy bieżące.

Członkowie Komisji omówili działania Komisji w zakresie zaplanowanych na miesiąc luty kontroli.  

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 6 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że wpłynęło pismo w którym p. M. Kowalski zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na złożony przez niego wniosek z dnia 30.09.2012 r.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że p. M. Kowalski złożył wniosek do budżetu gminy na 2013 r., który złożył do Rady Miejskiej, mimo iż jego adresatem był Burmistrz Rogoźna.  

Radny M. Kutka zapytał czy p. M. Kowalski otrzymał pisemną odpowiedź na złożone wnioski?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przyjęto zasadę iż odpowiedzi na wnioski do budżetu gminy nie są udzielane.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że radnym przekazywane jest zestawienie złożonych wniosków, z informacją o ich ujęciu, bądź nie ujęciu w budżecie gminy. Dodał, że osoby spoza Rady Miejskiej powinny otrzymywać informację o ujęciu lub nieujęciu wniosku w budżecie gminy.

Radny M. Kutka powiedział, że jako mieszkaniec życzyłby sobie otrzymania odpowiedzi na złożone pismo. Zapytał czy kpa nie określa terminu w jakim powinna zostać udzielona odpowiedź na złożony wniosek?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie ma możliwości odpowiedzenia na wniosek do budżetu w ciągu 30 dni. Przygotowanie budżetu gminy i jego uchwalenie zostało określone w procederze prac nad projektem uchwały budżetowej.   

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Rogoźna o udzielanie o udzielanie wnioskodawcom pisemnych odpowiedzi na wnioski składane do projektu budżetu. Jednocześnie Komisja Rewizyjna proponuje wyłączyć z obowiązku udzielania odpowiedzi na wnioski składane przez radnych Rady Miejskiej, ponieważ dostarczane jest im zestawienie ogółu złożonych wniosków, wraz z informacją o ujęciu, bądź nieujęciu ich w budżecie Gminy Rogoźno.

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Ponadto poruszono następujące sprawy:

- zimowego utrzymania dróg i chodników,

- budowy kanalizacji sanitarnej,

- studzienek kanalizacyjnych na ul. II Armii Wojska Polskiego,

- odtwarzania nawierzchni dróg oraz chodników po budowie kanalizacji oraz układania sieci światłowodów,

- uruchomienia sygnalizacji świetlnej przy os. Przemysława,

- terminu rozpoczęcia budowy marketu Lidl. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13.05

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 21 lutego 2013 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

drukuj pobierz pdf