Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 29/2013 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 29/2013

z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 16.00

 

XXIX Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 30 stycznia 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że w dniu 23.01.2013 r. zmarł Kardynał Józef Glemp, zaś w dniu dzisiejszym na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono A. Zimniewicza – uhonorowanego Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Minutą ciszy uczczono Ich pamięć.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o zajęcie głosu p. J. Piszczka – konsultanta Wielkopolskiego Instytutu Jakości, p. P. L. Klepce  - Prezydentowi Unii Wielkopolan oraz R. Ciesielskiemu – Prezesowi Wielkopolskiego Instytutu Jakości.

Przedstawiciele w/w instytucji wręczyli Certyfikaty Wielkopolska Jakość firmie KMB Druk K. Łączak oraz Aquabellis sp. z o.o.

Burmistrz Rogoźna i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli nagrodzonym przedsiębiorstwom listy gratulacyjne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny A. Nadolny brał udział w obradach sesji od godz. 16.30.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Działalność Rogozińskiego Centrum Kultury:

a) wystąpienie Dyrektora RCK,

b) dyskusja.

6.       Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg:

                a) wystąpienie przedstawiciela gminy i zaproszonych gości,

                b) dyskusja.

7.       Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej:

a)    wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

8.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie,

b) podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zakończenie.

 

Uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że uwagi do treści protokołu zgłosił radny H. Janus, które zostały uwzględnione.

Radny H. Janus poinformował, że poprawki do protokołu zgłosił w dniu dzisiejszym i z tego powodu nie wszyscy radni nie mieli możliwości się z nimi zapoznać. Jedna z ważniejszych poprawek dotyczyła kwestii wprowadzenia przez radnego R. Dworzańskiego do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że radny R. Dworzański wyraził się niewłaściwie, ponieważ chodnik na ul. Kotlarskiej i ul. Kościuszki po prawej stronie został już wyremontowany na wniosek radnych w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 12 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że w dniu 28.12.2012 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rogoźnie, czyli budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w dniu sesji na wniosek Starosty Obornickiego. Zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu w Obornikach, dlaczego nie wprowadził do porządku obrad sesji i nie przygotował projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu na rzecz Gminy Rogoźno, o co w stosownej uchwale apelowała Rada Miejska w Rogoźnie?

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, że apel który wystosowała Rada Miejska w Rogoźnie nie był skierowany do Rady Powiatu. Apel był kierowany do władz Powiatu, a przede wszystkim do Zarządu Powiatu. W związku z powyższym nie był zobowiązany do wywoływania jakiejkolwiek uchwały. Uchwałę na ten apel wywołał Zarząd Powiatu.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że w apelu Rady Miejskiej miał następującą treść: „Rada Miejska w Rogoźnie kieruje apel do władz Powiatu Obornickiego, a przede wszystkim do Zarządu Powiatu o wstrzymanie procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul.  Kościuszki 41 stanowiącej byłą siedzibę Zespołu Szkół Agrobiznesu im. D. Chłapowskiego. Rada Miejska w Rogoźnie zwraca się z prośbą do władz Powiatu Obornickiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Rogoźno nieruchomości, o której mowa w ust. 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przesłania apelu Radzie Powiatu Obornickiego oraz Zarządowi Powiatu Obornickiego.” Dodał, że uważa, iż Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje porządek obrad sesji. Zwrócił uwagę, iż w trakcie sesji wielokrotnie apelowano o przygotowanie stosownego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, że o przygotowanie projektu uchwały apelował radny P. Wojciechowski. Dodał, iż jego apelu nie musiał uwzględniać. Apel Rady Miejskiej był kierowany przede wszystkim do Zarządu Powiatu, i to on na niego zareagował, choć odwrotnie niż oczekiwano. Rada Powiatu w głosowaniu 9 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” przyjęła uchwałę, która została wywołana przez Zarząd Powiatu.

Radny A. Jóźwiak zapytał Przewodniczące Rady Powiatu Obornickiego czy jest członkiem Zarządu Powiatu?

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, że nie jest członkiem Zarządu Powiatu.

Radny P. Wojciechowski zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady jako radny Rady Powiatu mógł przygotować projekt uchwały, o który apelował.

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego wyjaśnił, że mógł przygotować projekt owej uchwały, ale ze względu na obecne realia postanowił nie przygotowywać uchwały, która nie miała racji powodzenia.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że na sesji w dniu 24.10.2012 r. Starosta Powiatu informował iż apel Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zaprzestania procedury w zakresie sprzedaży zabudowanej nieruchomości jest przedwczesny, gdyż procedura nie została wszczęta, ponieważ Zarząd Powiatu nie może jej sprzedać bez zgody Rady Powiatu. Dziś wiadomo iż apel Rady Miejskiej nie był zbyteczny, ani przedwczesny. W piśmie skierowanym do Burmistrza Rogoźna z dnia 6.02.2012 r. zwracał się z możliwością użyczenia budynku na cele oświatowo-wychowawcze. Wówczas Starosta proponował iż użyczenie może być nawet na 20 lat, z okresem 2-letniego wypowiedzenia. Zapytał co się zmieniło, iż zarówno Starosta ani Zarząd Powiatu nie dopuszcza możliwości przekazania budynku w innej formie, niż za określoną kwotę gotówki? Nadmienił, iż Powiat budynek otrzymał w aporcie i za który nigdy nie zapłacił. Zwrócił uwagę iż budynek ZSA służył zawsze mieszkańcom Rogoźna i okolic.

Starosta Powiatu Obornickiego wyjaśnił, że umowa użyczenia jest umową cywilno-prawną, która powoduje iż rzecz lub nieruchomość oddawana jest bezpłatnie bez zmiany właściciela. Umowa sprzedaży lub darowizny powoduje zmiany właściciela. Proponując umowę użyczenia kierowano się chęcią zreformowania szkolnictwa w Gminie Rogoźno. Rada Miejska w Rogoźnie nie podjęła uchwały w sprawie zmiany siedziby szkół, to przekazanie budynku stało się bezzasadne. Dodał, że zmianie uległa również sytuacja finansowa powiatu, gdyż potrzebne są środki finansowe na rozbudowę szpitala. Poinformował, że uchwałę w sprawie sprzedaży budynku ZSA wycofał z porządku obrad sesji Rady Powiatu, ponieważ miał nadzieję, iż samorządy dojdą do porozumienia w zakresie zagospodarowania wspomnianego budynku. Burmistrz Rogoźna zwrócił się z pismem, iż samorząd Gminy Rogoźno zainteresowany jest wyłącznie pozyskaniem budynku po ZSA za symboliczną złotówkę lub za darmo. Zwrócił uwagę, że fakt iż budynek położony jest na terenie Rogoźna nie oznacza, że jego właścicielem jest Rogoźno. Powiat został ustawowo wyposażony w mienie, a więc budynek z mocy prawa stał się jego własnością, za pośrednictwem Gminy Rogoźno. Nie uzasadnionym jest twierdzenie iż budynek został przekazy przez Gminę Rogoźno, i w sytuacji gdy nie jest on potrzebny „Obornikom” na prowadzenie szkoły, to należy się on Rogoźnu. Dodał, że samorząd powiatowy zrobił wszystko aby sprawę doprowadzić do końca. Gmina Rogoźno na sesji w miesiącu grudniu, nie przyznała pomocy finansowej na rozbudowę szpitala i dostosowanie go do stawianych wymogów. Dodał, że Powiat Obornicki nie ma możliwości rozbudowy szpitala wyłącznie z własnych środków. W związku z tym zwrócił się do wszystkich gmin o udzielenie pomocy. Nadmienił, że zaoferował sprzedaż budynku za kwotę jaką oczekuje się od Gminy Rogoźno. Jeżeli Powiat Obornicki nie otrzymał żadnej deklaracji pomocy, to musiała zostać podjęta wspomniana uchwała, jednak jej podjęcie nie stanowi, iż przystąpiono do jego sprzedaży. Poinformował, że zarówno Zarząd jak i Rada Powiatu oczekują iż temat nie został zakończony. Poinformował, że zwrócił się do Burmistrza Rogoźna o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – z zakresu oświaty, na zabudowę usługową z zakresu obsługi ludności, przedsiębiorstw, oświaty, administracji, kultury, zdrowia i opieki społecznej, handlu detalicznego, z wyjątkiem handlu wielkopowierzchniowego, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu i rekreacji z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dodał, że liczy iż samorząd Gminy Rogoźno zrozumie potrzeby Powiatu. Zwrócił uwagę, że na konieczną rozbudowę szpitala potrzeba 2 mln zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy Starosta otrzymał deklaracje od samorządu Obornik oraz Ryczywołu w sprawie pomocy finansowej na rozbudowę szpitala?

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że nadal są prowadzone rozmowy. W dniu wczorajszym, wraz z pracownikami Starostwa odpowiedzialnymi za inwestycje rozmawiał z Wójtem Ryczywołu. Dodał, że uważa, iż porozumienie z Gminą Ryczywół jest możliwe do osiągnięcia, gdyż są deklaracje iż radni prawdopodobnie przychylą się do wniosku o dofinansowanie inwestycji. Z Gminą Obornik rozmowy nadal są prowadzone, a wszelkie rozstrzygnięcia mają zapaść do końca I kwartału 2013 r.

W. Ruks powiedział, że rozumie iż Powiat Obornicki potrzebuje 2 mln zł na rozbudowę szpitala, jednak nie rozumie dlaczego tą kwotę ma pokryć Gmina Rogoźno. Zapytał dlaczego pula potrzebnych środków nie została podzielona na trzy gminy, a tylko zrzuca się na Gminę Rogoźno? Dodał, że jako mieszkaniec Rogoźna obserwuje jak jego miasto „umiera”. Nadmienił, że obecnie Rogoźno wygląda gorzej aniżeli po najeździe szwedzkim i przejściu wojsk rosyjskich w 1813 r.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że końcowa część wypowiedź p. W. Ruksa nie dotyczyła pytania do p. Starosty.

Starosta Powiatu Obornickiego wyjaśnił, że w dniu 19.10.2012 r. zwrócił się do burmistrzów i rad miejskich z prośbą o udzielenie pomocy na potrzebną rozbudowę szpitala. Ciężar pomocy został podzielony na wszystkie gminy, proponując następujące kwoty pomocy: Gmina Oborniki – kwota 4,5 mlz zł, Gmina Rogoźno – kwota 2 mln zł i Gmina Ryczywół – kwota 0,5 mln zł. Poinformował, że we wspomnianej kwocie nie ma udziału Starostwa. Starostwo zamierza wyemitować obligacje na kwotę ponad 2 mln zł, a pozyskane środki przeznaczyć na adaptację pozostałych pomieszczeń szpitala.

M. Kowalski zapytał, że jak to się dzieję iż Starosta odpisuje na każdy jego wniosek i prośbę, a Burmistrz Rogoźna i Rada Miejska to ignoruje. Poinformował, że złożył trzy wnioski i nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Dodał, że w miesiącu styczniu złożył kolejne pismo. Zapytał kto uchwala budżet?

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, iż obecnie zadawane są pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu. Wyraził wątpliwość czy adresatem zadanego pytania powinien być Starosta. Jeżeli p. M. Kowalski chce zadać pytanie Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady bądź Radnym to powinien uczynić to w punkcie wolne głosy.

Radny H. Janus powiedział, że Starosta chciał zawrzeć transakcję z Gminą Rogoźno, a która na ostatniej sesji została poparta przez 7 radnych. Dodał, że uważa iż na owej transakcji Rogoźno zyskałoby to, że budynek nie zostanie sprzedany. Zapytał czy takie transakcje Starosta zawiera z Gminą Ryczywół i Gminą Oborniki? Czy w zamian za dofinansowanie szpitala obiecuje jakieś budynki, czy wyłącznie gminy przeznaczą środki? Dodał, że część Rady poparła złożony wniosek.

Starosta Powiatu Obornickiego odpowiedział, że Gmina Rogoźno została potraktowana w sposób szczególny, w zamian za dofinansowanie szpitala w kwocie ok. 2 mln zł, zaproponowano bezpłatne przekazanie budynku wraz z działką i zabudowaniami o łącznej wartości 2,3 mln zł. Dodał, że tego typu transakcji nie proponował ani Gminie Ryczywół, ani Gminie Oborniki. W sytuacji gdy budynek stał się zbędny i wychodząc naprzeciw społeczeństwu Rogoźna, a także radnym, uważa że jest to niewątpliwa okazja. Poinformował, że jeżeli zostaną przekazane środki, to budynek zostanie przekazany.       

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli środki w kwocie 1,8 mln zł lub 2 mln zł zostałyby przekazane Starostwu, to budynek pozostałby w Gminie Rogoźno, która już jako jego właściciel mogłaby go sprzedać. Wówczas Starostwo otrzymałoby środki na rozbudowę szpitala, a Gmina Rogoźno wyszłaby na przysłowiowe „zero”.

Starosta Powiatu Obornickiego powiedział, że jest zainteresowany wyłącznie pozyskaniem środków finansowych na rozbudowę szpitala. Dodał, że zagospodarowanie budynku ZSA jest wyłącznie decyzją Gminy Rogoźno.

Radny H. Janus zapytał Starostę czy bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego budynek ZSA nie ma szans na sprzedaż?

Starosta Powiatu Obornickiego powiedział, że bez zmiany planu zawęzi się grono potencjalnych kupców. Budynek z przeznaczeniem na potrzeby oświaty, może kupić instytucja, która będzie prowadziła w nim edukację. Gmina mając do dyspozycji budynek, może zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że realizowany jest punkt: pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego. Dodał, że pytania do Burmistrza nie powinny być kierowane, natomiast p. M. Kowalski zadał nieskończone pytanie do Starosty.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że jest osobą prowadzącą obrady i decyduje, czy głos p. M. Kowalskiego był zasadny, czy też nie w owym punkcie porządku obrad.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że również ma prawo się w tej kwestii wypowiedzieć i ustosunkuje się do tej sprawy pisemnie.  

Radny P. Wojciechowski zapytał radnych Rady Powiatu reprezentujących Gminę Rogoźno czy nie obawiają się że budynek po ZSA jeżeli zostanie sprzedany, to nie podzieli losu budynku ośrodka w Owczegłowach?

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, że jest to pytanie typu: co by było, gdyby było. Poinformował, że zarówno on, jak i radny G. Wańkowicz głosowali przeciw sprzedaży budynku ZSA. Stwierdził, że zarówno radny A. Jóźwiak jak i radny P. Wojciechowski mają wyrzuty sumienia, iż nie zagłosowali „za”, gdy była wywołana uchwała w sprawie zmiany sieci szkół, ponieważ budynek po ZSA byłby w użytkowaniu Gminy Rogoźno.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że wie jak głosował i nie musi mu przypominać. Ponadto wie jak głosował p. P. Gruszczyński, gdyż był na sesji Rady Powiatu. Zapytał co zrobił Przewodniczący Rady Powiatu i przedstawiciel ziemi rogozińskiej, aby nie dopuścić do głosowania?

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że zagłosował przeciw.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że p. P. Gruszczyński zarzucił mu iż ma wyrzuty sumienia. Zapytał czy p. P. Gruszczyński nie ma wyrzutów sumienia, że nie potrafił przygotować uchwały o nieodpłatnym przekazaniu budynku i przekonać większość Rady Powiatu do bezpłatnego przekazania budynku na rzecz Gminy Rogoźno?

Radny A. Nadolny zapytał czy z wypowiedzi Starosty wynika, iż sprawa budynku ZSA jest nadal „otwarta” i Gmina Rogoźno ma możliwość jego nabycia? Dodał, że dziwi się radnym z „koalicji rządzącej”, że teraz rozpaczają. Przed miesiącem, gdy zgłaszał wniosek do wieloletniej prognozy finansowej mogli podnieść „odpowiednio rękę”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że jest to polemika, a nie pytanie.

Starosta Powiatu Obornickiego odpowiedział, że sprawa jest nadal „otwarta” i od pisma z jakim zwrócił się do Burmistrza, do sprzedaży budynku jest jeszcze daleka droga.

Radny H. Janus zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego czy wie jakie są koszty dofinansowania oświaty poza subwencją, a jakie koszty byłyby po przeniesieniu Gimnazjum Nr 2 do budynku ZSA, gdzie uczniów byłoby mniej niż obecnie w ZSA?

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, że zna koszty utrzymania budynku ZSA. To że powiedział o decyzji radnych w głosowaniu uchwały w sprawie sieci szkół nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli dziś radni domagają się budynku w formie darowizny, to jeżeli gmina przejęłaby budynek to koszty również by ponosiła. Dodał, że mówił iż była możliwość aby budynek znalazł się we władaniu gminy. W demokracji większość ma rację i z tym się nie dyskutuje.       

 

V. Działalność Rogozińskiego Centrum Kultury:

a) wystąpienie Dyrektora RCK,

Informację o działalności Rogozińskiego Centrum Kultury przedstawił Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kutury P. Szturmiński – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na terenie Gminy Rogoźno działalność kulturalna prowadzi samorządowa instytucja kultury, którą jest Rogozińskie Centrum Kultury, wpisane do rejestru Organizatora i posiadające osobowość prawną. W skład Rogozińskiego Centrum Kultury wchodzą: Ośrodek Kultury, Biblioteka i Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz w strukturach, którego znajduje się również redakcja „Kuriera Rogozińskiego”. Obsługa kadrową, finansową i administracyjna tych jednostek zajmuje się dział administracji. Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4. W ośrodku zatrudnieni są: instruktorzy działalności podstawowej, operator urządzeń audiowizualnych, pracownik gospodarczy i instruktor muzyczny. Działalność stała i systematyczna ośrodka kultury to:

- Orkiestra Dęta RCK im. E. Korybalskiego,

- Zespół taneczno-marszowy PA-MAR-SZE,

- Dziecięcy zespół taneczny ISKIERKI,

- Grupa teatralna TO MY i TO MY Junior,

- warsztaty twórczości dziecięcej,

- Chór Mieszany ECHO,

- Zespół Śpiewaczy „Przemysław”,

- zajęcia brydżowe,

- sekcja szachowa.

W stałych zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Kultury (próby zespołów i warsztaty) każdego tygodnia uczestniczy ok. 250 osób oraz ok. 50 osób w zajęciach chórów. W ciągu roku Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu stałych, cyklicznych imprez i wydarzeń o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, m. in.: koncert noworoczny, koncerty „Wieczór z operetką”, współorganizacja finału WOŚP, akcja Ferie Zimowe z Ośrodkiem Kultury, konkurs wiedzy „Bajkowy Świat”, Dni Rogoźna, wianki, Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych, itd. Z pomieszczeń Ośrodka Kultury korzysta wiele organizacji, związków, stowarzyszeń czy instytucji organizując tu kursy, spotkania, zebrania itp. Muzeum Regionalnego im. W. Dutkiewicz w dniu wczorajszym obchodziło jubileusz 30-lecia działalności. Statutowym działaniem muzeum jest pozyskiwanie i konserwacja zbiorów. W zbiorach Muzeum wg wykazu z grudnia 2012 r. znajduje się 8.157 eksponatów (m. in. w dziale historycznym 3.237 eksponatów, w dziale etnograficznym - 781 eksponatów, w dziale przyrodniczym 2.251 eksponatów). W roku ubiegłym pozyskano ogółem 86 eksponatów do działu historycznego, 4 eksponaty do działu geologii oraz 5 eksponatów do działu przyrodniczego. Ogółem Muzeum w 2012 r. zwiedziło 4.381 osób. Biblioteka w Rogoźnie mieści się na os. Przemysława i należą do niej dwie filie biblioteczne, które mieszczą się w Gościejewie i Parkowie. Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Biblioteka posiada również ofertę dla osób  niewidomych i niedowidzących, dzięki której możliwy jest dostęp tych osób do materiałów drukowanych zapisanych w formie elektronicznej, dzięki czemu osoby te mogą w dużym stopniu korzystać z zasobów biblioteki. Biblioteka jest organizatorem dwóch stałych konkurów: „Zachwyt nad światem przyrody” i „Wielkopolska w podaniach i legendach”. Zwrócił uwagę, że wszystkie obiekty RCK wymagają kontynuowania rozpoczętych prac remontowych. Podziękował prasie lokalnej za umieszczanie informacji i anonsów o imprezach organizowanych przez RCK. Dodał, że działalność RCK na tak wielu płaszczyznach i w takim zakresie nie byłaby możliwa bez życzliwości mieszkańców Rogoźna i sołectw z terenu gminy. Trudno wymienić wszystkie gesty bezinteresownej pomocy ze strony służb mundurowych, osób prywatnych, placówek oświatowych, zakładów pracy, instytucji czy też organizacji pozarządowych. Podziękował za dotychczasową okazaną pomoc i wszelkie gesty życzliwości.  

Radny R. Kinach zapytał ile wynosi jednorazowy koszt wypożyczenia sceny wraz zadaszeniem? Zapytał czy byłaby możliwość zakupu sceny i jaki jest to koszt?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że koszt wypożyczenia sceny zależy od wielkości sceny. Jednostkowy koszt wypożyczenia sceny mniejszej z zadaszeniem, bez oświetlenia wynosi 3.000 zł. Koszt wypożyczenia większej sceny wynosi ok. 5 tys. zł. Dodał, że niektóre gminy kupują sceny, jednak trzeba pamiętać iż ktoś scenę musi rozstawić i trzeba ją przechowywać. Jeżeli sceny są atestowane to pracownicy musza być odpowiednio przeszkoleni, a także trzeba zadbać aby scena zarabiała, a wówczas ktoś musiałby się nią zajmować.

Radny A. Nadolny przypomniał, że kiedyś w dniu obrad Rady Miejskiej oprócz flag znajdował się napis z informacją o obradach. Zapytał czy Dyrektor RCK nie uważa, iż ze względów informacyjnych napis powienien być wystawiony? Zapytał czy istnieje możliwość przywrócenia tego zwyczaju?

Dyrektor RCK odpowiedział, że flagi są zawsze wywieszane. Poinformował, że ze względu na zmianę wystroju podejścia do Ośrodka Kultury, nie ma możliwości wywieszania infromacji. Dodał, że planuje umieszczenie na ścianie budynku Ośrodka Kultury banera świetlnego, na którym możnaby umieszczać wszelkiego rodzaju informacje.

Radny A. Nadolny zapytał ile wynosi koszt zakupu baneru świetlnego i kiedy można się jego spodziewać?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że koszt zakupu baneru o wymiarach 2x1m wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Dodał, że chciałby zakupić baner świetlny umożliwiający wyświetlanie grafiki oraz filmików i pokazów.

Radny H. Janus zapytał na jakiej podstawie wydzierżawiana jest scena?

Dyrektor RCK wyjaśnił iż zawsze korzysta się ze sceny najtańszej. Zbierane są informacje od kliku kontrahentów i wybierana jest najtańsza oferta. W sytuacji gdy w określonym terminie tańsza scena jest zajęta, to trzeba poszukiwać innej w podobnej cenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że docierają do niego informacje iż coś ma się zmienić z wydawnictwem „Kuriera Rogozińskiego”. Poprosił o potwierdzenie lub zdementowanie tych informacji.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że analizował koszt wydawania „Kuriera Rogozińskiego” i wraz z pracownikami muzeum szukał sposobu obniżenia kosztów jego wydawania. Na posiedzeniu KSSOiK został utwierdzony iż „Kurier Rogoziński” powinien być nadal wydawany.

 

b) dyskusja,

Nikt nie zabrał głosu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godzinie 17.50, a do grona obecnych dołączyli: radny A. Olenderski, radny R. Szuberski, radny A. Nadolny i radny H. Janus od godz. 17.55, radna R. Dworzański od godz. 17.58 oraz radna E. Wysocka od godz. 18.00.

 

VI. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)  wystąpienie przedstawiciela gminy i zaproszonych gości,

Informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Z. Wiese – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na sezon zimowy 2012/2013 dokonano zakupów materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych. Do przygotowania mieszanki zakupiono 150 t piasku oraz 25 t soli, a łączny koszt zakupionych materiałów wraz z transportem wyniósł 13.197,75 zł. Zakupy były niższe niż w latach ubiegłych, ponieważ z sezonu zimowego 2011/2012 pozostało ok. 150 t mieszanki piasku z solą. Na zimowe utrzymanie chodnik, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Rogoźno w sezonie 2012/2013 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 29.10.2012 r. odbył się przetarg i jako najkorzystniejszą ofertę wybrano Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński na kwotę brutto 238.356,22 zł. w dniu 5.11.2012 r. zawarto umowę, zgodnie z którą wynagrodzenie wykonawcy za cały okres zimowego utrzymania dróg tj. od 5.11.2012 do 15.04.2013 r. nie może przekroczyć w/w kwoty. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następować fakturami miesięcznymi, a wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie wykonanych w danym miesiącu prac, potwierdzonych raportami dziennymi przez pracowników Straży Miejskiej oraz przyjętymi w umowie cenami jednostkowymi. W listopadzie i grudniu 2012 r. Gmina Rogoźno nie poniosła żadnych kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Za prowadzone akcje i dyżury pełnione w grudniu 2012 r. faktura opiewa na kwotę 14.358,60 zł. Wysokość kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013 uzależniona jest od warunków pogodowych w pozostałym okresie zimowym.

 

Informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych B. A. Jeran.

Dyrektor ZDP poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami jak co roku przygotował Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, który został przyjęty przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 3.12.2012 r. W/w dokument przedstawia obowiązujące zasady w zakresie standaryzacji działań, co do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania. Drogi powiatowe utrzymywane są w IV, V i VI standardzie. W IV standardzie utrzymywane są drogi łączące siedziby powiatów, czyli w przypadku Gminy Rogoźno jest to droga Rogoźno-Murowana Goślina oraz Rogoźno-Ryczywół. Pozostałe drogi powiatowe utrzymywane są w V i VI standardzie. W standardzie IV utrzymania dróg jezdnię odśnieża się na całej szerokości, ale posypuje się wyłącznie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu oraz przerwy w ruchu komunikacyjnym mogą trwać do 8 godzin. W V standardzie dopuszcza się przerwy w komunikacji trwające do 24 h, a w VI standardzie przerwy mogą wynosić do 48 h. Zwrócił uwagę, iż standardem zimowego utrzymania dróg nie są objęte drogi o nawierzchni gruntowej, gdyż standardami objęte są wyłącznie drogi o nawierzchni bitumicznej. Do prowadzenia akcji zimowej ZDP dysponuje 9 pługami (w tym 5 pługów lekkich – patrolowych) oraz 5 piaskarkami. Ponadto ZDP dysponuje także pługiem wirnikowym do walki z zaspami. W 2012 r. na drogi powiatowe wysypano blisko 1200 t mieszaniny piasku i soli. Pod względem finansowym wydatkowano mnij niż średnio w ostatnich pięciu latach (330 tys. zł), jednak mieszaniny zużyto na poziomie średniej (1290 t). W 2013 r. na akcję zima dotychczas wydano 121 tys. zł. Zwrócił uwagę, że wydatki na zwalczanie skutków zimy jako część wydatków na bieżące utrzymanie dróg umniejszają możliwości w zakresie normalnej działalności utrzymaniowej. W zarządzie dróg nie jest prowadzony stały dyżur zimowy, gdyż ZDP działa jako administracja drogowa, a nie służba drogowa.

Radny A. Nadolny podziękował Dyrektorowi ZDP za przycięcie koron drzew rosnących przy drodze powiatowej w Parkowie.

 

b) dyskusja:

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że nie wykoszenie drogi powoduje iż po opadach śniegu zostaje ona zasypana na równi z rosnącymi chwastami. Wykoszenie pobocza drogi powoduje, że śnieg przesypuje się przez drogę, a nie ją zasypuje, a więc oszczędza się na wykaszaniu. Dodał, że w czynie społecznym wykasza 1 km drogi powiatowej w stronę Kaziopola. Sołtys Sołectwa Kaziopole może potwierdzić, iż na wykoszonym odcinku drogi nie tworzą się zaspy, natomiast na drodze przy której rosną chwasty o wysokości do 1 m, tworzą się zaspy, a samochody muszą być wyciągane przez ciągniki. W budżecie gminy są środki na wykaszanie poboczy, ale ze względu na jednorazowy lub dwukrotny przejazd w ciągu roku powoduje iż w odległości 1 m od asfaltu chwasty nadal rosną. Dodał, że uważa iż wykaszając pobocza zaoszczędza się na odśnieżaniu. Zapytał dlaczego nie jest to wykonywane?

Dyrektor ZDP odpowiedział, że wykaszanie związane jest ze środkami finansowymi. Gdyby posiadał większy budżet, wówczas kosiłby je co miesiąc na szerokość 4 m, a nie na szerokość 1 m jak jest czynione. Ponadto wzdłuż dróg sadziłby dzikie róże, aby zatrzymać śnieg i aby zwierzęta nie przechodziły, a jednocześnie poprawiłby estetykę drogi. Poinformował, że drogi gruntowe równa raz w roku, a sołtysi chcą aby równanie drogi wykonywać raz w miesiącu. Dodał, że w tym roku również ZDP nie będzie malował pasów środkowych dróg i ma nadzieje iż wystarczy środków finansowych na malowanie przejść dla pieszych. Zwrócił uwagę, że ZDP nie posiada funduszy także na zakup i montaż barier odgradzających jezdnię od rowów i miejsc niebezpiecznych, gdyż na realizację tej inwestycji potrzebuje ok. 2 mln zł.

Radny H. Janus powiedział, że Dyrektor ZDP podobnie jak Urząd Miejskie informuje iż nie ma środków finansowych na wykaszanie. Jeżeli jest ciężka zima, to muszą znaleźć się środki finansowe na odśnieżanie. Dodał, że uważa iż jeżeli zostaną wydane środki na wykaszanie dróg to zaoszczędzi się na ich odśnieżaniu. Jeżeli chwasty rosną na wysokości 50 cm lub 1 m, to po przejeździe pługa i ponownym opadzie śniegu, tworzy się skarpa odgarniętego śniegu.

 

VII. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej:

a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2012 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny A. Nadolny poprosił o podanie liczby skarg jakie zostały złożone oraz czego dotyczyli i przez kogo i na kogo zostały złożone.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że nie potrafi udzielić w tej chwili szczegółowej odpowiedzi. Zaproponował zapoznanie się z protokołami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Dodał, że w styczniu 2012 r. Komisja Rewizyjna analizowała skargi z roku 2011. Na posiedzeniu w miesiącu styczniu br. analizowano także skargi i wnioski za 2012 r., a szczegółową informację przedstawi w innym punkcie porządku obrad.

Radny A. Nadolny zapytał czy nie pamięta ile było złożonych skarg? Dodał, że uważa iż gdyby złożono mało skarg, to Przewodniczący Komisji zapamiętałby ich liczbę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że nie pamięta ile było złożonych skarg. Ponownie zaproponował, aby zapoznać się z protokołami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli dobrze pamięta to złożono jedną skargę na urzędnika.

Radny A. Nadolny powiedział, że przypomina sobie iż skargę złożył p. Z. Nowak. Redaktor gazety również złożyła skargę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że do Komisji Rewizyjnej wpłynęła prawdopodobnie jedna skarga. Prosi o zapoznanie się z protokołami z posiedzeń Komisji, ponieważ „nie chce być ciągany za słowo”, gdyż nie pamięta dokładnej liczby skarg. Dodał, że skarga Pani Redaktor nie była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, gdyż do niej nie była skierowana.

Radny A. Nadolny zapytał dlaczego skarga p. Z. Nowaka wpłynęła do Komisji Rewizyjnej, skoro złożył on skargę? 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że nie potrafi w tej chwili udzielić odpowiedzi na to pytanie. Sprawozdanie zostało przekazane radnym z odpowiednim wyprzedzeniem, dlatego należało na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zasugerować rodzaj pytań, aby można było udzielić na nie odpowiedzi.

Radny M. Kutka poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pytał Sekretarz Gminy dlaczego nie jest rozpatrywana skarga p. M. Żak. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że skarga p. M. Żak nie została zakwalifikowana jako skarga.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnieprojekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus poinformował, że radnym została przekazana opinia prawna w sprawie zasad tworzenia nowych statutów. W opinii napisano iż: „żaden z aktów prawnych (..) nie określa wprost kiedy dany akt prawny należy nowelizować, a kiedy zastąpić go nowym aktem prawnym. Zatem w tej materii występuje określona swoboda podejmowania decyzji przez organy tworzące prawo. (…) Burmistrz Rogoźna, który jako projektodawca uchwały zadecydował, że uzasadnionym jest nadanie nowego statutu, a nie nowelizowanie obowiązującego. (…) Takie rozwiązanie sprawia również, że nowy akt prawny jest przejrzysty, wewnętrznie spójny, łatwiejszy do interpretacji i stosowania, gdyż jego wykładnię przeprowadza się w oparciu o jeden dokument.” Podobne stanowisko na posiedzeniu KGFiR przedstawiał również Dyrektor RCK. Sekretarz Gminy również wskazywała, że należałoby uchwalić nowy statut. Przypomniał, że Statut Gminy Rogoźno uchwalony został prawdopodobnie w 2008 r. i wówczas dyskutowano jak to uczynić. Dodał, że wskazywał iż statut należy uchwalić w sposób, w jaki wskazuje opinia prawna, a zmian było ok. 100. Gdyby uchwalono zmiany do statutu, to byłoby duże zamieszanie, gdyż nikt by nie wiedział w jakim miejscu jest określony paragraf. Nadmienił, że był chwilowo wyśmiewany i chciano mu udowodnić, że nie ma racji. Sekretarz Gminy mówiła, iż najpierw należy uchwalić zmiany do statutu, a po ich zaakceptowaniu przez Wojewodę należy uchwalić tekst jednolity. Dodał, że nie miało to logicznego uzasadnienia. Dodał, że sposób uchwalania dzisiejszego statutu jest identyczny ze sposobem proponowanym przez niego podczas uchwalania Statutu Gminy Rogoźno.

Radny R. Kinach poinformował, że w pkt 8 nowego statutu RCK zapisano, iż: Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Burmistrzem Rogoźna, natomiast w obowiązującym statucie tego zapisu nie ma. Zapytał na jakiej zasadzie obecnie funkcjonuje stanowisko Zastępcy Dyrektora RCK, skoro tego stanowiska nie ma w obecnie obowiązującym statucie?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że w starym statucie nie było stanowiska Zastępcy Dyrektora, ale zgodnie z Regulaminem organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Rogoźna w dniu 3.01.2003 r., owe stanowisko zostało powołane. Zgodnie z ustawą w nowym statucie wymagane jest ustanowienie organów zarządczych, dlatego w statucie musi być ujęte stanowisko oraz sposób powoływania i odwoływania Zastępcy Dyrektora.

Radny H. Janus powiedział, że skoro Regulamin organizacyjny został zatwierdzony przez Burmistrza Rogoźna w 2003 r. Zapytał na podstawie jakiego aktu prawnego zostało on zatwierdzony?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że Regulamin organizacyjny wprowadza Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Radny H. Janus zapytał czy taki zapis znajduje się w obecnym statucie?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że w poprzednim statucie nie było stanowiska zastępcy.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w poprzednim statucie w §16 zapisano iż: w przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik na podstawie stałego upoważnienia. W Regulaminie organizacyjnym RCK z dnia 6.01.2003 r., zaakceptowanym przez Burmistrza Rogoźna, w §3 zapisano iż: oprócz stanowiska dyrektora w RCK tworzy się następujące stanowiska kierownicze: zastępca dyrektora i główny księgowy. Dodała, że mówiła o zapisach ze statutu z 2000 r.

Radny H. Janus powiedział, że z Regulamin organizacyjny na wniosek Dyrektora zatwierdzał Burmistrz.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Burmistrz akceptował Regulamin organizacyjny. Dodała, że w nowym statucie w §11 zapisano iż: Dyrektor określa w drodze zarządzenia: regulamin organizacyjny i jego zmiany, po uprzednim zasięgnięciu opinii Burmistrza Rogoźna, działającego w imieniu Organizatora oraz stowarzyszeń twórców i organizacji związkowych działających w RCK, ponadto Dyrektor opracowuje regulamin pracy i wynagrodzenia.

Dyrektor RCK dodał, że w starym statucie §14 mówił iż: schemat organizacyjny RCK, tryb i dyscyplinę jego pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora.

Radny R. Dworzański powtórzył iż w opinii prawnej napisano iż żaden akt prawny nie określa w jaki sposób należy procedować, „w tej materii występuje określona swoboda podejmowania decyzji przez organy tworzące prawo”. Dodał, że organy tworzące prawo podejmują swobodna decyzję czy tworzą nowy statut, czy też poprawiają stary statut.

Radny R. Szuberski zapytał kto jest organizatorem? Dodał, że art. 13 ustawy mówi iż instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Ponadto w ust. 3 zapisano iż: organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora. Jeżeli organizatorem jest Rada, to w tym przypadku powinno być analogicznie.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że statut RCK nadawany jest przez Radę Miejską – organ stanowiący, a organizatorem jest Gmina Rogoźno.

Radny R. Szuberski zapytał jak ten zapis ma się do zatwierdzenia poprzedniego statutu? Dodał, że powinien być on tylko zaopiniowany przez organizatora.

Radny H. Janus odpowiedział, że radny R. Dworzański przytoczył to samo co on mówił. Ówcześnie mówiono iż uchwalenie nowego statutu jest bezprawne, gdyż najpierw trzeba wprowadzić poprawki do starego statutu, a następnie przystąpić do jego nowelizacji. Poinformował, że posiada uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Stargardzkiego Centrum Kultury, na mocy której pozytywnie zaopiniowano pozytywnie Regulamin organizacyjny Stargardzkiego Centrum Kultury. W uzasadnieniu do uchwały napisano: „zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji po zasięgnięciu opinii organizatora (Rada Miejska) oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.” Dodał, że tego typu opinii w 2003 r. nie było. Zapytał czy wg obecnych przepisów i zgodnie z uchwałą ze Stargardu Szczecińskiego, do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego potrzebne jest zasięgnięcie opinii organizatora? Nadmienił, że organizatorem i uchwałodawcą statutu jest Rada Miejska.   

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że temat statutu RCK był poruszany. Ze względu na pojawiające się wątpliwości zrezygnowano z jego nowelizacji, ponieważ ustawa o bibliotekach mówiła iż nie można ich łączyć z innymi instytucjami kultury. Dodała, że odstąpiono od przygotowania projektu statutu RCK, ze względu na ustawę o bibliotekach. Zwróciła uwagę, że prawo nie działa wstecz, a więc niektóre sądy, np. w Gliwicach wskazał iż: „zakaz łączenia biblioteki z innymi instytucjami obowiązuje dopiero od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 21.12.2001 r. Natomiast wszelkie połączenia bibliotek z innymi instytucjami, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie wskazanej nowelizacji ustawy o bibliotekach pozostają w mocy i nie naruszają postanowień prawa.” Przypomniała iż ówczesna dyskusja dotyczyła powodów nie uchwalania nowego statutu RCK. Odstąpiono od uchwalania statutu, ponieważ gminy które uchwaliły nowy statut instytucji kultury, musiały kierować sprawy do sądów i czekać na ich orzeczenie. O sprawie informował Burmistrz Rogoźna na sesji w miesiącu listopadzie 2011 r.

Radny M. Kutka powiedział, że nie rozumie wypowiedzi Sekretarz Gminy w sprawie łączenia muzeów, itd. Dodał, że radny R. Szuberski wskazywał iż w regulaminie zapisano, że po uprzednim zasięgnięciu opinii Burmistrza, dyrektor tworzy regulamin organizacyjny. Ustawa wskazuje iż regulamin opiniuje Rada Miejska, czyli organizator. Zapytał czy Rada Miejska uchwalając statut, może zrzec się swych kompetencji na rzecz Burmistrza, skoro ustawa mówi inaczej?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że oczekiwał merytorycznych pytań do przygotowanego projektu statutu RCK, a prowadzona dyskusja dotyczy co jest w Stargardzie lub co było przez 5-cioma lub 10-cioma laty. W poprzedniej kadencji dyskutowano o zmianie statutu, gdyż już wówczas należało go zmienić. Ze względu na fakt iż RCK działało jako połącznie trzech jednostek, a stan prawny wskazywał iż takie połączenie nie powinno funkcjonować, chyba że w momencie wprowadzenia ustawy taki stan rzeczy istniał. Nadmienił, że radny M. Kutka nie był radnym poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, gdy dyskutowano nad zmianą statutu. Nie zmieniono statutu RCK, ponieważ nie chciano ryzykować że Wojewoda rozdzieli RCK na poszczególne jednostki. W §2 nowego statutu napisano, iż: organizatorem RCK jest Gmina Rogoźno. Dodał, że radni wskazują iż organizatorem jest Rada Miejska. Statut uchwala Rada Miejska, a organizatorem jest Gmina Rogoźno, w imieniu której działa Burmistrz Rogoźna.

Radny M. Kutka poprosił Burmistrza, aby nie czynił mu zarzutów iż się na czymś nie zna, bo nie był radnym w poprzedniej kadencji. Dodał, że temat zna bardzo dobrze, ponieważ funkcjonowanie RCK w świetle obowiązujących przepisów było tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Rogoźna poprosił radnego M. Kutkę, aby wskazał w którym momencie swojej wypowiedzi powiedział, iż radny M. Kutka się nie zna na tej sprawie.

Radny H. Janus powiedział, że na zlecenie Burmistrz Rogoźna miała być przeprowadzona kontrola wewnętrzna w RCK, gdy Dyrektorem był p. M. Galczewski. Protokół kontroli znajduje się prawdopodobnie w RCK, a do dziś radni nie zapoznali się z nim. Zapytał czy protokół z kontroli może odczytać Dyrektor RCK lub czy może zostać on przekazany radnym?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że zgodnie z ustawą: „organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora”, a ponadto „dyrektora instytucji powołuje organizator”. Nie ma przypadku, że dyrektora powołuje Rada Miejska. Dodał, że kompetencją Rady jest uchwalenie statutu instytucji kultury, natomiast powołanie dyrektora jest kompetencją organizatora, a więc Burmistrza.

Radny R. Szuberski wskazał iż problem jest określenie definicji organizatora, ponieważ raz jest nim Rada Miejska, a raz Burmistrz Rogoźna. Przytoczona przez radnego H. Janusa uchwała dot. innego ośrodka kultury, wskazuje iż regulamin opiniowany jest przez Radę Miejską. Poprosił Sekretarz Gminy o wskazanie jednoznacznej definicji organizatora, aby radni nie mieli wątpliwości. Pogratulował rademu H. Janusowi procedowania Statutu Gminy Rogoźno.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że organizatorem RCK jest Gmina Rogoźno. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są: Rada Miejska oraz Burmistrz. A w związku z tym Burmistrz jest organem wykonawczym, a organem uchwałodawczym jest Rada Miejska, która uchwala statuty jednostek organizacyjnych.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że chce się dowiedzieć kto jest organizatorem i opiniuje regulamin organizacyjny instytucji kultury.

Sekretarz Gminy powtórzyła iż organizatorem jest Gmina Rogoźno.

Radny H. Janus zapytał kto powoływał Rogozińskie Centrum Kultury, a wówczas Rogozińskie Centrum Kultury i Sportu?

Sekretarz Gminy poinformowała, „że tak jak w przypadku przedłożonego projektu statutu, wówczas Rada Miejska podjęła uchwałę nr 220/2000 odnośnie zatwierdzenia statutu”.   

 

        Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie, podjęta została 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

b) podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychprojekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych.

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.              

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytanie radnego Z. Chudzickiego o treści: „Szanowny panie Burmistrzu! Budowa hali widowiskowo-sportowej to jedna z najbardziej „wyczekiwanych” inwestycji naszego miasta. Wspólnie z mieszkańcami uważamy, że powinna niezwłocznie znaleźć się na liście priorytetowych przedsięwzięć sportowych w gminie Rogoźno. W związku z powyższym pozwolę sobie zadać następujące pytania? 1) Jakie są aktualne perspektywy dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz przewidywane koszty budowy? 2) Czy Gmina Rogoźno zamierza podjąć jakieś kroki w tym celu? Jeśli tak, to jakie? 3) Czy Pan Burmistrz zamierza w najbliższym czasie zaproponować radzie wprowadzenie tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rogoźno na lata 2013-2025?” – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski  odczytał odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej na zapytanie złożone przez radną R. Tomaszewską, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutkę, radnego M. Płczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego A. Nadolnego i radnego H. Janusa o treści: W odpowiedzi na zapytanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie (data wpływu do urzędu 27 grudnia 2012 r.) informuję, iż:

1) w 2011 r. radni uczestniczyli w następujących szkoleniach:

L. p.

Nazwa szkolenia

Uczestnicy

Łączny koszt szkolenia

[w zł]

Łączny koszt podróży

[w zł]

Przysługująca dieta

[w zł]

1.

Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ kontrolny w samorządzie terytorialnym - Poznań

R. Dworzański,

A. Jóźwiak

590,00

101,08

-

2.

Szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących komisji rewizyjnych w zakresie absolutorium za 2010 rok - Piła

R. Dworzański,

A. Jóźwiak,

E. Wysocka

300,00

-

-

3.

Praca rady gminy i powiatu - Poznań

R. Tomaszewska,

 M. Kutka,

H. Janus

880,00

101,58

-

4.

Współpraca gminy z NGO (organizacjami pozarządowymi) - Poznań

Z. Hinz

380,00

-

-

 

2) w 2012 r. radni uczestniczyli w następujących szkoleniach:

L. p.

Nazwa szkolenia

Uczestnicy

Łączny koszt szkolenia

[w zł]

Łączny koszt podróży

[w zł]

Przysługująca dieta

[w zł]

1.

Szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie absolutorium - Piła

R. Dworzański,

M. Kutka

300,00

100,30

-

2.

Postępowanie skargowo-wnioskowe w jednostkach samorządu terytorialnego – rozpatrywanie w praktyce - Poznań

Z. Hinz

280,00

83,58

-

Ponadto w załączeniu przekazuję zestawienie konferencji i semianariów organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. ”– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Radny H. Janus powiedział, że w ciągu 2 lat radni uczestniczyli 6 szkoleniach, natomiast Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało łącznie 26 konferencji i seminariów. Natomiast Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, którego Gmina Rogoźno jest członkiem zorganizował 52 szkolenia i nikt w nich nie uczestniczył. W poprzedniej kadencji radni otrzymywali oferty oraz tematy szkoleń i wówczas zainteresowany radny mógł w określonym szkoleniu uczestniczyć. Zapytał dlaczego radni przestali otrzymywać informacje o organizowanych szkoleniach? Zaproponował aby przekazywać radnym informacje o wszystkich organizowanych szkoleniach, żeby mogli wybrać z intersujących ich tematykę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że zapytanie dotyczyło szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia, których Gmina Rogoźno jest członkiem. Dodał, że przesyłane są oferty bardzo drogich szkoleń organizowanych przez różne instytucje. Zobowiązał się do przekazywania informacji o szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia, których Gmina Rogoźno jest członkiem. Zwrócił uwagę, że nie zna przypadku gdy radnemu zainteresowanemu problemem szkoleń oraz seminariów, odmówiono możliwości wzięcia w nich udziału. Nadmienił, że radni powinni również interesować czy są organizowane szkolenia, a nie odpowiedzialność za zaistniałą sytuację kierować na jego osobę.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady, gdyż radni musieliby co tydzień kontaktować się z biurem Rady Miejskiej i pytać czy jest oferta jakiegoś szkolenia. Dodał, że uważa iż radni powinni być informowani o organizowanych szkoleniach.   

Radny H. Kuszak powiedział, że instytucje doskonalące radnych posiadają kalendarz szkoleń. Zaproponował aby ich kalendarz został przesłany pocztą elektroniczną radnym, aby mogli się z nim zapoznać.

 

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 18.01 br. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym omawiano tematy: realizację usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno oraz aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg. Poinformował, że na posiedzenie Komisji nie przybył żaden z przedstawicieli Enea, dlatego temat dot. usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych będzie omawiana na jednym z kolejnych posiedzeń.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24.01 br. Jednym z tematów była działalność kulturalna w gminie, w ramach której została omówiona działalność Rogozińskiego Centrum Kultury, chórów i stowarzyszeń kulturalnych. Komisja zapoznała się również z funkcjonowaniem Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”. Ponadto Komisja skierowała do Burmistrza Rogoźna 5 wniosków, które dotyczyły: rozważenia możliwości dofinansowania „Kuriera Rogozińskiego”, rozważenia możliwości przekazania dodatkowych środków finansowych na działalność chórów i zespołów śpiewaczych, działających przy Rogozińskim Centrum Kultury oraz w strukturach organizacji pozarządowych, rozważenie możliwości zakupu pomieszczenia z płyty metal-plast dla Rogozińskiego Klubu Sportowego "Wełna", który zostałby przeznaczony na dodatkowe szatnie dla zawodników, rozważenie możliwości przebudowy budynku klubu sportowego, w sposób pozwalający na wygospodarowanie pomieszczenia na niezbędne toalety i przeznaczenie środków finansowych z budżetu gminy na zakup materiałów budowlanych i sanitariatów oraz rozważenie możliwości przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na renowację bocznej płyty boiska wraz z montażem oświetlenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 15.01 br., na którym przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za rok 2012 oraz przeprowadziła kontrolę załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza i Rady Miejskiej w Rogoźnie. Poinformował, że do Rady Miejskiej nie została skierowana żadna skarga. Wpłynęło natomiast pismo redaktor M. Żak w sprawie nietaktownego zachowania Burmistrza Rogoźna i radnego H. Kuszaka, które skierowane było do Przewodniczącego Rady Miejskiej i na które zainteresowana osoba otrzymała odpowiedź w wymaganym terminie. Do Rady Miejskiej wpłynęły trzy wnioski, na które zainteresowane osoby otrzymały odpowiedź. Ponadto została złożona jedna skarga na czynności pracownika samorządowego. Poinformował, że w 2012 r. Burmistrz Rogoźna przyjął 206 interesantów w różnego rodzaju sprawach.

 

Radny H. Janus poinformował, iż Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa podjęła wnioski w następujących sprawach:

- o rozszerzenie zaproszonych gości na posiedzenie Komisji w dniu 18.02 br. o wszystkich posłów z okręgu, a także wszystkich radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pominiętego radnego Rady Powiatu Obornickiego;

- o regulację zegarów astronomicznych, gdyż kilka obwodów włącza lub wyłącza się zbyt wcześnie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski wyjaśnił, że zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zostało przekazane wszystkim radnym. Być może grono zaproszonych gości było zbyt wąskie, gdyż nie było okazji skonsultowania listy zaproszonych osób. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione i zaproszenia do posłów oraz radnego Powiatu Obornickiego zostaną przesłane. Dodał, że uważa iż załatwianie sprawy należy rozpocząć od „opcji rządzącej”, czyli PO i PSL. Minister Rolnictwa nie został zaproszony, ponieważ uznał iż nie ma on czasu na zajęcie się tą sprawą. Komisja zadecydowała iż zaproszeni zostaną wszyscy posłowie. Dodał, że uważa iż sprawę należy rozpocząć załatwiać od osób rządzących i gdyby nie znalazła wśród nich zainteresowania, to należałoby rozszerzyć krąg zainteresowanych osób.

Radny A. Nadolny wyjaśnił, że zgłosił wniosek o rozszerzenie zaproszony gości, ponieważ temat obwodnicy jest bardzo ważny dla mieszkańców Gminy Rogoźno, a także sąsiednich gmin. Dodał, że może się zdarzyć iż głos posła opozycyjnego przyda się także. Uważa iż goście powinni zostać zaproszeni w pierwszej kolejności, ponieważ osoby doproszone mogą poczuć się urażone. Zapytał od kiedy SLD jest w koalicji rządzącej, ponieważ został zaproszony poseł Ajchler?   

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zirytowała ją wypowiedź radnego o mniejszościach, które nie mają wpływu na decyzje. Nadmieniła, że sama jest w mniejszości.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że posłowie którzy początkowo nie byli zaproszeni mogą czuć się pominięci i obrażeni. Dodał, że „opcja rządząca” również może czuć się niedoceniona, z uwagi iż Rada zwraca się do szerokiego grona posłów i dlaczego w pierwszej kolejności nie rozmawia się z rządzącymi. Powiedział, że mniejszość ma swoje prawa. Wyjaśnił, że na sesji nie są odczytywane wnioski, gdyż w pełnej treści są odczytywane na posiedzeniu Komisji. Jeżeli radni chcą, aby były one odczytywane na sesji, to może być to czynione.    

Radny H. Janus poinformował, że nie oczekuje iż ma być odczytywana pełna treść wniosku. Wystarczy iż będzie przekazywany temat wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie będzie tego czynił, to będzie to świadczyć iż w ciągu pięciu godzin obrad Komisja nie podejmuje żadnego wniosku, a są posiedzenia na których podejmowanych jest kilka lub kilkanaście wniosków. Poinformował, że Przewodniczący Rady i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w Dniu Babci i Dziadka w Gościejewie, a fakt ten został pominięty w informacji Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że być może przez przeoczenie w informacji nie ujął swej obecności na tej uroczystości. Dodał, że w informacji nie wpisuje wszystkich swych działań, ujmuje tylko najważniejsze jego zdaniem.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 10 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 11 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 18.12.2012 r. do 28.01.2013 r. załącznik nr 12 do protokołu.

Radny H. Janus powiedział, że nie chciał Burmitrzowi, ani Przewodniczącemu niczego narzucać. Dodał, że w imprezie uczestniczył zarówno Zastępca Burmistrza, jak i Przewodniczący Rady.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w sprawozdaniu z realizacji uchwał w pkt 1 napisano iż zawiadomiono o udzieleniu dotacji dla p. S. Szalczyńskiej. Zapytał czy taka uchwała została podjęta przez Radę, czy jest to błąd?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że do przygotowanej informacji wkradł się błąd, gdyż dotację udzielono p. S. Szczepańskiej.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy z powodu odmowy Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przyjecia środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską na przebudowę chodników, planowana inwestycja nie zostanie zrealizowana?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Dyrektor WZDW nie przyjmie środków finansowych, gdyż inwestycja kosztowałaby ok. 360 tys. zł i nie jest ona ujęta w ich budżecie i planach. Dodał, że sprawa ma być ponownie analizowana w miesiącu kwietniu, gdy być może pojawią się jakieś środki finansowe w WZDW, a także wolne środki w Gminie Rogoźno.

Radny H. Kuszak przypomniał, że składał interpelację w sprawie robót wykonywanych w trakcie układania światłowodu. Miała zebrać się komisja, która miała ocenić stan techniczny powtórnie ułożonych chodników. Zwrócił uwagę, że chodniki na ul. Kościuszki są w bardzo złym stanie, a piesi nie mogą po nich bezpiecznie chodzić. Mieszkańcy mieli nadzieję iż chodniki zostaną przebudowane.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Komisja się odbyła i prace nie zostały odebrane. Kolejne spotkanie komisji odbyć się ma po ustąpieniu mrozów.

Radny H. Kuszak zwrócił uwagę na aspekt bezpieczeństwa mieszkańców. Jeżeli pieszy złamie nogę, a właściciel nieruchomości nie jest ubezpieczony, to urząd powinien ponosić odpowiedzialność.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w przedstawionej przez radnego H. Kuszaka sytuacji odpowiedzialność ponosi zarządca drogi.

Radny P. Wojciechowski poprosił o omówienie tematu spotkania przedsiębiorstwa „Rol-Mech” oraz spotkania z Prezesem Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, a także burmistrzami i wójtami.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w przedsiębiorstwie „Rol-Mech” odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej i miało charakter spotkania opłatkowo-noworocznego. Na spotkaniu wójtów i burmistrzów Stowarzyszenia „Dolina Wełny” omawiano wykorzystanie środków finansowych. Gmina Rogoźna na świetlice ma do wykorzystania ok. 780 tys. zł. Nabór wniosków ustalono do końca sierpnia br. oraz w I kwartale 2014 r. Poinformował, że zgodnie z nowym rozporządzeniem jeden beneficjent może wykorzystać 200 tys. zł, a projekt może mieć wartość do 50 tys. zł. Dodał, że planuje na przełomie marca i września złożyć wnioski na place zabaw we wsiach w których ich nie ma. Ustalono iż kwota 300 tys. zł zostanie przeniesiona z mikroprzedsiębiorstw, na obszary wiejskie. W dniu wczorajszym odbyło się drugie spotkanie, na którym wcześniejsze ustalenia zostały potwierdzone. Ponadto planowane jest kolejne spotkanie, na którym dokonany zostanie szczegółowy podział środków do wykorzystania przez poszczególne gminy.

Radny M. Kutka zapytał kto był inicjatorem spotkania w Rudzie, a które dotyczyło wykupu na świetlicę wiejską? Poprosił o przedstawienie spraw omawianych na spotkaniu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że inicjatorem spotkania byli: Sołtys Sołectwa Ruda i radny A. Olenderski. Właściciel sklepu wyraził chęć jego sprzedaży i ustalono kwotę jaka by go zadowalała. Dodał, że zlecił wycenę obiektu, jednak nie została ona jeszcze wykonana. Właścicielem działki, na której stoi obiekt są mieszkańcy środkowego bloku, którzy będą musieli wyrazić zgodę na sprzedaż terenu wokół planowanej świetlicy.    

Radny M. Kutka dodał, że żałuje iż jako radny z tego okręgu nie został zaproszony na spotkanie, ale cieszy się iż są perspektywy na świetlicę wiejską w Rudzie. Dodał, że słów nie kierował do Burmistrza, gdyż nie był on inicjatorem spotkania.

Radny A. Nadolny zapytał czy w Tarnowie planuje się budowę wiatraków?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Tarnowo, którego organizatorem była Pani Sołtys. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel inwestora, który wyjaśnił w gdzie mają być zlokalizowane wiatraki. Spośród mieszkańców obecnych na zebraniu, jedna osoba była przeciwna ich budowie, a jedna się wstrzymała się od głosu.

Radny A. Nadolny zapytał gdzie mają być zlokalizowane wiatraki?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wiatraki maja powstać w kierunku Karolewa i Sokołowa.

Radny M. Kutka zapytał w spotkaniu w Tarnowie uczestniczył ten sam inwestor, który był na spotkaniu w Studzieńcu i Boguniewie?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nie był obecny na zebraniach w sprawie wiatraków w Boguniewie i Studzieńcu.      

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poprosił o przedstawienie szczegółów spotkania z Dyrektorem GDDKiA, które dotyczyło budowy ciągu pieszo-rowerowego w Rudzie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że na spotkaniu omawiano dalszą realizację inwestycji. Poinformował, że pojawił się problem wykupu gruntów pod budowę ciągu pieszo-rowerowego. Ze względu na nie ujęcie inwestycji w planach i budżecie GDDKiA nie może wykupić gruntów, dlatego wykupi je gmina. Po zrealizowaniu inwestycji przeprowadzona zostanie regulacja stosunków prawnych i GDDKiA odkupi wykupione przez gminę grunty. Obecnie przygotowywane są dokumenty, aby móc je przekazać do GDDKiA. Poinformował, że GDDKiA złożyła zapotrzebowanie na remont mostu oraz budowę kładki na rzece Wełnie i oczekuje na potwierdzenie z centrali przyznania środków finansowych na ich realizację.

 

XIII. Wolne wnioski i informacje.

Radny M. Kutka zapytał czy jeżeli nie zostaną przywrócone połączenia kolejowe z Poznaniem, to czy Burmistrz Rogoźna zamierza nadal walczyć o nie? Zapytał czy zostaną ustawione znaki na ul. II Armii Wojska Polskiego, ze względu na istniejące studzienki kanalizacyjne?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Marszałek obiecał przywrócić połączenia kolejowe z Poznaniem, jednak w nowej zmianie rozkładu jazdy pociągów, nie są one uwzględnione. Dodał, że nadal będzie zajmował się tą sprawą i kontaktował z Marszałkiem.

Zastępca Burmistrza poinformował, że osobiście sprawdzał oznakowanie na ul. II Armii Wojska Polskiego i jest ustawione ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Radny A. Nadolny podziękował za szybkie podjęcie decyzji w sprawie nieprzejezdności drogi.

Radny H. Janus powiedział, że uważa iż protokół z kontroli wewnętrznej w RCK nie jest tajnym dokumentem i radni chcieliby go otrzymać. Zapytał kiedy radni otrzymają wersję przyjętego budżetu, ponieważ klub radnych wniósł kilka wniosków? Dodał, że ma nadzieję iż w tym roku nie będzie musiał za niego płacić. Ponadto poinformował, że od kilku lat osoby i podmioty składające wnioski do budżetu, nie otrzymują odpowiedzi. Dodał, że uważa iż krótka odpowiedź powinna być udzielana wszystkim wnioskodawcom.  

Radny M. Kutka poinformował, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek aby były udzielane odpowiedzi na wnioski do budżetu.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że protokół z kontroli wewnętrznej w RCK jest dla Burmistrza, a nie do radnych. Komisja Rewizyjna jeżeli chce go kontrolować to nie widzi problemu, a ponadto Komisja Rewizyjna zapoznawała się ze wszystkimi protokołami. W kwestii wniosków do budżetu poinformował, że odpowiedzi zostały udzielone zainteresowanym osobom.

Radny H. Janus zapytał czy wnioski z kontroli wewnętrznej są dokumentami tajnymi? Osoba zatrudniona w Urzędzie, pobiera wynagrodzenia z budżetu gminy, uchwalonego przez Radę Miejską. Dodał, że uważa iż każdy dokument dotyczący działalności Urzędu lub Rady Miejskiej jest do wglądu i z pewnością nie jest dokumentem tajnym. Jeżeli protokół z kontroli wewnętrznej jest dokumentem tajnym, to poprosił o podanie na jakiej podstawie.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie ma nic więcej do dodania w tej sprawie.

Radny H. Janus powiedział, że nie udzielenie odpowiedzi przez Burmistrza, nie jest odpowiedzią. Dodał, że radni proszą Sekretarz Gminy o przekazanie radnym opinii prawnej, czy nie uwzględnienie prośby radnych jest zgodne z prawem.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że prośba radnych może przyjąć formę uchwały Rady w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.

Radny H. Kuszak zapytał czy burmistrz Rogoźna zamierza utworzyć archiwum gminne? Zapytał czy zmieniły się wytyczne dotyczące placówek oświatowych i reorganizacji ich archiwów?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w szkołach znajdują się składowiska akt. W Rogoźnie nie ma archiwów w znaczeniu prawa spełniające wszystkie wymogi ustawy o archiwizacji. Przystosowanie pomieszczeń jako składnice jest zadaniem każdego dyrektora placówki.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie planuje budowy archiwum gminnego. Archiwum w urzędzie zostało powiększone, ponieważ dokumenty zalegały w biurach.

Radny H. Kuszak powiedział, że „szkoda” iż radny Z. Chudzicki zapytanie nie skierował w imieniu Komisji, tylko własnym. Dodał, że członkowie Komisji są zniesmaczeni, ponieważ dyskusję w temacie budowy hali sportowej rozpoczął Dyrektor LO.

Radna R. Tomaszewska zapytała kiedy zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z os. Przemysława? Poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają iż na ul. Kilińskiego chodnik był bardzo oblodzony, choć ze względu na odwilż problem się rozwiązał. Ponadto zwróciła uwagę, że lampy na wspomnianej ulicy są znacznie oddalone od siebie, a także są zbyt wysokie, przez co oświetlają dachy budynków, a nie chodnik. Dodała, że mieszkaniec który zgłosił tą sprawę prosi o zmianę nachylenia lamp.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie kiedy zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Dyrektor Socha informował, że WZDW ma problemy z uzgodnieniami z Eneą. Na ul. Kilińskiego stoi taka sama lampa, jak na Placu Powstańców i daje ona niskie światło. Dodał, że być może mieszkaniec miał na myśli lampę stojącą na ul. Kościelnej. Ponadto powiedział, że w sprawie oblodzenia chodnika, trudno mu cokolwiek stwierdzić.

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza czy wie ile jest osób bezdomnych i jaka pomoc w okresie mrozów została im udzielona?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wie o jednym przypadku osoby bezdomnej, która nie przebywa w Markocie. Osoba bezdomna zgłosiła się do Burmistrza z informacja iż nie ma gdzie mieszkać. Kierownik GOPS załatwiła dla niego miejsce w Markocie, jednak z niego nie skorzystał. W ubiegłym tygodniu ponownie zgłosił się do Burmistrza i zostało załatwione mu miejsce w Markocie. W środę miał być w Urzędzie na godz. 9.00, aby Straż Miejska mogła go odwieść do ośrodka, jednak się nie zgłosił. Ponadto zostały wykupione dla wspomnianej osoby obiady, aby mógł zjeść ciepły posiłek.

Radny R. Szuberski powiedział, że sąsiedzi zgłosili mu, iż w pustostanie zlokalizowanym naprzeciw jego domu w nocy palono ognisko. Podczas partoli Policja i Straż Miejska powinna zwrócić uwagę na osoby bezdomne, ponieważ trzeba udzielić im pomocy. Cotygodniowe informacje przekazuje do Wojewody i w ubiegłym tygodniu w Gminie Oborniki pomoc  udzielono trzem osobom.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że dobrze iż radny R. Szuberski przekazał informację. Dodał, że pustostan o którym mówił, jest wolnym mieszkaniem, którego lokator przebywa w więzieniu. Zastępca Burmistrza rozmawiał w tej sprawie z Komendantem Policji, aby podczas patroli zainteresowała się czy w mieszkaniu nie przebywają postronne osoby. Nadmienił, że wie o przypadku jednej osoby bezdomnej, o sytuacji której informował.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że budowa hali widowiskowo-sportowej jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Rogoźnie. W zapytaniu napisał iż mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do niego w tej sprawie. Każdy radny ma prawo składać zapytanie, a zapewnione jest to w Statucie Gminy Rogoźno. Dodał, że nie rozumie dlaczego miałby składać zapytanie w imieniu Komisji, skoro formalnie nie został złożony wniosek. Pomysł budowy hali sportowej nie był zgłoszony wyłącznie przez Dyrektora LO, tylko omawiany jest on od kilku lat. Zapytał kiedy zostanie dokonana zmiana organizacji ruchu na ul. Kościuszki? Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury zwróciła się o ustawienie następujących znaków drogowych: zakazu wjazdu pojazdów o masie pow. 3,5 t przy banku PKO i za marketem Tesco oraz zakazu zatrzymywania się pojazdów przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego. Wniosek argumentowany był poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sprawa powinna być rozstrzygnięta w miesiącu marcu.

M. Kowalski podziękował Przewodniczącemu Rady iż go „ośmieszył”. Zapytał czy Przewodniczący Rady nigdy się nie pomylił? Dodał, że nie otrzymuje zaproszenia na posiedzenie Rady Miejskiej, a jako mieszkaniec Budziszewka ma prawo uczestniczyć w obradach i wyrazić swój pogląd na temat działalności radnych Gminy Rogoźno. Nadmienił, że kandydował do Rady Miejskiej i Rady Powiatu, a także że „radnym się bywa, a człowiekiem się jest”. Budowa strażnicy w Budziszewku trwa już ok. 12 lat i powinna zostać ona ocieplona. Dziś usłyszał, iż w Rudzie ma być kupiona świetlica.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że w trakcie obrad udziela głosu p. M. Kowalskiemu. Dodał, że Przewodniczący zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny merytorycznej treści wypowiedzi. Dodał, że jest zdziwiony iż w ocenie M. Kowalskiego go obraził, gdyż zwrócił mu uwagę iż w innym punkcie porządku obrad powinien zabrać głos.

Radny M. Połczyński powiedział, że pomoc mieszkańcom gminy, którzy jej potrzebują jest udzielana. Mieszkance Prusiec, która jest straszą osoba gdy zamarzła w domu woda, została udzielona właściwa pomoc przez spółkę Aquabellis.

Radny R. Dworzański powiedział, że jego zdaniem radny Z. Chudzicki nie zrozumiał intencji radnego H. Kuszaka. Sprawa która została zgłoszona w zapytaniu radnego, była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, a zapoczątkował ją Dyrektor LO R. Kornobis.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki w imieniu Burmistrza Rogoźna oraz Zastępcy Burmistrza zaprosił radnych i sympatyków sportu na II Finał Gminnej Ligii Piłki Siatkowej, który odbędzie się 2.02 br. w Zespole Szkół Agrobiznesu.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.20

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 20 lutego 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf