Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych

Burmistrz Rogoźna

 

Ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych

 

 

Na podstawie § 3 oraz § 4 Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

 

Burmistrz Rogoźna ogłasza co następuje:

 

1. Zgodnie z zapisami ww uchwały, Spółki Wodne otrzymują coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem na wykonanie robót realizowanych ze składek członkowskich, polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości do 15 % wartości wykonanych robót.

 

2. Spółki Wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy, na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składając do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, w terminie do 30 marca 2013r., wniosek o przyznanie dotacji.

 

3. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełnionym w całości, czytelnie oraz powinien zawierać informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek. Do wniosku należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości. Wnioski niekompletne lub nieczytelne nie podlegają rozpatrzeniu. Wniosek powinien być podpisany przez osobę ( osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej.

 

4. Decyzję o przyznaniu dotacji Burmistrz Rogoźna podejmuje po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie, uwzględniając w szczególności wysokość środków przeznaczonych w budżecie, na dotację dla Spółek Wodnych.

Burmistrz Rogoźna powiadamia pisemnie Spółki Wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o nie przyznaniu dotacji powinna zawierać uzasadnienie. Szczegółowy sposób przyznana i rozliczenia dotacji określono w Uchwale Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011r.

 

5 Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz przez przesłanie informacji do Powiatu Obornickiego, jak również Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Rogoźno.

 

 

Burmistrz Rogoźna

(-) inż. Bogusław Janus

 

 

Załącznik: Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych.doc 

 

 

Rogoźno, dnia 06 marca 2013r.

 

 

drukuj pobierz pdf