Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy » Postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.673.67.2013
A A A

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.673.67.2013

Oborniki, 2013-03-22

 

STAROSTA OBORNICKI

64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

 

Nr sprawy: GN.673.67.2013

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 §5 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm.], art. 53 ust. 4 pkt 6 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.] oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn.Dz. U. z 2004r. Nr 121 póz. 1266 z późn. zm.] po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rogoźna z dnia 12.03.2013r. (data wpł. 15.03.2013r.):

 

uzgadniam projekt

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 278, 10115/4 i 236/4 w miejscowości GARBATKA, gmina Rogoźno.

 

UZASADNIENIE

Do Starosty Obornickiego wpłynął wniosek Burmistrza Rogoźna z dn. 12.03.2013r. o uzgodnienie projektu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.1.2013.BR dla inwestycji opisanej powyżej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości GARBATKA i przebiega przez działki wykazane powyżej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia przepisów w sprawach ochrony gruntów rolnych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z decyzją o której mowa w art. 11 ustawy z dn.3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 121 póz. 1266 z późn. zm.].

 

Pouczenie

Na  niniejsze  Postanowienie  służy stronie zażalenie  do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za moim pośrednictwem.

 


 

GENERALNY DYREKTOR

DRÓG KRAJOWYCH

I AUTOSTRAD

 

Poznań, dnia 22.03.2013 r.

 

GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-11-470-1/12/13

 

Na podstawie art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn, Dz.U. z 2007 r. Nr 19 póz. 115 ze zm.), w związku z wystąpieniem: Burmistrza Rogoźna – pismo nr GPiM.6733.1.2013.BR z dnia 12.03.2013 r. (data wpływu do GDDKiA 15.03.2013 r.)

 

uzgadniam

przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 278, 10115/4 i 236/4 położonych w m. Garbatka.

Szczegółowe warunki umieszczenia omawianego urządzenia w pasie drogi krajowej nr 11 zostały określone w decyzji nr GDDKiA-0/PO-Z-3-kj-4371-11-269/12 z dnia 27.08.2012 r.

 

UZASADNIENIE

Omawiana inwestycja w zakresie ujętym w przedłożonym projekcie decyzji o warunkach zabudowy nie koliduje z przepisami zawartymi w ustawie o drogach publicznych, a z uwagi na wydanie przez zarządcę drogi krajowej decyzji zezwalającej na lokalizację ww. urządzenia w pasie drogi krajowej nr 11, postanowiono jak wyżej.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127§ 3 w związku z art. 144 KPA inwestorowi niezadowolonemu z postanowienia nie służy zażalenie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skierowany do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Żelazna 59, poprzez Dyrektora Oddziału w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

 


 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

Inspektorat w Obornikach

ul, Przyborowo 9

64-500 Szamotuły

 

Przyborowo, dnia 20.03.2013 r.

Nr I.O.4601-40/2013

 

Dotyczy: uzgodnienia treści projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego GPiM.6733.1.2013 z dnia 12.03.2013r.

 

Po zapoznaniu się z treścią projektu „Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego" dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 278, 101154/4, 236/4 położonych w miejscowości Garbatka, gm. Rogoźno, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat Oborniki informuje, że projektowana lokalizacja inwestycji nie koliduje z ciekami naturalnymi oraz urządzeniami melioracji podstawowej.

Szczegółowe uzgodnienie dotyczące kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowej należy dokonać z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Wągrowcu na etapie projektu technicznego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf