Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach ewidencyjnych nr 278, 10115/4, 236/4 w obrębie ewidencyjnym Garbatka, gmina

Poznań, dnia 25 marca 2012r.

 

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Poznaniu

 

Znak.spr.: ZS-J-2120-3-70/13

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 3 i § 5 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2013r., znak sprawy: GPIM.6733.1.2013.BR

 

uzgadniam

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach ewidencyjnych nr 278, 10115/4, 236/4 w obrębie ewidencyjnym Garbatka, gmina Rogoźno.

 

UZASADNIENIE:

Z-ca Burmistrza Rogoźna, działający z upoważnienia Burmistrza w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wskazanego w sentencji przedsięwzięcia, którego lokalizacja planowana jest częściowo na gruntach leśnych ( dz.ew. 10115/4), zwrócił się o jej uzgodnienie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Obowiązek taki wynika z art. 53 ust. 4 pkt. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja ta zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego wzdłuż drogi publicznej, przy ścianie drzewostanu, bez konieczności wycinki drzew, a więc nie wymaga wyłączenia gruntu z produkcji leśnej i zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne.

Jeżeli przedmiotowej inwestycji nie będzie można zrealizować planowaną metodą i wymagane będzie wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, to należy dokonać zmiany przeznaczenia gruntów leśnych w m.p.z.p. gminy na cele nierolnicze i nieleśne, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, póz. 1266. ze zm.), a przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję Dyrektora RDLP w Poznaniu zezwalającą na wyłączenie tych gruntów z produkcji leśnej w trybie art.11 w/w ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych .

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Postanowienie Dyrektora RDLP w Poznaniu nie jest równoznaczne z udostępnieniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwa Oborniki, które może nastąpić jedynie na podstawie oddzielnej zgody Dyrektora na wniosek Nadleśniczego.

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 3, 02-362 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego postanowienia, (art. 141 §1 i 2 KPA w związku z art. 106 § 5 KPA).

 

drukuj pobierz pdf