Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach rozliczenia za odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne oraz ustanowienie służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.53.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach rozliczenia za odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne oraz ustanowienie służebności gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866), art.285 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), w związku z art.10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz.127) oraz z Uchwałą Nr XXX/229/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przyznać prawo własności nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Gminy Rogoźno oznaczonej ewidencyjnie nr 2408/5 o pow.1.104m2, położonej w obrębie geodezyjnym ROGOŹNO przy projektowanej ul. Skrajnej w rejonie ul. Południowej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8 na rzecz Pana Przemysława Marszał w ramach rozliczenia za odszkodowanie za działki gruntu o nr ewidencyjnych: 365 o pow.8.028m2, 366 o pow.2.328m2, 367 o pow.1.393m2 i 368 o pow.3.518m2, położone w Owczegłowach, gm. Rogoźno przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rogoźno w oparciu o decyzję podziałową Kierownika Urzędu Rejonowego w Wągrowcu nr OG.6011/113/97/Wc z dnia 30 lipca 1997 r., jako grunty wydzielone pod drogi publiczne. 

 

§ 2.

1.      Cena prawa własności nieruchomości zamiennej tj. działki nr 2408/5 wynosi 54.968,70zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złote 70/100).  

2.      Gmina Rogoźno jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej czynności odprowadza podatek VAT w stawce 23% od gminnej działki nr 2408/5 w kwocie 10.278,70zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złote 70/100).

 

§ 3.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 2408/7 o pow.2.986m2, stanowiącą projektowaną ul. Skrajną w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętą księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, stanowiącą własność Gminy Rogoźno, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2408/5, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do drogi gminnej nr 272538P.

 

§ 4.

Koszt umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.  

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf