Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 31/2013 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 31/2013

z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 16.00

 

XXXI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 27 marca 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Stan sanitarny gminy:

a) informacje przedstawiciela gminy,

b) wystąpienia gości,

c) dyskusja. 

6.       Informacja o realizacji Programu Ochrony nad Zwierzętami:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

b) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013,

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,

d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,

e) wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego,

f) określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej,

g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025,

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.  

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

Radny A. Nadolny wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 podpkt f) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków z budżetu gminy rok 2013 w kwocie 100.000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2038P Parkowo-Józefinowo.

Radny R. Kinach wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 podpkt g) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków z budżetu gminy rok 2013 w kwocie 150.000 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pogłębienie i oczyszczenie rzeki Wełny w Rogoźnie, na odcinku od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego na rzece Wełnie.

Radny M. Połczyński wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 2031P Pruśce-Sierniki na odcinku ok. 3 km.

Radny H. Janus wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 2020P Ryczywół-Tarnowo, od m. Karolewo do m. Tarnowo na odcinku ok. 3 km. Dodał, że uważa iż odcinek drogi 2020P jest w gorszym stanie technicznym, niż proponowana droga Studzieniec-Budziszewko.

Radny R. Dworzański poprosił Burmistrza Rogoźna lub Starostę o ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że trudno mu się ustosunkowywać do proponowanych zmian, ponieważ radni nie wskazali źródeł finansowania proponowanych inwestycji. Dodał, że nie wie również czy Starostwo również przekaże kwoty 100.000 zł na każdą proponowaną przebudowę drogi. Jeżeli radni przyjmą do porządku obrad proponowane uchwały, wówczas w trakcie procedowania się do nich ustosunkuje.

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego poinformował, że budżecie powiatu przeznaczono na inwestycje drogowe kwotę 300.000 zł, z podziałem po 100.000 zł na każdą gminę. Jeśli uchwały zostaną podjęte, to powiat wykona zadania na wskazanych drogach w uchwalonych wysokościach. Dodał, że powiat nie będzie miał możliwości dołożenia własnych środków, poza wspomnianą kwotą 100.000 zł.

Radny H. Janus powiedział, że wprowadzenie do porządku obrad proponowanych uchwał nie oznacza iż wszystkie drogi będą finansowane. Dodał, że chce aby została przeprowadzona dyskusja w sprawie wyboru drogi, która ma zostać przebudowana.

 

Wniosek radnego A. Nadolnego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych – nie został przyjęty.

Wniosek radnego R. Kinacha 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych – nie został przyjęty.

Wniosek radnego M. Połczyńskiego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych – nie został przyjęty.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych – nie został przyjęty.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do treści protokołu uwagi zgłosił radny M. Kutka, które zostały uwzględnione.

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 12 głosamiza” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny H. Janus powiedział, że w budżecie starostwa znajduje się kwota 300.000 zł na trzy drogi, bez konkretnego ich wskazania. Ponadto posiada pismo Starosty, w którym Zarząd Powiatu proponuje która droga ma zostać wybrana. Zapytał czy poza wspomnianym pismem były prowadzone uzgodnienia z gminą w temacie dróg i czy Rada Powiatu będzie decydowała, które drogi będą remontowane?

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz wyjaśnił, że decyzje podjął Zarząd oraz klub radnych. Dodał, że chcąc coś realizować decyzję musi podjąć Rada, dlatego projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym, którzy zdecydują czy wskazana droga będzie remontowana.

Radny H. Janus zapytał czy z wypowiedzi p. G. Wańkowicza wynika, iż Rada Powiatu czeka na decyzje z poszczególnych gmin w sprawie ewentualnej budowy innych odcinków dróg?

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz wyjaśnił, że Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do wystąpienia do gmin z propozycją dotowania ujętych w piśmie inwestycji. Dodał, że Zarząd dotychczas nie uzyskał odpowiedzi z żadnej z gmin.

Radny H. Janus powiedział, że prawdą nie jest iż jeżeli gminy będą chciały zrealizować inną inwestycję, aniżeli proponowana, to wówczas powiat nie przeznaczy środków finansowych.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz powiedział, że dziś nie można przyjąć założenia, że starostwo przekaże, bądź nie przekaże środki finansowe. Jeżeli gminy wskażą inwestycje inne od propozycji Zarządu, wówczas sprawa będzie przez niego rozpatrywana.

Radny H. Janus powiedział, że radnych informowano, że jeżeli wybiorą inną drogę niż wskazana, to powiat może wstrzymać środki na inwestycję wskazaną przez Radę.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz powiedział, że w sytuacji przedstawionej przez radnego H. Janusa decyzję będzie musiał podjąć Zarząd, a następnie Rada Powiatu.

Sołtys Sołectwa Parkowo powiedziała, że jest zdziwiona iż proponowany przez radnego A. Nadolnego punkt porządku obrad nie został przyjęty przez radnych gminnych. Na zebraniu wiejskim pytano przybyłych radnych czy poprą inicjatywę poprawy jakości drogi do Józefinowa i wówczas wyrazili chęć poparcia tego pomysłu. Radny Z. Chudzicki był „za” podjętą przez mieszkańców inicjatywą, a dziś był przeciwny poddaniu tej sprawy pod dyskusję. Dodała, że jest zdruzgotana iż nie dojdzie do dyskusji w sprawie drogi do Józefinowa.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz wyjaśnił, że droga do Budziszewka została wybrana, ponieważ opracowany jest projekt. Dodał, że chcąc budować drogę trzeba spełnić 10 warunków. Zaproponował, aby wystąpiono do Zarządu Powiatu z wnioskiem o rozpoczęcie procedury budowy drogi do Józefinowa i opracowania projektu inwestycji, co pozwoli na etapowe jej wykonanie.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że trzeba zwracać uwagę na inne drogi, które również są w złym stanie, np. droga Karolewo-Tarnowo, Pruśce-Sierniki i Sierniki-Stare. Dodał, że Zarząd powinien obiektywnie wybrać drogę, która powinna być modernizowana.

Radny H. Janus powiedział, że dyskusja w temacie dróg, powinna odbyć się w momencie zlecenia opracowania dokumentacji. Obecnie tłumaczy się iż dokumentacja jest przygotowana, więc musi zostać wybrana konkretna droga, ponieważ można nie zdążyć wykonać innej drogi. Dokumentacje na inwestycje remontowe można opracować w krótkim czasie. Opracowana dokumentacja może czekać kilka lat na wykonanie inwestycji, o pozwolenie na budowę można wystąpić kolejny raz.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz zwrócił uwagę, że Rada zadecyduje czy środki dla powiatu zostaną przeznaczone. Jeżeli środki nie zostaną przekazane, to będzie to decyzja Rady. Jeżeli Rada przekaże dotację na przebudowę innej drogi, to wówczas będzie trzeba rozważyć tą sprawę.

Radny H. Janus powiedział, że argumentem nie jest oznajmienie iż dokumentacja jest przygotowywana na konkretną drogę.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz wyjaśnił, że dokumentacja została przygotowana, ponieważ chciano przebudować drogę w ramach „schetynówek”, jednak nie spełniała ona wskazanych warunków.

Radny A. Nadolny zapytał radnego G. Wańkowicza czy w zaistniałej sytuacji zamierza starać się, aby w przyszłym roku wykonano jakiekolwiek prace na drodze józefinowskiej.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicz powiedział, że wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu wystąpią z propozycją uwzględnienia tej inwestycji i opracowania projektu.

 

V. Stan sanitarny gminy:

a) informacja przedstawiciela gminy,

Informację o stanie sanitarnym Gminy Rogoźno przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformowała, że uważa iż temat stanu sanitarnego gminy wiąże się bezpośrednio z ochroną środowiska, dlatego analizie poddano okres obowiązywania uchwalonego przez Radę Miejską Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2015. Na stan sanitarny gminy składają się: stan dróg i ulic, stan czystości wody zarówno w zbiornikach wodnych jak i wody pitnej, oczyszczanie ścieków, stan czystości powietrza, stan zagospodarowania odpadów oraz zagrożenie ze strony zwierząt. Gmina na bieżąco prowadzi działania mające na celu utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego tras komunikacyjnych poprzez porządkowanie: poboczy, ulic, wiat przystankowych oraz parkingów. Drogi i ulice są remontowane w ramach posiadanych przez gminę środków finansowych. W dniu 16.01.2013 r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, została zawarta z Zakładem Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskiego umowa na ręczne oczyszczanie miasta Rogoźna. Umowa obejmuje ręczne posprzątanie wraz z usunięciem nieczystości poprzez zamiatanie, grabienie, odgarnięcie (min. 2 razy w tygodniu) chodników, parkingów i placów. Ponadto umowa obejmuje opróżnianie nieczystości stałych z koszy na śmieci oraz utrzymanie porządku wokół gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie Gminy Rogoźno wraz z wywozem na wysypisko gminne odpadów komunalnych w Studzieńcu. Na mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w okresie od 02.04.2013 r. – 30.11.2013 r., po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu 5.03.2013 r. umowa z Zakładem Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskiego. Umowa obejmuje oczyszczanie ulic miasta jeden raz w tygodniu w pełnym zakresie wraz z wywozem śmieci na gminne składowisko odpadów komunalnych w Studzieńcu. Każdego roku na przełomie miesiąca marca/czerwca gmina organizuje sprzątanie terenu Gminy Rogoźno oraz brzegów jezior z udziałem szkół, organizacji pozarządowych oraz kół wędkarskich, a ponadto w miesiącu wrześniu uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata”. Gmina Rogoźno realizuje selektywną zbiórkę odpadów. W ramach działań prowadzonych w tej dziedzinie na obszarze Gminy rozmieszczone są pojemniki przeznaczone do gromadzenia surowców wtórnych w trzech podstawowych kategoriach – szkło, papier i plastik. W zakresie selektywnej zbiórki odpadów prowadzone są również działania dotyczące zbiórki odpadów niebezpiecznych, w ramach której Gmina Rogoźno na podstawie zawartych umów z właściwymi podmiotami, dokonuje zbiórki i przekazuje do utylizacji odpady medyczne, zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Ponadto raz w roku organizuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych – ogłoszenie w tej sprawie z rozkładem czasu i miejsca zbiórki podaje się do publicznej wiadomości. Dwa razy w roku przeprowadzana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 2008 r. Gmina Rogoźno we współpracy z Powiatem Obornickim realizuje program dofinansowania likwidacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Gminne składowisko odpadów w m. Studzieniec funkcjonuje od 1994 r. i zarządzane jest przez prywatne przedsiębiorstwo na podstawie umowy dzierżawy. Zakończenie eksploatacji składowiska przewidziane jest na rok 2015. Gmina na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.02.2008 r. gmina przystąpiła do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu. Na obszarze Gminy Rogoźno znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: w mieście Rogoźno oraz w m. Parkowo. Gmina podjęła działania w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej. Do zrealizowanych inwestycji proekologicznych w tym zakresie należą:

- realizacja I etapu budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym, budynkiem operacyjnym i punktem ścieków dowożonych;

- budowa kanalizacji sanitarnej w Parkowie wzdłuż drogi w kierunku Słomowa oraz w kierunku Boguniewa wraz z dwiema przepompowniami;

- aktualnie realizowany jest II etap budowy kanalizacji sanitarnej aglomeracji Rogoźno, w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Według danych zgromadzonych na podstawie oświadczeń mieszkańców, na terenie gminy zlokalizowane są 74 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ważnym elementem stanu sanitarnego gminy jest właściwa gospodarka odpadami komunalnymi. Większość mieszkańców gminy ma podpisane umowy z firmami, które wywożą odpady na wysypisko w Studzieńcu, jednak mimo usilnych oddziaływań nie wszyscy mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz odpadów. sytuacja z pewnością ulegnie poprawie, ponieważ z dniem 1 lipca wchodzi w życie tzw. ustawa śmieciowa. Mieszkańcy oraz osoby odwiedzające miasto mogą korzystać z publicznego szaletu zlokalizowanego przy pl. K. Marcinkowskiego. W pobliżu zorganizowanych miejsc wykorzystywanych do kąpieli ustawiane są tymczasowe kabiny sanitarne. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu potwierdziła, że w jeziorach odpowiada wymaganiom określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Poinformowała, że większość mieszkańców gminy zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia. Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy spowodowane jest głównie przez tzw. niską emisję z miejscowych zakładów, indywidualnych kotłowni i budynków mieszkalnych zwłaszcza w okresie grzewczym, a ponadto emisję komunikacyjną dotyczącą intensywnie wykorzystywanej trasy Wągrowiec w kierunku Piły i Poznania. Najbardziej negatywnie na stan atmosfery oddziałuje niska emisja, której źródłem są z reguły kotły węglowe opalane niskokalorycznym paliwem oraz odpadami, co przy dużym zagęszczeniu zabudowy potęguje omawiane zjawisko. Obszar gminy stanowi bogaty rezerwuar wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego konieczna jest więc aktywna ochrona jej czystości poprzez monitorowanie podstawowych oznaczeń fizykochemicznych. Wg klasyfikacji jakości wód, żaden ze stałych cieków płynących na terenie gminy nie spełnia wymogów stawianych pierwszej klasie czystości. Badaniami kontrolnymi, które prowadził WIOŚ Poznań zostały objęte tylko trzy jeziora: Budziszewskie, Rogozińskie i Prusieckie. Jakość wód tych zbiorników należy do III klasy czystości lub jest pozaklasowa. Wyłapywanie bezpańskich psów ma na celu polepszenie stanu sanitarnego i czystości gminy oraz wyeliminowania niebezpieczeństwa przenoszenia chorób zakaźnych, a także zagrożenia ze strony tych zwierząt. Dodała, że w Polsce, podobnie jak w większości krajów świata, ochrona środowiska naturalnego w tym stan sanitarny jest obowiązkiem ustawowym. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa przekłada się na presję wywieraną na organy samorządu gminnego.

 

b) wystąpienia gości,

Informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Gminy Rogoźno w 2012 r. przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach M. Fiksa – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że w przedłożonej informacji zapisano, iż 3 obiekty żywnościowo-żywieniowe zostały uznane za niezgodne z obowiązującymi wymaganiami. Zapytał czy klienci mogą się dowiedzieć z jakich podmiotów żywnościowo-żywieniowych nie powinni korzystać?   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach wyjaśnił, że nie może opublikować nazw firm, w których stwierdzono nieprawidłowości. Na podmioty, w których stwierdzono nieprawidłowości PPIS może nakładać kary lub mandaty. Ponadto poinformował, że PPIS zobowiązany jest zawiadamiać przedsiębiorców, oprócz obiektów żywnościowo-żywieniowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Dodał, że na terenie powiatu działają przedsiębiorcy, którzy permanentnie łamią przepisy sanitarne. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że PPIS pozytywnie ocenia stan sanitarny Gminy Rogoźno. Zapytał czy w porównaniu do lat poprzednich stan sanitarny gminy się poprawia czy też się pogarsza?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach poinformował, że poprawa stanu sanitarnego jest ciągła. W kwestii wody wyjaśnił, że jest ona bardzo dobrej jakości zdrowotnej i nie ma żadnych przeciwskazań do jej spożycia.

Radny R. Kinach powiedział, że w materiałach przekazanych radnym, opracowanych przez p. B. Rygę napisano iż w przypadku Jeziora Rogozińskiego „wypadkowa jakości wody według wskaźników fizykochemicznych i biologicznych nie odpowiada normom (…) Jezioro jest zbiornikiem niesklasyfikowanym, gdzie warunki tlenowe nie zaliczono do żadnej z klas.(…) stan ekologiczny zaklasyfikowano jako zły. Rozkwit planktonu, nieodpowiednia regulacja poziomu wody i zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze spływające do jeziora powodują co jakiś czas drastyczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie, które pociąga za sobą śmierć wielu gatunków ryb”. W informacji PPIS w Obornikach napisano: „we wszystkich miejscach wykorzystywanych do kąpieli woda odpowiadała wymaganiom, była przydatka do kąpieli”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach wyjaśnił, że ocenia wodę pod względem jej przydatności do kąpieli, natomiast ocena wody z punktu widzenia ochrony środowiska określa inne parametry.

 

Informację o stanie sanitarnym gminy Rogoźno w aspekcie działalności Inspekcji Weterynaryjnej przedstawiła Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach E. Grzesiak – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał jakie dodatkowe działania musiała podjąć inspekcja weterynaryjna w związku z utrzymaniem i wdrożeniem dobrostanu zwierząt?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wyjaśniła, że przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt obowiązują od 2013 r. Od dotychczas obowiązujących przepisów różnią się tym, iż zakończył się tzw. okres przejściowy na utrzymanie grupowe loch i loszek w gospodarstwach posiadających ich powyżej 10 szt. W ciągu ostatniego roku zbierano informacje na temat gospodarstw, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach. W tego typu gospodarstwa musiały dostosować się do nowych warunków lub musiały ograniczyć liczbę zwierząt. Dodała, że ograniczenie liczby loch dotyczyło gospodarstw, w których przekroczenie dotyczyło 2-3 szt.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał jak to możliwe, że właściciel ubojni w Rawie Mazowieckiej dokonywał uboju zwierząt chorych i martwych? Dodał, że inspekcja weterynaryjna po każdym uboju dokonuje badań mięsa, a wspomniany proceder trwał dłuższy czas.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wyjaśniła, że hasło „bezpieczna żywność” dotyczy przede wszystkim producentów, którzy wytwarzają żywność. Inspekcja weterynaryjna prowadzi nadzór, który weryfikuje czy działania producenta prowadzą do wyprodukowania zdrowej żywności. Dodała, że właściciel wspomnianego zakładu w swych działaniach kierował się względami ekonomicznymi. Nadmieniła, że rolą inspekcji weterynaryjnej jest stwierdzanie zachodzących nieprawidłowości.

 

c) dyskusja,

Nikt nie zabrał głosu.

 

VI. Informacja o realizacji Programu Ochrony nad Zwierzętami:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy ,

Informację o realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2012 r. przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowskistanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Poinformował, ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy, podjętej po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy. Rada Miejska w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca ma obowiązek uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujący w szczególności:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

- poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

- usypianie ślepych miotów,

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Koszty realizacji programu ponosi gmina. Uchwałą Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 28.03.2012 r. uchwalono Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012, który zawierał powyższe zagadnienia. Realizując powyższą uchwałę podpisano porozumienie z Gminą Oborniki w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bezdomnych psów pochodzących z terenu gminy w prowadzonym Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych „Azorek” w Obornikach. W ramach umowy do schroniska Straż Miejska przewiozła 73 psy, a koszt paliwa za ich przewóz wyniósł 768,83 zł. Udzielono również pomocy weterynaryjnej poszkodowanemu psu w wypadku drogowym wydając na ten cel kwotę 410,00 zł. Ponadto na stronie internetowej Urzędu systematycznie umieszczane są fotografie psów przeznaczonych do adopcji, jak również fotografie psów znalezionych (porzuconych) na terenie Gminy Rogoźno.

 

b) dyskusja,

Nikt nie zabrał głosu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachprojekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący A. Olenderski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

b) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus jak realizowany jest program opieki nad wolnożyjącymi kotami i w jaki sposób są one dokarmiane? Zapytał ile środków finansowych zostało wydane na ten cel?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że w roku ubiegłym nie realizowano tego zadania w sposób bezpośredni. W związku z powyższym nie wydano przewidzianej na ten cel kwoty 1.000 zł. W roku bieżącym na dokarmienie wolnożyjących kotów zaplanowano kwotę 1.000 zł i w zależności od potrzeb będzie realizowane.

Radny H. Janus poprosił o wyjaśnienie pojęcia: „wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich” oraz „zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt”.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że gdyby zaszła konieczność przechowania zwierzęcia charakteryzuje się cechami typowo użytkowymi, to będzie trzeba zapewnić warunki odpowiednie dla konkretnego zwierzęcia. Dodał, że dotychczas nie było takich przypadków, ale przypuszcza iż kwestia ta zostanie ustalona gdy zaistnieje taka sytuacja. Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, w którym będą poszkodowane zwierzęta gmina będzie uczestniczyła w akcji ratowniczej, poprzez wezwanie lekarza weterynarii i umieszczenie zwierzęcia w schronisku lub gospodarstwie rolnym.

Radny R. Szuberski zapytał czy sformułowania „zwierząt gospodarskich” nie powinno zastąpić się sformułowaniem „zwierząt hodowlanych”?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że trudno jest mu się odnieść do tej kwestii w tej chwili. Dodał, że żałuje iż pytania nie zostały zgłoszone na posiedzeniach komisji, a co pozwoliłoby na rozważenie czy użyta w projekcie uchwały terminologia jest prawidłowa.

Radny H. Janus powiedział, że „program został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy”. Zapytał jakie są opinie wskazanych podmiotów?

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że lekarz weterynarii pozytywnie zaopiniował program i zgłosił dwie uwagi:

- §2 pkt 6: „w tym paragrafie określono jako jeden z celów wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich nie precyzując jednoznacznie sposobu jego realizacji”; Dodał, że gospodarstwo zostanie na bieżąco wybrane, w sytuacji gdy taka konieczność nastąpi.

- § 3 cz. I pkt 1: „w zakresie bezdomnych kotów porzuconych lub zagubionych opiekę nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje zapewnienie im miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt”; Dodał, że wskazana uwaga została uwzględniona w przedmiotowym projekcie uchwały.

Poinformował, że Koło Łowieckie „Rogacz” z Murowanej Gośliny wskazało na potrzeby większego zaangażowania się osób odpowiedzialnych za realizacje programów edukacji mieszkańców Gminy Rogoźno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i że kampania edukacyjna powinna być przeprowadzana nie tylko na terenie miasta, ale w przeważającej mierze wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Dodał, że program nie precyzuje, że kampania informacyjno-edukacyjna powinna odbywać się wyłącznie w mieście, ponieważ wskazano iż ma być to gmina, dlatego uwagę Koła Łowieckiego „Rogacza” potraktowano jako nieuzasadnioną.

Radny H. Janus zapytał czy gmina nie powinna wskazać miejsca przechowania zwierząt w gospodarstwie rolnym, a nie poszukiwać miejsca gdy znajdzie się bezdomne zwierzę gospodarskie?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że pytania nie zostały zgłoszone na posiedzeniach komisji, ani radni nie zgłaszali odrębnych stanowisk, dlatego trudno udzielać odpowiedzi co byłoby lepsze.

Radny R. Szuberski powiedział, że 3 lata temu w wyniku pożaru trzeba było na terenie Gminy Oborniki przeprowadzić ewakuację zwierząt i wówczas odpowiednie gospodarstwo było przygotowane. Zapytał czy gdyby wydarzyła się nagła sytuacja w Gminie Rogoźno, to Kierownik mógłby wskazać gospodarstwo, do którego można by ewakuować zwierzęta?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że w tej chwili nie potrafi wskazać odpowiedniego miejsca i z pewnością byłby to problem.   

 

        Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013, podjęta została  9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku– projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku jednogłośnie 15 głosami „przeciw” nie został podjęty.          

 

Radny R. Szuberski powiedział, że jeżeli ktoś jest przeciwny przedmiotowej uchwale, to tak jakby za nią głosował, ponieważ dotyczy ona nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że „za” przedmiotową uchwałą nikt się nie opowiedział, natomiast „przeciw” opowiedzieli się wszyscy radni. Dodał, że wszystko przebiegło prawidłowo.

Radny R. Szuberski wyraził wątpliwość czy jest potrzeba głosowania kolejnej uchwały.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że przygotowując porządek obrad konsultował tą sprawę z Skarbnikiem Gminy i prawnikami wskazano iż muszą być procedowane oba projekty uchwał.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawa o funduszu sołeckim wskazuje, że Rada musi podjąć uchwałę o nie wyrażeniu lub o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Dodała, że z tego powodu co roku przygotowywane są dwa projekty uchwał.

d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenia 15 minut przerwy.

Radny M. Kutka poprosił o sprecyzowanie powodu ogłoszenia przerwy, ponieważ nie dawno była przerwa.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski wyjaśnił, że są pewne sprawy do omówienia w gronie radnych, dlatego w imieniu klubu prosi o 15 min. przerwy.

Radny M. Kutka powiedział, że wcześniejsza 30 min. przerwa była niewystarczająca.

Wniosek formalny wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych został przyjęty.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

e) wyrażenia zgody na przyekazanie środków dla Powiatu Obornickiego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek polegający na wykreśleniu w §1 słów: „nr 2037P Studzieniec-Budziszewko na odcinku ok. 3 km”, i wprowadzeniu następującej treści: „na terenie Gminy Rogoźno”. Ze względu na duży sprzeciw i protesty w sprawie proponowanej przebudowy drogi, proponuje się przekazać dotację w kwocie 100 tys. zł, a decyzję o wyborze drogi podejmie Starostwo Powiatowe.

Radny H. Janus powiedział, że jest przeciwny zgłoszonemu wnioskowi. Wiceprzewodniczący boi się chyba odpowiedzialności za podejmowane decyzje i całą tzw. winę chce „zwalić” na Starostę. Dodał, że uważa iż Rada powinna zdecydować na jaką drogę zostaną przekazane środki finansowe. Przedstawił fotografie obrazujące stan techniczny dróg powiatowych na terenie Gminy Rogoźno: drogi Parkowo-Józefinowo oraz drogi Karolewo-Tarnowo.

Radny A. Nadolny powiedział, że radny A. Olenderski chce uciec od odpowiedzialności. Trzeba śmiało przedstawiać swoje poglądy, a nie chować się za radnych powiatu.

Wniosek wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” został przyjęty.

 

        Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyekazanie środków dla Powiatu Obornickiego, podjęta została 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

f) określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej, podjęta została 12 głosami „za” przy 3 głosach  „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus przedstawił zdjęcia chodnika zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 3, który jest w dobrym stanie technicznym, a jego wymiana jest marnotrawieniem pieniędzy. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wniósł o zwiększenie wydatków bieżących w poz. 2.1 o kwotę 46.000 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 46.000 zł w poz. 2.2. oraz zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wydatków nowych majątkowych w poz. 11.5. Środki finansowe zaproponował przeznaczyć na:

1) zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 w dz. 921kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6060wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup i montaż wyciągu pochłaniacza pary w kuchni sali wiejskiej w Gościejewie, która jest własnością Gminy Rogoźno.

W sierpniu 2011 r. został zakończony  remont sali wiejskiej z funduszu Leader oraz środków budżetu gminy. Z powodu błędnego projektu kuchni nie zostaje odprowadzona para z pomieszczenia kuchennego. Para osiada na ścianach, szafach oraz sprzęcie, co w niedługim czasie spowoduje jego zniszczenie oraz remont pomieszczenia. Sołectwo Gościejewo wnioskowało  o naprawę tego błędu przed odbiorem technicznym wykonywanego remontu i nadal wnioskuje. Nie można dopuścić do bezmyślnej straty kolejnych środków finansowych.

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł w Dziale Transport i Łączność  z zadania „Przebudowa chodnika przy SP nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki.

Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 w dz. 600transport i łączność, w rozdz. 60016drogi publiczne gminne, § 4300zakup usług pozostałych, na zwiększenie wielkości cyfr z numerami domów na 6 tablicach kierunkowych, drogowskazach zamontowanych na wniosek zebrania wiejskiego w Gościejewie.

Napisy na znakach zbyt małe, aby można je odczytać z jadącego samochodu. Widoczne dopiero stojąc przed samym znakiem. Obecnie znaki nie przydatne dla kierowców. Ponieważ w m. Gościejewo nie ma nadanych nazw ulic, a numeracja domów jest bardzo zła, w/w tablice miały być przydatne szczególnie dla pogotowia, straży pożarnej, policji jak i kierowców nie znających miejscowości. Tablice istniejące, które mieszkańcy nazywają bublami, nie zostały na ich wniosek wymienione w ramach gwarancji. Zebranie Wiejskie wnioskowało do budżetu 2012 i 2013 roku o zamontowanie nowych lub zwiększenie  wielkości   cyfr  z numerami domów na sześciu tablicach kierunkowych – drogowskazach zamontowanych na wniosek Zebrania Wiejskiego  z dnia 14.09.2010  w m. Gościejewo.  Napisy na znakach są zbyt małe aby można je odczytać z jadącego samochodu,  widoczne są dopiero stając przed samym znakiem. Obecnie znaki te są przydatne tylko dla pieszych i rowerzystów. W Gminie Oborniki wymiary cyfr są następujące: wysokość – 7,5 cm, szerokość – 4,5 cm, grubość – 10 mm. W Gminie Rogoźno cyfry są następujących wymiarów: wysokość – 2,5 cm, szerokość – 1,5 cm, grubość – 2,5 mm.

3) zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000 zł i zwiększenie wydatków w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016drogi publiczne gminne, § 4300zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zakup tłucznia i utwardzenie drogi gminnej w m. Owieczki na odcinku ok.110 mb. od drogi gminnej nr 272513P do  budynku nr 3.

Dodał, że droga miała być wykonana w 2009 r., podczas budowy drogi Owieczki – Karolewo, jednak nie została wybudowana, ponieważ informowano mieszkańców iż z dopłaty z FOGR-u nie można tej inwestycji fonansować. Chodnik na odciunku ul. Seminarialna – Kościuszki jest w dobrym stanie technicznym, wystarczy wymienić kilkadziesiąt płytek chodnikowych. Wprowadzenie tej inwestycji do budżetu jest całkowicie nieuzasadnione i będzie uznawane przez mieszkańców za niegospodarność.

4) Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł, w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych poprzez naprawę  kostki brukowej  na drodze nr 272553P i 272545P od Zespołu Szkół w Gościejewie do drogi nr 272515P Gościejewo – Laskowo oraz na drodze nr 272513P w Owieczkach.

 Kostka brukowa została w kilkunastu miejscach źle położona, podczas inwestycji wodociągowania, telefonizacji i gazyfikacji w/w sołectw. Ponieważ w planach inwestycyjnych  gminy nie przewiduje się pokrycia tych odcinków dróg dywanikiem asfaltowym wniosek uważam za całkowicie uzasadniony.

5) zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł, w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zakup tłucznia i utwardzenie drogi gminnej w m. Tarnowo na odcinku ok. 200 mb. drogi gminnej nr 272533P od drogi nr 2020P do drogi nr 11 (przy budynkach).   

Radny R. Kinach w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.000 zł, w poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5.000 zł. Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania zakup budynku z płyty warstowej z przeznaczeniem na świetlicę w Rudzie. Kwotę przeznacza się na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny M. Kutka wniósł o zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł, w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z każdej inwestycji po 10.000 zł, które mają być przeprowadzone na ul. Topolowej, Długiej i w Dziewczej Strudze (wniosek nr 1). Dodał, że zawsze kwoty inwestycji były przeszacowane. Środki finansowe zaproponował przeznaczyć na zwiększenie wydatków w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 4300 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na zakup tłucznia i utwardzenie drogi gminnej na ul. Różanej. Kwotę 50.000 zł z inwestycji pn. Przebudowa chodnika przy SP nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki” przeznaczyć po 25.000 zł, na zakup tłucznia i utwardzenie dróg gminnych na ul. Prusa i ul. Miodowej (wniosek nr 2). Dodał, że wymienione drogi obecnie są nieprzejezdne oraz nie można nimi przejść. Nadmienił, że uważa iż lepiej utwardzić drogi, aniżeli remontować chodnik w dobrym stanie i równolegle za boiskiem Orlik” budowany jest kolejny chodnik.  

Radny P. Wojciechowski zapytał czy radny M. Kutka wie na jakie kwoty opiewają kosztorysy dróg, z których proponuje zdejmować środki? Zapytał czy radny wie iż mają być realizowane etapowe budowy dróg i proponowane środki nie są wystarczające?

Radny M. Kutka odpowiedział, że uważa iż kwota 390.000 zł, zamiast 400.000 zł wystarczy na zaplanowany etap budowy drogi.

Radny P. Wojciechowski zapytał na jakiej podstawie tak twierdzi? Zapytał czy wie na jakie kwoty opiewają kosztorysy budowy proponowanych dróg?

Radny M. Kutka wyjaśnił, że z reguły zaplanowane kwoty na inwestycje były przeszacowane.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że kosztorys budowy ul. Topolowej opiewa na kwotę ponad 900.000 zł. W uchwale zaplanowano na tą inwestycję kwotę 400.000 zł.

Radny M. Kutka powiedział, że rozumie radnego P. Wojciechowskiego, ale uważa iż na zaplanowany etap inwestycji wystarczy kwota 390.000 zł, zamiast 400.000 zł. 

Radny H. Janus powiedział, że radny M. Kutka ma całkowitą rację, ponieważ większość inwestycji drogowych była znacznie przeszacowana, np. kosztorys budowy drogi Karolewo – Owieczki opiewał na ponad 1,5 mln zł, natomiast koszt budowy wyniósł ok. 1,1 mln zł.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że nie może się z tym zgodzić, ponieważ jeżeli kosztorys opiewa na kwotę 900.000 zł, to nie wystarczy kwota 390.000 zł. Kosztorys budowy drogi do Dziewczej Strugi wynosi ok. 1 mln zł, to wiadomym jest iż nie wystarczająca jest kwota 390.000 zł.

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli kosztorys opiewa na 900.000 zł, to kwota 400.000 zł również jest niewystarczająca. Dodał, że proponuje zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł, więc inwestycja nie ucierpi, a zostanie wyrównana i utwardzona droga na ul. Różanej, Miodowej, Prusa, Reja, Sienkiewicza.

Radny R. Szuberski powiedział, że wierzy w doświadczenie historyczne radnego H. Janusa.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy. 

Wniosek wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego 10 głosami za” przy 2 głosach przeciwnych” i 2 głosach wstrzymujących” w obecności 15 radnych został przyjęty. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

    

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że wniosek złożony przez radnego H. Janusa oraz wniosek radnego M. Kutki dubluje zadania. Jeżeli zostanie przyjęty pierwszy wniosek, wówczas drugi wniosek nie może zostać zgłoszony.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Wniosek radnego R. Kinacha 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Wniosek nr 2 radnego M. Kutki 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Wniosek nr 1 radnego M. Kutki 5 głosami „za” przy 10 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że radny jest zobowiązany brać udział w głosowaniu, niemniej jednak nie można zmusić radnego do udziału w głosowaniu, dlatego arytmetycznie głosowanie nie musi się zgadzać.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radny powinien określić iż nie bierze udziału w głosowaniu. 

 

        Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawkę nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Dworzański zapytał z czego wynika potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w budżecie zaplanowana została kwota 40.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji i przeglądów mostów. Nadzór budowlany przeprowadził kontrolę i nałożył na Zastępcę Burmistrza mandat karny. Na inwentaryzację mostów złożono ofertę na kwotę 20.000 zł, dlatego pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na rozpoczęcie inwentaryzacji dróg.

Radny A. Nadolny zapytał jak duża kara została nałożona?

Zastępca Burmistrza powiedział, że była to dość znaczna kara.

Radny H. Janus powiedział, że cieszy się iż za brak ewidencji niektórzy są karani, ponieważ od 6 lat zgłaszał ewidencję dróg. Poinformował, że w poprzedniej kadencji kilkakrotnie wnosił po 150.000 zł. Minister Transportu wydał rozporządzenie w tej sprawie, jednak dla Burmistrza ewidencja dróg i mostów była nie potrzebna. 

Radny R. Szuberski powiedział, że doświadczenie radnego H. Janusa w tej kwestii jest bezcenne.

Autopoprawka nr 1 jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych została przyjęta.

Radny R. Szuberski zapytał czy tak duży deficyt i „rozbujałe” inwestycje nie będą stanowiły zagrożenia dla budżetu? Zapytał czy na koniec roku budżetowego Skarbnik Gminy nie będzie miała trudności z jego zamknięciem?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli dochody będą zrealizowane na normalnym poziomie, a tego nie przewiduje, ponieważ zaległości w podatku od nieruchomości wzrastają, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są wykonane w 100% i jeżeli wydatki, będą realizowane wg planu, to będą problemy. Dodała, że przekazanej opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r., w której znalazło się zastrzeżenie iż zobowiązania wraz z wykonaniem przekraczają plan finansowy. Nadmieniła, że jeżeli będzie musiała podwyższyć plan finansowy o kwotę zobowiązań, to nierealnym będzie wykonanie budżetu w 100%. Biorąc pod uwagę tzw. ustawę śmieciową, która będzie obowiązywała od 1.07 br. i stawki opłat ustalone przez Radę wystarczą na pokrycie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

Radny R. Szuberski zapytał czy sensownym było wprowadzenie aż tak dużej kwoty? Dodał, że nie chciały aby po ogłoszeniu przetargów, było trzeba je unieważnić. Zapytał czy będzie można zrealizować wprowadzane do budżetu inwestycje drogowe? Nadmienił, że nie jest zadowolony z tak dużych zmian.

Radny H. Janus powiedział, że tak dużych zmian w ciągu roku w odrodzonym samorządzie nie było. Zapytał z czego wynikają wprowadzane wolne środki w kwocie ponad 3 mln zł? W trakcie roku i na sesji budżetowej mówiono iż nie ma środków, a okazało się iż środki były.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody zostały wykonane w 101,98%, co stanowi ok. 1,1 mln zł, natomiast wydatki nie wykonane w 2012 r. w 3,21%, co stanowi ok. 1,9 mln zł. Sumując te dwie kwoty otrzymuje się wolne środki z rozliczenia budżetu roku poprzedniego, natomiast gmina nie posiada nadwyżki, ponieważ posiada cały czas deficyt.

Radny R. Szuberski zapytał czy za kilka miesięcy nie będzie trzeba spotykać się, aby „ścinać” niektóre zaplanowane inwestycje?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że obecnie nie widzi takiej potrzeby.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli pozostały niewykorzystane środki z roku ubiegłego, to dziwi się iż środki nie zostały przesunięte na inwestycje zgłaszane przez radnych, np. legalizacja butli tlenowych dla jednostek OSP.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w związku z niewykonaniem sprzedaży majątku, wydatki pod koniec roku zostały wstrzymane. W połowie grudnia udało się sprzedać działkę za kwotę 1,2 mln zł i o czym informował. Akt notarialny został podpisany w styczniu br., a nabywca wpłacił należną kwotę na konto gminy przed wigilią. Wówczas nie było sensu wydawać środki przed końcem roku żeby w 100% wykonać wydatki.

Radny H. Janus powiedział, że sprzedaż działek wyniosła 1,2 mln zł, a Skarbnik Gminy powiedziała że niewykorzystane środki były na poziomie 1,9 mln zł, więc w zanadrzu była kwota 700 tys. zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpłata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonana została w dniu 28.12.2012 r. Poinformowała, że w wigilię na rachunku bieżącym budżetu gminy był deficyt, a trzeba było jeszcze wypłacić wynagrodzenia dla pracowników administracji.

Radny H. Janus wniósł o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 30.000 w dz. 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412ochotnicze straże pożarne, § 4210zakup materiałów i wyposażenia,

-  zmniejszenie wydatków w kwocie 10.000 w dz. 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412ochotnicze straże pożarne,

- zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 w dz. 754bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412ochotnicze straże pożarne, § 2820dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli zostaną zdjęte środki w kwocie 30 tys. zł z zakupu materiałów i wyposażenia, to na zakup paliwa, części zamiennych kwota 65 tys. zł. Wówczas plan będzie niemożliwy do zrealizowania lub budżet dla straży zostanie wykonany w miesiącu wrześniu.

Radny H. Janus powiedział, że w ciągu roku można dokonać zmian i jeżeli gmina otrzyma dotacje, to wprowadzić środki w paragrafach, w których wcześniej zdjęto środki.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny H. Janus wniósł o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 15.000 zł w dz. 750,  rozdz. 75095 pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych (biuletyn informacyjny),

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412ochotnicze straże pożarne, § 4300zakup usług pozostałych,

z przeznaczeniem na zorganizowanie obozu szkoleniowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Rogoźno i Ryczywół. Obóz organizowany jest przez OSP Ryczywół i OSP Gościejewo, a planowany jest w miesiącu lipcu  2013 roku nad Zatoką Gdańską dla ok. 100 członków MDP. Wniosek do budżetu opiewał na kwotę 20 tys. zł.

Dodał, że uważa że w dobie internetu nieuzasadniony jest pomysł tworzenia pisma -  można to uznać za rozrzutność -, który będzie docierał do niewielkiej liczby mieszkańców. Zasadnym byłoby jednak dofinansowanie zespołu tworzącego stronę internetową Gminy Rogoźno, aby jak największa ilość informacji została tam zamieszczana na bieżąco. Dostęp do internetu posiadają wszystkie szkoły, zakłady pracy oraz zdecydowana większość mieszkańców. Taka był intencja poprzedniej rady która podobne pismo zlikwidowała.  Niemoralne jest również prowadzenie kampanii wyborczej za pieniądze podatników, gdyż takie jest uzasadnione podejrzenie mieszkańców.

Wniosek radnego H. Janusa 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny A. Nadolny wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w Dziewczej Strudze – etap I,

- zwiększenie wydatków o kwotę 400.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Parkowie, na odcinku od sali OSP do skrzyżowania z drogą powiatową.

Wniosek radnego A. Nadolnego 6 głosami „za” przy 9 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny A. Nadolny wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Jaracz, na odcinku od drogi powiatowej do sali wiejskiej.

Wniosek radnego A. Nadolnego 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny A. Nadolny wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, z zadania: budowa drogi na ul. Topolowej w Rogoźnie,

- zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, z przeznaczeniem na budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikiem w m. Józefinowo, na odcinku od drogi powiatowej do bloków.

Wniosek radnego A. Nadolnego 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny A. Nadolny wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, z zadania: budowa parkingu przy Orliku, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 80.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Parkowo, na odcinku kościoła do p. Bukowskich.

Wniosek radnego A. Nadolnego 6 głosami „za” przy 9 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Kinach wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę ul. Smolary wraz z chodnikiem w m. Rogoźno.

Wniosek radnego R. Kinacha 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Kinach wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę ul. Żurawiej wraz z chodnikiem w m. Rogoźno.

Wniosek radnego R. Kinacha 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Kinach wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę ul. Słonecznej wraz z chodnikiem w m. Rogoźno.

Wniosek radnego R. Kinacha 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Kinach wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę parkingów w m. Rogoźno, przy blokach na ul. Czarnkowskiej i Kościuszki.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy jest opracowany projekt proponowanej inwestycji i jaki jest jej kosztorys?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że projekt inwestycji jest wykonany, a kosztorys opiewa na kwotę ok. 800 tys. zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał radnego R. Kinacha na co ma zostać przeznaczona kwota 100 tys. zł, skoro kosztorys opiewa na kwotę 800 tys. zł?

Radny R. Kinach odpowiedział, że ma zostać wykonany I etap inwestycji.

Radny P. Wojciechowski zapytał na czym ma polegać I etap inwestycji?

Radny R. Kinach odpowiedział, że ma zostać wykonany I etap inwestycji, tak jak w przypadku ul. Topolowej.

Radny P. Wojciechowski wyjaśnił, że na ul. Topolowej ma zostać wykonana połowa drogi, ponieważ kosztorys opiewa na kwotę ok. 800-900 tys. zł, a w budżecie proponuje się przeznaczyć 400 tys. zł. Dodał, że przy inwestycji na kwotę 800 tys. zł, proponowanie 100 tys. zł, jest działaniem co najmniej niepoważnym.

Radny H. Janus zapytał jaki jest zakres prac zawartych w projekcie, skoro budowa parkingu ma kosztować 800 tys. zł? 

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w projekcie zaplanowano budowę parkingu przy bloku na ul. Kościuszki i przy bloku na ul. Czarnkowskiej i ul. Sądowej.

Radny R. Kinach powiedział, że projekt zawsze można zmienić.

Wniosek radnego R. Kinacha 6 głosami „za” przy 9 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Kinach wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. Lipowej, na odcinku od posesji p. Bartol do końca asfaltu w m. Rogoźno.

Wniosek radnego R. Kinacha 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny M. Kutka wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000 zł w dz. 750 – administracja publiczna, w rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych, z zadania: publikacja biuletynu informacyjnego. Dodał, że w sytuacji gdy mieszkańcy muszą chodzić w błocie po ulicach, publikacja biuletynu jest zbędną rzeczą.

Wniosek radnego M. Kutki 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radna R. Tomaszewska wniosła o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na budowę płyty boiska treningowego wraz z oświetleniem Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radna R. Tomaszewska wniosła o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hali widowiskowo-sportowej.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radna R. Tomaszewska wniosła o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 19.000 zł w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z zadania: zakup budynku z płyty warstwowej z przeznaczeniem na świetlicę w m. Ruda,   

- przekazanie kwoty 12.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w m. Tarnowo i kwoty 7.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół w Parkowie.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny R. Szuberski wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Rogoźno, ul. Topolowa, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 400.000 zł, w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie: budowa drogi na ul. Długiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Seminarialną.

Wniosek radnego R. Szuberskiego 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych został przyjęty.

Radny R. Szuberski wniósł o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000 zł w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania: budowa drogi w m. Dziewcza Struga, 

- zwiększenie wydatków o kwotę 400.000 zł, w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie: budowa drogi na ul. Długiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Seminarialną.

Wniosek radnego R. Szuberskiego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Radny P. Wojciechowski zgłosił wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, ze względu na rozbieżności dotyczące podejmowanych uchwał.

Radny H. Janus powiedział, że jest przeciwny zgłoszonemu wnioskowi, ponieważ wszystkie głosowania były dobrze przeliczone i nie ma sensu przekładać terminu sesji.

Wniosek formalny radnego P. Wojciechowskiego 2 głosami „za” przy 10 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych nie został przyjęty.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski wniósł o wprowadzenie poprawki w zał. nr 4 tj. wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013, polegającej na:

- wykreśleniu zadania: przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2037P Studzieniec – Budziszewko na odcinku ok. 3 km,

- wprowadzeniu zadania: przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej na terenie gminy Rogoźno.

Wniosek wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych został przyjęty.

Radny P. Wojciechowski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy.

Wniosek formalny radnego P. Wojciechowskiego 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych został przyjęty.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

        Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, podjęta została 9 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i w głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytanie nr 1/VI/2013 radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego M. Kutki, radnego R. Kinacha, radnego H. Janusa, radnego R. Suberskiego i radnej R. Tomaszewskiej o treści: „Prosimy o przekazanie następujących informacji:

- Ile znajduje się w urzędzie wykonanych od początku 2003 roku dokumentacji technicznych na inwestycje, które nie zostały zrealizowane do dnia dzisiejszego? Prosimy o spis tych dokumentacji, a także informację, które z tych projektowanych inwestycji posiadały lub posiadają pozwolenia na budowę?” – kserokopia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Interpelacja Nr 1/VI/2013 radnego H. Janusa, radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego M. Kutki, radnego R. Kinacha, radnego R. Szuberskigo i radnej R. Tomaszewskiej o treści:Budowa gazociągu w miejscowości Tarnowo zakończyła się jesienią  2008 roku, a gazociągów w miejscowościach Karolewo i Laskowo jesienią 2009 roku. W odpowiedzi na  interpelację nr 7-2/VI/2011 radnego Henryka Janusa, w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymaliśmy nast. odpowiedź:

„Informujemy, że przygotowanie wszystkich uzupełnień dokumentacji planujemy zakończyć najpóźniej do dnia 10.12.2011 r., natomiast procedura uzgodnienia dokumentacji w ZUD-ie może zakończyć się nie wcześniej jak na przełomie miesiąca grudnia 2011 r. i stycznia 2012 r. Niezwłocznie po dokonaniu uzgodnień z ZUD-em przystąpimy do sfinalizowania tematu podpisania umowy o użytkowanie wybudowanych sieci”. Ponieważ minęło 16 miesięcy od otrzymania powyższej odpowiedzi, a gazociąg nadal jest nieczynny, proszę w imieniu zainteresowanych mieszkańców Sołectw Tarnowo, Karolewo, Laskowo o odpowiedź na nast. pytania:

- jakie działania podejmował urząd od 30 listopada 2011 roku do dnia dzisiejszego w celu uruchomienia w/w gazociągu ?

- co stoi na przeszkodzie że gazociąg - którego uroczyste zakończenia budowy odbyły się w Tarnowie jesienią 2008 roku, a w Karolewie i Laskowie jesienią 2009 roku – nadal nie może być użytkowany ?

Przypomnę że wykonanie dokumentacji technicznej zostało zlecone przez Zarząd Gminy w 2001 roku, a jej przyjęcie nastąpiło w połowie 2002 roku. kserokopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Interpelacja nr 2/VI/2013 radnego H. Janusa, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha i radnego R. Szuberskiego o treści: „Minęły 2 lata od zakończenia remontu  sali wiejskiej w Parkowie. Do dnia dzisiejszego nie została uruchomiona zamontowana klimatyzacja wewnątrz budynku. W związku z zapytaniami mieszkańców Parkowa prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- Jaki był koszt zakupu i montażu w/w klimatyzacji ?

- Z jakiej przyczyny urządzenie od momentu zakończenia remontu sali nie

  działa?

- Czy są ponoszone – a jeśli tak to w jakiej wysokości - koszty zamówionej energii elektrycznej oraz jakimi parametrami charakteryzuje się to urządzenie?

- Do kiedy jest ważna gwarancja ?

- Do jakiej minimalnej temperatury może  schłodzić powietrze  w sali w Parkowie w/w urządzenie.” – kserokopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/VI/2013 radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego M. Kutki, radnego R. Kinacha, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej i radnego H. Janusa o treści: „Z powodu błędnego projektu fragmentu kuchni nie zostaje prawidłowo odprowadzana para z pomieszczenia kuchennego w sali wiejskiej w Gościejewie. Para osiada na ścianach, posadce, szafach oraz sprzęcie, co w niedługim czasie spowoduje jego uszkodzenie lub zniszczenie oraz remont pomieszczenia. Sołectwo Gościejewo wnioskowało  o naprawę tego błędu przed odbiorem technicznym wykonywanego remontu. Zebranie Wiejskie wnioskowało do budżetu gminy na 2012 oraz na 2013 rok zakup i montaż tego urządzenia. Pan Burmistrz jednak nie wprowadził tej pozycji do projektu budżetu 2012 i 2013 roku, jak również  do uchwał zmieniających budżet od sierpnia 2011 roku, wraz z dzisiejsza sesją,  mimo bardzo dużych wprowadzanych zmian oraz wolnych środków finansowych. Ponieważ  Pan Burmistrz został zaznajomiony z powyższym problemem  na miejscu, Mamy pytanie: kiedy pan zamierza znaleźć nieduże środki (w porównaniu z remontami)  na zakup i montaż w/w urządzenia. Zwlekanie z decyzją spowoduje remont pomieszczenia oraz znajdujących się tam urządzeń. Nie można dopuścić do bezmyślnej straty kolejnych środków finansowych. W załączeniu zdjęcie, które wielokrotnie pokazywałem w czasie  posiedzeń  komisji oraz zebrań wiejskich. Do wiadomości:

- Rada Sołecka oraz Zebranie Wiejskie w Gościejewie,

- www.gosciejewo.pl” – kserokopia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Interpelacja nr 4/VI/2003 radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego M. Kutki, radnego R. Kinacha, radnego R. Szuberskigo, radnego H. Janusa i radnej R. Tomaszewskiej o treści: „W związku z wielokrotnymi zapytaniami mieszkańców Gminy Rogoźno prosimy o podanie wielkości środków finansowych wydanych  od  20 listopada 2011 roku do dnia dzisiejszego na:

- wyjazdy delegacji Gminy Rogoźno do: Czorsztyna, Kalisza Pomorskiego, Francji, Niemiec, na Litwę i Ukrainę oraz składy osobowe;      

- przyjęcie w/w delegacji w Rogoźnie (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy oraz inne wydatki);

- organizację dożynek gminnych w Pruścach  z odrębnym wyszczególnieniem wszystkich kosztów.” – kserokopia stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Interpelacja nr 1/03/2013 radnego A. Nadolnego, radnego M. Kutki, radnego R. Kinacha, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Połczyńskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa i radnego A. Jóźwiaka o treści: „My niżej podpisani zwracamy się o pilne wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi gminnej położonej w Parkowie. Wyżej wymieniona droga nie posiada numeru natomiast zwyczajowo nazywana jest droga Brzozową. Wspomniany przepust jest podmyty, poobrywany i grozi zapadnięciem. W imieniu mieszkańców zwracamy się o polne wykonanie remontu.” – kserokopia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski  odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna interpelację radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinach, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/02/2013 grypy radnych złożoną na XXX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 lutego 2013 roku, przekazaną pismem o numerze BR.003.2.2013.GP w dniu 28.02.2013 r. w sprawie zakupu kosiarki samobieżnej dla drużyny piłkarskiej z Parkowa informuję, iż propozycja ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz pozostałym radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej”– kserokopia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna interpelację radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinach, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację Nr 2/02/2013 grupy radnych złożoną na XXX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 lutego 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków na wymianę okien w Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Parkowie informuję co następuje: powyższa sprawa już wcześniej była konsultowana z dyrektorem placówki i wypracowano koncepcje zmian pozwalającą rozwiązać problem  tego obiektu, a mianowicie:

1. w związku z licznymi uszkodzeniami szyb (pomimo siatek ochronnych) w dolnej kondygnacji okien założono w koncepcji ich zmniejszenie z zamurowaniem dolnej części,

2. na rok 2013 zakładano zlecenie opracowania projektu i uzyskanie pozwolenia na zmianę elewacji budynku od strony północnej – sali gimnastycznej i opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który będzie podstawą do umieszczenia tego zadania w nowym budżecie.

W styczniu bieżącego roku doszło do trzech awarii C.O, których usunięcie (niezbędne dla funkcjonowania placówki) pochłonęło ponad 17.800 zł, dlatego zaproponuje przesunięcie środków z innych paragrafów przy projekcie zmian uchwały budżetowej w celu zapewnienia środków umożliwiających realizację przez placówkę zakładanych zadań.” – kserokopia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna interpelację radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinach, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację grupy radnych złożoną na XXX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 lutego 2013 roku, przekazaną pismem o numerze BR.003.4.2013.GP w dniu 28.02.2013 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na zakup wozu bojowego dla OSP Parkowo informuję, że ze względu na brak możliwości dofinansowania z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego w realizacji tego przedsięwzięcia starania nie mogą zostać podjęte.” – kserokopia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 25.03 br. odbyło się posiedzenie Komisji, którego głównym tematem był stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno. Na posiedzeniu omówiono stan sanitarny i sytuację epidemiologiczną w Gminie Rogoźno oraz informację o realizacji Programu ochrony nad zwierzętami. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie”, prezes Koła Wędkarskiego przy RCK oraz prezes „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie. Dodał, że Komisja na swym posiedzeniu nie podjęła żadnego wniosku.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21.03 br., podczas którego zapoznano się z rozliczeniem środków na utrzymanie oświaty za 2012 r. oraz informacją o działaniach w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy Rogoźno. Radny R. Dworzański zgłosił wniosek w sprawie przebudowy chodnika prowadzącego do przychodni zdrowia, jednak formalnie wniosek nie został przegłosowany przez członków Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22.03 br., na którym dokonała analizy kosztów zimowego utrzymania dróg za okres listopad 2012 – marzec 2013. Poinformował, że w dniu 29.10.2012 r. odbył się przetarg i najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskiego, opiewająca brutto na kwotę 238.356,22 zł. Komisja sprawdziła karty pracy sprzętu i nie dopatrzyła się w nich błędów. Ponadto Komisja zapoznała się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. i przeanalizowała wykonie dochodów. Do posiedzenia Komisji zaplanowanego na dzień 15.04.2013 r. wyznaczone zespoły kontrolne przeprowadzą wyrywkowe kontrole dochodów budżetu gminy. Kolejne posiedzenia Komisja planuje na dzień 22.04.2013 r.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 19 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 20 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 26.02.2013 r. do 26.03.2013 r. załącznik nr 21 do protokołu.

Radny M. Kutka poprosił o omówienie spotkania ze Starostą Obornickim, na którym omawiano finansowanie szpitala.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że spotkanie odbyło się na prośbę Starosty Obornickiego, który nadal oczekuje od Gminy Rogoźno kwoty 2 mln zł lub 1,8 mln zł, na rozbudowę szpitala. Na  najbliższy piątek zaplanowano kolejne spotkanie, w którym będzie uczestniczył Burmistrz Obornik i Wójt Ryczywołu. Dodał, że Starosta jest zawiedziony iż Rada odmówiła mu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki zapytał o stanowisko Burmistrza w sprawie zwołanego, a następnie odwołanego bez podania przyczyny Walnego Zebrania RKS „Wełna”?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że nie ma „mocy sprawczej” nad RKS „Wełna”. Jest zwykłym członkiem klubu. Dodał, że trudno powiedzieć co będzie w przyszłości, ale ma nadzieję że dojdzie do porozumienia. Klub funkcjonuje od wielu lat i w różnych ligach prowadził rozgrywki. Trudno jest cokolwiek powiedzieć, ponieważ jest członkiem klubu, a nie członkiem zarządu. Nadmienił, że jest zbulwersowany zaistniałą sytuacją i oczekuje rozwiązań. 

 

XII. Wolne głosy i wnioski.  

Radny R. Dworzański poinformował, że na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach został przedstawiony i zaakceptowany plan inwestycyjny szpitala na 2013 r. Plan inwestycyjny opiewa na kwotę 654 tys. zł. W ramach zakupu sprzętu i wyposażenia zaplanowano: rozbudowę napędu ortopedycznego i rozbudowę zestawu do elektrosekcji, kupno: inkubatora otwartego wraz z lampą do fototerapii, kardiomonitora, pompy infuzyjnej, nowego samochodu sanitarnego, pulsoksymetru, materaca przeciwodleżynowego, myjkę ultradźwiękową. Planuje się wykonanie z kostki brukowej dróg wewnętrznych, przygotowanie dokumentacji na budowę parkingu na 75 miejsc postojowych, wymianę instalacji sanitarnej w budynku interny oraz położenie nowej instalacji wodociągowej do budynku administracji. Poinformował, że w 2012 r. koszty ogółem na zaplanowane 25.111 tys. zł, wykonano 25.779.917 zł. Najwyższy udział stanowiło koszty wynagrodzeń, które wyniosły ponad 8,5 mln zł, a koszty wynagrodzeń kontraktowych wyniosły  ponad 6 mln zł. Plan przychodów na 2013 r. wynosi 25 mln zł, z tego 23 mln z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych.

K. Horoszkiewicz, przedstawiciel rodziców dzieci trenujących w RKS „Wełna”, powiedział, że ubolewa iż na sali nie ma Prezesa RKS „Wełna”. Do Rady Miasta docierają różne informacje dotyczące działalności RKS „Wełna”. Jego intencją, ani pozostałych rodziców nie jest narażanie lub szkodzenie komukolwiek. Powiedział, że rodzice oczekują jasnych zasad współpracy i rozmów, które powinny opierać się na racjonalnych przesłankach. Rodzice dzieci grających w klubie zwrócili się z prośbą do Zarządu RKS „Wełna” o przedstawienie merytorycznych powodów zwolnienia trenera grupy, który sprawował funkcję przez okres 2 miesięcy. Dotychczas rodzice nie otrzymali od Zarządu żadnej informacji i wyjaśnień w tej sprawie. W dniu 15.03.2013 r. na zaproszenie Prezesa RKS „Wełna”, p. W. Michalski i K. Horoszkiewicz uczestniczyli w posiedzeniu klubu, w którym uczestniczyli: L. Krzemińska-Zenger, B. Korybaska, K. Gawryszak. Poinformował, że trener dał się poznać jako osoba profesjonalna, posiadająca odpowiednie przygotowanie, dlatego rodzice z niedowierzaniem przyjęli informację o zwolnieniu jego osoby. Dodał, że zaistniałe fakty niczego nie wnoszą w kontekst jakichkolwiek rozmów. Nadmienił, że chciałby poznać przesłanki dotyczące przyjmowania nowych członków – rodziców, którzy deklarują chęć członkostwa w klubie. Dodał, że jego zdaniem kwestie modyfikacji deklaracji członkowskiej, określenia pochodzenia, poziomu wykształcenia, zawodu wyuczonego i wykonywanego, miejsca pracy, przynależności do organizacji i stowarzyszeń, nie powinny mieć dużego znaczenia, w odniesieniu do przyjmowania nowego członka do RKS „Wełna”. Zapytał co się stało iż wspomniane modyfikacje zostały wprowadzone i kto je wprowadził? Dlaczego oczekuje się rekomendacji od członków stowarzyszenia z co najmniej dwuletnim stażem? Dlaczego zamiast zachęcać rodziców do bycia członkami stowarzyszenia, Zarząd podejmuje działania, które ich zniechęcają. Rodzice dzieci grających w RKS „Wełna”, jeżeli spełniają warunki określone w statucie mają prawo być członkami klubu. Zwrócił uwagę, że rodzicom zależy na współpracy, jednak aby współpracować trzeba podjąć próbę dialogu. Poprosił o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu. Istotnym jest znalezienie rozwiązania, które będzie oparte na racjonalnych przesłankach. 

Sołtys Sołectwa Garbatka powiedział, że jest oburzony działaniem niektórych radnych z opozycji w temacie budowy drogi w Dziewczej Strudze. Niedawno radni skandowali, dlaczego nie znajdują się środki na budowę wspomnianej drogi. Zwrócił uwagę, że ważność opracowanego projektu mija w roku bieżącym. W dniu dzisiejszym prawie wszyscy radni byli przeciwni jej budowie. Zapytał czy teraz nie jest ważne iż projekt przepadnie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jako były zawodnik i czynny działacz RKS „Wełna” z troską odnosi się do spraw, które dzieją się w klubie. Poinformował, że zwrócił się do prawnika z prośbą o wydanie opinii o możliwych działaniach samorządu dotyczących klubu. Dodał, że gdy będzie posiadał ową opinię, to przekaże ją zainteresowanym osobom. Powiedział, że radnym również zależy, aby ratować klub. Jeżeli będzie inicjatywa podjęcia rozmów i wola, aby w nich uczestniczył to z pewnością się do nich włączy. Nadmienił, że w tej chwili trudno mu się odnieść do wypowiedzi K. Horoszkieewicza, ponieważ nie dysponuje stanowiskiem prawników, w sprawie realnych możliwości samorządu.

 

XIII. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.55

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 17 kwietnia 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf