Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 kwietnia o godz. 12.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 28/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00

w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny A. Jóźwiak nieobecny.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.:

a)       omówienie wyników kontroli dochodów gminy,

b)       szczegółowe omówienie wydatków gminy.

  1. Przyjęcie protokołów nr 16/2013 i 27/2013.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie.

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono. 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.

a) omówienie wyników kontroli dochodów gminy,

przewodniczący R. Dworzański przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 8.04.2013 r. i 11.04.2013 r. z wybranych dochodów gminy w 2012 r. – protokół stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zespół kontrolny w składzie: radna E. Wysocka i radny R. Dworzański, dokonali kontroli dochodów gminy uzyskanych z:

1. wynajmu mieszkań i innych pomieszczeń będących w zasobach gminy, a administrowanych przez dyrektorów placówek oświatowych.

Łączny dochód uzyskany w placówkach oświatowych wynosił:

- Gimnazjum nr 1 – kwota 600 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota 5.139,77 zł, w tym 3.289,77 z wynajmu mieszkania,

- Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota 10.095,50 zł,

- Zespół Szkół w Parkowie – 2.691,46 zł (plus zobowiązania w kwocie 1.200 zł),

- Zespół Szkół w Gościejewie – kwota 9.159,72 zł, w tym 5.684,52 zł z wynajmu mieszkania,

- Przedszkole nr 2 - kwota 1.440 zł,

- Przedszkole w Parkowie – kwota 2.835,48 zł, w tym 2.835,48 z wynajmu mieszkania.

Dokonano losowej kontroli dokumentacji:

- Szkoła Podstawowa nr 2: umowa z PZU zawarta w dniu 2.01.2008 r. na czas nieokreślony dla 3 osób na kwotę 25,00 zł/m-c/os. Wpłata z dnia 27.04.2012 r. (dokument księgowy 320/12) kwotę 300 zł. Wpłata z dnia 31.08.2012 r. (dokument 639/12) kwotę 300 zł. Sprawdzona dokumentacja bez uwag.

- Szkoła Podstawowa nr 3: umowa z dnia 14.11.2011 r. na czas określony oraz umowa z dnia 15.10.2012 r. na czas określony. Wpłata z dnia 1.02.2012 r. (dokument księgowy nr 91/12) kwota 200 zł (płatność za miesiąc styczeń). Wpłata z dnia 2.04.2012 r. (dokument księgowy nr 284/12) kwota 150 zł (płatność za miesiąc marzec). Sprawdzona dokumentacja bez uwag.

- Zespół Szkół w Parkowie: umowa z dnia 10.05.1993 r. na czas nieokreślony na kwotę 156,00 zł/m-c. Wpłata z dnia 10.05.2012 r. (dokument księgowy nr 332/12) na kwotę 156,00 zł. Sprawdzona dokumentacja bez uwag.

- Zespół Szkół w Gościejewie: umowa z dnia 2.09.2002 r. oraz aneks z 2006 r. na czas nieokreślony na kwotę 254,60 zł/m-c. wpłata z dnia 15.10.2012 r. (dokument księgowy nr 805/12) na kwotę 254,60 zł. Sprawdzona dokumentacja bez uwag.

 

2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych uzyskanych w 2012 r.

Zapoznano się z zestawieniem przygotowanym przez Skarbnika Gminy oraz saldem rozrachunkowym na dzień 31.12.2012 r. Porównano dochody wykonane i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S (Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst) z ewidencją analityczną księgowości pn. „Sprzedaż działek na dzień 31.12.2012 r.) oraz „Sprzedaż mieszkań na dzień 31.12.2012 r.).

Łącznie uzyskane dochody wynoszą 1.762.385,42 zł, w tym sprzedaż mieszkań, łącznie ze sprzedażą ratalną wynosi 30.858,62 zł. Wyrywkowo skontrolowano dokumentację obejmującą:

- ogłoszenie o przetargu,

- postępowanie komisji przetargowej,

- akt notarialny,

- wystawiona fakturę,

- wpłaty wykazane w wykazie analitycznym.

Dla następujących ofert:

- podmiot wykazany w poz. 11 wykazu:

                1. Zlecenie do gazety nr 271.1.101.2012 z dnia 18.07.2012 r., tablica informacyjna.

                2. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 04.09.2012 r. – nie wpłynęła oferta,

3. Ogłoszenie o II przetargu – cena wywoławcza kwota 43.200 zł (netto), ogłoszenie w gazecie i na tablicy informacyjnej.

4. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 23.11.2012 r. – wpłynęła 1 oferta, ustalono stawkę postępowania na kwotę 440 zł, sprzedano za kwotę 43.640 zł.

5. Ukazała się informacja o wyniku przetargu z dnia 23.11.2012 r.

6. Akt notarialny 13829/2012 z dnia 21.12.2012 r. na wartość 53.677,20 zł (z podatkiem VAT).

7. Wpłaty: f-ra G.N.3220.0058.2012 z dnia 17.12.2012 r. – kwota 49.357,20 zł i f-ra G.N.3220.0051.2012 z dnia 31.11.2012 na kwotę 4.320 zł.

- podmiot wykazany w poz. 29 wykazu:

1. Sprzedaż mieszkania – prawo pierwokupu – wycena mieszkania z czerwca 2012 r., na wartość 56.861,00 zł.

2. Zniżki z tytułu bonifikaty – 60% oraz koszty remontowe.

3. Wartość do zapłaty – kwota 21.568,62 zł.

4. Akt notarialny 5572/2012 z dnia 4.09.2012 r. na wartość wycenioną.

5. Do zapłaty kwota po zniżkach 21.568,62 zł.

7. Wpłaty: f-ra G.N.3220.0036.2012 z dnia 4.09.2012 r. – kwota 20.468,62 zł i f-ra na zadatek G.N.3220.0025.2012 z dnia 30.09.2012 r. – kwota 1.100 zł.

Do kontrolowanej dokumentacji uwag nie wniesiono.

Radny M. Kutka zapytał jaką powierzchnie miała działka sprzedana za kwotę 10.080 zł i czy nabywca otrzymał bonifikatę?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że działka była sprzedawana na poszerzenie nieruchomości przyległej. Rada Miejska może przyznać nabywcy odrębną uchwałą bonifikatę, jeżeli za pośrednictwem Burmistrza zostanie złożony odpowiedni wniosek. Dodała, że nabywca nieruchomości nie miał przyznanej żadnej bonifikaty.

Zastępca Burmistrza poinformował, że przedmiotowa nieruchomość miała powierzchnię 4.846 m².

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że przedmiotowa działka gruntu była nieużytkiem i została sprzedana na poszerzenie nieruchomości przyległej, ponieważ nie posiada dostępu do drogi publicznej, a ponadto teren jest bardzo podmokły.

  

b) szczegółowe omówienie wydatków gminy,

Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 57.174.534,86 zł (tj. 96,79%). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.279.194,72 zł (tj. 95,72%), a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.895.340,14 zł (tj. 99,70%). Na budowę kanalizacji sanitarnej wydatkowano w 2012 r. kwotę 15.295.148,44 zł. Wniesiono udział pieniężny do spółki prawa handlowego (MSOK Wągrowiec) w kwocie 256.500 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 293.691,70 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiły 32,22% ogółu wydatków gminy, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 16,76% ogółu wydatków. Dotacje na zadania bieżące stanowiły  7,34% ogółu wykonanych wydatków, obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek) stanowiła 0,79% ogółu wykonanych wydatków, wydatki na programy realizowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowiły 0,32% ogóły wykonanych wydatków. Poinformowała, że fundusz sołecki w 2012 r. został wykonany w 93,28% (tj. kwota 214.253,15 zł).

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 27,80%, natomiast wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej stanowią 26,75% ogółu wydatków. Poprosił o przedstawienie wydatków majątkowych gminy, które zostały wykonane w 2012 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, że”

- przebudowa drogi z chodnikiem po jednej stronie jezdni w m. Wełna – koszt 122.773 zł,

- budowa chodnika na ul. Lipowej – koszt 35.203,14 zł,

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego z os. Przemysława (pomoc finansowa) – kwota 45.000 zł,

- instalacja sygnalizacji wzbudzanej w m. Pruśce (pomoc finansowa) – kwota 5.000 zł,

- zagospodarowania i wyposażenie małej architektury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy w m. Cieśle, Dziewcza Struga, Wełna i Parkowo – koszt 81.705,46 zł,

- zakup gruntów – koszt 51.195,56 zł, 

- zakup sieciowego serwera plików – koszt 9.850 zł,

- zakup pieca do centralnego ogrzewania – koszt 5.690 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II – koszt 15.222.332,22 zł,

- wniesienie udziału pieniężnego do sp. z o.o. w Wągrowcu – Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych – kwota 256.500 zł,

- budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego – koszt 20.090,76 zł,

- budowa świetlicy z płyty warstwowej w m. Boguniewo – koszt 40.000 zł.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3 – przyjęcie protokołów nr 26/2013 i 27/2013.

Protokół nr 26/2013 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

Protokół nr 27/2013 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4sprawy bieżące.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że w dniu 24.04.2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa organizuje szkolenie w zakresie absolutorium. Wolę wzięcia udziału w/w szkoleniu wyrazili: radny R. Dworzański i radny M. Kutka.  

 

W punkcie 4wolne głosy i wnioski.

Członkowie Komisji omówili dalsze działania Komisji w zakresie przeprowadzenia kontroli wydatków budżetu gminy za 2012 r. i procedury przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna.

Radny M. Kutka poruszył następujące sprawy:

- usunięcia gałęzi na al. Marszałka Piłsudskiego,

- przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13.10

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 20 kwietnia 2013 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

drukuj pobierz pdf