Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025

Uchwała Nr XXXII/241/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z  dnia  24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 dokonuje się zmian:

1)       Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)       Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3)       Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący objaśnień przyjętych wartości w WPF na lata 2013-2025.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie, dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31.01.2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku. Ponadto na podstawie informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o błędnie wykazanych danych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2025” do Uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku dokonuje się  zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013  w pozycjach:

11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" wprowadzono poprawną kwotę  w wysokości 19.082.078 zł,

11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 27.000 zł (wydatki majątkowe) i po zmianie wynoszą 3.543.195 zł (3.570.195 zł minus 27.000 zł),

14.3 „Wydatki zmniejszające dług” oraz w pozycji 14.3.1 „splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3” wprowadzono kwotę 151.617,24 zł, która dotyczy zobowiązania wymagalnego wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2012 roku a dotyczącego zakładu budżetowego.

Dokonano zmiany numeracji załącznika „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2013-2025”, który otrzymał po zmianie Nr 2 do uchwały.

Pozostałe dane nie uległy zmianie.

 

drukuj pobierz pdf