Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 29 /2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 18.03.2009r., 23.03.2009r. i 24.03.2009r.

Protokół nr 29/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniach 18.03.2009r., 23.03.2009r. i 24.03.2009r.

Temat posiedzenia:
1. Opiniowanie wykonania budżetu przez Urząd Miejski za 2008r.
2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

       W dniu 18.03.2009 roku Komisja obradowała w godz. 12.30- 16.00 w niepełnym składzie, natomiast w dniu 23.03.2009r. oraz 24.03.2009r w pełnym składzie.
W posiedzeniach uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, a w dniu 18 marca również Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.


Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami :

1.Imienny wykaz udzielonych ulg i umorzeń w 2008 roku,
2.Rb- NDS- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie (za okres od 01.01.-31.12.2008r.),
3.Rb- PDP- roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
4.Rb- 27 S- roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
5.Rb- 27 ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (za okres 11.01.-31.12.2008r.),
6.Rb- 28 S- roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
7.Rb- 30- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
8.Rb- 33- roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
9.Rb- 50- kwartale sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2008r.,
10.Rb- Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
11.Wyszczególnione zestawienie kredytów,
12.Rb- N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
13.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok.


       Na spotkaniu 18 marca 2009r. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania złożonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poproszono Główną Księgową, Annę Mazurczak o wyjaśnienie niewydatkowania środków z przyznanej dotacji rozwojowej, przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”. Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  przyczyny niewykorzystania dotacji na zadania zlecone i własne, w kwocie:
362.495,61 zł – na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne,
    2.377,26 zł – na zasiłek stały,
         41,14 zł – zasiłek okresowy,
łącznie 364.914,01 zł, są uzależnione od ilości złożonych wniosków na przyznanie owych zasiłków, których z kolei rozpatrzenie uwarunkowane jest dochodem na 1 członka rodziny.
Przewodnicząca W. Wiśniewska poprosiła o wyjaśnienie dlaczego była różna odpłatność za usługi opiekuńcze w poszczególnych miesiącach w 2008r.
Pani Skarbnik poinformowała, że zależy to od ilości osób i zapotrzebowania na takie usługi.
Radna W. Wiśniewska zapytała czy wpływy od komornika pochodzą tylko z tytułu zadłużenia - zaliczki alimentacyjnej?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wpływy od komornika pochodzą z zaliczki alimentacyjnej, a także z od września z  funduszu alimentacyjnego.
Radna Wiśniewska zapytała czy w ciągu roku zmienia się wysokość świadczeń rodzinnych na ilość dzieci?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że z miesiąca na miesiąc się to zmienia. Kwota nie jest stała, gdyż może się urodzić kolejne dziecko, bądź inne może przekroczyć pewien wiek i stracić prawo do otrzymywania świadczeń. Ponadto obowiązkiem osoby, która pobiera zasiłek, jest powiadomienie o takiej zmianie. Dodała, że zasiłki są ustalane od 1 września.
Radna W. Wiśniewska zapytała czy trzeba zawiadamiać GOPS, jeśli w okresie pobierania zasiłku jeden z rodziców podejmie prace?
Pani Skarbnik powiedziała, że trzeba.
Radna W. Wiśniewska zapytała czy są ewentualne sankcje dla osób, który by takiego faktu nie zgłosiły?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w takiej sytuacji należy przeprowadzić kontrolę dochodów i później na jej podstawie podejmuje się decyzje np. o zwrocie wypłaconego zasiłku. Dodała, że zmiana miejsca pracy nie wpływa na wypłacany zasiłek i nie trzeba o niej powiadamiać, bo tego się nie przelicza. Zawsze pod uwagę bierze się dochód z poprzedniego roku. Potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, jakie dana rodzina osiągnęła przychody.
Radny R. Dworzański zapytał co wpłynęło na ogólne wykonanie wydatków budżetu GOPS w – 95,2%?
Pani Skarbnik poinformowała, że głównym czynnikiem, który wpłynął na takie wykonanie budżetu GOPS, było 93,9% wykonanie w rozdziale 85212. Przyczyną jest prawdopodobnie mała liczba wniosków, które wpłynęły, albo niska liczba uprawnionych do otrzymania takiego świadczenia. Nadmieniła, że plan  wydatków ustala się w oparciu o zeszłoroczne wykonanie. Ponadto wszystkie niewydatkowane kwoty w 100 % są zwracane do Urzędu Wojewódzkiego i nie ma znaczenia czy jest to zadanie zlecone ,czy własne.
Pani Skarbnik dodała, że otrzymano pismo z Wydziału Polityki Społecznej z Urzędu Wojewódzkiego, że będą przekazywać tylko i wyłącznie środki na podstawie zapotrzebowania. Do 25 dnia, każdego miesiąca należy złożyć taką  informację o zapotrzebowaniu i na jej podstawie będą wydzielane środki na poszczególne jednostki. Jest to spowodowane tym, aby każdy uzyskał tyle pieniędzy, ile faktycznie potrzebuje. Rogoźno wykonało swój plan, ale są jednostki, które wymagają większego wsparcia finansowego.
Burmistrz Rogoźna poinformował, że odbył się konkurs na stanowisko Kierownika GOPS, złożono 4 oferty, z czego tylko 2 spełniały wymogi zawarte w ogłoszeniu.  Z kandydatkami przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz  przystąpiono do testu. Wynikiem przeprowadzonej procedury naboru było wyłonienie p. Eweliny Kowalskiej na stanowisko Kierownika GOPS.
Komisja Rewizyjna  stwierdza, że w pozostałych działach wykonanie wydatków budżetu kształtuje się na poziomie:
85212 – Świadczenia alimentacyjne, zaliczka alimentacyjna – 93,9%
85213 – Składka zdrowotna - 100 %
85214 – Świadczenia społeczne - 99,9%
85219 – Ośrodki pomocy społecznej + usługi - 99,8%
85228 – Usługi opiekuńcze - 98,8%
85295 – Pozostała działalność - 100%
ogółem: 95,2 %.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zobowiązania w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne w § 4040 wynikają z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto GOPS opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem zasiłku stałego. Zobowiązanie z tego tytułu wynika z tego, że za grudzień taką składkę wypłaca się w styczniu następnego roku.  Zobowiązania w rozdziale 85219 §4040 §4110 §4120 również są spowodowane tym, że wypłaca się środki w styczniu mimo że dotyczą grudnia poprzedniego roku.
Komisja ustaliła harmonogram spotkania na 23.03.2009r. Zaproszono:
na godz.13.30 - Dyrektora ZAMK, M. Mysłka,
na godz.14.00 - Dyrektora RCK, M. Galczewskiego,
na godz.14.30 - Dyrektora ZEAPO, W. Jaworskiego.


Przewodnicząca W. Wiśniewska  zapytała Dyrektora ZAMK – M. Mysłka jak wygląda spływ zaległych pieniędzy z czynszów?
M. Mysłek wyjaśnił, że szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w Opisie do sprawozdania RB – 30, załącznik nr 2 do protokołu, tz. : 145 lokali z zaległością 1- miesiąca
       122 lokale z zaległością od 2-6 miesięcy
        40  lokali z zaległością od 7-12 miesięcy
       122 lokale z zaległością ponad 12 miesięcy.
Wynika z tego, że ok.50 % najemców ma problem z opłaceniem czynszu.
Radna W. Wiśniewska zapytała co dzieje się po nakazie eksmisji z tymi ludźmi?
M. Mysłek wyjaśnił, że wysyłane jest pismo do Burmistrza, który podejmuje decyzje o przeniesieniu takiej rodzinny na inny lokal.
Radna W. Wiśniewska zapytała czy są  szczególne uwarunkowania mieszkalne,które muszą być zapewnione eksmitowanej rodzinie?
M. Mysłek odpowiedział, że trzeba zapewnić 5 m²/ 1 osobę, ponadto mieszkania mogą się różnic standardem, chodzi głównie o łazienkę.
Radny J. Witt zapytał czy obecnie wśród lokali zalegających z opłatami są też takie przeznaczone na działalność gospodarczą?
M. Mysłek odpowiedział, że taka działalność głównie obejmuje drobne sklepy, które nie mają zaległości na dzień dzisiejszy.
Radny R. Dworzański zapytał kto pobiera  opłaty czynszowe za biuro?
M. Mysłek odpowiedział, że Wspólnocie Mieszkaniowej, gdyż ona jest dzierżawcą i te opłaty rozlicza.
Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała jakiego typu szkolenia pracowników są zawarte w sprawozdaniu?
M. Mysłek odpowiedział, że tematyczne m.in. z zakresu  egzekucji należności, księgowości, spraw związanych z kadrami oraz  gospodarki lokalami.
Radny J. Witt zapytał co wpłynęło na 85,5% wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne?
M. Mysłek odpowiedział, że jest to spowodowane wliczeniem odprawy rentowej księgowej, która odeszła. ZAMK musiał być przygotowany do końca roku na to, żeby wszystkie świadczenia jej wypłacić, w razie gdyby przedstawiła decyzję o przyznaniu renty, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Radna W. Wiśniewska poprosiła o wyjaśnienie §4300 – zakup usług pozostałych, pozycji zamiatanie chodników i koszenie traw.
M. Mysłek wyjaśnił, że są to zadania zlecone przez Wspólnotę i prace wykonuje p. Siwiński.


Następnie sprawozdanie złożył Dyrektor RCK, Marek Galczewski, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca W. Wiśniewska poprosiła o wyjaśnienie etatów w administracji.
M. Galczewski powiedział, że są one zawarte w etatach poszczególnych jednostek tj. Muzeum, Ośrodka Kultury i Biblioteki. Nie ma wyłączonej jednej administracji dla tych podmiotów. Nadmienił, że w poprzednich latach też to miało miejsce. Dodał, że gdyby Rada Miejska kiedykolwiek zadecydowała na  rozdzielenie tych jednostek nie byłoby problemu z administracją. Ponadto obecnie ustawa zabrania łączenia tych instytucji, ale w chwili kiedy powstawało RCK, nie było takiego zapisu i dlatego RCK ma osobne administracje.
Radna W. Wiśniewska poprosiła o wyjaśnienie jakie jest średnie wynagrodzenie na poszczególne jednostki?
M. Galczewski  poinformował, że średnie wynagrodzenie pracownika w Ośrodku Kultury wynosi 2.214,95zł, w Muzeum 1.812,06, a w Bibliotece 1.725,87zł.
Radna W. Wiśniewska zapytała jaki był koszt wydania „Kuriera Rogozińskiego”?
M. Galczewski poinformował, że ostanie wydanie miało miejsce w 2007r.i jego koszt wyniósł 2.180zł. Dodał, że w najbliższym tygodniu ukaże się pierwszy numer tego kwartalnika. Ponadto głównym powodem wznowienia wydawania „Kuriera Rogozińskiego” jest tradycja oraz zachowanie tożsamości lokalnej. Nadmienił, że Rada Muzeum w której składzie jest m.in. R. Tomaszewska, R. Szuberski, A. Pasternak byli za kontynuowaniem wydawania tego pisma i obiecali, że przedstawią jego problem innym radnym.
Radny J. Witt zapytał w jaki sposób odbywa się sprzedaż?
M. Galczewski odpowiedział, że sprzedaż odbywa się w Muzeum oraz rozwożą nakład po punktach sprzedaży.
Przewodnicząca W. Wiśniewska poprosiła o wyjaśnienie niskiego wykonania rozdz. 92109 § 4300 – zakup usług pozostałych.
M. Galczewski powiedział, że chodzi o transport. Planowane były wyjazdy orkiestry, zespołów na przeglądy, ale nie było ich tyle ile przewidziano, stąd wykonanie w 57,32 %.
Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała czy z oszczędności powstałych z wykonania w 83,35 % rozdz. 92116 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  można kupić np. książki do biblioteki?
M. Galczewski odpowiedział, że na zakup książek jest osobny paragraf. Zabronione jest przenoszenie kwot w inne paragrafy. Dodał, że starając się o środki na zakup książek z Powiatu, Województwa, czy Ministerstwa Kultury konieczne jest wykonanie sprawozdania z tego zakupu.
Radny J. Witt zapytał jak realizowany jest w rozdz. 92116 § 4260 – zakup energii w 2 filiach Biblioteki Publicznej w Rogoźnie (Parkowo i Gościejewo)?
M. Galczewski wyjaśnił, że kupują 2 tony węgla dla filii w Parkowie, a w Gościejewie biblioteka znajduje się na terenie szkoły, dlatego szkoła rozlicza z zakupu węgla RCK.
Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z wykonaniem wydatków w :
dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 97,18 %
rozdz. 92116 – Biblioteki – 98,27%
rozdz. 92118 – Muzea – 96,91%

Następnie sprawozdanie złożył Dyrektor ZEAPO, Wiktor Jaworski,stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała czy jest możliwość wydzierżawienia pomieszczeń na klasy chociażby w miejscowości Budziszewko, które mają kilka oddziałów?
W. Jaworski powiedział, że jest taka opcja, ale konieczne jest wydzielenia części szkoły od pozostałego budynku, łącznie z osobnym wejściem dla uczniów. Ponadto pomieszczenia szkolne nie mogą sąsiadować z miejscami o natężonym hałasie, aby zapewnić spokój uczniom. Należy wykonać projekt adaptacyjny, schody z zewnątrz w Parku chronionym przez Konserwatora Przyrody i pojawiają się problemy.
Przewodnicząca W. Wiśniewska zapytała co wpłynęło na dużą procentową dopłatę na jednego ucznia w  Gimnazjum Nr 1?
W. Jaworski poinformował, że wpływ miały duże koszty remontowe. Ponadto dodał, że we wrześniu jeden oddział odszedł od Gimnazjum Nr 1 i uśredniono liczbę ogólną.
Radny R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie zróżnicowania § 4170 -  wynagrodzenia bezosobowego w poszczególnych oddziałach.
W. Jaworski wyjaśnił, że chodzi o umowy na zlecenie np. na opiekę nad dziećmi głównie podczas SKS, bądź wykonywanie pomiarów zerowania.
Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z wykonaniem wydatków w :
dz. 801 – Oświata i wychowanie:
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe -  99,77%
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole 98,74%
rozdz. 80104 – Przedszkola - 99,70%
rozdz. 80110 – Gimnazjum - 99,73%
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 98,87%
rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej -  99,82%
rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 99,30%
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne - 97,66%
rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 69,30%

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 99,14%

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz.85401 – Świetlice szkolne - 96,39%
rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 96,83%
rozdz.85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 93,50%

   Analizując sprawozdanie Rb- 27 S Komisja zauważyła, że planowane dochody wynoszą 37.942.165,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 38.747.845,53 zł, co stanowi 102,12%.
    W sprawozdaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty ogółem 2.333.032,91zł, z czego zaległości wyniosły 1.749.679,09zł.
 Nadpłaty na koniec roku z tytułu podatków i opłat wyniosły 12.680,82 zł.
 W kolumnie 12 sprawozdania wykazano kwotę 2.301.309,92 zł z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy. W kolumnie 13- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 71.731,00zł.
      Pani Skarbnik wyjaśniła, że ulgi udzielone na podstawie zwolnień przedmiotowych uchwalonych przez Radę Miejską w uchwale określającej stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2008. Ponadto dochody sprawozdania Rb- 27S szczegółowo zostały omówione do paragrafów w sprawozdaniu.
             Analizując sprawozdanie Rb- PDP radny Jarosław Witt zwrócił uwagę na różnicę między kwotami w sprawozdaniu Rb- 27 S oraz Rb- PDP dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, różnicy umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności.
              Pani Skarbnik wyjaśniła, że w sprawozdaniu Rb- PDP wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na kwotę 2.289.986,92 zł, a w sprawozdaniu Rb- 27S jest to kwota 2.301.309,92 zł. Różnica w wysokości 11 323zł dotyczy podatku od posiadania psa, której nie wykazuje się w sprawozdaniu  Rb- PDP. Z kolei różnica między sprawozdaniami dotycząca  umorzeń w zaległościach podatkowych wynosi 10.309,13zł i związana jest z umorzoną opłatą planistyczną 1.121,93 zł oraz odsetkami od podatków i opłat- 9.187,20 zł, których nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb- PDP.
            Różnica między sprawozdaniami odnosząca się do skutków finansowych rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w wysokości 15.454,32 zł dotyczy opłaty planistycznej- 14.216,32 zł prolongacyjnej, kosztów upomnień, odsetek od podatków i opłat- 1.238zł, których w sprawozdaniu Rb- PDP się nie wykazuje.
           Pani Skarbnik dodała, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg zwolnień i umorzeń stanowią łącznie kwotę 2.788.558,55 zł, czyli 7,20% zrealizowanych dochodów, które wynoszą 38.747.845,53 zł.
             Następnie Komisja przeanalizowała imienny wykaz udzielonych ulg i umorzeń w 2008r.
            Analizując sprawozdanie Rb- Z określające stan zobowiązań gminy, Komisja stwierdziła, że łączne zadłużenie Gminy Rogoźno z tytułu pożyczek długoterminowych wynosi 3.636.210,06 zł.
             Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwoty:
464.000,00 zł- dotyczy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska- okres spłaty do 2009r.
2.552.210,06 zł- dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (3 pożyczki)
620.000,00 zł- dotyczy kredytu z BS- okres spłaty do 2014 roku.
            Następnie Komisja przeanalizowała sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2008 rok. Komisja stwierdziła, że wykonanie dochodów z tytułu:
a/   subwencji ogólnej- wykonanie 12.862.659,00 zł- 100,00%
b/ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- wykonanie 6.044.688,84 zł- 111,46%
c/ dotacji celowych- wykonanie 8.072.115,68 zł- 94,06%
d/ dotacji rozwojowej- wykonanie 62.043,41 zł- 89,06%
e/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- wykonanie 649.564,00 zł- 100,00%
f/środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł- wykonanie 32.623,22 zł- 99,24%
g/ dochodów pozostałych- wykonanie 11.024.151,38 zł- 106,80%
Ponadto Komisja zwróciła uwagę na wykonanie niektórych dochodów powyżej 100,00%:
dz.600, rozdz. 600616,  § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie 1.990,55 zł- 199,06%- dotyczy trudności w oszacowaniu ilości wniosków jakie wpłyną o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
dz.700, rozdz.70005, § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wykonanie 10.690,96 zł- 133,64%- dotyczy niedokonanej korekty planu o zawartą umowę na dzierżawę wodociągu w Boguniewie. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania na początku 2008r.
dz.756, rozdz.75616, § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonano 494.748,52 zł- 108,02% - dotyczy podatku dochodowego przekazanego przez Urząd Skarbowy
dz.756, rozdz.75621 §0010- podatek dochodowy od osób fizycznych i §0020- podatek dochodowy od osób prawnych- łączne wykonanie 6.044.688,84 zł- 111,46%-dochody przekazano w styczniu 2009r. dotyczące 2008r.
dz. 852, rozdz.85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonano 35.809,70 zł- 127,89%-  wynika z dużego zainteresowania podopiecznych GOPS-u świadczeniami usług, szczególnie w okresie zimowym.
            Pani Skarbnik poinformowała, że szczegółowe wykonanie dochodów znajduje się w części sprawozdania opisowego.
         Radny Ryszard Dworzański poprosił o przedstawienie analizy porównania zaległości wymagalnych roku 2008 do 2007r.
             Pani Skarbnik powiedziała, że należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły w 2007r.- 1.073.127,08 zł, co oznacza, że w porównaniu do 2008r. należności zmalały o 5,38%.
            Następnie Komisja przeanalizowała wykonanie wydatków budżetowych zwracając uwagę na paragrafy z niskim wykonaniem. Wyjaśnień udzieliła  Pani Skarbnik:
dz.010, rozdz. 01095, § 4300- zakup usług pozostałych- wykonanie 4.111,00 zł- 80,43%- dotyczy niewykorzystania środków na wykonanie  ekspertyz zdarzeń losowych w rolnictwie
dz.050, rozdz. 05095- rybołówstwo i rybactwo- wykonanie 14.352,13 zł – 71,16%- związane z realizacją tych wydatków, z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz.
dz.700, rozdz.70005, § 4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- wykonanie 32.705,30- 49,55 %- spowodowane trudnościami negocjacyjnymi w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przyjmowane pod drogi publiczne w Rogoźnie.
dz.700, rozdz. 70005,§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie 10.923,32 zł- 27,31%- spowodowane trudnościami negocjacyjnymi z właścicielami gruntów, którzy wyrazili zgodę na podziały geodezyjne.
           Pani Skarbnik poinformowała, że szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych znajduje się w części opisowej sprawozdania.
          Radny Jarosław Witt poprosił o wyjaśnienie rażąco niskiego wykonania wydatków w dz.754, rozdz. 75412, § 4270-  zakup usług remontowych- wykonanie 650,00 zł- 1,08%.
     Pani Skarbnik wyjaśniła, że niewykonanie wydatków w zakupie usług remontowych przeznaczonych na remont strażnicy w OSP Pruśce związane jest ze zwiększeniem zakresu prac jakie mają być wykonane, wymagają przygotowania projektu technicznego łącznie z pozwoleniem na budowę. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji wykonania tego zadania w 2008 roku.
Pani Skarbnik poinformowała, że szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych znajduje się w części opisowej sprawozdania( od 25 – 66 str.). Dodała również, że zaplanowano deficyt budżetowy  w kwocie 559.428,00 zł, wykonano nadwyżkę 1.587.671,44 zł- różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest zgodna z kwotami sprawozdania Rb- NDS.
Przychody w 2008 roku dotyczyły wolnych środków za rok 2007, które zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu 2008r.
Rozchody zaplanowano na 1.443.022,00 zł – wykonano w 100,00% i dotyczyły kredytów długoterminowych- wartości wynikają ze sprawozdania Rb- NDS.
Gmina Rogoźno na 31.12.2008 roku nie miała wymagalnych zobowiązań ani z tytułu usług, zakupu materiałów, wynagrodzeń i ich pochodnych.
Zgodnie z uchwałą o wydatkach niewygasających roku 2008- kwota 492.760,00 zł została przekazana na odrębny rachunek tych wydatków.
Analizując przychody i wydatki GFOŚ Komisja stwierdziła, że na utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwoty w § 4210-  36.353,02 zł.
Pani Skarbnik zwróciła uwagę na zobowiązania niewymagalne (Rb- 28 S), które wyniosły 1.300.234,09 zł. Poinformowała także, że w trakcie roku budżetowego Burmistrz nie przekroczył żadnego upoważniania nadanego przez Radę Miejską. Ponadto Burmistrz udzielił kierownikom upoważnień do zaciągania zobowiązań niezbędnych dla zapewnienia ciągłości zadania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.
Radny Ryszard Dworzański poinformował, że w trakcie roku budżetowego Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawionym przez Pana Burmistrza sprawozdaniem umorzeń i odroczeń. Jak również wysłuchała wyjaśnień Burmistrza w przedmiotowej sprawie uznając je za zasadne.
Na innym posiedzeniu Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała rozliczenie przyznanych dotacji z budżetu Gminy Rogoźno.
Komisja Rewizyjna zauważyła, że w umownych terminach rozliczenia nie złożyły 2 stowarzyszania, w związku z czym Pani Skarbnik wyjaśniła,że OSP Boguniewo i OSP Budziszewko  zwróciły przyznane dotacje do budżetu Gminy( 05.02.2008r. oraz 24.02.2008r.)

Następnie Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku następującej treści:

Na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U .z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za rok 2008 oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2008 rok.


Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Wniosek przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym „za” udzieleniem absolutorium oddano 3 głosy, w obecności 3 członków Komisji.
Ponadto w załączeniu do protokołu znajduje się opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu przez Burmistrz Rogoźna i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Przewodnicząca...................................................

Zastępca..............................................................

Członek................................................................


Protokół sporządziła: Adriana Potocka

Rogoźno, dnia 31 marca 2009 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf