Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.63.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Na podstawie art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 20132 roku i Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 777.688,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 777.688,15

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i  4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

DOCHODY

1.      W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę   482.814,15 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów  postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 25.04.2013r. Nr FB-I.3111.127.2013.7

2.      W dziale Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę   63.355,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 26.04.2013r. Nr FB-I.3111.130.2013.2

3.      W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę   231.519,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 11.04.2013r. Nr FB-I.3111.97.2013.2

Ogółem dochody zwiększono o kwotę   777.688,15 zł

 

WYDATKI

1.      W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki  o kwotę   482.814,15 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz  na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu.

2.      W dziele Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 10.000 zł.

3.      W dziale Pomoc społeczna  zwiększa się wydatki  o kwotę  63.355,00 przeznaczeniem  na wypłatę dodatków  do świadczeń pielęgnacyjnych.

4.      W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę   231.519,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

5.      W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia kwoty +/- 3.500 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę   777.688,15 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok” zwiększono o kwotę 546.169,15 zł
i po zmianie wynosi 6.877.553,15 zł.

Nr 4       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok”  zwiększono  o kwotę 231.519 zł i po zmianie wynosi 681.882 zł.

 

 

 

drukuj pobierz pdf