Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 16.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 28/2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 16.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Nieobecni: radny H. Janus i radny A. Nadolny. Radny Z. Hinz uczestniczył w posiedzeniu do godz. 18.15.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.
  5. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno:

a)       współpraca zadaniowa między Powiatową PSP w Obornikach a Oddziałem Miejsko-Gminnym wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Rogoźno, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców,

b)       skutki włączenia niektórych jednostek OSP z terenu Gminy Rogoźno do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

c)       wystąpienia przedstawicieli Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,

d)       dyskusja uczestników obrad.    

  1. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno:

a)       wspólne działania Policji i Straży Miejskiej w zakresie:

- przeciwdziałania przestępstwom kryminalnym, komunikacyjnym oraz przeciwko mieniu,

- przeciwdziałania wykroczeniom zakłócającym porządek i spokój publiczny,

- zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom,

                 b) wystąpienia przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej,

                 c) dyskusja uczestników obrad.

  1. Zaopiniowanie wniosku Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Rogoźnie w sprawie przyznania dotacji na 2013 r.
  2. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  3. Wolne głosy i wnioski. 
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji – jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 27/2013 został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

Sprawozdanie z realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rogoźno w I kwartale 2013 r. przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach kpt. D. Szrama – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Poinformował, że na terenie Gminy Rogoźno funkcjonuje 7 jednostek OSP, z czego 4 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj.: OSP Rogoźno, OSP Gościejewo, OSP Parkowo i OSP Pruśce. Zgodnie ze strategią rozwoju jednostek trzeba zadbać o spełnienie przez nie określonych kryteriów, dotyczących wyszkolenia oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt. W roku bieżącym planowany jest zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP Rogoźno oraz zostanie przekazany do jednostki OSP Pruśce pojazd gaśniczy lekki. PPSP przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, w którym z terenu Gminy Rogoźno uczestniczyło 10 druhów. Dodał, że największe braki w wyszkoleniu druhów, dotyczą szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W każdej jednostce włączonej do KSRG powinny być wyszkolone w w/w zakresie 4 osoby, a w OSP Parkowo przeszkolony jest 1 druh, w OSP Rogoźno wyszkolonych jest 11 druhów, w OSP żaden z druhów nie jest przeszkolony, w OSP Pruśce 3 druhów jest przeszkolonych. Zwrócił uwagę, że w jednostkach nadal występują braki w postaci: głównych przeglądów aparatów powietrznych, druków kart medycznych i druków potwierdzających miejsca objęte działaniami. Z terenu Gminy Rogoźno do podstawowego ratownictwa specjalistycznego włączone zostały OSP Rogoźno i OSP Parkowo. Wszystkie jednostki OSP działające w KRSG na terenie Powiatu Obornickiego otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Dotychczasową współpracę z władzami Gminy Rogoźno oraz jednostkami OSP ocenił pozytywnie. Poinformował, że jednostki włączone do KSRG muszą spełniać wyższe standardy, aniżeli pozostałe jednostki działające na terenie gminy. Standardy jakie muszą spełniać jednostki określa Plan rozwoju ochotniczych straży pożarnych na lata 2012-2020.  

 

Informację o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rogoźno w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawił Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie F. Kaczmarek – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Poinformował, że jednostki OSP wykonują zadania, które przypisane do realizacji są Burmistrzowi. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy powstał w 1991 r., a funkcjonowanie rozpoczął w 1995 r. Z terenu Gminy Rogoźno do KRSG jako pierwsza została włączono OSP Rogoźno, a w 1997 r. zostały włączone kolejne jednostki, tj. OSP Gościejewo, OSP Parkowo i OSP Pruśce. Dodał, że KSRG powstał aby wspierać w działania państwową straż pożarną. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jednostki OSP finansuje, a jednostki działające w KRSG otrzymywały środki finansowe pochodzące z budżetu krajowego. Zwrócił uwagę, że KSRG funkcjonuje na poziomie powiatu i odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie jest Starosta. Zaapelował, aby wszystkie jednostki działające na terenie gminy były jednakowo traktowane. Dodał, że nie rozumie dlaczego Burmistrz finansuje, w kwocie 40 tys. zł przekazanie samochodu strażackiego z państwowej straży pożarnej do jednostki ochotniczej straży pożarnej. Art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej mówi, że państwowa straż pożarna „jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej”. PSP zobowiązane jest także do prowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla jednostek OSP. Dodał, że wprowadzenie specjalizacji spowoduje, iż finansowane będzie OSP Rogoźno i w ograniczonym zakresie OSP Parkowo, a pozostałe jednostki działające w KSRG zostaną zmarginalizowane. Poinformował, że w przeszłości próbowano stworzyć ratownictwo wodne, jednak jednostki OSP nie stać na utrzymanie płetwonurka.

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że p. F. Kaczmarek uprawia czarnowidztwo. Wskazał, że PSP zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania sprzętu. PSP Oborniki przekaże nieodpłatnie wóz bojowy. Burmistrz w ramach umowy wsparcia zadeklarował się wesprzeć jednostkę PSP Oborniki. Dodał, że wszystkie szkolenia dla druhów są bezpłatne i pokryć trzeba wyłącznie koszty dojazdu. Zwrócił uwagę, że samorządu powiatowego, jak i gminnego nie stać na utrzymaniu wszystkich jednostek na jednakowym poziomie, dlatego występuje różnicowanie podmiotów. Po analizie operacyjnej Gminy Rogoźno zostały wyznaczone podmioty, w taki sposób aby zapewnić dojazd do 80% ludności gminy. Wyjaśnił, że ratownictwo wysokościowe nie dotyczy wyłącznie działań na wysokościach, ale również dotyczy działań podejmowanych w zagłębieniach. Ratownictwo wodne obliguje strażaków do uzupełnienia sprzętu, wykorzystywanego do działań podejmowanych na poziomie wody. Działania pod powierzchnia wody wykonuje specjalistyczna jednostka ratownictwa wodnego, znajdująca się w Poznaniu, Pile lub Kaliszu. Zwrócił uwagę, że Komenda Powiatowa PSP nie ma wpływu na przyznawane dotacje, ponieważ ich wysokość reguluje Komenda Główna PSP.

Radny Z. Hinz zapytał jak przebiega współpraca pomiędzy Komendą Powiatową PSP a jednostkami OSP? Zapytał czy jednostki OSP były zobowiązane wstąpić do KSRG czy też nie? Zapytał dlaczego druhowie nie uczestniczą w szkoleniach?

Prezes Związku Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie powiedział, że jeżeli PSP przyjmuje od gminy 40 tys. zł, to oznacza iż jednostka sprzedała pojazd gaśniczy za tą właśnie kwotę. Dodał, że współpracy pomiędzy PSP a Związkiem nie ocenia jako złej. W zakresie szkoleń sytuacja od kilku lat zdecydowanie się poprawiła. Zwrócił uwagę, że szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego nie może prowadzić państwowa straż pożarna, a jednostek nie stać na ich finansowanie. Jeżeli szkolenia nie są organizowane w weekendy i pobliżu miejsca zamieszkania druhów, to wówczas są problemy z odbyciem wymaganych szkoleń. Poinformował, że jednostki OSP wstępowały do KRSG ze względów finansowych.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że był na spotkaniu burmistrzów ze Starostą, podczas którego zapoznawali się z siatką występujących zagrożeń na terenie powiatu obornickiego. Dodał, że nie udało mu się przekonać Komendanta Powiatowego PSP do włączenia do podstawowego ratownictwa specjalistycznego OSP Gościejewo. Wówczas wskazywał iż nadanie jednostką specjalizacji związane będzie z ich finansowaniem. Zapytał dlaczego do wypadku przy którym pracują jednostki OSP, dysponowane są również jednostki PSP, mimo iż zagrożenie jest opanowane?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że w latach 90-tych po przeprowadzonej analizie, za zgodą burmistrzów i prezesów jednostek OSP, podmioty zostały włączone do KSRG. Nie ma wymogu, aby jednostka włączona do KSRG posiadała na wyposażeniu dwa pojazdy. Jednostka, która chce być włączona do KSRG musi posiadać pojazd mający dwa moduły: gaśniczy i techniczny lub posiada dwa pojazdy – jeden o module technicznym i jeden o module gaśniczym. Dodał, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się lista podmiotów uprawnionych do realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyjaśnił, że jednostka OSP Gościejewo nie może zostać włączona do specjalizacji, ponieważ znajduje się w zasięgu działania OSP Rogoźno i ze względów ekonomicznych działanie to byłoby bezzasadne. Zwrócił uwagę, że państwowa straż pożarna zobowiązana jest przez Komendanta Głównego do tego, aby w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego dysponować na miejsce zdarzenia jednostki OSP oraz obligatoryjnie minimum 6 druhów PSP. Problem wskazany przez Burmistrza Rogoźna był przekazywany na szczeblu wojewódzkim, jednak wytyczne nie zostały zmienione.

Prezes OSP Pruśce S. Baranowski powiedział, że OSP Pruśce zostało włączone KSRG, gdy jednostka podlegała pod rejon w Wągrowcu. Zwrócił uwagę, że szkolenia dla nowych druhów organizowane są szkolenia bez zachowania ich hierarchiczności. Poinformował, że na terenie Gminy Rogoźno nie ma przygotowanego żadnego lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W kwestii przekazania samochodu z PSP, poprosił aby pojazd był w dobrym stanie technicznym i aby nie wymagał przeprowadzenia żadnych prac remontowych.          

Prezes OSP Rogoźno R. Jaśkowiak poinformował, że w rozmowie Prezes RKS Wełna informował, że podpisywał umowę, na mocy której na stadionie może lądować śmigłowiec LPR.

Z-ca Komendanta PPSP wyjaśnił, że każdego roku organizowane jest co najmniej jedno szkolenie dla nowo przyjętych druhów, a harmonogram szkoleń umieszczony jest na stronie internetowej. Lądowiska dla śmigłowców wyznaczały gminy w porozumieniu z LPR. Jeżeli będzie potrzeba wylądowania śmigłowca LPR, to wówczas jednostka OSP lub PSP zabezpieczy odpowiedni teren, który umożliwi przetransportowanie chorego. W kwestii pojazdu GLBA wyjaśnił, że jest to 10-cio letni pojazd, który corocznie jest konserwowany, posiada wszelkie wymagane przeglądy i jest gotowy do udziału w akcjach.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy na terenie Gminy Rogoźno w jednostkach OSP są braki sprzętu ochrony osobistej, który uniemożliwiałby wyjazd do pożaru?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach powiedział, że szczegółowej odpowiedzi na pytanie mogliby udzielić prezesi jednostek OSP.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy do kolizji pojazdów wymagany jest przyjazd druhów z PSP?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że obecność jednostki PSP w czasie usuwania skutków kolizji może wystąpić ale nie musi. Jednostka PSP musi obligatoryjnie brać udział w akcji, gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego. 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jakaś jednostka OSP z terenu gminy została przeszkolona w zakresie pomocy przy nocnym lądowaniu śmigłowca LPR?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach poinformował, że żaden podmiot OSP nie jest przeszkolony w zakresie przyjmowania LPR. Najbliższe szkolenie teoretyczne zostanie przeprowadzone w lipcu br., po którym odbędzie się szkolenie praktyczne. Po odbyciu obu etapów podmioty posiadały kwalifikacje do przyjmowania LPR.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że na terenie powiatu 9 jednostek należy do KSRG. Zapytał czy liczba jednostek w KSERG będzie wzrastać i czy PSP planuje przejmowanie zadań jednostek OSP?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że nie planuje się włączenia jednostek do KSRG lub wyłączenia z systemu. Spośród 9 jednostek działających w KSRG na terenie powiatu obornickiego, 5 jednostek zakwalifikowane jest do ratownictwa specjalistycznego. Dodał, że obecność jednostek w KSRG jest zasadna i należy dołożyć wszelkich starań, aby jednostki były odpowiednio wyposażone i wyszkolone.

Prezes OSP Budziszewko F. Pilarski zapytał skąd jednostki działające poza KSRG mają pozyskiwać środki finansowe na swą działalność?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach zwrócił uwagę, że finansowanie jednostek OSP zajmuje się gmina, a wysokość dotacji z KSRG określa Komenda Główna PSP, a nie Komenda Powiatowa PSP. 

Zastępca Burmistrza Rogoźna poinformował, że w ostatnim czasie w OSP Budziszewko został naprawiony samochód oraz zakupiono obuwie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy państwowa straż pożarna organizuje nieodpłatnie zarówno szkolenia podstawowe, jak i specjalistyczne?

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że wszystkie szkolenia organizowane przez PSP są organizowane nieodpłatnie. Organizacją szkoleń specjalistycznych zajmuje się Komenda Wojewódzka PSP.

Prezes OSP Gościejewo J. Szcześniak poinformował, że w jednostce 4 druhów było wyszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jednak nie zostały one w odpowiednim czasie odnowione, dlatego strażacy ponownie muszą odbyć szkolenie z tego zakresu.

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach zwrócił uwagę, na potrzebę utrzymania kwalifikacji i odbywania recertyfikacji, która pozwala ograniczać koszty.

Prezes Związku Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie zwrócił uwagę, że szkolenia muszą być finansowane z budżetu gminy, bo w przeciwnym wypadku druhowie nie będą mogli wyjeżdżać do akcji. Ponadto często druhowie OSP zajmują się kierowaniem ruchem w czasie zdarzeń drogowych, jednak zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego OSP strażak biorący udział w akcji nie musi odbywać dodatkowego szkolenia z tego zakresu. Niemniej jednak nie powinien kierować ruchem podczas przemarszu.

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach poinformował, że do obsługi sprzętu w postaci pilarek do drewna uprawnia szkolenie podstawowe. Jeżeli występuje zagrożenie zdrowia lub życia, to należy zamknąć przejazd drogi i oczekiwać na przyjazd jej zarządcy, który usunie zagrażające drzewo z drogi.

Przewodniczący A. Olenderski zaapelował do ochotniczej i państwowej straży pożarnej o zapewnienie mieszkańcom gminy bezpieczeństwa.

Prezes Związku Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie zaapelował do Burmistrza Rogoźna i radnych Rady Miejskiej o finansowanie, w zakresie szkoleń i wyposażenia jednostek OSP w sprzęt.

Radny Z. Hinz zgłosił wniosek o rozważenie możliwości dodatkowego dofinansowania szkoleń i zakupów rzeczowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie gminy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaką kwotę w należałoby zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie gminy, aby móc zakupić pojazd z napędem 4x4.

Prezes Związku Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie powiedział, że w budżecie należałoby zarezerwować kwotę 300 tys. zł.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że w przeszłości nie było dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu. Od 3 lat tych dotacji nie ma, ponieważ są inne wydatki, a w roku bieżącym na straż pożarną w budżecie zabezpieczono 380 tys. zł.

Prezes OSP Słomowo S. Filipowicz zwrócił uwagę, że OSP Słomowo jest jedyną jednostką nieposiadającą na wyposażeniu samochodu. Zakup samochodu lekkiego gmina musiałaby dofinansować w kwocie ok. 50-60 tys. zł.

Z-ca Komendanta PPSP w Obornikach powiedział, że jeżeli Burmistrz Rogoźna dofinansowałby zakup nowego pojazdu strażackiego, to powinien on trafić do jednostki biorącej udział w znacznej ilości działań.  

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6 – funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.  

Informację o funkcjonowaniu Policji na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie asp. szt. P. Warnke – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformował, że w ramach współpracy pomiędzy Policją i Strażą Miejską w 2013 r., oprócz kontynuacji wspólnych zabezpieczeń imprez organizowanych na terenie miasta i Gminy Rogoźno, podjęto działania zmierzające do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą poprawą bezpieczeństwa. W tym celu zostały zorganizowane zostały wspólne służby funkcjonariuszy Straży Miejskiej z dzielnicowymi Komisariatu, podczas których realizowane były zadania związane z: przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zapewnieniem ładu i porządku publicznego jak i utrzymania czystości na posesjach oraz przeciwdziałania przestępczości około samochodowej. Ponadto w okresie letnim Zespół Prezencji Kryminalnej Patologii i nieletnich planuje poszerzyć współpracę ze Strażą Miejską, pod kątem wspólnych działań związanych z programem prezencyjnym „Bezpieczny rower”, realizowanym na terenie Komisariatu Policji w Rogoźnie.

 

Informację o funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Rogoźnie przedstawił Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie J. Stępień – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Poinformował, że w styczniu i lutym br. Straż Miejska pracowała w systemie dwuzmianowym, ponieważ odbywała wraz z Policją wspólne patrole. Natomiast od miesiąca marca strażnicy zajmowali się informowaniem mieszkańców o nowym systemie gospodarki odpadami o dostarczaniem do mieszkańców deklaracji na ich odbiór. Zwrócił uwagę, na potrzebę czipowania psów. W roku bieżącym na właścicieli psów nałożono mandaty o łącznej wartości 1.500 zł.

Radny P. wojciechowski zapytał czy projekt budowy promenady nad jeziorem obejmuje montaż monitoringu i czy w przyszłym roku planuje się montaż monitoringu na terenie miasta?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że projekt przebudowy promenady nie uwzględnia montażu monitoringu, ani nie jest planowany montaż monitoringu miejskiego.

Radny M. Połczyński zapytał w jaki sposób przebiega czipowanie psów?

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że czip umieszczany jest bezboleśnie pod skórą zwierzęcia.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy prowadzona jest statystyka nakładanych mandatów za poszczególne przewinienia?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie poinformował, że Policja nie prowadzi statystyki nakładanych mandatów z poszczególnych artykułów. Komenda Główna realizuje program „Zero tolerancji”, jednak nie polega on na szczególnym karaniu obywateli.

Radny M. Połczyński zapytał czy straż miejska ma prawo zatrzymać pojazd do kontroli?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie odpowiedział, że straż miejska na terenie gminy ma prawo zatrzymać pojazd do kontroli.

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie zwrócił uwagę, że strażnik miejski nie ma prawa do kontroli samochodu w ruchu drogowym, czyli za przekroczenie prędkości.

Zastępca Burmistrza powiedział, że z punktu widzenia technologicznego montaż monitoringu nie miałaby dużego zastosowania, ponieważ ani policja, ani straż miejska nie pełnią służby 24 h. W tej sytuacji byłby on wykorzystywany wyłącznie w celach dowodowych, a nie prewencyjnych.

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie zwrócił uwagę, że dyżurny nie ma obowiązku ciągłego obserwowania monitoringu.

Zastępca Burmistrza zapytał o sytuację kadrową w Komisariacie Policji w Rogoźnie?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie poinformował, że w Komisariacie pracuje 28 etatowych funkcjonariuszy i jest tylko jeden wakat. Dodał, że obecnie 5 funkcjonariuszy przebywa na szkoleniu, a następnie przez ok. 2 m-ce będą odbywać tzw. praktyki zawodowe.

Zastępca Burmistrza zapytał jak przedstawia się sytuacja taborowa w jednostce?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie wyjaśnił, że Komisariat posiada na wyposażeniu 3 pojazdy, w tym 1 nieoznakowany. Samochody średnio mają po 6 lat i przejechane ponad 100 tys. km. Dodał, że potrzebny byłby jeszcze jeden pojazd nieoznakowany.

Radny A. Jóźwiak zapytał przez kogo i jakich artykułów dotyczą kradzieże w marketach?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie wyjaśnił, że nieletni najczęściej dopuszczają kradzieży słodyczy, napojów i chipsów, a dorośli najczęściej kradną alkohol.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy w szkołach odbywają się spotkania dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach? Zapytał czy nadal jest potrzeba odbywania dodatkowych patroli?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie poinformował, że realizowane są programy współpracy z młodzieżą, w czasie których zwłaszcza dzielnicowi przeprowadzają z nimi pogawędki. Dodał, że nadal jest potrzeba prowadzenia dodatkowych patroli. Podziękował za przyznanie na 2013 r. wyższej dotacji na realizację płatnych patroli, które wykorzystywane są w sposób prewencyjny.

Zastępca Burmistrza zapytał czy strażnicy miejscy zobowiązani są do odbywania testów sprawnościowych?

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie wyjaśnił, że strażnicy musza odbywać testy psychologiczne. Dodał, że strażnicy miejscy są pracownikami samorządowymi, którzy nie odbywają badań sprawnościowych. Straż Miejska współpracuje ze szkołami w zakresie otrzymania przez młodzież kart rowerowych.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy w przypadku strażników miejskich funkcjonuje dwuzależność, tj. od burmistrza i Komendanta Wojewódzkiego Policji?

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie wyjaśnił, że strażnicy miejscy działają na zasadach pracowników samorządowych, ale nakładanie mandatów, szkolenie itp., koordynowane jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nadzór nad strażą miejską sprawuje Komendant Wojewódzki Policji oraz Wojewoda Wielkopolski.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy na terenie gminy są obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej, które wymagałyby ochrony?

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie poinformował, że straż miejska monitoruje budynki szkół. 

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – zaopiniowanie wniosku Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Rogoźnie w sprawie przyznania dotacji na 2013 r.

Radny M. Połczyński zapytał jaka spółka wodna obejmuje m. Owczegłowy?

Radny R. Kinach wyjaśnił, że m. Owczegłowy obejmują spółki dwie spółki wodne: Rogoźno i Pruśce.

Radny P. Wojciechowski zapytał na podstawie jakich przepisów stawka opłaty od 1 ha musi wzrastać corocznie o 1 zł?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wzrost składki od 1 ha wynika z uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie i uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek złożony przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Rogoźnie, w sprawie przyznania dotacji na 2013 r.

Opinia została przyjęta jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Radny M. Połczyński zapytał czy budowa sieci wodociągowej Rogoźno-Cieśle-Pruśce zostanie zrealizowana w 2014 r.?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że inwestycja jest ujęta w przedłożonym planie.

Radny P. Wojciechowski poprosił o wymienienie nowych zadań, które zostały wprowadzone do planu?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. poinformował, że zostały wprowadzone następujące inwestycje: sieć wodociągowa SUW Rogoźno-Cieśle – projekt, sieć wodociągowa Stare, odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogoźnie ul. Kościuszki i Paderewskiego, rozbudowa sieci wodociągowej w Rogoźnie, ul. Leśna – projekt, budowa sieci wodociągowej w Jaraczu, działki: 53/9, 53/8, 53/7, 53/17, 478/13, 478/9, 478/2 – projekt.

Radny P. Wojciechowski zapytał ilu domów dotyczy opracowanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Leśnej? Zapytał ile może kosztować rozbudowa sieci na wspomnianej ulic?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że projekt dotyczy trzech domów. Koszt rozbudowy sieci wodociągowej może wynieść od 6 do 9 tys. zł.

Radny R. Kinach zapytał czy projekt na dokończenie budowy kanalizacji na ul. Leśnej jest opracowany?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. powiedział, że jeżeli jest opracowany projekt na budowę kanalizacji na ul. Leśnej, to tylko w ramach budowy kanalizacji podciśnieniowej.

Radny P. Wojciechowski zapytał ile kosztowałaby budowa sieci kanalizacyjnej do 4 domów położonych na ul. Leśnej?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. powiedział, że trudno określić koszt budowy sieci, ponieważ nie zna projektu i nie wie ile studzienek trzeba będzie wybudować.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w poprzednim miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obiekt handlowy miał mieć powierzchnię 200 m²?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że dokładnie nie pamięta, ale wydaje się mu iż również miał mieć powierzchnię 700 m².

Radny R. Kinach zapytał jakiego rodzaju obiekt usługowy ma powstać?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie otrzymał oficjalnych informacji jakiego rodzaju obiekt handlowy ma powstać.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 – wolne głosy i wnioski.

Radny A. Jóźwiak zapytał kiedy rozpocznie się równanie dróg gruntowych?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że równanie dróg rozpoczęło się w miniony poniedziałek.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że ul. Topolowa, Słoneczna, Brzozowa i Żurawia zostały bardzo dobrze wyrównane, jednak po ul. Leśnej, która była utwardzona przejechał wyłącznie walec. Dodał, że powinien być ponownie nawieziony tłuczeń, a następnie ubity.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie było można przeprowadzić równania ul. Leśnej, ponieważ uszkodziłoby to położony tłuczeń.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że na ul. Lipowej powinny zostać oczyszczone pobocza drogi.

Skarbnik Gminy powiedziała, że mechaniczne oczyszczanie ulic wykonywane jest na ulicach, na których jest krawężnik. Na w/w odcinku ulicy nie ma krawężnika, więc pobocze musiałoby zostać ręcznie oczyszczone.

Radny R. Kinach wskazał, że pobocze ul. Lipowej najlepiej udałoby się oczyścić równiarką.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy pracownicy zajmujący się zielenią mogliby oczyścić chodnik na ul. Lipowej, na odcinku od p. Misiora do p. Piechowiak?

Radny R. Kinach powiedział, że łatania wymagają dziury na moście ul. Lipowej.     

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że prowadzi rozmowy z wykonawcą budowy kanalizacji, aby załatali powstałe dziury, ponieważ większość z nich powstała na skutek przejazdu ciężkiego sprzętu.

Radny R. Kinach zwrócił uwagę na zły stan techniczny witacza ustawionego przy drodze wojewódzkiej nr 241.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy da się odnowić napis na witaczu. Po kradzieży witacza stojącego przy drodze krajowej nr 11, zrezygnował z ustawiania kolejnych witaczy.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że przedsiębiorcy działający na os. Przemysława nadal zgłaszają problem z parkowaniem na os. Przemysława.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Komenda Wojewódzka Policji poinformowała, iż pod znakiem strefa zamieszkania nie można umieścić tabliczki zezwalającej na stawianie samochodów poza wyznaczonymi miejscami.

Radny P. Wojciechowski przypomniał, że zgłaszał wniosek o zmianę z dwukierunkowej, na jednokierunkową drogi pomiędzy pawilonem handlowym p. Charchuty, a pawilonem handlowym p. Pyssy.

Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawę zmiany organizacji ruchu na w/w odcinku drogi omawiał kilkukrotnie z Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, która sprawę tą chce przedstawić na walnym zebraniu członków.

Radny P. Wojciechowski ponownie zgłosił wniosek o rozważenie możliwości zmiany z dwukierunkowej, na jednokierunkową drogi pomiędzy pawilonem handlowym p. Charchuty, a pawilonem handlowym p. Pyssy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza poinformował, że rozważa możliwość ustanowienia na ul. Kościuszki – od zjazdu z ronda J. Melzera do ul. Paderewskiego strefy zamieszkania, która poprawiłaby bezpieczeństwo mieszkańców.

Wniosek Zastępcy Burmistrza został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny R. Kinach przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji rozmawiano o możliwości przebudowy tamy na Jeziorze Rogozińskim. Zapytał do jakiej instytucji pismo w tej sprawie powinno zostać skierowane?

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że w tej sprawie rozmawiał z Prezesem „Aquabellis”, który przekazał kontakt do przedsiębiorstwa, które wykonuje tego typu inwestycje.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że w sprawie przebudowy tamy pismo powinno zostać skierowane do właściciela jeziora.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy wiadomo z jakich przyczyn nie działa sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu os. Przemysława z ul. II Armii Wojska Polskiego?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że sygnalizacja przestała działać po awarii prądu jaka była w Rogoźnie w miniony czwartek.

Radny A. Jóźwiak zapytał kiedy będą wylewane nowe dywaniki asfaltowe na drogach, w których budowana była kanalizacja sanitarna?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że otrzymał informację iż w maju mają być lane dywaniki asfaltowe.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że naprawy wymaga również dywanik asfaltowy na drodze gminnej w m. Ruda.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.20

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 20 maja 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf