Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025

Uchwała Nr XXXIII/252/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 maja 2013 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno  na lata 2013 – 2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W uchwale Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 dokonuje się zmian:

1)       Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący dochodówi wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania  deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)       Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie, dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku. Ponadto na podstawie informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o błędnie wykazanych danych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2025” w Uchwale Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku dokonuje się  zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013  w pozycjach:

1 Dochody ogółem oraz 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 842.865,15 zł i po zmianie wynoszą  dochody ogółem 49.843.832,15 zł a dochody bieżące 46.720.320,15 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

·         Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26.04.2013r. – 777.688,15 zł,

·         Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku – 65.177 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 2.000 zł i po zmianie wynoszą 10.719.675 zł. Zmiana dotyczy wskazanego błędu przez RIO (pismo WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.) w Uchwale XXXII/241/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 816.155,15 zł i po zmianie wynoszą 7.597.902,15 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:

·         Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26.04.2013r. – 777.688,15 zł,

·         Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku – 38.467 zł ( § 2010 +100 zł; § 2030 +36.837 zł; § 2700 + 1.530 zł).

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 842.865,15 i po zmianie wynoszą 57.877.138,15 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym:

·         2.1 wydatki bieżące  zwiększono o kwotę 840.865,15 zł i po zmianie wynoszą 44.900.073,15 zł,

·         2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.000 zł i po zmianie wynoszą 12.977.065 zł.

W pozycjach od 9.1 do 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki o minus 0,06 % ze względu na relacje wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 26.04.2013 do 29.05.2013r.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

·         w poz. 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 11.501,66 zł (zmiana 26.04.2013 roku o kwotę +5.721,66 zł oraz w dniu 29.05.2013r. o kwotę +5.780 zł) i po zmianie wynoszą 19.093.579,66 zł,

·         w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 27.000 zł i po zmianie wynoszą 3.570.195 zł (zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.),

·         w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 40.000 zł i po zmianie wynoszą 220.000 zł (zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.),

·         w poz. 12.2.1 oraz 12.2.1.1 zwiększono o kwotę 41.440 zł (środki z PROW) i po zmianie wynoszą 2.421.512 zł (zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.),

·         w poz. 12.4.1 wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 6.049.816 zł tj. udział własny w finansowaniu kanalizacji - 6.151.816 zł i środki UE przy realizacji zaplanowanej inwestycji z PROW + 102.000 zł. Po zmianie wydatki te wynoszą 4.551.749 zł (kanalizacja 4.449.749 zł WRPO + zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno rekreacyjnej 102.000 zł PROW). Zmiana dotyczy pisma RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r. oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 maja 2013 roku,

·         w poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizacje programów wynikające wyłącznie z zawartych umów zwiększono o łączną kwotę 332.436,87 zł w tym:

ü  282.900 zł z tytułu podpisanej umowy z wykonawcą w dniu 10.04.2013r. na wykonanie dodatkowych robot przy budowie kanalizacji,

ü  7.458.75 zł zawarte umowy z wykonawcą w dniu 03.04.2013r. na doprojektowanie odcina promenady wraz z wjazdem przy KOTWICY,

ü  42.078,12 zł zawarte umowy na wykonanie projektów modernizacji świetlic wiejskich.

Po dokonanej zmianie  wydatki wynikające z zawartych umów w 2013 roku wynoszą 9.859.910,96 zł (9.527.474,09 zł + 332.436,87 zł).

Zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2014  w pozycjach:

·         w poz. 12.2.1 oraz 12.2.1.1 wykazano dochody majątkowe w tym środki w kwocie 2.599.000 zł (środki z PROW 1.000.000,- podpisana umowa na budowę targowiska oraz środki z WRPO tj. refundacja końcowa związana z budową kanalizacji 1.599.000 zł). Zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.

·         w poz. 12.4.1 wykazano finansowanie środkami PROW określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w ogólnej kwocie 2.525.308,93 zł a dotyczącymi planowanych środków na:

ü  „Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie” dofinansowanie kwotowe    1.000.000 zł,

ü  „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych – 807.382,11 zł,

ü  „Modernizacja świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec” dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowalnych – 717.926,82 zł.

W związku z zawartą umową zmniejszono limit zobowiązań wykazywany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2025” o łączną kwotę 332.436,87 zł w tym:

ü  282.900 zł na przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny”,

ü  7.458,75 zł zawarte umowy na „Budowę promenady nad jeziorem Rogozińskim” w zakresie doprojektowania odcina nie uwzględnionego w projekcie wykonanym w 2010 roku,

ü  42.078,12 zł zawarte umowy na wykonanie projektów na „Modernizację świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec”.

Po uwzględnieniu zawartych w/w umów limit zobowiązań  wynosi 5.403.523,04 zł.

Pozostałe dane w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie.

 

 

drukuj pobierz pdf