Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

Zarządzenie Nr 80/2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 27 maja 2013 roku

 

w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r. , poz. 749 z późn.zm.)

 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Korespondencja zawierająca tajemnicę skarbową wpływająca lub wypływająca z Urzędu powinna mieć postać przesyłki poleconej, opakowanej w dwóch kopertach, na których umieszcza się:

1.          na kopercie wewnętrznej:

1)       klauzulę „tajemnica skarbowa” i ewentualnie oznaczenia sprawy, np. numer;

2)       imienne określenie adresata;

2.          na kopercie zewnętrznej:

1)       nazwę jednostki organizacyjnej adresata;

2)       nazwę nadawcy.

 

§ 2.

Dokumenty (pisma) zawierające informacje o charakterze tajemnicy skarbowej oznaczone są klauzulą „tajemnica skarbowa” w górnym prawym narożniku pisma.

 

§ 3.

Pracownik kancelarii przyjmujący i rejestrujący korespondencję, po otwarciu przesyłki i stwierdzeniu, iż znajduje się w niej druga koperta oznaczona klauzulą „tajemnica skarbowa”, nie otwierając jej umieszcza na niej pieczątkę wpływu, wpisuje do rejestru korespondencji i przekazuje Sekretarzowi Gminy celem dekretacji zgodnie z właściwością.

 

§ 4.

Sekretarz Gminy przekazuje zadekretowaną korespondencję bezpośrednio pracownikowi, który    potwierdza jej odbiór w rejestrze korespondencji.

 

§ 5.

Pisma oznaczonego klauzulą „tajemnica skarbowa” nie skanuje się.

 

§ 6.

Zadekretowaną korespondencję oznaczoną klauzulą „tajemnica skarbowa” może odebrać tylko ta osoba, która złożyła przyrzeczenie zgodnie z art. 294 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacji podatkowej.

 

§ 7.

Dostęp do dokumentów stanowiących „tajemnicę skarbową” mogą mieć tylko te osoby, które złożyły na piśmie przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej.

 

§ 8.

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów Urzędu do wyznaczenia pracowników, których stanowiska łączą się z dostępem do dokumentów stanowiących „tajemnicę skarbową” oraz do stałego nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem akt. 

 

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf