Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.86.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 czerwca 2013 r.

 

w sprawie przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594), art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z zm.) w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1, § 7 ust. 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1.         Dokonuje się przeniesienia, za wynagrodzeniem prawa własności działki 1471/12 o pow.53m2 , objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3, położonej w Rogoźnie przy ul. Seminarialnej, zabudowanej budynkiem pawilonu usługowego o wartości 15.717,00zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście złote 00/100), w tym wartość:

a)    prawa własności gruntu – 4.297,00zł (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złote 00/100),  

b)    prawa własności budynku pawilonu handlowego – 11.420,00zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia złote 00/100), stanowiącego własność dzierżawcy,

na rzecz dzierżawcy ww. działki tj. Pana Ryszarda Antkowiaka.

2.         sprzedaż następuje na rzecz dzierżawcy w trybie art.37 ust.3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.  z 2010 r. Nr 102 poz.651 z zm.).

 

§ 2.

Wynagrodzenie przysługujące Gminie za przeniesienie prawa własności działki nr 1471/12 ustalam na kwotę 5.285,31zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złote 31/100), w tym  podatek od towarów i usług w stawce 23% tj. w wysokości 988,31zł.

 

§ 3.

Nabywca działki na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578 z zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1.575,00zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.

 

§ 5.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf