Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 24 maja 2013 r. o godz. 16.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 29/2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 maja 2013 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Nieobecni: radny A. Jóźwiak, radny R. Kinach, radny A. Nadolny i radny P. Wojciechowski.

Radny M. Połczyński obecny do godz. 20.05.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.
  5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek:

a)       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

b)       Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego,

c)       Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych,

d)       Rogozińskiego Centrum Kultury.    

  1. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna:

a)       analiza sprawozdania za 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Rogoźno:

- bilans na dzień 31.12.2012 r. z wykonania budżetu Gminy Rogoźno,

- bilans na dzień 31.12.2012 r. jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

- zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2012 r.,

- rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2012 r.,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r.,

b) rozpatrzenie opinii Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r.:

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2012 r.,

                 - dyskusja w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2012 r.

  1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  2. Wolne głosy i wnioski. 
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków – Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Protokół nr 28/2013 został przyjęty 3 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – ocena działalności finansowej podległych jednostek.

Informację z wykonania dochodów i wydatkowania jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie za okres od I do XII 2012 r. przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Poinformowała, że plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosił 8.352.271,03 zł i został wykonany w 95,32%. Zobowiązania na 31.12.2013 r. wyniosły 90.451,78 zł. GOPS realizuje następujące zadania zlecone: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych, usługi z zaburzeniami psychiatrycznymi, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, klęska żywiołowa. Plan finansowy na realizację zadań zleconych wynosił 6.606.612,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 6.271.314,67 zł (tj. 94,92%). Dotacja celowa przeznaczona na: pieczę zastępczą, asystent rodziny, składka zdrowotna od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci. Dotacja celowa zaplanowana była w kwocie 668.029 zł, a wykonana została w kwocie 658.749,27 zł, tj. 98,61%. Zadania własne to: zespół interdyscyplinarny, piecza zastępcza, składka zdrowotna od zasiłku stałego, zasiłek okresowy, zasiłek stały, utrzymanie OPS, usługi opiekuńcze, klęska żywiołowa, dożywania dzieci, klub seniora, zasiłek celowy. Plan wydatków na realizację zadań własnych wynosił 1.487.641,00 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 1.422.207,09 zł, tj. 95,60%. Wydatki w rozdziale 85205 – Przemoc w rodzinie wynosiły 1.800 zł i przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych. W rozdziale 85206 – Piecza zastępcza środki pochodziły z: dotacji celowej w kwocie 13.530 zł oraz ze środków własnych w kwocie 44.184 zł. Wydatki w rozdz. 85206 zostały wykonane: dotacja celowa w kwocie 13.530 zł, a środki własne w kwocie 35.212,22 zł. W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składka na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosił 6.389.755,00 z, natomiast wykonanie wyniosło 6.055.306,16 zł. GOPS w rozdziale 85212 otrzymał dotację w kwocie 6.311.600,25 zł. Dnia 31.12.2012 r. GOPS zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 256.293,84 zł. W rozdziale 85213 – składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone) plan wydatków wynosił 16.900 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.052,40 zł. Niewykonane środki w kwocie 847,60zł zwrócono 31.12.2012 r. W rozdziale 85213 – składka zdrowotna od zasiłku stałego (dotacja) plan wydatków wynosił 16.963,00 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 13.332,85 zł. Rozdział 85213 – składka zdrowotna od zasiłku stałego (zadanie własne) plan wydatków wynosił 4.242,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.333,27 zł. W rozdziale 85214 – zasiłek okresowy (dotacja) plan wydatków wynosił 177.054 zł, natomiast wykonanie wyniosło 177.040,76 zł. Zasiłek okresowy (zadanie własne) – wydatki zaplanowano w kwocie 44.264 zł, natomiast wykonanie wynosiło 44.262,42 zł. W rozdziale 85214 – zasiłek celowy plan wydatków wynosił 155.034 zł i wykonane zostały w 100%. Firma Dendro przekazała 50.000 zł na zakup opału dla osób o niskim statusie materialnym. W rozdziale 85216 – zasiłek stały: dotacja celowa wg planu wynosiła 192.700 zł (wykonanie 100%), zadanie własne – plan wydatków wynosił 8.022,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.590,09 zł. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa zaplanowana została w kwocie 130.492,00 zł, a wykonanie wyniosło 124.855,66 zł. Zadania własne, tj. ośrodki pomocy społecznej i usługi opiekuńcze zostały zaplanowane w kwocie 758.801 zł, a wykonanie wyniosło 709.181,00 zł. Nie wykorzystane środki w kwocie 49.620 zł, zostały zwrócone 31.12.2012 r. W rozdziale 85228 – odpłatność za pobyt w DPS wydatki zaplanowane zostały w kwocie 248.025 zł, a wykonanie wyniosło 248.019,00 zł. W 2012 r. w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób. W rozdziale 85228 – usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi wydatki zostały zaplanowane w kwocie 38.269 zł i zrealizowane zostały w 100%. Wpływy za w/w usługi wpływają do kasy GOPS, który wpłaca środki na konto Urzędu Miejskiego z podziałem na: 95% środków przekazywanych jest do budżetu państwa, 5% stanowi dochód gminy. W rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone0 wydatki zaplanowane zostały w kwocie 108.888 zł, a wykonane w kwocie 108.887,11 zł. Z otrzymanej dotacji pomoc została udzielona 41 rodzinom. W ramach zadań własnych na usuwanie klęsk żywiołowych przeznaczono 21.900 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Ze środków własnych pomoc została udzielona 28 rodzinom. W rozdziale 85295 – pozostała działalność (dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – zadanie zlecone) wydatki zaplanowane zostały w wysokości 52.800 zł i zrealizowane w 100%. Na dożywianie dzieci wydatki zaplanowano w kwocie 231.290 zł i zostały one w 100% wykorzystane. Na Klub Seniora wydatki zaplanowano w kwocie 17.812 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 17.548,60 zł. W ramach realizacji projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” wydatki zaplanowano w kwocie 195.862,86 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 184.124,28 zł.

Ponadto Kierownik GOPS E. Kowalska przedstawiła ocenę zasobów społecznych Gminy Rogoźno za 2012 r. Poinformowała, że ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Kierownik GOPS szczegółowo przedstawiła dane o: sytuacji demograficznej i społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, innych rodzajach pomocy i świadczeniach, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, potrzebach finansowych na zwiększenie zasobu instytucjonalnego, kadrze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, kosztach zasobu instytucjonalnego, środkach finansowych na wydatki pomocy społecznej, aktywności projektowo-programowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia, wskaźnikach oceny zasobów pomocy społecznej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał z czego wynika znacząca różnica między planowanymi, a zrealizowanymi wydatkami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zostały źle oszacowane. Dodała, że trudno jest precyzyjnie ocenić ile osób spełni kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń. Wszystkie osoby spełniające kryteria dochodowe otrzymały należna im świadczenia.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy Kierownikowi GOPS znana jest sytuacja rodziny z m. Józefinowo?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że jeżeli do ośrodka docierają informacje o rodzinach potrzebujących pomocy, to jest ona im udzielana. Poinformowała, że na wniosek szkoły pomoc została udzielona rodzinie z m. Parkowo-Moksz. Obecnie wspomniana rodzina regularnie otrzymuje żywność oraz otrzymuje świadczenie rodzinne oraz świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dzieci.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał na co zostały wydane środki z otrzymanej od firmy Dendro darowizny?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że środki z darowizny były przeznaczone wyłącznie na zakup opału, który został przekazany ok. 200 rodzinom.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał kto ustala stawkę za godzinę pracy opiekunek środowiskowych?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że stawki ustalane są przez Radę Miejską. Dodała, że w przyszłym roku budżetowym chciałaby zwiększyć dotychczasowe stawki, ponieważ ma problemy z pozyskaniem opiekunek środowiskowych zatrudnianych na umowę zlecenia. Zwróciła uwagę, że za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej GOPS ponosi znaczne odpłatności.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czego dotyczy zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego? Dodał, że w 2012 r. na ten cel wydatkowano ponad 248 tys. zł.

Główna Księgowa GOPS wyjaśniła, że wspomniana pozycja dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy więcej dzieci nie kwalifikowało się do otrzymywania pomocy z tytułu dożywiania?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że więcej wniosków o dożywianie dzieci nie wpłynęło. W końcu roku zostały przyznane również zasiłki celowe na zakup żywności.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy przyznane środki pieniężne na realizację projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” były wystarczające?

Kierownik GOPS poinformowała, że corocznie GOPS otrzymuje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu informację o przyznanych środkach. Zgodnie z wyznaczonym planem finansowym realizowany jest projekt.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy środki finansowe przyznane GOPS są wystarczające, czy też powinny być wyższe?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że ośrodek musi realizować przypisanemu mu zadania zgodnie z planem finansowym. Dodała, że chciałaby mieć większy budżet, jednak nie możliwości jego zwiększenia. 

 

Informację o działalności finansowej Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w 2012 r. przedstawił Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego M. Mysłek.

Poinformował, że w 2012 r. ZAMK administrował 43 budynkami mieszkalnymi. W budynkach administrowanych przez ZAMK znajduje się 151 mieszkań, a w budynkach administrowanych przez wspólnoty jest 214 mieszkań. Ponadto ZAMK administruje 25 lokalami użytkowymi i 64 pomieszczeniami gospodarczymi. Ogółem należności z tytułu wynajmu lokali wynoszą ponad 2,1 mln zł. W 2012 r. prowadzono 53 sprawy sądowe, a 28 spraw zostało zakończonych. Poinformował, że miesięcznie do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy ZAMK przekazuje ponad 14 tys. zł. Poinformował, że na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zwrócił uwagę, że w końcu roku trzeba było przyśpieszyć przekazywanie mieszkań do wspólnot mieszkaniowych, co przełożyło się na sytuację zakładu budżetowego.

Radny M. Połczyński zapytał z czego wynika bezskuteczna egzekucja należności?

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że bezskuteczna egzekucja należności dotyczy spraw, w których sąd wydał nakaz zapłaty, następnie sprawa została przekazane do komornika, który stwierdził iż dłużnik nie posiada majątku, z którego można byłoby dokonać egzekucji.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że najemcy nie płacący należnego czynszu domagają się od ZAMK przeprowadzanie remontów lokali mieszkalnych.

Radny H. Janus powiedział, że w 2012 r. przychody zostały zaplanowane w kwocie 1.886 tys. zł, a ich wykonanie wyniosło 92,14%. Na koniec 2012 r. zadłużenie ZAMK wynosiło 1.751 tys. zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przychody mówią jaka kwota z tytułu najmu powinna wpłynąć na konto ZAMK. Podana kwota należności na koniec 2012 r. obejmuje zaległości roku bieżącego oraz zaległości z lat poprzednich.

Zastępca Burmistrza zapytał z czego wynikają zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych?

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że zaległości przekraczające 30 dni dotyczą m. in.: obiektów w których świadczone są usługi z zakresu zdrowia oraz dawnych najemców, w stosunku co do których nie można przeprowadzić skutecznej egzekucji należności.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że zaległości wobec ZAMK powyżej roku dotyczą 153 osób.

Dyrektor ZAMK poinformował, że zdarzają się sytuacje w których dłużnicy występują o zawarcie porozumienia i dokonują zapłaty zaległego czynszu.

Przewodniczący A. Olenderski przypomniał, że w 2012 r. z budżetu gminy została udzielona ZAMK dotacja w kwocie ponad 10 tys. zł. Poinformował, że z płatnościami zalegają łącznie 324 osoby, na łączną kwotę 1.846.430,06 zł, co na osobę średnio stanowi kwotę 5.698 zł. Zwrócił uwagę, że z pośród osób mających zaległości w opłatach czynszowych, połowa z nich zalega z płatnościami powyżej roku.

Radny M. Połczyński zapytał czy podane w informacji kwoty zaległości zawierają również naliczone odsetki?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że przedstawione kwoty nie ujmują odsetek jakie powinny zostać naliczone.

Dyrektor ZAMK poinformował, że jeżeli dłużnik zadeklaruje spłatę zadłużenia, to wówczas występuje do Burmistrza Rogoźna o umorzenie naliczonych odsetek. Dodał, że zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnicy spłacają główną należność.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że jako wniosek podano, iż należy przyśpieszyć procedury związane z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy. Zapytał czy nie można byłoby sprzedać mieszkań ich najemcom lub innym osobom?

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że przytoczony wniosek dotyczy przejmowania przez gminę budynków na własność. Poinformował, że prawo do nabycia mieszkania w pierwszej kolejności ma dotychczasowy najemca. Sprzedaż mieszkań, w których przebywają lokatorzy jest bardzo trudna, ponieważ potencjalny nabywca kupuje nieruchomość wraz z jego mieszkańcami i musi zająć się ich eksmisją.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że gmina płaci odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Radny H. Janus zapytał czy nie byłoby możliwości sprzedaży mieszkań za symboliczną „złotówkę”? Dodał, że taka sprzedaż pozwoliłaby na ograniczenie kosztów ZAMK.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Rada Miejska w uchwale określiła warunki sprzedaży i zgodnie z nimi przeprowadzane są transakcje.

Radny H. Janus nadmienił, że uchwała może zostać zmieniona.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uchwała Rady Miejskiej może zostać zmieniona.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że gmina nie może sprzedać wszystkich lokali, ponieważ musi pozostawić lokale socjalne, gdyż ich zapewnienie jest zadaniem własnym gminy.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie na początku okresu sprawozdawczego wynosiła 767.405,40 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego odsetki wynosiły 939.132,93 zł.

Dyrektor ZAMK zwrócił uwagę, że przytoczone kwoty świadczą jak szybko wzrasta zadłużenie najemców.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czego dotyczą należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że w/w kwoty nie dotyczą sprzedaży, tylko są to naliczone stawki czynszów.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał z czego wynika niższe od planowanego wykonanie przychodów z lokali użytkowych?

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że różnica w przychodach z lokali użytkowych wynika z faktu, iż nie wszystkie lokale były wynajmowane w ciągu 2012 r.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał z czego wynika różnica między planowanymi a wykonanymi przychodami z lokali mieszkalnych?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że różnica w przychodach z lokali mieszkalnych wynika z przekazywania budynków w administrację wspólnot mieszkaniowych.

Dyrektor ZAMK zwrócił uwagę, że w przychodach z lokali mieszkalnych ujmowane są również naliczone opłaty za zużytą wodę, ścieki i odpady komunalne, a które trudno precyzyjnie określić.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał z czego wynika znacząca różnica między planowanymi a wykonanymi kosztami z tytułu zakupu usług remontowych oraz z tytułu zakupu usług pozostałych?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że ze względu na brak środków finansowych nie były prowadzone prace remontowe.

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że różnica w zakupie usług pozostałych wynika z przekazania budynków w zarząd wspólnotą mieszkaniowym.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że pomimo przekazania w 2012 r. dotacji przedmiotowej, na koniec roku zakład budżetowy posiadał należności wymagalne?

Główna Księgowa ZAMK poinformowała, że ze względu na przekazanie mieszkań w zarząd wspólnotą mieszkaniowym, w zakładzie budżetowym znacząco wzrosły zobowiązania wobec wspólnot. Miesięczne obciążenia wspólnot wynoszą ok. 55 tys. zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak kierownictwo zakładu budżetowego ocenia jego sytuację finansową?

Główna Księgowa ZAMK powiedziała, że sytuacja finansowa ZAMK jest zła. Zwróciła uwagę, że na koniec 2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w 2013 r. z wolnych środków została przekazana znaczna kwota środków pieniężnych.

Dyrektor ZAMK powiedział, że przekazana dotacja ma ściśle określone przeznaczenie. Dodał, że mimo iż dotacja jest znacznie wyższa niż w roku poprzednim, to i tak jest ona nie wystarczająca.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy w związku z rosnącymi należnościami nie należałoby się zastanowić nad przyczynami takiego stanu rzeczy.

Głowna Księgowa ZAMK zwróciła uwagę, że problem płacenia czynszów dotyczy całego kraju.

 

Sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2012 r. przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie W. Jaworski.

Poinformował, że plan wydatków na 31.12.2012 r. wynosił 22.144.826 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – kwota 11.875.715 zł,

- dotacje celowe – kwota 372.055 zł,

- środki sołeckie – kwota 150,00 zł,

- środki własne – kwota 9.851.399 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota 45.507 zł.

Dla Gimnazjum nr 2 przyznano dotację w kwocie 1.480.000 zł, dla Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym dotacja wyniosła 400.000 zł, dla prywatnego przedszkola dotacja wynosiła 682.000 zł. Na utrzymanie boiska „Orlik” wydatki zaplanowano w kwocie 86.610 zł.

Ze środków własnych sfinansowano:

a) wydatki ponad subwencję:

- szkoły podstawowe – kwota 1.001.339 zł,

- gimnazja – kwota 1.162.274 zł,

b) inne wydatki stanowiące zadania własne gminy na podstawie przepisów odrębnych – kwota 7.687.786, z tego:

- oddziały przedszkolne – kwota 968.115 zł,

- przedszkola – kwota 3.703.997 zł,

- dowozy uczniów do szkół – kwota 919.562 zł,

- zespół obsługi szkół – kwota 581.268 zł,

- dokształcanie nauczycieli – 88.346 zł,

- stołówki szkolne – kwota 616.448 zł,

- fundusz socjalny dla emerytów – kwota 135.131 zł,

- świetlice szkolne – kwota 487.450 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – kwota 100.859 zł,

- „Orlik” – kwota 86.610.

Łącznie dopłata gminy wyniosła 9.851.399 zł. Wydatki ponad subwencję oświatową w szkołach podstawowych i gimnazjach stanowią odpowiednio 11,64% i 21,98% ogólnego planu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe i rozdziale gimnazja. W skali kraju średnia dopłata samorządów wynosi ponad 24%. W 2012 r. placówki oświatowe uzyskały dochód w wysokości 878.932 zł. Poinformował, że oświata zakończyła rok budżetowy bez zobowiązań wymagalnych.

Radny M. Połczyński zapytał czy w koszcie kształcenia ucznia ujmowana jest subwencja oświatowa?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w koszcie kształcenia ucznia ujmowana jest również przyznawana na każdego z uczniów subwencja. Zwrócił uwagę, że oddziały „0” w szkołach nie mają przyznawanej subwencji. Jeżeli do oddziału „0” uczęszczają dzieci niepełnosprawne, to wówczas przyznawana jest subwencja uzależniona od stopnia niepełnosprawności ucznia.

Radny H. Janus zapytał na co zostały przekazane środki sołeckie w oświacie?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że sołectwo przekazało środki na zakup wyposażenia dla placówki oświatowej.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że środki własne stanowią 46,21% wydatków na oświatę. Dodał, że pojawiały się informacje iż Gmina Rogoźna do oświaty dopłaca bardzo duże środki. Zapytał dlaczego udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem w Gimnazjum nr 1 jest niższy w pozostałych placówkach oświatowych?

Dyrektor ZEAPO zwrócił uwagę, że pewne zadania finansowane są przez subwencję oraz zadania finansowane z dochodów własnych gmin. Poinformował, że nie należy łączyć kwot subwencji z wydatkami gminy, ponieważ właściwym jest mówienie o wielkości środków, jakie gmina dołożyła do zadań, które powinny być finansowane przez państwo. Do zadań finansowanych z subwencji gmina dopłaciła 2.163.613 zł. Do szkół podstawowych dopłacono 11,64%, a do gimnazjów 21,98%. Średnio w kraju gminy do oświaty dopłacają od 24% do 27%. Poinformował, że szkoły na terenach wiejskich otrzymują dodatek wiejski w wysokości 10% podstawy osobistego wynagrodzenia nauczyciela, jeżeli w szkole są klasy sportowe to wówczas na każdego ucznia otrzymuje się poza subwencją 20% podstawy subwencji na ucznia. Dodał, że dotacja do szkół wiejskich jest wyższa aniżeli do szkół miejskich. Zwrócił uwagę, że przy obecnych przepisach oświatowych i ustawowych gwarancjach jakie posiadają pracownicy oświaty nie ma możliwości pokrycia kosztów wyłącznie z subwencji. Poinformował, że miejscowości liczące do 5 tys. mieszkańców gmina otrzymuje dodatkową dotację na oświatę.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że Budzyń jest wsią i gmina nic nie dopłaca do oświaty. Zapytał czy gdyby klasy sportowe powstały we wszystkich szkołach, to czy wówczas sytuacja finansowa placówek poprawiłaby się?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że tworzenie we wszystkich szkołach klas sportowych jest niemożliwe, ponieważ klasy i szkoły muszą spełniać określone warunki.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał Dyrektora ZEAPO i Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty o ocenę sytuacji finansowej w oświacie? Zwrócił uwagę, że plan dochodów i wydatków w oświacie był bardzo precyzyjnie opracowany. Poinformował, że w 2012 r. przeprowadzono remonty na łączną kwotę ok. 200 tys. zł. Dodał, że docierają do niego opinię iż Gmina Rogoźno dba o oświatę.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że plany finansowe przygotowywane są ściśle wg potrzeb placówek oświatowych. W 2012 r. przeprowadzono remonty, które były realizacją zaleceń organów kontrolnych. Zwrócił uwagę, że w latach poprzednich została zatrzymana dekapitalizacja bazy oświatowej, a obecnie podejmowane są działania by ją utrzymać w należytym stanie.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty nadmieniła, że w 2012 r. zostało przeprowadzonych wiele kontroli, które stwierdziły iż przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do poprawy estetyki i  bezpieczeństwa w szkołach. Ponadto stwierdzono iż działalność placówek prowadzona jest na dobrym poziomie.

Zastępca Burmistrza zapytał czy w roku szkolnym 2013/2014 wszyscy nauczyciel znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty wyjaśniła, że arkusze organizacyjne zostały złożone przez wszystkich dyrektorów, a następnie zostały sprawdzone. Dodała, że zostały podjęte wszelkie działania, aby żaden z nauczycieli nie stracił pracy. W niektórych placówkach wystąpiły nadgodziny, a w innych były braki w zapewnieniu nauczycielom ½ etatu. Poinformowała, że arkusze organizacyjne muszą zostać zatwierdzone do 31.05 br. i następnie zostanie przekazana informacja o planowanej organizacji roku szkolnego 2013/2014.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że wydłużenie wieku emerytalnego spowodowało iż przyjęcia nowych pracowników w oświacie przez najbliższe ok. 9 lat nie będzie możliwe.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że od 1.01.2014 r. planowana jest zmiana karty nauczyciela, która m. in. ograniczy urlopy zdrowotne do 1 roku w ciągu całej kariery zawodowej.

Radny Z. Hinz zapytał ilu nauczycieli obecnie korzysta z urlopu zdrowotnego?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty powiedziała, że jeżeli dobrze pamięta to 6 osób przebywa na urlopie zdrowotnym.

 

Ze względu na przybycie p. A. Proniewicza – pracownika UM w Obornikach przystąpiono do omówienia projektu uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Informację o funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Gminie Oborniki przedstawił p. A. Proniewicz – pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM w Obornikach.

Poinformował, że aby móc zorganizować komunikację na trasie Rogoźno – Oborniki niezbędne jest zawarcie przez samorządy porozumienia. Po zawarciu porozumienia zostanie ustalona trasa połączeń i ceny biletów. Realnym terminem uruchomienia komunikacji między gminnej jest sierpień lub połowa lipca. Gmina Oborniki zgodnie z zawartą umową z operatorem płaci brutto 3,69 zł/km. W Gminie Oborniki komunikacja miejska funkcjonuje już 1,5 roku. Podjęcie uchwały o możliwości zawarcia porozumienia ma na celu udzielenie możliwości zorganizowania komunikacji międzygminnej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że gdyby Burmistrz Obornik oraz jego Zastępca nie byliby przychylni uruchomieniu komunikacji międzygminnej, to nie byłoby możliwości jej utworzenia w 2013 r. Zarezerwowane w budżecie środki pozwolą na uruchomienie trzech kursów w obie strony na trasie Rogoźno-Oborniki. Wstępnie zakłada się iż trasa będzie przebiegać przez następujące miejscowości: Rogoźno – Ruda – Garbatka – Parkowo – Wełna (przystanek przy drodze S-11) – Jaracz (przystanek przy drodze S-11) – Rożnowo – Kowanówko – Oborniki. Poinformował, że Rada Miejska w Obornikach uchwałę w/s zawarcia porozumienia podejmować będzie na czerwcowej sesji.

Radny H. Janus zapytał na jaki okres czasu Gmina Oborniki ma zawartą umowę na komunikację?

A. Proniewicz wyjaśnił, że umowa zawarta jest do końca 2014 r., natomiast porozumienie ma być zawarte do końca 2013 r.

Radny H. Janus powiedział, że zgodnie z projektem porozumienia Gmina Oborniki ustali cenę biletów, a Gmina Rogoźno nie będzie miała na nie żadnego wpływu.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Gmina Rogóźno powierza Gminie Oborniki realizację zadania. Zakłada się iż cena biletu za przejazd z Rogoźna do Obornik wynosić będzie 5 zł.

A. Proniewicz wyjaśnił, że ceny biletów za przejazd trasą Rogoźno – Oborniki będą takie same jak za przejazd na trasie Szamotuły – Oborniki. Dodał, że zarówno Rogoźno, jak i Szamotuły położone są w IV strefie, tzw. międzygminnej.

Radny H. Janus zapytał czy w każdej ze stref cena biletów jest inna?

A. Proniewicz wyjaśnił, że ceny biletów za połączenia między strefami są różne, natomiast cena biletu za przejazd wewnątrz strefy wynosi 2 zł.

Radny H. Janus zapytał czy dofinansowanie gmin oraz wpływy z biletów stanowią dochód przewoźnika?

A. Proniewicz odpowiedział, że Gmina Rogoźno będzie uiszczać opłatę za przejechane kilometry, a wpływy z biletów i opłat dodatkowych stanowią przychód operatora.

Radny H. Janus zapytał ilu osobowe są busy?

A. Proniewicz odpowiedział, że obecnie w Gminie Oborniki kursują busy 42 osobowe. Na początek na trasie Rogoźno – Oborniki ma kursować bus 23 osobowy, aby sprawdzić jakie zainteresowanie będzie przejazdami.

Radny H. Janus powiedział, że stawka 3,69 zł/km za przejazd busu 23osobowego to wysoka stawka.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że stawka za przejazd została wyłoniona w przetargu i Gmina Rogoźno nie ma na nią wpływu.

Radny M. Połczyński powiedział, że warto podjąć uchwałę w/s zawarcia porozumienia międzygminnego. Jeżeli komunikacja sprawdziłaby się to w przyszłości można by rozszerzyć ją na całą gminę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zdaje sobie sprawę iż podczas wrześniowych zebrań wiejskich mieszkańcy będą wnioskowali o zorganizowanie komunikacji na terenie całej gminy.

Radny M. Połczyński zapytał czy Gmina Wągrowiec ma komunikację gminną?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Miasto Wągrowiec posiada komunikację miejską.

Zastępca Burmistrza zapytał czy określone grupy społeczne będą mogły korzystać z ulg?

A. Proniewicz poinformował, że podróżni mogą korzystać z ulg określonych w ustawie oraz z ulg określonych w stosownej uchwale przez Radę Miejską w Obornikach.

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 r. przedstawił Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury P. Szturmiński.

Poinformował, że przychody Rogozińskiego Centrum Kultury na 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 1.362.770 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.375.394,24 zł. Przychody własne na zaplanowaną kwotę 76.770 zł, wykonane zostały w kwocie 89.394,24 zł. W Ośrodku Kultury planowane przychody ogółem w wysokości 741.000 zł, wykonane zostały w kwocie 750.176,81 zł, z tego udzielona dotacja w kwocie 683.600 zł. Przychody własne Ośrodka Kultury na zaplanowaną kwotę 58.000 zł, wykonane zostały w kwocie 66.576,81 zł. W Bibliotece przychody ogółem zaplanowane zostały na 263.770 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 265.060,06 zł, z tego dotacja wynosiła 257.000 zł. Przychody własne wyniosły 8.060,06 zł. W Muzeum przychody zaplanowane zostały na 357.400 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 360,157,37 zł, z tego dotacja wyniosła 245.400 zł. Przychody własne Muzeum wykonane zostały w kwocie 14.757,37 zł. Wydatki wyniosły: w Ośrodku Kultury – kwota 774.569,74 zł, w Bibliotece – kwota 265.878,29 i w Muzeum – kwota 345.880,97 zł.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę, że zarówno przychody, jak i wydatki w Rogozińskim  Centrum Kultury zostały precyzyjnie zaplanowane. Zapytał z jakiego tytułu Ośrodek Kultury osiągnął przychód w kwocie 35.911,25 zł?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że w/w przychód RCK uzyskało z wynajmu i dzierżawy swych pomieszczeń.

Radny H. Janus zapytał czy RCK pobiera opłatę za wynajem sali na potrzeby sesji Rady Miejskiej?

Dyrektor RCK odpowiedział, że za korzystanie z sali na potrzeby sesji Rady Miejskiej opłata nie jest pobierana.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że w przeszłości planowano pobierać opłatę za korzystanie z sali, dlatego sesje były organizowane w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał za jaką kwotę w 2012 r. zostały zakupione książki do biblioteki.

Dyrektor RCK poinformował, że w 2012 r. książki zakupiono za kwotę 17.992,54 zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy poza przychodami z tytułu najmu RCK pozyskuje środki zewnętrzne?

Dyrektor RCK poinformował, że w 2012 r. RCK otrzymało dofinansowanie z UE na organizację Dni Rogoźna, a w 2013 r. zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy w 2012 r. zostały przeprowadzone jakiekolwiek remonty?

Dyrektor RCK poinformował, że w 2012 r. w Muzeum dokończono rozpoczęty w 2011 r. remont. Na 2013 r. nie jest zaplanowany żaden remont. Oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę na wykonanie przebudowy klatki schodowej w Ośrodku Kultury. W Bibliotece rozpoczęto wymianę okien oraz obniżono sufit, co pozwoliło na ograniczenie kosztów. Dodał, że prace remontowe w Bibliotece powinny być kontynuowane. W Muzeum natomiast należałoby zdemontować elementy drewniane na schodach ewakuacyjnych oraz wykonać remont schodów wejściowych prowadzących na piętro.

Radny H. Janus zapytał czy istnieje możliwość finansowania ludowych zespołów muzycznych, np. „To My z Doliny Wełny”, „Gościnianka”?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że chór Echo i zespół „Przemysław” działają w strukturach RCK od początku jego istnienia. Obecnie nie ma środków finansowych na zatrudnienie instruktorów do wspomnianych zespołów. Zapytał czy instruktorzy w zespole „Gościnianka” i „To My z Doliny Wełny” posiadają odpowiednie uprawnienia. Obecnie możliwe jest dofinansowanie wyjazdu zespołu na występ. Zwrócił uwagę, że w imprezach organizowanych przez RCK nie zawsze występują zespoły działające w jego strukturach. Poinformował, że zespół „To My z Doliny Wełny” utworzony został przez prywatne osoby.

Burmistrz Rogoźna nadmienił, że zespół „Gościnianka” działa przy Stowarzyszeniu „Gościnianka”, które może ubiegać się o środki w ramach konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego.   

Przewodniczący A. Olenderski zapytał Dyrektora RCK o ocenę sytuację finansową gminnych instytucji kultury?

Dyrektor RCK zwrócił uwagę, że od 3 lat pracownicy nie otrzymali żadnej podwyżki płac. Ponadto brakuje środków na przeprowadzenie prac remontowych. Nadmienił, że ubolewa iż w organizowanych imprezach mało mieszkańców Rogoźna uczestniczy.

 

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie przedstawił Dyrektor RCK P. Szturmiński.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że na poprzedniej sesji prowadzona dyskusja nie dotyczyła przedłożonego projektu uchwały, tylko dyskutowano o przeprowadzonych w RCK kontrolach.

Radny H. Janus powiedział, że gdyby radni otrzymali wcześniej protokół z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej, to Statut zostałby uchwalony na poprzedniej sesji. Zapytał z jakich powodów wcześniej protokół z kontroli nie został udostępniony radnym?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że udostępnienie protokołu z kontroli wewnętrznej stanowiło kwestię sporną. Zwróciła uwagę, że w listopadzie 2011 r. prowadzono dyskusję w/s udostępnienia protokołu. Wówczas Burmistrz Rogoźna oświadczył, iż nie widzi przeszkód aby radni zapoznali się z zestawieniem przygotowanym przez osobę prowadzącą kontrolę wewnętrzną.  

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że po przytoczonym terminie odbywały się sesję, na których padały inne stwierdzenia.

Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że była zgoda na udostępnienie protokołu z kontroli wewnętrznej. Dodała, że nie zna przyczyn, dlaczego wówczas radni nie zainteresowali się przedmiotowym protokołem.

Radny H. Janus zapytał co się stało, że później nie było zgody na przekazanie protokołu?

Burmistrz Rogoźna nadmienił, że radni zainteresowali się protokołem z kontroli wewnętrznej RCK podczas uchwalania Statutu Rogozińskiego Centrum Kultury.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6 – wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r. – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.   

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Poinformowała, że dochody zostały wykonane w 101,98%, co stanowi kwotę 57.149.784,27 zł. Wydatki zostały wykonane w 96,79%, co stanowi kwotę 57.174.534,86 zł. Wykonanie dochodów ponad plan oraz nie wykonanie wydatków w 100% łącznie stanowi kwotę 3.000.001,89 zł. W marcu 2013 r. nadwyżka 2012 r. została rozdysponowana na realizację zadań bieżących i majątkowych. Subwencje zostały wykonane w 100%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,22%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 301,18%, tj. 602.353,41 zł. Dotacje celowe zostały wykonane w 98%, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej w 95,47%, na zadania własne bieżące i inwestycyjne w 97,61% i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 99,97%. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,65%, natomiast dochody majątkowe wykonano w 103,32%. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,72%, tj. 41.279.194,72 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 99,70%, tj. 15.895.340,14 zł. Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Rogoźno posiadała grunty o wartości 32.190.188,19 zł, budynki o wartości 11.809.073,21 zł, budowle o wartości 37.925.439,36 zł oraz oczyszczalnię o wartości 13.816.296,21 zł. Gmina posiadała udziały w: spółce Megawat, spółce Aquabellis, w Spółdzielni Mieszkaniowej i spółce Kopaszyn o łącznej wartości 8.954.575 zł. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamknął się sumą bilansową 4.221.889,71 zł. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamknął sumą bilansową 100.449.332,25 zł. Rachunek zysków i strat sporządzonym zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazano zysk netto w wysokości 14.415.940,23 zł. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na bilans otwarcia, zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku, wynik finansowy netto na koniec roku oraz stan funduszu na dzień 31.12.2012 r., który wyniósł 91.595.002,79 zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał dlaczego sprawozdaniach finansowych podawany jest zysk netto oraz strata?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego polega na sumowaniu pozycji we wszystkich jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym. Dodała, że w jednostkach występuje zysk lub strata i należy je wykazać w pozycjach wykazanych przez jednostki.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2012 r. Wykonania budżetu za 2012 r. ocenił pozytywnie, ponieważ dochody zostały wykonane ponad plan, natomiast wydatki zostały wykonane blisko w 100%. Na koniec roku deficyt budżetu wyniósł 24.750,59 zł.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. poinformował, że na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zostanie wniesiona autopoprawka, ponieważ przedsiębiorca wystąpił o odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Cieślach, o wartości 328.362 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2016.

Radny M. Połczyński powiedział, że podczas ostatniej sesji radni pytali czy poza dotychczasowymi płatnymi przejęciami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będą kolejne roszczenia w tej kwestii?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że wiedział iż inwestor może wystąpić z żądaniem odpłatnego przejęcia, jednak nie wiedział kiedy to nastąpi i jaką wartość będzie miało to zadanie. Konieczność odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wiąże się z wydatkowaniem środków pieniężnych spółki.

Radny M. Połczyński zapytał czy budowa sieci wodociągowej jest niezagrożona?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że inwestycja nie jest zagrożona. Jak zostanie opracowany projekt, to wartość kosztorysowa inwestycji zostanie wprowadzona do planu.

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” przedstawił Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji P. Andrzejczak.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” przedstawił Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji P. Andrzejczak.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok wraz z autopoprawką nr 1 i nr 2 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny M. Połczyński zapytał czy meble w sali ślubów, które mają być poddane renowacji są zabytkowe?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że meble w sali ślubów są meblami zabytkowymi.  

Radny H. Janus powiedział, że w m. Wełna ma być wykonana przebudowa drogi wraz z chodnikiem, za kwotę 173.000 zł. Dodał, że w uchwalonym w grudniu 2012 r. budżecie Gminy Rogoźno na 2013 r. zaplanowana była również kwota 30.000 zł na budowę chodnika w m. Wełna.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pierwotnie realizowana miała być budowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna, i została ona zmieniona na przebudowę. Poinformowała, że przed zmianami w budżecie dokonanymi 27.03.2013 r. w budżecie gminy planowano za kwotę 23.000 zł wybudować chodnik.

Radny H. Janus zapytał kiedy został złożony wniosek na zakup tablicy multimedialnej?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej nr 2 zostanie zakupiona z otrzymanej darowizny od Kampanii Piwowarskiej S.A. Dodała, że Szkoła Podstawowa nr 2 została laureatem konkursu organizowanego przez Kampanię Piwowarską. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025 wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny M. Połczyński zapytał kiedy zostanie przygotowana uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy, która pozwoliłaby na wybudowanie oświetlenia na boisku sportowym w Siernikach?

Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie nie ma środków na budowę oświetlenia boiska sportowego w Siernikach.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w roku bieżącym raczej nie będzie możliwości wybudowania wspomnianego oświetlenia.

Radny M. Połczyński przypomniał, że w przeszłości na budowę oświetlenia zaplanowana była kwota 30.000 zł, jednak ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej zrezygnowano z realizacji tej inwestycji.

Radny H. Janus powiedział, że uważa iż błędem było rezygnowanie z planowanych wówczas inwestycji, ponieważ część inwestycji mogła zostać zrealizowana. Po zdjęciu planowanych inwestycji zostały wprowadzone inne zadania do realizacji.

Radny M. Połczyński zwrócił uwagę, że gdyby na uwadze było dobro całej gminy, to wówczas relacje w Radzie Miejskiej byłyby inne.

Radny H. Janus powiedział, że podczas ostatniego zebrania wiejskiego w m. Gościejewo jeden z radnych doszedł do wniosku iż wyciąg pary w świetlicy wiejskiej w Gościejewie powinien zostać zmieniony. Przypomniał, że gdy składał wniosek w tej sprawie głosował przeciwko. Dodał, że świetlica stanowi mienie gminne, jednak Burmistrz Rogoźna od dwóch lat jest przeciwko wnioskowi zebrania wiejskiego.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że sołectwa posiada fundusz sołecki, w ramach którego zadanie to mogłoby zostać zrealizowane.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Radny H. Janus poruszył następujące sprawy:

- przestawienia barierek na ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego,

- przestawienia słupów energetycznych usytuowanych w ciągu chodnika, wzdłuż drogi krajowej nr 11, w m. Gościejewo,

- przestawienia słupów energetycznych, które były przymocowane do ogrodzenia właściciela nieruchomości. Dodał, że Enea w dniu wyprostowała i prawidłowo je usadowiła.

Przewodniczący A. Olenderski odczytał treść wniosków, które zostały zgłoszone przez radnych na poprzednim posiedzeniu Komisji i które zostały przesłane do:

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie,

- Burmistrza Rogoźna.

Radny H. Janus zaprosił na II Majową Biesiadę Zespołów Śpiewaczych, która odbędzie się 25.05.2013 r. o godz. 14.00 w amfiteatrze w Gościejewie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.25

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 6 czerwca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf