Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.97.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 24 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach.

 

Na podstawie art. 36a. ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2013r. Poz. 594), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko:

1. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach.

2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw oświaty i dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do Zarządzenia NR  OR.0050.1.97.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2013r.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Rogoźna ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach.

 

1.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 ust.2 pkt..3 i 4)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie  regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U.  Nr 60, poz. 373, z 2011r. Nr 254, poz.1525).

 

2.         Wymagane dokumenty od osób przystępujących do konkursu  w składanej ofercie powinny zawierać:

a)    uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

b)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)     życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: 

-      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)    oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)     oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)     oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)    oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

j)      oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k)    oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)      oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)    oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)    oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem:

 

„ KONKURS  na stanowisko dyrektora    Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Pruścach”

w terminie do dnia  17 lipca 2013 roku do godz. 14 00

na adres:

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  ul. Nowa 2   64-610 Rogoźno

 

4.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rogoźna.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

drukuj pobierz pdf