Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 33/2013 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 33/2013

z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 16.00

 

 

XXXIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 29 maja 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Minutą ciszy uczczono śp. Z. Gruszkę – wieloletniego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

J. Siekierska – kurator Sądu Rejonowego w Szamotułach zaprosiła sołtysów na spotkanie, które odbędzie się 21.06.2013 r., a które poświęcone będzie wykonywaniu kary ograniczenia wolności oraz pracy społeczno-użytecznej.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Nieobecny: radny H. Janus.

Radny R. Kinach uczestniczył w obradach od godz. 16.10.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki uczestniczył w posiedzeniu do godz. 19.30.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno,

c) przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.,

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2012.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie,  

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016,

c)  zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,  

d) przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

e) zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu “Wielkopolska Odnowa Wsi”,

f) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025. 

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.    Wolne głosy i wnioski.

12.    Zakończenie.

 

Radny M. Kutka wniósł o rozszerzenie pkt 4 o: pytania do Burmistrza Rogoźna i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie. Po zmianie pkt 4 otrzymałby brzmienie: pytania do Starosty, radnych Rady Powiatu Obornickiego, Burmistrza Rogoźna i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie. Dodał, że zmiana została zaproponowana, ponieważ mieszkańcy chcący zabrać głos podczas sesji, muszą czekać do punktu wolne głosy i wnioski, który realizowany jest w końcowej części obrad.

Radny A. Nadolny wniósł, aby wprowadzić po pkt 3, pkt 4: Informacja o wyjeździe samorządu rogozińskiego na sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Kolejność pozostałych punktów uległaby zmianie.

Wniosek radnego M. Kutki 6 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych – został przyjęty.

Radny R. Kinach uczestniczył w obradach od godz. 16.10.

Wniosek radnego A. Nadolnego 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych – został przyjęty.     

Innych uwag do porządku obrad nie było.

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesionymi poprawkami.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 12 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty, radnych Rady Powiatu Obornickiego, Burmistrza Rogoźna i radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny A. Nadolny zapytał czy rozbudowa szpitala powiatowego w Obornikach będzie współfinansowana przez gminne samorządy? Zapytał jakie działania we wspomnianej sprawie podjął Burmistrz Rogoźna?

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że ustawa o działalności leczniczej i rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej, dostosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których prowadzone są usługi medyczne. Od 1.01.2017 r. kontraktowanie w służbie zdrowia będzie odbywało się na nowych warunkach. Podmioty, które nie będą spełniać wymogów, nie będą mogły otrzymać nowego kontraktu. W Szpitalu Powiatowym w Obornikach wymogów nie spełniają następujące oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, dziecięcy oraz laboratorium analityczne i apteka. Po przeprowadzeniu konsultacji ze specjalistami i dyrekcją SP ZOZ Oborniki zdecydowano, iż bardziej zasadnym jest wybudowanie nowego skrzydła szpitala. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz posiada wszelkie wymagane uzgodnienia. Rozbudowa szpitala realizowana ma być w latach 2013-2015. Dotychczas z funduszy Powiatu Obornickiego oraz środków zewnętrznych zrealizowano inwestycje w łącznej kwocie ok. 20 mln zł. Zwrócił uwagę, że jeżeli szpital nie zostanie zmodernizowany, to straci kontrakt i zostanie wykreślony z listy podmiotów świadczących usługi medyczne. Poinformował, że obecnie w szpitalu w ramach różnych stosunków pracy zatrudnione są 364 osoby. Dodał, że nie wyobraża sobie funkcjonowania powiatu bez szpitala. Rocznie w szpitalu leczy się 6.500 pacjentów, a w poradniach przyszpitalnych udzielono porad 41.500 pacjentów. Przypomniał, że w październiku 2011 r. zwrócił się do samorządów gminnych z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala. Zwrócił się z prośbą o przekazanie przez: Gminę Oborniki – kwota 4,5 mln zł, Gmina Rogoźno – kwota 2 mln zł i Gminę Ryczywół – kwota 0,5 mln zł. Dotychczas udzielenie pomocy zadeklarowały dwie gminy: Ryczywół i Oborniki. W listopadzie 2012 r. Burmistrz Rogoźna pisemnie poinformował o braku możliwości wsparcia rozbudowy szpitala. Nadmienił, że nadal ma nadzieję iż sprawa zostanie ponownie rozważona przez Radę Miejską w Rogoźnie oraz Burmistrza Rogoźna. Po przeniesieniu wspomnianych oddziałów do nowego budynku, dotychczasowe pomieszczenia zostaną zaadoptowane na potrzeby zakładu długoterminowej opieki lekarskiej lub hospicjum, na których usługi jest bardzo duże zapotrzebowanie. Dodał, że wspomniana inicjatywa ma duże wsparcie społeczne.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy Starosta Powiatu Obornickiego zapomniał o deklaracji Burmistrza z 2 i 9 maja, które zostały złożone na odbytych spotkaniach? Ostateczna deklaracja Gminy Rogoźno złożona została telefonicznie w dniu 11 maja br. przez Zastępcę Burmistrza Rogoźna. Zapytał czy Starosta zapomniał o złożonych deklaracjach i dlaczego o nich nie informuje społeczeństwa oraz radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie?

Starosta Powiatu Obornickiego wyjaśnił, że podczas prowadzonych rozmów pojawił się wątek udzielenia dotacji i rozliczenie jej w ramach przejęcia budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu. Przypomniał, że zwracał się o udzielenie dotacji, dlatego nie chciałby wplatać sprawy budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu. Gminy, które partycypują w rozbudowie szpitala nie żądają od powiatu nic w zamian. Jeżeli ma być rozstrzygana sprawa rozliczenia budynku po ZSA, to musi się to odbywać na innych zasadach i warunkach satysfakcjonujących powiat, a nie na warunkach stawianych przez Burmistrza Rogoźna. W zamian za przejęcie budynku po ZSA Burmistrz Rogoźna zadeklarował 1 mln zł, a jego wartość wyceniona jest na 2,3 mln zł.

Radny A. Nadolny zapytał czy nadal istnieje możliwość rozliczenia wraz z budynkiem po Zespole Szkół Agrobiznesu?

Starosta Powiatu Obornickiego odpowiedział, że propozycja jest nadal aktualna.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że zaproponował Staroście w zamian za budynki i działkę po ZSA kwotę 1 mln zł na rozbudowę szpitala. Środki byłyby przekazane w 2015 r. i 2016 r. Starosta Powiatu Obornickiego nie przystał na złożoną propozycję. Dodał, że lokalne gazety piszą, iż Gmina Rogoźno nie chce współfinansować rozbudowy szpitala. Zwrócił uwagę, że przekazując z budżetu gminy kwotę 1 lub 2 mln zł oczekuje się czegoś w zamian. Starosta Powiatu Obornickiego informował o swoich priorytetach, jednak Gmina Rogoźno ma własne priorytety. Nadmienił, że w rozmowie z Zastępcą Burmistrza, Starosta odmówił przyjęcia złożonej propozycji.

Starosta Powiatu Obornickiego wyjaśnił, że w swej wypowiedzi ograniczył się wyłącznie do prośby o przekazanie dotacji. Kwestia budynku po ZSA została poruszona w trakcie prowadzonych rozmów. Dodał, że zaproponował aby Gmina Rogoźno przekazała kwotę 1,5 mln zł, która pozwoliłaby zbilansować inwestycję.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w piątek zostanie wysłana do Starosty Powiatu Obornickiego propozycja Gminy Rogoźno dofinansowania rozbudowy szpitala w zamian za budynek po ZSA. Nadmienił, że stanowisko gminy zostanie przesłane pisemnie, aby Starosta nie musiał powoływać się na pismo z jesieni ubiegłego roku.

 

V. Informacja o wyjeździe samorządu rogozińskiego na sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że wraz z Zastępcą Burmistrza wystąpił do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z prośbą o umożliwienie zabrania głosu, w temacie budowy przyszłej obwodnicy Rogoźna. Gminę Rogoźno reprezentowali: Burmistrz Rogoźna, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele mieszkańców Rogoźna. Z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad wystąpienia przedstawiciela Gminy Rogoźno wystąpił radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Z. Ajchler. Wspomniany wniosek został przyjęty przez aklamację. Informację w temacie ruchu tranzytowego o planowanej budowy obwodnicy miasta Rogoźna przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz. Odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego udzielał Burmistrz Rogoźna. Ustosunkowanie się przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiaka zostało pesymistycznie przyjęte przez członków delegacji samorządu Rogozińskiego i mieszkańców Rogoźna.

Radny A. Nadolny zapytał czy jakieś konkretne deklaracje zostały złożone?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że żadne wiążące deklaracje nie zostały złożone, a uchwała ma być podejmowana w najbliższym czasie. Dodał, że delegacja Gminy Rogoźno zamierza uczestniczyć w sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na której będzie podejmowana uchwała w/s inwestycji drogowych.

Radny R. Szuberski przypomniał, że dzięki działalności radnego Z. Nowaka został wyznaczony przebieg obwodnicy Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie tylko dzięki działalności radnego Z. Nowaka został wyznaczony przebieg obwodnicy Rogoźna. Pracownicy Urzędu oraz projektanci ujęli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy budowę obwodnicy. Dodał, że radny Z. Nowak wnioskował o poszerzenie pasa przebiegu inwestycji do 100 m.

 

VI. Wykonanie budżetu gminy Rogoźno za 2012 rok:

a) sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka – stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że budżet gminy na 2012 r. został uchwalony 21 grudnia 2012 r., który zmieniano piętnaście razy. Jedna zmiana z 27 grudnia 2012 r. Zarządzeniem Burmistrza Rogoźna została dokonana z naruszeniem prawa w części dotyczącej zwiększenia wydatków o kwotę 45.507 zł. Organ wykonawczy nie posiadał uprawnień na podstawie art. 257 pkt 2 do dokonywania zmian po stronie wydatków z tytułu otrzymanej kwoty subwencji w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej. Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości budżetu zostały ostatecznie określone w następujący sposób:

1. Dochody w wysokości 56.041.559,78 zł.

2. Wydatki w wysokości 59.068.068,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.026.508,22 zł.

4. Przychody ogółem w wysokości 4.265.457,28 zł.

5. Rozchody w wysokości 1.238.949,06 zł.

Uchwalony na 2012 r. budżet Gminy Rogoźno wykonany został następująco:

1. Dochody zrealizowano w wysokości 57.149.784,27 zł (tj. 101,98%).

2. Wydatki zrealizowano w wysokości 57.174.534,86 zł (tj. 96,79%).

3. Deficyt budżetu wyniósł 24.750,59 zł.

4. Przychody ogółem zrealizowano w wysokości 4.265.508,67 zł.

5. Rozchody zrealizowano w kwocie 1.238.949,06 zł.

Dochody zostały wykonane w 101,98%. Na ten wskaźnik zaważyło kilka pozycji: sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 125,50%, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 301,18%, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe -138,86 %. Natomiast w 2012 roku  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o kwotę 182.138 zł, co stanowiło 3,22% niewykonanego planu. Przypomnę, że we wcześniejszych latach, deklarowane przez Ministra Finansów dochody z PIT, również nie były wykonane. Budżet gminy jest także zasilany przez różne dotacje celowe: na zadania zlecone wykonano w 95,47% oraz zadania własne w wysokości 97,61%.

Wydatki zostały wykonane na poziomie 96,79%. Jest to wskaźnik porównywalny z rokiem 2011 (96,16%). Różnica miedzy wykonaniem dochodów 101,98%, a wykonaniem wydatków 96,79% wynosi 5,19 pkt. Jest to relacja prawidłowa. Niepełne ale bezpieczne wykonanie wydatków przyczyniło się do powstania tzw. „osadu środków”, który wykorzystano w marcu 2013 r. na dodatkowe zdania bieżące w kwocie 1.057.000 zł  oraz nowe zadania majątkowe w kwocie 1.874.500 zł.

Szczególną grupą wydatków, są wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane  w 99,70% na plan 15.943.129 zł, wykonano 15.895.340,14 zł. Stanowi to relację w stosunku do wykonanych dochodów 27,81%. Wynik zupełnie przyzwoity jak na możliwości naszej gminy. Zadań inwestycyjnych w 2012 roku było mniej niż w roku 2011.Za to sprawniej i solidnej przebiegały poszczególne procesy inwestycyjne.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniosło 9.143.591,07 zł w tym zadłużenie wobec banków 5.984.934 zł, z tego wobec:

1.       Banku Spółdzielczego   206.400 zł,

2.       ING Banku Śląskiego 5.124.000 zł,

3.       Banku Pocztowego                654.534 zł

oraz wobec WFOŚ i GW    3.158.657,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 16% do wykonanych dochodów.

Wskaźnik spłaty kapitału wyniósł 2,17% natomiast wraz z obsługą długu 2,95%.

Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 151.617,24 zł
i dotyczyły zobowiązań zakładu budżetowego. Wszystkie raty kredytów wraz z odsetkami były spłacane w terminach objętych harmonogramem.

Jednym z elementów sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok była informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2012 roku, w której przedstawiono stan księgowy majątku:

- grunty o powierzchni 794,67 ha o łącznej wartości 32.190.188,19 zł,

- budynki, budowle o wartości 63.550.808,78 zł,

- ograniczone prawo własności do lokalu użytkowego – biblioteki o wartości 47.700 zł,

- wierzytelności zabezpieczone hipoteką na ogólną wartość 129.679,70 zł,

- w użytkowaniu wieczystym 17,03 ha o wartości 2.203.005,98 zł,

- składniki mienia komunalnego osób prawnych z 100% udziałem gminy, których wartość na koniec roku wynosiła 15.238.642,06 zł,

Gmina jest udziałowcem w: Spółce Megawat, Spółce Aquabellis, Spółce Kopaszyn i Spółdzielni Mieszkaniowej. Wartość wniesionych udziałów wynosi 8.954.575 zł.

W informacji przedstawiono również dokonane zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2011r. do dnia 31.12.2012 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźna na dzień 31.12.2012 roku  zamknął się sumą bilansową w wysokości 4.221.889,71 zł.

Po stronie aktywów wykazano:

a) stan środków pieniężnych w wysokości 4.004.469,90 zł,

b) należności od budżetów w kwocie 194.952,09 zł, na które składają się :

        - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok    160.862zł,

        - należności od Urzędów skarbowych w kwocie 32.885,96 zł,

        - należności z tytułu rozliczeń dochodów budżetowych 1.204,13 zł

c) inne aktywa – naliczone odsetki od pożyczki  22.467,72 zł.

Po stronie pasywów wykazano:

a) zobowiązania na ogólną kwotę 9.437.025,76 zł, na które składają się:

        - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 9.143.591,07 zł

        - krótkoterminowe z tytułu odsetek od pożyczki 22.467,72 zł

        - zobowiązania wobec budżetów w kwocie 270.927,16 zł w tym dotyczące:

-   należnego podatku VAT za XII/2012 roku     269.983 zł,

-   fundusz alimentacyjny 865,66 zł,

-   należne odsetki od przyznanej dotacji 78,50 zł

b) aktywa netto budżetu na kwotę minus – 6.141.782,05 zł na które składa się:

        - deficyt budżetu za 2012 rok w kwocie 24.750,59 zł,

        - skumulowany niedobór na zasobach budżetu  w kwocie – 6.117.031,46 zł

c) inne pasywa w kwocie 926.646 zł dotyczą otrzymanej w grudniu 2012 roku subwencji oświatowej na styczeń 2013 roku.

Przedstawione dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w bilansie są zgodne ewidencją księgową Organu.

Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamknął się sumą bilansową w wysokości  100.459.332,25 zł. Wartość netto aktywów trwałych wyniosła 92.976.240,48 zł, które wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 9,30%. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 7.473.091,77 zł, a wzrost wyniósł 12,63%. Po stronie pasywów  Fundusz wyniósł 91.595.002,79 zł i wzrósł w stosunku do bilansu otwarcia o 11,57%. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 7.669.248,40 zł, wzrost w stosunku do bilansu otwacia wyniósł 1,42%. Fundusze specjalne wyniosły 1.039.611,47 zł, zmalały w stosunku do bilansu otwarcia o 18,69%

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynosiły 145.469,59 zł, tj. spadek do bilansu otwarcia o 331,70%.

W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym zbiorczo dla jednostek budżetowych i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 r. wykazano zysk netto w wysokości 14.415.940,23 zł. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone łącznie dla jednostek budżetowych wykazuje stan funduszu na bilans otwarcia, zmniejszenia, zwiększenia, wynik finansowy netto na koniec okresu oraz stan funduszu na koniec roku 2012, który wyniósł 91.595.002,79 zł.

W trakcie roku zachwiana była płynność finansowa, korzystaliśmy z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Stałe monitorowanie realizacji dochodów i wydatków przyczyniło się do prawidłowego ukształtowania się podstawowych relacji budżetu tj. wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, w związku z tym wystąpiła nadwyżka operacyjna w wysokości 4.505.110,28 zł.  Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej radni okazję do szczegółowego zapoznania się z wykonaniem budżetu, informacją o stanie mienia, informacją z realizacji planów finansowych gminnej RCK oraz sprawozdaniami finansowymi. Ponadto szczegółowo członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali po raz kolejny następujące dokumenty:

- łączny bilans jednostek i zakładu budżetowego,

- łączny rachunek zysków i strat,

- łączne zmiany w funduszu jednostki.

Sprawozdania zostały pozytywnie ocenione przez zespół orzekający RIO z zastrzeżeniem oraz uwagą opisaną w uzasadnieniu w wydanej opinii. Zastrzeżenie dotyczyło wydania Zarządzenia w dniu 27 grudnia 2012 r. z naruszeniem prawa, o którym wspomniałam na początku wystąpienia. Natomiast uwaga dotyczy zaciągnięcia zobowiązań przewyższających plan finansowy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają na rok następny na podstawie udzielonych upoważnień. Dlatego w imieniu Burmistrza w oparciu o wymienione materiały wnoszę do Wysokiej Rady o zatwierdzenie za 2012 rok:

- sprawozdań finansowych,

- sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy.

 

b) opinia Regionalnej Izby Obrchunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźnoopinię przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlickastanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c) przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok wniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzańskistanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzańskistanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

 

e) dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

Radny R. Szuberski powiedział, że kluby radnych: Rogoźno Nasza Gmina” i Rogoźno Nasze Miasto” optymistycznie nie oceniają wykonania budżetu. Pierwsza uwaga dotyczy rozliczania klubu RKS „Wełna”. W przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Z. Hinza opinii prawnej zapisano, iż: „RKS Wełna jest stowarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej”. Art. 42 ustawy o stowarzyszeniach stanowi, że stowarzyszenie zwykłe nie może: „prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków, zapisków oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej”. Jedynym źródłem utrzymania stowarzyszenia zwykłego są składki członkowskie. Dodał, że jeżeli przedłożony dokument nie ma odzwierciedlenia w działalności Komisji Rewizyjnej, to jest to poważne naruszenie, w tym także dyscypliny finansów publicznych. Tutaj spore środki zostały wydane. Jeżeli wspomniany dokument jest właściwy i odzwierciedla prawdę, to należy pogratulować rozliczenia finansów przez służby Burmistrza Rogoźna.

Radny A. Nadolny powiedział, że chciałby udzielić Burmistrzowi Rogoźna absolutorium, ale wówczas musiałby pochwalić niegospodarność – klimatyzacja w sali wiejskiej w Parkowie. Burmistrz Rogoźna ponosi opłaty za energię zamówioną, a nie odebraną miesięcznie jest to kwota ok. 1 tys. zł, a od ok. 2,5 roku klimatyzacja nie jest podłączona. Niedługo okaże się iż gwarancja na to urządzenie skończy się, a nie będzie ono użytkowane. Dodał, że jest radnym z terenów wiejskich, o których Burmistrz Rogoźna zapomniał, ponieważ brak jest najdrobniejszych inwestycji, a o poważnych inwestycjach nie wspominając. Nadmienił, że kilkukrotnie obiecywano wykonanie kanalizacji Józefinowa, jednak dotąd nie rozpoczęto prac i pewnie szybko to się nie stanie. Inwestycje prowadzone są jedynie na terenie miasta, co wśród mieszkańców budzi pewne kontrowersje. Dodał, że biorąc powyższe pod uwagę będzie głosował przeciw udzieleniu Burmistrzowi Rogoźna absolutorium.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że ocenie podlega wykonanie budżetu gminy za 2012 r. Opłata za klimatyzację jest ponoszona od 2013 r. – momentu podłączenia urządzenia do nowego zasilania elektrycznego. W załączniku nr 4 do sprawozdania ujęto zrealizowane zadania inwestycyjne, z których większość zrealizowana została na terenach wiejskich. Radny A. Nadolny wyjaśnił, że w swej wypowiedzi mówił o okręgu, z którego jest radnym, a w nim nie były prowadzone inwestycje.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że w budżecie najważniejszymi pozycjami są: dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Ważnym wskaźnikiem jest poziom zadłużenia gminy. Dodał, że budżet gminy na 2012 r. został dobrze wykonany. W 2012 r. dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 45.784.305 zł i w pełni pokrywały wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 41.279.194,72 zł, a nadwyżka dochodów bieżących wyniosła ok. 4,5 mln zł. W 2011 r. nadwyżka dochodów bieżących wyniosła 1.456.000 zł, a w 2010 r. nadwyżka dochodów bieżących wyniosła 3.294.000 zł. Dochody majątkowe w 2012 r. wykonano w kwocie 11.365.479,27 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 15.895.340,14 zł. W  2010 r. i 2011 r. również dochody majątkowe nie pokrywały wydatków majątkowych. Deficyt budżetu w 2012 r. wyniósł 24.750,59 zł, w 2011 r. wynosił 547.368 zł. W 2010 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 300.627 zł, choć planowany deficyt budżetu wynosił 10 mln zł. Wynik finansowy realizacji budżetu w 2012 r. wyniósł ponad 3 mln zł, w 2011 r. wyniósł 607.551 zł, a w 2010 r. wyniósł 2.396.000 zł. Dochody ogółem w 2012 r. zostały wykonane w kwocie 57.149.784,27 zł, tj. 101,98% planu, w 2011 r. wykonanie dochodów wyniosło 97,42% planu, a w 2010 r. wykonanie dochodów wyniosło 100,12% planu. Wydatki ogółem w 2012 r. wykonano w kwocie 57.174.534,86 zł, tj. 96,79% planu. Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. wyniosło 9.143.591,07 zł, co stanowi 16% wykonanych dochodów. Dodał, że jest to bezpieczny poziom zadłużenia gminy. W 2011 r. zadłużenie gminy stanowiło 15,46% wykonanych dochodów, a w 2010 r. zadłużenie gminy stanowiło 18,29% wykonanych dochodów. W 2012 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły w zakładzie budżetowym. Nadmienił, że płynność finansowa była zabezpieczona. Do dochodów bieżących należy zaliczyć: podatki i opłaty lokalne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i celowe, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy z tytułu innych podatków. Dodał, że jako przedstawiciel Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wykonanie budżetu za 2012 r. ocenia pozytywnie. Zwrócił uwagę, iż wykonanie budżetu jest ściśle związane z organem wykonawczym, dlatego należy przychylić się do pozytywnej oceny organu wykonawczego – Burmistrza Rogoźna. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że w 2012 r. z budżetu gminy wydatkowano środki na ul. Brzozową. Burmistrz Rogoźna odpowiadając na interpelację w/s stanu prawnego ul. Brzozowej poinformował, że wspomniana „ulica znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 135/18 w Rogoźnie. Według informacji z rejestru gruntów działka ta jest współwłasnością 12 właścicieli.” Dodał, że z przedłożonej odpowiedzi domniemywać można iż jest to droga prywatna. Na drodze bez zgody właścicieli drogi wykonywano jej równanie, budowę wodociągu, hydrantu i punktów świetlnych. Powiedział, że nie jest to działanie właściwe jeżeli jest to droga prywatna. Nadmienił, że uważa iż wspomniana droga jest drogą publiczną.

Radny M. Kutka powiedział, że kolejnym punktem, o który chce nadmienić jest wydatkowanie pieniędzy na funkcję Zastępcy Dyrektora RCK. Dodał, że na posiedzeniu klubu radnych, przeanalizowano protokół z kontroli i uznano, iż stanowisko zastępcy dyrektora zostało nieprawnie powołane.

 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rokprojekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie było.

Radny R. Szuberski powiedział, że Burmistrz Rogoźna lub Skarbnik Gminy powinni ustosunkować się do stawianych zarzutów. Dodał, że są to istotne zarzuty, sięgające sporych kwot. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że pytał czy ktoś chciałby zająć głos w dyskusji i wówczas nikt nie wyraził takiej woli. Dodał, że nie może zmusić Burmistrza Rogoźna do zabrania głosu i ustosunkowania się do wypowiedzi przedmówców.

Radny R. Szuberski powiedział, że był przekonany iż jeżeli stawiany jest jakikolwiek zarzut, to należy się do niego ustosunkować.

 

                Uchwała Nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 6 głosach przeciw w obecności 14 radnych.

 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2012projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2012, podjęta została 8 głosami za przy 6 głosach przeciw w obecności 14 radnych.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz pogratulował Burmistrzowi Rogoźna udzieleniu mu absolutorium.

Burmistrz Rogoźna podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium. Wszystkim współpracownikom i pracownikom Urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek podziękował za włożoną pracę w wykonanie budżetu gminy za 2012 r. Podziękowania skierował również do sołtysów i radnych, którzy wspierali go w podejmowanych działaniach. Dodał, że ma nadzieje iż część Rady Miejskiej, która regularnie głosuje przeciw, ponownie przeanalizuje wykonanie budżetu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 18.25, a do grona obecnych dołączyli: radny A. Jóźwiak od godz. 18.35 i radny A. Nadolny od  godz. 18.45.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnieprojekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016projekt uchwały przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Autopoprawkę nr 1 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Uwag do autopoprawki nr 1 nie było.

Autopoprawka nr 1 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych została przyjęta.

Radny P. Wojciechowski wniósł aby zadanie w pkt 12 otrzymało nazwę: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rogoźnie, ul. Leśna – projekt + wykonanie, a wartość zadania wyniosłaby 32.000 zł.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że planie ujęto opracowanie projektu sieci wodociągowej za kwotę 2.000 zł. Koszt wykonania inwestycji będzie znany po opracowaniu projektu i kosztorysu, dlatego trudno określić właściwą kwotę. Dodał, że na 2013 r. inwestycje zaplanowano za kwotę ponad 400 tys. zł i z środków własnych spółki trudno będzie pozyskać kolejne 30 tys. zł. 

Radny R. Dworzański zapytał jaka będzie kondycja finansowa spółki jeżeli zostanie wprowadzona kolejna inwestycja? Zapytał czy Rada Miejska może wskazywać inwestycję do realizacji, jednocześnie nie wskazując źródeł jej finansowania. Dodał, że może się okazać iż pozyskanie środków finansowych może doprowadzić do podwyżki cen wody.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że radni mogą wnioskować o przeznaczenie określonej kwoty na realizację inwestycji, ale powinni to taką samą kwotę umniejszyć wartość innej inwestycji. Realizacja inwestycji o wartości 400 tys. zł stanowi górną granice możliwości finansowych spółki. Inwestycje o wyższej wartości mogłyby być realizowane, jednak musiałaby pozyskiwać środki z innych źródeł, np. kredytów. Dodał, że zaciągane kredyty zwiększają koszty spółki, co ma odzwierciedlenie w taryfie opłat za wodę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy jest możliwość korekty uchwały w/s wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że jest możliwość korekty uchwały.

Wniosek radnego P. Wojciechowskiego jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych – został przyjęty. 

 

        Uchwała Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

 

c) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

d) przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – projekt uchwały przedstawiła p. o. Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji M. Domagalska.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

e) zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – projekt uchwały przedstawiła p. o. Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji M. Domagalska.  

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

f) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Radna R. Tomaszewska zaapelowała aby przy ustalaniu tras uwzględnić potrzeby mieszkańców, nie tylko pod względem wyjazdu mieszkańców z Rogoźna, ale również pod względem przyjazdu mieszkańców Obornik do Rogoźna. Burmistrz Rogoźna zakłada, że pierwszy kurs z Rogoźna ma być tak ustalony, aby młodzież mogła dojeżdżać do szkół w Obornikach. Dodała, że jako Dyrektor szkoły jest zaniepokojona tym faktem. W Rogoźnie są szkoły publiczne i niepubliczne gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, dlatego powinno nam zależeć na tym, aby młodzież kształciła się w naszym mieście. Mimo, iż w Obornikach i Rogoźnie są te same kierunki kształcenia, ze względu na niż demograficzny nie zawsze tworzona jest klasa o określonym kierunku kształcenia. Nadmieniła, że z niepokojem przysłuchuje się propozycją przebiegu tras, choć wie iż są one uwarunkowane dotychczas utworzonymi trasami. Zwróciła uwagę, że gminie powinno zależeć również na tym aby mieszkańcy innych miejscowości przyjeżdżali do Rogoźna.

Radny R. Szuberski powiedział, że radni powinni działać na korzyść Gminy Rogoźno.

Radny A. Nadolny poinformował, że mieszkańcy Sołectwa Słomowo proszą aby autobus dojeżdżał do ich miejscowości. Dodał, że do m. Słomowo nie dojeżdża żaden autobus oraz nie przebiega przez nią trasa kolejowa.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że istotą tworzenia komunikacji międzygminnej jest stworzenie możliwości dojazdu mieszkańców Gminy Rogoźno do miasta powiatowego. Środków finansowych na ten cel wystarczy na organizację trzech kursów w obie strony. Dodał, że przebieg kursu zaprezentowany radnym nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Proponuje się aby pierwszy kurs z Gminy Rogoźno był w Obornikach o godz. 7:30, aby mieszkańcy mogli załatwić sprawy w urzędach, a młodzież mogłaby dojechać do szkół. Kurs powrotny planuje się ustalić na godz. 11:30. Dodał, że w budżecie jest za mało środków aby utworzyć dwa poranne kursy na trasie Rogoźno-Oborniki. W trakcie funkcjonowania komunikacji może się okazać iż wieczorny kurs będzie niepotrzebny, ale trudno to teraz stwierdzić. Z uzyskanych informacji wynika, że z Gminy Oborniki do pracy w firmie Dendro dojeżdża 36 osób. Czas przejazdu przedstawionej trasy przejazdu wynosi ok. 50 min. Nadmienił, że  podczas najbliższych zebrań wiejskich pojawią się prośby mieszkańców o wydłużenie trasy autobusu. Zwrócił uwagę, że jeżeli trasą przejazdu autobusu zostanie objętych więcej miejscowości, to czas przejazdu znacząco się wydłuży i nie wiadomo czy wówczas będzie zainteresowanie komunikacją ze strony mieszkańców. Nadmienił, że ideą utworzenia komunikacji międzygminnej było ułatwienie mieszkańcom dojazdu do miasta powiatowego, aby mogli załatwić w nim swoje sprawy.

Radny A. Nadolny zaproponował, że aby autobus dojeżdżał do Słomowa można zmienić trasę przejazdu na: Słomowo – Pacholewo – Rożnowo – Oborniki.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że rozważanych było wiele możliwości przebiegu trasy komunikacji międzygminnej. Na początek chce się zorganizować komunikację na trasie Oborniki – Rogoźno.

 

        Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawkę nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 1 jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych – została przyjęta. Salę

Autopoprawkę nr 2 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 2 jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych – została przyjęta.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawkę nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

Autopoprawka nr 1 jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych – została przyjęta. Salę obrad opuścili: radny R. Szuberski i radny R. Kinach.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

        Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 - 2025, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych. 

Zapytanie nr 1/VI/2013 radnego Z. Chudzickiego o treści: „W imieniu członków Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o osiąganych wpływach z inkasa pobieranego na targowisku miejskim w latach 2010, 2011m 2012 i I kwartału 2013 roku (z wyszczególnieniem miesięcy). Środki te zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XIV/110/2011 z dnia 26 października 2011 roku odprowadzane są do budżetu gminy, natomiast w 99% zasilają konto klubu RKS „Wełna”.” – kserokopia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Interpelacja Nr 1/2013 radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego A. Nadolnego i radnego R. Kinacha o treści:W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, my niżej podpisani wnioskujemy o uzupełnienie punktu obrad sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie Pt. „Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego” znajdującego się porządku obrad o pytania do Burmistrza Rogoźna i Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie. Niejednokrotnie mieszkańcy przychodząc na sesję muszą czekać po kilka godzin do wolnych głosów i wniosków, aby przedstawić swój problem. Szanując ich zdrowie i czas uważamy, że danie im możliwości wypowiedzenia się na początku sesji jest całkowicie zasadne.” kserokopia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Interpelacja nr 2/2013 radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki, radnego A. Nadolnego i radnego R. Kinacha o treści: „My niżej podpisani wnosimy o przeniesienie środków z publikacji biuletynu informacyjnego na prace związane z renowacją figury Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Uważamy, że będą to zdecydowanie lepiej wydatkowane pieniądze aniżeli publikacja ów biuletynu.”– kserokopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski  odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha i radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/VI/2013 grupy radnych złożoną na XXXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 24 kwietnia 2013 roku, przekazaną pismem o numerze BR.0003.11.2013.GP w dniu 29.04.2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na czyszczenie rzeki Wełny z przykrością informuję, że ze względu na brak środków w budżecie dofinansowanie nie jest możliwe”– kserokopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha i radnego H. Janusa o treści: „Odpowiadając na interpelację radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udostępnienia protokółu z przeprowadzonej kontroli przez głównego specjalistę kontroli wewnętrznej w załączeniu przekazuję kserokopię protokółu kontroli przeprowadzonej w Rogozińskim Centrum Kultury oraz odpowiedź na zalecenia pokontrolne ówczesnego dyrektora RCK.” – kserokopia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radny R. Szuberski zapytał dlaczego Burmistrz Rogoźno tak długo zwlekał z uchwaleniem nowego Statutu RCK? Powiedział, że z przedłożonego protokołu jasno wynika jakie uchybienia były w funkcjonowaniu RCK, a o których mówił radny M. Kutka w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. Dodał, że uważa iż źle się stało iż tak długo zwlekano z uchwaleniem nowego Statutu RCK.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha i radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 3/IV/2013 grupy radnych złożoną na XXXII sesji Rady Miejskiej Rogoźnie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stanu prawnego drogi na ul. Brzozowej informuję, że ulica ta znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 135/18 w Rogoźnie. Według informacji z rejestru gruntów działka ta jest współwłasnością 12 właścicieli.” – kserokopia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie danych liczbowych ujętych w odpowiedzi na interpelację, ponieważ radni posiadają te informacje.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy gościom została udostępniona odpowiedź na interpelacje?

Przewodniczący Rady z. Hinz wyjaśnił, że odpowiedź na interpelację nie była przekazywana gościom.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zasadnym jest odczytanie całości odpowiedzi na interpelację.

Wniosek formalny wiceprzewodniczącego Z. Chudzickiego 6 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych – został przyjęty. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego Z. Chudzickiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/VI/2013 radnego Zbigniewa Chudzickiego przekazaną pismem o numerze BR.0003.14.2013.GP w dniu 06.05.2013 roku w sprawie wpływów na rachunek budżetu Gminy opłaty targowej w latach 2010 – 2012 oraz I kwartale 2013 roku w/w wpływy przedstawiają się następująco:

 

2010

2011

2012

2013

styczeń

0,00

3 073,00

2 349,00

1 769,00

luty

5 114,00

2 046,00

1 672,00

2 663,00

marzec

7 259,00

4 252,00

6 368,00

2 943,00

kwiecień

7 499,00

6 387,00

12 367,00

 

maj

12 517,00

11 099,00

8 084,00

 

czerwiec

7 507,00

8 0706,00

8 320,00

 

lipiec

7 459,00

6 348,00

10 519,00

 

sierpień

7 470,00

10 400,00

8 459,00

 

wrzesień

7 582,00

10 435,00

7 742,00

 

październik

7 490,00

12 553,00

12 764,00

 

listopad

9 651,00

6 161,00

7 085,00

 

grudzień

0,00

7 868,00

8 886,00

 

RAZEM

79 548,00

89 328,00

94 615,00

7 375,00

 

– kserokopia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że w 2012 r. blisko 100 tys. zł zostało przekazane Rogozińskiemu Klubowi Sportowemu „Wełna”, w ciągu 3 lat przekazano ok. 300 tys. zł. Dodał, że są to środki publiczne, dlatego uważa iż wszystko powinno być jasne, przejrzyste i transparentne. Przez 1,5 miesiąca był członkiem Komisji Rewizyjnej RKS „Wełna” i chciał sprawdzić dokumentację finansową, aby przedstawić Walnemu Zebraniu Członków rzetelną informację. Komisja Rewizyjna, której był członkiem została odwołana, a w jej miejsce została wybrana nowa Komisja Rewizyjna. Prezes Klubu powiedział, że Komisja Rewizyjna nie chciała współpracować. Dodał, że na Walnym Zebraniu Członków pytał Prezesa na czym miała polegać współpraca Komisji Rewizyjnej. Wówczas Prezes stwierdził, że współpraca miałaby polegać na podpisaniu przygotowanego przez księgową sprawozdania. Zgłosił wniosek o powołanie specjalnej komisji (po jednym członku z każdego klubu radnych), która sprawdziłaby czy środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zapytał czy środki z inkaso można przekazać klubowi sportowemu w formie wynagrodzenia dla prowadzącego obsługę inkasenta? Zapytał czy w tej sprawie została przygotowana opinia prawna?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gdyby nie było można wyznaczyć inkasentem klubu sportowego, to uchwała Rady Miejskiej zostałaby zaskarżona. Dodała, że uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie inkasentem został wyznaczony Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”. Przy każdej zmianie personalnej klub sportowy zawiadamia gminę, kto jest inkasentem.

Radny M. Kutka zapytał jak wspomniane kwestie odnoszą się do opinii prawnej mówiącej, iż RKS „Wełna” jest stowarzyszeniem zwykłym. Dodał, że stowarzyszenie zwykłe może utrzymywać się wyłącznie z składek członkowskich. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że musi zapoznać się z przepisami szczegółowymi. Zwróciła uwagę, że gmina nie przekazywała dotacji na bieżącą działalność klubu, tylko zlecono klubowi wykonanie zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodała, że szczegółowo sprawdzi tą sprawę. Nadmieniła, że w tej chwili nie może udzielić szczegółowych wyjaśnień, ponieważ nie posiada odpowiednich dokumentów. Jeżeli sprawa zostałaby poruszona na posiedzeniu komisji, wówczas mogłaby udzielić szczegółowych wyjaśnień.

Radny R. Szuberski powiedział, że stosowne dokumenty przedstawi Skarbnikowi Gminy. W trakcie dyskusji zgłosił uwagę dotyczącą działalności Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”. Dodał, że swoje zapytanie skierował na podstawie dokumentu przekazanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przekazana opinia dyskredytuje RKS „Wełna” w kwestii jego finansowania. Nadmienił, że wydatkowane są znaczne środki, a nie można wyjaśnić spornych kwestii.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że obecnie odczytywane są odpowiedzi na interpelacje, a nie jest prowadzona dyskusja. W kwestii powołania specjalnej komisji wyjaśnił, że zmieniając plan pracy Komisji Rewizyjnej można ją upoważnić do  przeprowadzenia czynności kontrolnych. Poprosił aby temat Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” rozpatrywać w punkcie wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zwrócił uwagę, że złożył wniosek dlatego prosi o poddanie go pod głosowanie. Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wniosku nie podda pod głosowanie, do czasu uzyskania opinii prawnej w/s powołania specjalnej komisji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki ze względów zdrowotnych opuścił salę obrad o godz. 19.30.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 24.05 br. Podczas posiedzenia dokonano oceny działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK oraz analizowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury H. Kuszak poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 23.05 br. Informacje o działalności finansowej podległych jednostek przedstawili: Kierownik GOPS E. Kowalska i Dyrektor RCK P. Szturmiński. Informację z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Ponadto informację o funkcjonowaniu komunikacji międzygminnej i miejskiej w Gminie Oborniki przedstawił p. A. Proniewicz – pracownik UM w Obornikach.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja swe posiedzenie odbyła 7.05 br. Na posiedzeniu zapoznała się z informacją o stanie mienia gminy, wypracowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Rogoźno za 2012 r. oraz  podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 r.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 16 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 17 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.04.2013 r. do 27.05.2013 r. załącznik nr 18 do protokołu. Radny M. Kutka zapytał o tematykę spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji budynku „Agrobiznesu”. Członkowie Towarzystwa uważają iż budynek nie powinien zostać sprzedany. Pragną aby gmina przejęła gmach szkoły. Dodał, że poinformował członków TPR o propozycji jaką złożył Staroście Powiatu Obornickiego w/s rozbudowy szpitala i budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu. Na spotkaniu postanowiono, iż Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna spotka się z Starostą Obornickim i będzie nakłaniało go do przekazania budynku Gminie Rogoźno.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że spotkanie ma się odbyć po 10.06 br. 

 

XII. Wolne głosy i wnioski.  

Radny R. Szuberski zapytał jakiego rodzaju stowarzyszeniem jest Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”? Jeżeli klub jest stowarzyszeniem zwykłym, to przez wiele lat były bezprawnie wydawane środki finansowe. W opinii przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Z. Hinza napisano: „Rogoziński Klub Sportowy Wełna w Rogoźnie jest stowarzyszeniem zwykłym, nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach”. Zgodnie z art. 42 ustawy stowarzyszenie może utrzymywać się tylko ze składek. Poinformował, że uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Klubu, które było bardzo burzliwe. Sprawa klubu nadal się rozgrywa i jest napędzana przez niektórych polityków. Dodał, że nigdy nie odnosił się do wewnętrznych spraw Klubu. Jako radnego interesuje go sprawa przekazywania z budżetu gminy środków finansowych. Jeżeli przedłożona opinia jest właściwa, to jest to trudna sytuacja dla gminy. Dodał, że nie wie w jaki sposób Skarbnik Gminy i Burmistrz Rogoźna rozliczą się z przekazywanych środków. O odpowiedź w sprawie rodzaju stowarzyszenia jakim jest RKS „Wełna” poprosił Prezesa Klubu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego powiedział, że nie zgadza się z twierdzeniem, że „działa na niekorzyść klubu”. Wyjaśnił, że opinia prawna została przygotowana przez kancelarię prawną, na potrzeby rozpatrzenia pisma skierowanego przez p. W. Michalskiego. Zwrócił uwagę, że z wypowiedzi radnego R. Szuberskiego wynikało iż przedłożył opinię prawną i działa na niekorzyść klubu. Jako długoletni członek klubu i Przewodniczący Rady zaprotestował temu twierdzeniu.

Radny R. Szuberski powiedział, że mówiąc o działaniach na niekorzyść klubu miał na myśli uregulowanie spraw właściwej rejestracji stowarzyszenia. Dodał, że jakieś działanie w tej sprawie powinno zostać podjęte, a opinia została przekazana wszystkim, tylko nie każdy radny zapoznał się z opinią prawną lub ustawą o stowarzyszeniach.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wypowiedź radnego R. Szuberskiego była bardziej precyzyjna.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński powiedział, że jest zaskoczony przytoczoną opinią radcy prawnego w/s stowarzyszenia RKS „Wełna”. Zapewnił, że posiada dokumenty świadczące, iż Rogoziński Klub Sportowy „Wełna” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające osobowość prawną. Dodał, że znacząca różnica jest między stowarzyszeniem zwykłym, a rodzajem stowarzyszenia jakim jest RKS „Wełna”.

Radny R. Szuberski zapytał co Przewodniczący Rady sądzi o jakości dostarczanych opinii prawnych?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie jest prawnikiem, dlatego nietaktem byłoby oceniać pracę prawników. Dodał, że ufa ludziom wykształconym i merytorycznie przygotowanym. Radny A. Nadolny powiedział, że zgłaszał są odcinki dróg gruntowych, które nie były profilowane oraz takie, na których profilowanie zostało wykonane niewłaściwie. Zapytał czy profilowanie dróg było prowadzone?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że również do niego docierają informacje o złym stanie dróg gruntowych. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że profilowanie dróg gruntowych poprawia ich stan na krótki okres czasu. Dopóki drogi nie zostaną utwardzone, ich stan będzie nie najlepszy. Dodał, że dokłada się wszelkich starań aby poprawić stan dróg gruntowych, jednak ze względów finansowych nie jest możliwe aby utwardzać drogi tłuczniem. Poinformował, że ze względów atmosferycznych profilowanie dróg zostało wstrzymane.

Radny A. Nadolny poinformował, że na drodze w m. Parkowo na odcinku sala wiejska – Chuby równiarka w ogóle się nie pojawiła. Dodał, że mieszkańcy są zbulwersowani, ponieważ nie zdarzyło się od wielu lat, aby wspomniana droga nie była równana.   

Radny A. Jóźwiak zapytał czy przetarg na odbiór odpadów został rozstrzygnięty?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w dniu 27.05 br. odbyło się rozstrzygnięcie przetargu. Wpłynęły dwie oferty: Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskiego na kwotę 3.072.000 zł oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania „Alba” na kwotę 2.687.999,90 zł. Przetarg wygrała firma z Wrocławia i została wezwana do uzupełnienia dokumentacji.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy po rozstrzygnięciu przetargu można określić ile będzie wynosiła stawka opłaty od 1 osoby za odbiór odpadów?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że przyjmując iż na terenie gminy przebywa 16 tys. osób, to firma p. H. Siwińskiego zaoferowała stawkę 8 zł/os., a firma z Wrocławia zaproponowała stawkę 7 zł/os. dla zbiórki selektywnej. Dodał, że należy doliczyć również koszty administracyjne obsługi systemu.

Radny M. Kutka zapytał czy planowane jest przygotowanie nowej uchwały w/s wysokości opłaty za odbiór odpadów? Zapytał czy apel Rady Miejskiej w/s kursowania pociągów na trasie Rogoźno-Poznań został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli odpady będzie odbierało przedsiębiorstwo „Alba”, to koszt odbioru odpadów przez firmę wynosi 7 zł. Ponadto należy doliczyć koszty administracyjne i egzekucyjne – ok. 0,80 zł, dlatego przyjętej stawki 8 zł nie trzeba na razie zmieniać. Poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady wysłał pismo do Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jednak odpowiedź na nie została udzielona. Nadmienił, że posiada informację iż od 1.06 br. kursowanie pociągów na trasie Rogoźno – Poznań zostanie zawieszone.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy stawka przytoczona przez Burmistrza jest stawką uśrednioną, czy też dotyczy określonego rodzaju śmieci? Zapytała czy za odpady segregowane stawka zostanie obniżona?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że obowiązują dwie stawki: 8 zł/os. – odpady zbierane selektywnie i 14 zł/os. – odpady nie segregowane.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że zgodnie z planem pracy w miesiącu czerwcu rozpatrywany będzie temat wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Skarbnik Gminy powiedziała, że przyjmując kwotę po przetargową 2,7 mln zł, to w budżecie 2013 r. na gospodarkę odpadami komunalnymi potrzeba 675.000 zł, a zaplanowano 653.000 zł. Powiedziała, że musi znaleźć 22 tys. zł, aby móc podpisać umowę. W budżecie założono, iż o ok. 10% wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów będą niższe od naliczonych. Jeżeli po półroczu funkcjonowania systemu w budżecie będzie nadwyżka, to stawki będą mogły ulec zmianie. Zwróciła uwagę, że w koszt 7,70 zł/os. nie wkalkulowano kosztu utworzenia ogólno dostępnych punktów selektywnej zbiórki.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy prawdą jest iż ma zostać utworzone stanowisko windykatora? Nieterminowo są płacone podatki, czynsz za mieszkania komunalne, itp. i stanowisko windykatora nigdy w gminie nie zostało utworzone. Skarbnik Gminy poinformowała, że zmieniły się przepisy. W przypadku podatków lokalnych egzekutorem jest naczelnik urzędu skarbowego. Tzw. ustawa śmieciowa jako egzekutora opłaty wyznaczyła burmistrzów i wójtów.  Zostanie zatrudniona osoba, która będzie księgowała wpłaty i wystawiała upomnienia oraz tytuły egzekucyjne i „zza biurka” będzie prowadziła egzekucję. Ustawy dały burmistrzowi prawo do występowania do instytucji o udostępnienie danych, np. urzędów skarbowych, banków. Jeżeli prowadzona egzekucja nie będzie skuteczna, to burmistrz będzie musiał zatrudnić poborcę. W myśl ustawy zatrudniony poborca będzie traktowany jako stanowisko urzędnicze, czyli będzie musiał być rozstrzygnięty konkurs, choć nie musi otrzymywać wynagrodzenia ze stosunku pracy, tylko wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. Dodała, że urząd czeka bardzo dużo pracy, ponieważ w każdym tytule egzekucyjnym trzeba poza należną opłatą, trzeba wyszczególnić koszty upomnienia, naliczone odsetki oraz koszty wynikające z przepisów o egzekucji w administracji.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że informacje jakie przedstawiła Skarbnik Gminy są bardzo niepokojące. Dodała, że w ostatecznym rozrachunku zapłacą osoby regularnie uiszczające opłatę za odbiór odpadów. Osoby, które nie uiszczają należnych czynszów za lokale komunalne, prawdopodobnie nie będą uiszczać opłaty za odpadów.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że w stawkę opłaty nie można wkalkulować opłat dodatkowych związanych z egzekucją. Środki wydatkowane w postępowaniu egzekucyjnym będą musiały wpłynąć do budżetu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył się konkurs na stanowisko w Wydziale Finansowym i egzekwowaniem opłaty za odbiór odpadów będzie zajmowała się pani prowadząca obsługę biura Rady Miejskiej. Poinformował, że na remont figury Matki Bożej Niepokalnego Poczęcia przekazano 1.570 zł. Dodał, że uważa iż nie będzie potrzeby przekazywania środków z budżetu gminy. Przypomniał, że zawsze był przeciwny przekazywaniu z budżetu gminy środków na renowację figury, ponieważ inwestycje tego rodzaju powinni finansować wierni.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czy w umowie, która ma zostać zawarta na odbiór odpadów zostanie zapisana możliwość jej wypowiedzenia. Przetarg wygrał nowy przewoźnik i mogą pojawić się problemy z odbiorem odpadów. Dodał, że umowa ma obowiązywać przez 2 lata.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w przygotowanej umowie zawarte są warunki jej rozwiązania. Dodał, że w specyfikacji przetargowej wyszczególniono jakim sprzętem musi dysponować firma odbierająca odpady. Odbiór odpadów budzi niepokój wśród mieszkańców, jednak funkcjonowanie nowego systemu będzie można ocenić już w lipcu i sierpniu. Poinformował, że przedsiębiorstwo p. H. Siwińskiego wygrało przetarg na odbiór odpadów w Gminie Ryczywół.

Radny H. Kuszak zaproponował aby na najbliższą sesję zaprosić właściciela firmy, która wygrała przetarg na odbiór odpadów. Wówczas byłaby możliwość wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że w planie pracy Rady temat wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami zaplanowany jest na następny miesiąc. Dodał, że posiedzenia Komisji są otwarte, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy radni uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Powiedział, że prosił o wcześniejsze wyznaczenie terminów posiedzeń Komisji oraz sesji, ze względu na zakończenie roku szkolnego, jednak z przedłożonym harmonogramie prośba nie została uwzględniona.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. poprosił, aby wnioski o ujęcie inwestycji w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnej były zgłaszane na piśmie w ciągu całego roku. Dodał, że chciałby uniknąć sytuacji iż zmiany dokonywane są w trakcie obrad sesji. Każda propozycja wykonania nowej inwestycji powinna być zgłoszona wcześniej, aby było można przeanalizować czy spółkę stać na jej realizację.

Radny R. Szuberski zapytał kiedy rozpoczną się prace na ul. Długiej?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że przetarg na ul. Długa jest przygotowywany. Problemem jest wykonanie II-giej części ul. Długiej, ponieważ w projekcie zaplanowano odprowadzenie wody deszczowej w kierunku ul. Seminarialnej. Projektanci analizują czy będzie możliwość odprowadzenia wody opadowej do przepompowni na ul. Nowej, ponieważ w budżecie jest zbyt mało środków, aby odprowadzić ją do przepompowni na ul. Seminarialnej. Za kwotę 400 tys. zł można byłoby wykonać kanalizację deszczową na prawie całej ul. Seminarialnej.

Radny R. Szuberski poprosił aby spółka „Aquabellis” szybciej reagowała na interwencje zgłaszane przez mieszkańców. Poinformował, że w m. Międzylesie przez kilka dni było niskie ciśnienie wody. Okazało się, że przyczyną tego stanu rzeczy był wyciek wody w sieci wodociągowej.  

 

XIII. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił uwagę, że w miesiącu czerwcu ze względu na uroczystości zakończenia roku szkolnego, sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 13.00. Sesja Rady Miejskiej może odbyć się 19.06 br., jednak wymagałoby to zmiany harmonogramu pracy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gdyby sesja została przyśpieszona o tydzień, to ze strony urzędu nie ma żadnych przeszkód.

Radny M. Kutka zapytał czy posiedzenia Komisji zostałyby również zmienione?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że terminy posiedzeń Komisji również musiałyby ulec zmianie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przychyla się do propozycji przesunięcia sesji na inny termin.

W głosowaniu w/s terminu sesji Rady Miejskiej 7 radnych głosowało „za” wcześniejszym terminem sesji, natomiast 6 radnych głosowało „za” ty, aby posiedzenia odbywały się zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że korekta harmonogramu pracy Rady Miejskiej zostanie dostarczona wszystkim zainteresowanym.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 10 czerwca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf