Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIV/255/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 czerwca 2013 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 374.460,00 zł i ustala się na kwotę 50.218.292,15 zł

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi          50.218.292,15 zł z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie              47.094.780,15 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 212.460,00 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie       3.123.512,00 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.421.512 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 374.460,00 zł i ustala się na kwotę 58.251.598,15 zł

4.       Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.251.598,15 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie           45.274.533,15 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 237.385,48 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie    12.977.065,00 zł w tym:

a)       na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  10.761.565,00 zł

 

5.       § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.877.653,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6.       § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 321.430 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

7.       § 13 pkt 2 ppkt b) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13 Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

2)         dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

b)    majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 85.000 zł
z zadania Budowa drogi w Dziewczej Strudze etap I na zadanie Budowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Seminarialną – etap II”.

 

8.       Dodaje się § 13a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13a Określa się sumę w wysokości 3.100.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf