Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-57/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9 ust. 1-3, § 12 ust.1 i ust.3, § 13 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.3, § 16 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.),

Zarządzam,  co następuje:

§1.  Przystępuję do sprzedaży:
1) lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 63,63m2, położonego na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, przy ul. Działkowej 44B w Rogoźnie, usytuowanego na działce nr 329/12 o pow. 557 m2 objętej KW 27561 z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 11,58m2, z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 812/10000, 
2) udziału do działki nr 329/12 o pow. 557 m2, objętej KW 27561, wynoszącego 812/10000.

§2. Wartość lokalu z pomieszczeniami przynależnymi, z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 812/10000 , z udziałem  do działki nr 329/12 wynoszącym 812/10000, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi  80.635,00 zł słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych.
 
§3.1. Wartość  nieruchomości, opisaną w § 2 pomniejszam o poniesione przez najemcę nakłady wynoszące 15.246,00zł, oraz o  zastosowanie  60% bonifikaty w kwocie 40.719,60zł.
2. Na podstawie zapisów art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 ze zmianami), zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (w/w ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.
Okres w/w zobowiązania obejmuje również osoby bliskie które nabyły przedmiotową nieruchomości od pierwotnego nabywcy.

§4. Cenę nieruchomości ustalam na kwotę 28.452,70 zł słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiem złotych siedemdziesiąt groszy

§5. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

§6. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf