Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 36/2009 z XXXVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 marca 2009r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 36/2009
z XXXVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 marca 2009r. o godz.16.00.


Tematy Sesji:

 1. Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

 2. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w naszej gminie.

XXXVI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 25 marca 2009 roku , na godz. 16.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny J. Witt- Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał- radny A. Olenderski nie brał udziału w obradach od godz. 19.30.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

II. Przyjęcie porządku obrad.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 
uchwał Rady.
8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
9. Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.
a/ wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminy lub ich przedstawicieli,
b/  dyskusja.
10. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w  naszej gminie.
a/ wystąpienie Burmistrza Rogoźna lub jego przedstawicieli,
b/ dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/ nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie ( Mazurka Dąbrowskiego),
b/ nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie ( Józefa Wybickiego),
c/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
d/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym(nr 28/2, położonej we wsi Laskowo),
e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym(nr 360, położonej we wsi Pruśce),
f/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo na lata 2009- 2016.
g/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak zaproponował, aby do porządku obrad w pkt.11 wprowadzić dodatkowy podpunkt h/ uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu.

Porządek obrad wraz z z wniesioną uchwałą został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 członków rady.


 1. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.


Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca został przyjęty 13 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”w obecności 14 radnych.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.


Wiceprzewodniczący Rady H. Janus poprosił o dokładniejsze wyjaśnienie inwestycji, jakie są planowane w 2009r. Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji GFiR, T. Zygmunt złożył sprawozdanie z inwestycji w 2009r. dotyczące m.in. kanalizacji. Dodał, że w piśmie z 10.11.2008r. w sprawie złożonych interpelacji widnieje zdanie: „W świetle obowiązujących przepisów wody opadowe zostały zaliczone również do ścieków.”, dotyczy to piaskowników, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Radny powiedział, że z wypowiedzi Pana Zygmunta wynikało, że nie powinno tego nie powinno być we wniosku. H. Janus zapytał czy w związku z tym czy piaskowniki powinny być ujęte we wniosku o kanalizację sanitarną? Czy po dokonanej korekcie wniosek o dofinansowanie będzie rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski? 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  Burmistrz wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji GFiR nie było mowy o piaskownikach, tylko o separatorach na wlotach kanalizacji deszczowej do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny. Wniosek o pozyskanie środków z UE zawierał budowę separatorów, ale po jego sprawdzeniu okazało się, że nie może zostać to ujęte. W związku z tym poprawiono wniosek i zadanie to zostanie z tym, że jako koszt niekwalifikowany. Burmistrz dodał, że nie wiadomo kiedy będzie rozstrzygnięcie.VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Informację z działalności Komisji Rewizyjnej złożyła jej Przewodnicząca W. Wiśniewska informując, że Komisja odbyła 3 posiedzenia, tj. 18.03., 23.03. oraz 24.03.2009r., w temacie oceny wykonania budżetu Gminy Rogoźno przez Burmistrza za 2008 rok.


Kolejną informację złożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury R. Dworzański. Poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie dnia 19 marca br., którego tematem był ład i porządek publiczny. Zapoznano się z informacją przygotowaną przez T. Zygmunta dotyczącą podpisanych umów na sprzątanie miasta i utrzymania zieleni. Komisja przekazała do realizacji wiosek dotyczący zadań na rzecz utrzymania porządku wokół posesji oraz zadań na rzecz utrzymania porządku na ulicach, w parkach, na placach i skwerach. Ponadto omówiony został temat związany z oświatą oraz pozostałe materiały przewidziane na najbliższą sesję Rady.

Przewodniczący Komisji poinformował, że nadesłano odpowiedź na wniosek Komisji SSOiK w sprawie zwiększenia stanu osobowego Komisariatu Policji w Rogoźnie, w szczególności w służbie prewencyjnej oraz rozpatrzenie możliwości przywrócenia 24-ro godzinnej służby w KP Rogoźno.

Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

Radny R. Dworzański dodał, że w posiedzeniu Komisji brał udział Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie - J. Kasztelan, który poinformował, że Komendant Powiatowy ogłosił konkurs na Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie. Nadmienił, że J. Kasztelan nie zamierza startować w tym konkursie, gdyż wraca na zajmowane wcześniej stanowisko, Naczelnika Sekcji Kryminalnej w Obornikach.


Następnie informację złożyła Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zb. Nowak, wyjaśniając, ze odbyło się jedno posiedzenie Komisji dnia 20 marca br. głównym tematem spotkania było omówienie inwestycji planowanych na 2009r. Radny poinformował, że zwrócił się z prośbą do Burmistrza o raport z poczynionych kroków inwestycyjnych raz na 2 miesiące. Ponadto omawiano pozostałe materiały na najbliższą sesję.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że na posiedzeniu Komisji przyjęto pięć wniosków:

 1. w sprawie przekazania do „Aquabellis” Sp. z o.o. całości rozliczeń związanych z doprowadzeniem wody i odprowadzaniem ścieków w budynkach komunalnych,

 2. w sprawie uwzględnienia kwoty 3 600zł w budżecie gminy Rogoźno, na dofinansowanie wyjazdu 3 zawodników na Mistrzostwa Europy w Taekwondo do Davos w Szwajcarii, w dniach 02.04.2009-05.04.2009r.,

 3. w sprawie zainstalowania regulaminu i cennika targowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Rogoźno,

 4. w sprawie zainstalowania znaku i „zakaz zatrzymywania i postoju” na drodze gminnej, od drogi krajowej nr 11 do zakładu PGR – Gościejewo,

 5. w sprawie utworzenia oznakowania poziomego i pionowego „przejście dla pieszych” na ul. Garbackiej, przy zakończeniu chodnika z lewej strony i jego rozpoczęciu z prawej strony.VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 5 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.02.2009r.do 25.03.2009r. - załącznik nr 7 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy na spotkaniu w dniu 18.03.2009r.w związku z Apelem Stowarzyszeń w sprawie czystości Jeziora Rogozińskiego i na spotkaniu 06.03.2009r.z Prezesem WOPR odnoście zawodów motorowodnych w skuterach wodnych, poruszono temat kwestii spornych dotyczące organizacji wspomnianych zawodów? Czy Stowarzyszenia nadal mają przeciwwskazania co do organizacji tej imprezy?

Radny Z. Hinz poprosił o bardziej szczegółowe omówienie:

 • spotkania z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej w sprawie koncepcji budowy pl. K. Marcinkowskiego,

 • spotkania z Kierownikiem RDW J. Sochą.


Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że:

  - Burmistrz przypomniał, że w budżecie gminy za zagospodarowanie pl. K. Marcinkowskiego jest 50.000,00zł. Dodał, że Pani Żak umieściła zdjęcia ze spotkania z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej w bezpłatnej gazecie, w której pisze. Ponadto zdjęcia były skopiowane z rogozińskiej strony internetowej. W samym artykule zostały umieszczone błędne informacje, dlatego będzie starał się możliwie szczegółowo omówić to zagadnienie.

  Burmistrz powiedział, że już w czasach kiedy on był radnym mówiło się o koncepcji budowy placu K. Marcinkowskiego, ale wtedy część radnych sygnalizowała, że znajdują się tam groby osób pomordowanych w czasie wojny i odstąpiono od budowy.

  Burmistrz poinformował, że zaproponował radnym 50.000,00zł z budżetu na renowację placu, a nie jak umieściła Pani Szulc w gazecie, że to zasługa Klubu „Rogoźno - Nasza Gmina”. Rada Miejska zaakceptowała pomysł w uchwale budżetowej i wzorem Obornik zwrócono się do Pani prof. Pezda, która podjęła się tego zadania. Wystosunkowano pismo do Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, z prośbą o przeprowadzenie takiego konkursu. Pierwsze spotkanie w sprawie omówienia warunków konkursu odbyło się 27 lutego br. w Sali Ślubów, w którym udział wzięli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej – R. Szuberski, Przewodniczący Komisji GFiR – Z. Nowak, Przewodniczący Komisji SSOiK – R. Dworzański, Dyrektor RCK – M. Galczewski, Kierownik Wydziału RGiP. Burmistrz dodał, że na początku lipca w Muzeum Regionalnym będzie można obejrzeć wystawione prace konkursowe. Przewidziano nagrody dla 3 najlepszych prac w łącznej kwocie 5.000,00zł (3.000,00 – I miejsce, 2.000,00 – II miejsce, 1.000,00zł – III miejsce). Burmistrz dodał, że w dniu 13 marca br. miało miejsce kolejne spotkanie z 50 studentami, którzy wynajętym autokarem przyjechali do Rogoźna. Owe spotkanie miało miejsce przed Urzędem Miejskim i Muzeum, a nie jak podano w gazecie w Sali Ślubów. Porozumiano się co do oczekiwań względem budowy placu m.in. na temat utwardzenia placu pod imprezy masowe, części rekreacyjnej. Studenci byli wyposażeni w aparaty, kamery itd. Nawet zdarzały się przypadki, że kilku studentów prywatnie przyjeżdżało do Rogoźna, aby stan faktyczny jeszcze dokładniej urzeczywistnić. Po samym konkursie ok.20 prac zostanie umieszczonym w Muzeum, aby każdy mógł je zobaczyć i się wypowiedzieć. Burmistrz wyjaśnił, że całą grupa 80 studentów została podzielona na 3 grupy, stąd te 20 prac. W lipcu prawdopodobnie odbędą się dwutygodniowe warsztaty, na które zaproszono studentów. Zapewnione im zostanie zakwaterowanie i wyżywienie.

  - odnośnie spotkania z Prezesem WOPR ws zawodów motorowodnych, to takie zawody planowano, nawet był już termin uzgodniony. Po kolejnym spotkaniu z Panem Reszkowskim wynikło, że gmina nie powinna się angażować w sprawy organizacji zwodów. Wysłano pismo do Polskiego Związku Motorowodnego z prośbą o wycofanie terminu.

  - odnośnie spotkania z Kierownikiem RDW J. Sochą omówiony został remont drogi Ruda – Rogoźno. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski. Poruszono sprawę chodnika na Rudzie. Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku firma, która wykonywała to zadanie widząc podparty płot na jednym odcinku, ze względów bezpieczeństwa zrezygnowała z tego. Kilkumetrowy odcinek został wyjęty z zadania. Nowi właściciele na tej posesji w ciągu jednego dnia rozebrali płot .

  Na spotkaniu omawiano temat wód opadowych na skrzyżowaniu z ul. Rolną, gdzie zamontowano kraty ściekowe, które powodowały, że woda nie spływała. Chodziło głównie o to, aby ZDW wyraził zgodę na wprowadzenie wód opadowych w pas drogi wojewódzkiej.

  - odnośnie spotkania zorganizowanego w związku z Apelem Stowarzyszeń w sprawie czystości Jeziora Rogozińskiego. Burmistrz wyjaśnił 3 stowarzyszenia, tj. Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie, WOPR, Klub Żeglarski „Kotwica” wystosowały pismo m.in. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, do Starosty Obornickiego, Burmistrza. Głównym problemem jest jaz na ujściu wody z jeziora, który pogarsza stan czystości wód, prowadzi do gromadzenia osadu itp. Spotkanie odbyło się z wspólnej inicjatywy Starosty i Burmistrza Rogoźna uczestniczyły w nim m.in. w/w stowarzyszenia, przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Przyborowa pod Szamotułami, byli też panowie, którzy zaprojektowali jaz. Dyskusja była dość długa i burzliwa. Padały zarzuty pod adresem projektantów, którzy twierdzili iż budowla została zaprojektowana i wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami i prawem obowiązującymi przy projektowaniu i wykonaniu budowli hydrotechnicznych. Dokonano jednak pewnych ustaleń. Starosta Obornicki wystąpił do Starosty Wągrowieckiego o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód rzeki Małej Wełny do zasilania kompleksu stawów w gminie Skoki oraz zrzut wód z przedmiotowych stawów do rzeki Małej Wełny. Po ich przeanalizowaniu prawdopodobnie trzeba będzie zorganizować kolejne spotkanie. Burmistrz dodał, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury poproszono go o zaprezentowanie nowych pracowników, dlatego pozwolił sobie zaprosić te osoby. Pierwszą wyłonioną osobą została Pani Karolina Michałowska – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Na ofertę odpowiedziało 15 osób, z czego 5 przeszło pozytywnie pierwszy etap rekrutacji składający się z testu weryfikującego znajomość KPA, Statutu Gminy Rogoźno, Instrukcji Kancelaryjnej, Ustawy o samorządzie gminnym itd. Po drugiej turze składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono Panią K. Michałowską. Burmistrz dodał, że jest ona absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z oceną celująca na dyplomie. Pracowała w Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, gdzie sporządzała m.in. wnioski o dofinansowanie z UE, przygotowywała dokumentacje przetargowe.

  Kolejną wyłonioną osobą na Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Pan Sławomir Pawlicki. Burmistrz przypomniał, że stanowisko to było nie obsadzone od 1 września ubiegłego roku. Przeprowadzono 3nabory na to stanowisko, z czego w sumie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów oraz jedna, została złożona przez pracownika Starostwa, który po wygraniu konkursu, postanowił zostać w Obornikach.

  W ostatnim naborze tj.4 naborze wpłynęły 4 oferty, z czego tylko 2 kandydatów spełniało wymogi zawarte w ogłoszeniu. Na stanowisko Kierownika wybrano Pana S. Pawlickiego, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie chemii środowiska, skończył także studia podyplomowe. Przez okres 5 lat był prezesem Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Wodociągów w Obornikach, również przez okres lat był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska. Pan Pawlicki został na razie zatrudniony na okres próbny 6 miesięcy.

  Kolejnym rozwiązanym konkursem jest wyłonienie na Kierownika GOPS. Złożono 4 oferty, z czego tylko 2 spełniały kryteria. Z wyłonionymi osobami przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną i po czym wyłoniono na wspomniane stanowisko Panią Ewelinę Kowalską. Ukończył ona studia magisterskie na kierunku Pedagogika Socjalna i Resocjalizacja. Posiada 4 letni staż na stanowisku pracownika socjalnego w rogozińskim GOPS-ie. Burmistrz dodał, że z dniem 1 kwietnia zacznie pełnić swoje obowiązki już jako Kierownik.


Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie udzielił głosu Pani Małgorzacie Żak, która powiedziała iż „nie może dopuścić do tego, aby Burmistrz żył w nieświadomości i od ponad 5 lat pracuje w Gazecie Powiatowej. Jest to gazeta płatna i kosztuje 1,80zł. Nie znam nawet składu osobowego Kuriera, a chyba o tym Pan mówił”. M. Żak poinformowała, że pisze dodatkowo do ogólnopolskich gazet i są to: „Strażak” i „Przegląd Pożarniczy”.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie ile kosztuje „Gazeta Powiatowa”, bo jej nie kupuje. Dodał, że dziwi go fakt iż pod artykułami np. odnośnie zebrań w miejscowości Owczegłowy, widnieje nazwisko – Anna Szulc, a zdjęć nie robił nikt inny, tylko Pani Żak. Ponadto taka osoba nie przychodzi na sesję czy komisje, a relację z ich przebiegu umieszcza w gazecie. Jednoznacznie wskazuje to na udział Pani Żak.


 1. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

  Pytań nie było.


  IX. Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

RCK- informację przedstawił Dyrektor jednostki Marek Galczewski, materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pytań nie było.


ZAMK - informację przedstawił Dyrektor jednostki marek Mysłek, materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Radny Z. Nowak poprosił Pana M. Mysłka o zaprezentowanie informacji o które prosił na posiedzeniu Komisji GFiR, w sprawie ilości mieszkań przekształconych przez Burmistrza w 2008r. i od początku tego roku, w mieszkania socjalne.

M. Mysłek wyjaśnił, że w 2008 roku przekształcono 4 mieszkania na ul: Lipowej, Boguniewskiej, Wielka Poznańskiej i Kościelnej. W tym roku przekształcono 2 mieszkania.

Innych pytań nie było.


GOPS – informację przedstawiła p.o. Kierownik jednostki Anna Mazurczak, materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radny Z. Nowak poinformował, że kolejnym sukcesem Komisji, której jest Przewodniczącym, było podjęcie działań, które doprowadziły do tego, że w budynku GOPS poprawiła się sytuacja odnośnie temperatury pomieszczeń.


ZEAPO – informację przedstawił Dyrektor Wiktor Jaworski, materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Dyrektor na zakończenie dodał, że poproszono go o obszerniejszą i szczegółową informację odnośnie załącznika nr 12 i została ona dostarczona do Biura Rady. Chodziło o wyszczególnienie kosztów kształcenia ucznia w ZS Gościejewie i w Parkowie.

Radny Z. Hinz powiedział, że informacja została przygotowana bardzo obszernie i szczegółowo. Radny zapytał z czego wynika wykonanie w 81,11% - rozdziału 85401 i w 84,33% - rozdziału 80148 w Pruścach. Dodał ,że podobna sytuacja ma miejsce w Parkowie, gdzie w/w rozdziały kształtują się kolejno: w 89,35% i w 92,8%.

W. Jaworski wyjaśnił, że spadła ilość dzieci, którym przysługiwały dofinansowania. Próg dochodowy 351,00 zł, który uprawniał do uzyskania pomocy z GOPS-u, nie zmienia się już od kilku lat i przez część osób po prostu go przekroczyła. W. Jaworski wyjaśnił, że nie wykonanie w 100% planu odnośnie świetlic, wynikało przejścia godzin świetlicy w normatywny wymiar godzin pracy nauczyciela – chodzi o uzupełnienie etatów. Jeśli jest nauczyciel zatrudniony na stałe to ma on zagwarantowany etat. Jeśli nie ma wystarczająco dużo godzin ze swojego przedmiotu, musi zostać to uzupełnione. Jeżeli jest możliwość uzupełnienia godzinami w świetlicy, to jest zasada przeliczenia tych godzin do uzupełnienia etatu.

Radny Z. Nowak wyraził swoje zadowolenie z zapewnienia Pana W. Jaworskiego na Komisji GFiR, że budżet został prawidłowo uchwalony. Dodał, że współpraca z ZEAPO wygląda coraz lepiej.

W. Jaworski nadmienił, że gdyby wystąpiły wcześniej takie anomalia pogodowe jak w listopadzie i w grudniu, to wykonanie budżetu nie wyglądałoby tak, jak teraz. Zapewne były zobowiązania wymagalne.


Megawat” Sp. z o.o. - informację przedstawił Prezes Piotr Gruszczyński, materiał pisemny stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Dodał, że uzupełni tą informację o fakty jakie miały miejsce już po złożeniu sprawozdania. Mianowicie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, 17 marca br. odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Megawat”. Przypomniał, że jednoosobowo stanowi je Burmistrz Rogoźna. M. Gruszczyński poinformował, że Pan Burmistrz podjął także uchwały zatwierdzające sprawozdanie spółki, dzielące zysk spółki i udzielające władzom spółki absolutorium. Miniony rok „Megawat” skończył z zyskiem w wysokości 50.357,65zł. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady nadzorczej złożono wniosek o do Zgromadzenia Wspólników, aby przeznaczyć zysk dla Gminy Rogoźno. P. Gruszczyński poinformował, że Pan Burmistrz taką uchwałę podjął i w związku z tym kwota taka została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dodał, że ma nadzieje iż przekazane pieniądze zostaną rozdysponowane w sposób celowy i gospodarny.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że również brał udział w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki „Megawat” i wyraził zadowolenie z osiągniętego wyniku tej spółki.


Aquabellis” Sp. z o.o. - informację przedstawił Prezes Wojciech Dulko, pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W. Dulko wyjaśnił, że „Aquabellis” od ubiegłego roku ma nowy skład Rady Nadzorczej. Dodał, że po otrzymaniu pisma z prośbą o długą listę informacji uznał, że pokrywają się one ze sprawozdaniem finansowym spółki. W związku z czym Prezes W. Dulko zaciągnął opinii Rady Nadzorczej, co oni sądzą o upublicznianiu informacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Rada Nadzorcza zgodnie stwierdziła, że nie należy tego robić. Podobnie wypowiedział się radca prawny „Aquabellis” Sp. z o.o. W. Dulko powiedział, że bardzo chętnie udzieli wszystkich informacji po odbyciu Zgromadzenia Wspólników. Dodał, że w przyszłym roku Rada Miejska powinna na inny miesiąc przesunąć omawianie tego tematu, po 30 czerwca. Zgodnie z KSH, spółka z o.o. Ma sześć miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego na odbycie Zgromadzenia Wspólników. Złożoność dokumentacji, a także fakt iż nowa Rada Nadzorcza chciałaby ją dokładnie zbadać przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe. Jest to m.in. spowodowane tym, iż w świetle nowych przepisów Rada Nadzorcza już też ponosi odpowiedzialność za poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego.

Radny H. Janus zapytał czy Prezes „Aquabellis” złożył już wniosek o środki unijne na planowaną stację odprowadzania wody w Rogoźnie oraz ile jest planowanych przyłączy kanalizacyjnych?

W. Dulko odpowiedział, że środki unijne na inwestycje związane z wodociągami to według obowiązujących przepisów nie ma takiej możliwości. Pieniądze unijne przeznaczone są na inwestycje związane z kanalizacją i ewentualnie przy okazji na wodociągowanie. Przy czym są tam ograniczenia poziomu inwestycji dotyczący wody, nie może być więcej jak 60% poziomu inwestycji dotyczącej kanalizacji. W związku z tym, nie ma środków unijnych na modernizację stacji w Rogoźnie. Dlatego będzie trzeba wykonać to zadanie przy użyciu środków własnych, będzie to wymagało zmiany wieloletniego planu, który kończy się w tym roku. Prezes powiedział, że w najbliższym czasie chciałby przedstawić Radzie Miejskiej Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji na lata 2009 – 2012.

Prezes W. Dulko poinformował, że jedyna możliwością uzyskania środków z WFOŚ jest wtedy, gdy wyniki badań SANEPID-u są negatywne, czyli woda nie jest przydatna do spożycia, w Rogoźnie jest ona dobra.

W tej chwili na 732 studzienki w Rogoźnie, brakuje podłączeń w 143 – są to dane sprzed 3 tygodni. Przy czym ze 143 niepodłączonych studzienek ok.40 – 50 są to studzienki znajdujące się przy niezamieszkałych posesjach.

W. Dulko dodał, że spółka nie może podejmować żadnych działań nakłaniających do podłączenia się. Jest uchwała Rady Miejskiej, która nakłada obowiązek podłączenia się i „Aquabellis” nie może tego egzekwować.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czym może zbyć spowodowane nie podłączenie się do kanalizacji?

W. Dulko odpowiedział, że są różne opinie. Czasami jest to trudność finansowa, ale często ludzie nie robią po prostu nic, aby się podłączyć do kanalizacji.

Radny H. Janus przypomniał, że w „ustawie śmieciowej” jest zapis, że po zakończeniu budowy kanalizacji, każdy ma obowiązek podłączyć się w ciągu 3 miesięcy, a w szczególnych przypadkach w ciągu 6 miesięcy. Radny zapytał czy są jakieś kary dla takich osób? Ponadto plan rozwoju spółki i modernizacji spółki „Aquabellis” zwierał sformułowanie, że modernizacja stacji będzie finansowana ze środków unijnych. Radny zapytał co się zmieniło i dlaczego od tego odstąpiono?

W. Dulko powiedział, że jedynym sposobem jest nakładanie kar administracyjnych, np. Straż Miejska może je zakładać uzasadniając brakiem przestrzegania uchwały Rady Miejskiej. Kiedy składano wnioski o dofinansowanie z UE, nie były do końca znane kryteria ich rozpatrywania. W tej chwili wiadomo już, że nie ma możliwości pozyskania środków na modernizację stacji.

Burmistrz powiedziała, że suma nie podłączonych mieszkań przez „Aquabellis” wydaje mu się zawyżona. Dodał, że Straż Miejska już2 krotnie odwiedziła miejsca, w których są nie podłączone studzienki. Burmistrz powiedział, że nie jest zwolennikiem od razu karania ludzi, gdyż różne mogą być przyczyny nie podłączenia. Ciężka sytuacja finansowa, materialna itd. W wykazach „Aquabellis” jest zawarte, że tam gdzie woda, powinna być podłączona studnia, ale były takie działki, gdzie była woda podłączona, a nikt tam nie mieszkał.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał ,czy były przeprowadzane kontrole z BIOŚ, jeżeli chodzi o ścieki?

Burmistrz odpowiedział, że miała miejsce kompleksowa kontrola z BIOŚ na terenie gminy. Pan kontrolujący miał zastrzeżenia do wylotów Wełny. Gmina jest zobowiązana do wykonania badań laboratoryjnych.

Radna R. Tomaszewska zwróciła się z pytaniem do W. Dulko czy awaryjność systemu kanalizacji się zmniejszyła?

W. Dulko odpowiedział ,że od początku roku prowadzona jest statystyka pracy ekip i instalatorów z podziałem na awarie i bieżące utrzymanie. Wynika, że jest dużo mniej wyjazdów na awarię niż w ubiegłym roku. Natomiast sama specyfika kanalizacji powoduje konieczność zaglądania do każdej studni 2 razy w roku. W związku z tym pracownicy ciągle są w terenie.

Burmistrz złożył podziękowania kierownikom wszystkich jednostek i prezesom spółek za poprzedni rok i prace włożoną w ich prowadzenie. Wynik „Megawat- u” jest szczególnie wart uwagi. Burmistrz nadmienił, że było kilka uwag do pisma, jakie Pan Dulko skierował do Rady Miejskiej odnośnie przygotowania materiałów, ale przypomniał i tłumaczył radnym ,że nie było jeszcze walnego zgromadzenia wspólników i nie chodzi o utajnianie informacji. Burmistrz podziękował również radnym za pozytywną ocenę podległych jednostek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyłączył się do podziękowań kierownikom jednostek gminnych i prezesom spółek za ubiegły rok.


 1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w naszej gminie.


Sekretarz Gminy poinformowała, że została przygotowana obszerna informacja o organizacji systemu zarządzania kryzysowego i OC w Gminie Rogoźno. Dodała, że z uwagi na to, iż pracownik, który na co dzień zajmuje się tymi sprawami jest chory i dlatego w razie ewentualnych wątpliwości, bądź pytań udzieli bardziej szczegółowych informacji na piśmie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że ma kilka pytań odnośnie przygotowanego sprawozdania, gdyż jego zdaniem nie jest on do końca przygotowany.

 • Jaka jest struktura organizacyjna, jak funkcjonują, jakimi problemami zajmują się :GCZK i GZZK?

Radna R. Tomaszewska złożyła wniosek o chwilę przerwy, gdyż na sali nie był obecny Pan Burmistrz.

Wniosek został przyjęty 10 głosami „za” 1 „ przeciw” i w obecności 11 członków Rady.


Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rady wrócił do zadawania pytań Pani Sekretarz.

 • Jakie jest zabezpieczenie logistyczne formacji, ich stan etatowy, jakie jest ich wyposażenie w sprzęt techniczno – wojskowy?

 • Jakie jest zabezpieczenie ludności w zbiorowe i indywidualne środki ochrony?

 • Jak wygląda system zabezpieczenia łączności i system alarmowania?

 • Jak kształtuje się ilość świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej i OC?


XI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:


a/ nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie - projekt uchwały przedstawiła Longina Pijanowska – pełnomocnik ds. oświaty. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXVI / 247 / 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.b/ nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie – projekt uchwały przedstawiła Longina Pijanowska. Uwag nie było.


Uchwała Nr XXXVI / 248 / 2009Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


c/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – projekt uchwały przedstawił W. Jaworski.

Poprosił o wprowadzenie 2 autopoprawek:

 • w § 5 ust 2 pkt.1 Regulaminu – spełnienie warunków określonych w § 5 ust.1 pkt.2 i 3,

 • w § 6 ust.1 winno być 6,75% kwoty bazowej, a nie 6,70%.

Wprowadzenie autopoprawek zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 członków Rady.


Uchwała Nr XXXVI / 249 / 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


d/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym(nr 28/2, położonej we wsi Laskowo) – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna.


Uchwała nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przyjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym(nr 360, położonej we wsi Pruśce) – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna.


Uchwała nr XXXVI/251/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przyjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


f/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo na lata 2009-2016 – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna.


Radna L. Kolanowska zapytała czy sołtysi innych miejscowości wiedzieli o możliwości złożenia wniosku?

Sołtys H. Karaś poinformował, że w ubiegłej kadencji próbowano złożyć taki wniosek i odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z Panem I. Krupką, ale z braku pieniędzy w budżecie na zabezpieczenie projektu nie było możliwości zrealizowania go. Gdyż najpierw trzeba zabezpieczyć pewną kwotę w budżecie, a dopiero później można złożyć wniosek o środki.

Burmistrz powiedział, że nie przypomina sobie tej rozmowy, ale zapewne nie chodziło o to, że nie było możliwości, tylko o to iż środków nie było. Program dopiero ruszył w tym roku, wcześniej nie było rozporządzeń. Burmistrz wyjaśnił, że pani Sołtys Słomowa już w 2007r. opracowała ona POM wsi Słomowo. Zdaje się, że już w 2008r. przedstawiony został on radnym. Nie było wtedy informacji na temat terminów składania wniosków itd. Obecnie wrócono do tematu, gdyż taki termin wyznaczono na 1 kwietnia br.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy inni sołtysi zostali poinformowani o takim możliwościach?

Burmistrz odpowiedział, że nikogo nie informował. Inicjatywa wyszła od Pani Sołtys T. Kaczmarek. Dodał, że gmina może złożyć tylko jeden taki wniosek.

Sołtys H. Karaś powiedział, że jego inicjatywa też była oddolna.

Radna R. Tomaszewska powiedziała jest pewna niejasność, gdyż Pan Karaś i Pani Gruszka mówią, że zamiary i POM też mieli, ale nie było środków. Zapytała skąd mieli taką informację, że nie można składać wniosków, bo nie będzie pieniędzy? Inicjatywa z którą wyszła Pani Sołtys Słomowa, również opiera się na wkładzie środków własnych. Radna zapytała Panią Kaczmarek czy ktoś ją zapewnił, że otrzyma takie środki? Przypomniała, że Pan Karaś dostał informację, że nie może się starać o pomoc, ze względu na brak środków.

Pani Sołtys T. Kaczmarek wyjaśniła, że w 2006 roku dostała ankietę z Poznania, podobnie jak inni sołtysi, wypełniła ją i w 2007r. przez 4 miesiące brała udział w kursach. Poinformowała, że w lipcu 2007r. zgłosił się do niej i przyjęła pomoc radcy finansowego, Mariola Rabczewska. Pomogła ona załatwić rozporządzenie i plan odnowy sołectwa. Pani Kaczmarek powiedziała, że z brudnopisem przyjechała do Burmistrza w 2007r. z kolei w lutym 2008r. była w Warszawie na konferencji podsumowującej wcześniejsze i tam uzyskała informacje, że rozporządzenie nie wchodzi jeszcze w życie. Pani Sołtys dodała, że od tamtego czasu dość często dowiadywała się czy już takie rozporządzenie wydano, aż w końcu nastąpiła ta chwila. Nadmieniła, że ponaglała Burmistrza gdyż ciężko pracowała przez ostatnie 2 lata, z własnych pieniędzy finansowała wyjazdy do Poznania i Warszawy oraz nikogo nie prosiła o pomoc.

Burmistrz powiedział, że Pruśce przygotowały wtedy analizę, ale nie było naboru w związku z czy nie można było złożyć wniosku o dofinansowanie z UE. Oczekiwano, żeby zostało to zrobione ze środków gminy, ale było to nie możliwe ze względu na budowę kanalizacji. O środkach unijnych mówiło się już w 2007r i w 2008r, a teraz w 2009r. w końcu przyszedł moment, kiedy jest szansa na pozyskanie tych środków. Burmistrz dodał, że gmina musi mieć 25% środków własnych, z czego 10% można pokryć robocizną , a resztę 15% z budżetu. W WPI zmiana, będzie ukazana w następnej uchwale.

Radny Z. Hinz powiedział, że należy zrobić dobry początek i uszanować ogromną pracę Pani Sołtys dając możliwość pozyskania środków unijnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości inne sołectwo wystąpiło z podobną inicjatywą.

Radny H. Janus powiedział, że z wypowiedzi przedmówców zrozumiał, że Pruśce zrezygnowały ze swoich prac, bo nie były zapewnione środki własne. Słomowo swój program już realizuje mimo, że też nie było zapewnionych środków.

Pani I. Gruszka powiedziała, że to o czym mówił Pan H. Karaś to sprawa sprzed ok. 4 lat i wtedy faktycznie robiono kanalizację i nie można było od gminy dostać pieniędzy, tym bardziej, że nie było rozporządzenia odnośnie środków unijnych.

Sołtys H. Karaś nadmienił, że kiedy Pruśce starały się o realizację projektu, to wtedy gmina musiała zabezpieczyć 100% środków w budżecie, a dopiero po realizacji zadania był zwrot 75%.

Radny Zb. Nowak powiedział, że jednym z zadań polityków i samorządowców najniższego szczebla jest to, aby pozyskać jak najwięcej funduszy unijnych, dlatego „chwała, że taki projekt powstał”. Radny dodał ,że patrząc z drugiej strony na sumy o jakich mowa w projekcie, to odnosi wrażenie, że pieniądze unijne są postrzegane przez Panią Sołtys i Burmistrza, jakby „to nie były nasze pieniądze”. Wszyscy płacą składkę, mając określony przydział na województwo wielkopolskie, kiedyś wywalczony, a tu nagle powstaje projekt na 470.000,00zł – remont świetlicy. Radny zapytał czy nie byłoby taniej zbudować nowego obiektu? Poza tym jest jeszcze kwota 73.000,00zł na wyposażenie owej świetlicy. Nadmienił, że niektóre zadania nawet są podwójnie wymienione w projekcie. Kolejne 194.000,00 na urządzenie boiska w miejscowości, gdzie mieszkają 274 osoby. Radny poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu z sołtysami, uzyskano informację iż na razie drużyny piłkarskiej nie ma, ale przewiduje się wydać ok. 200.000,00 zł na boisko. Radny powiedział, że w Budziszewku za 5.000,00zł budowano boiska. Nadmienił, że nawet RKS „Wełna” nie ma pieniędzy na zakup siedzisk, a Słomowo ma mieć boisko za taką kwotę.

Radny stwierdził, że nie jest to projekt „zdroworozsądkowy”. Nadmienił, że poparłby go, gdyby plan dotyczył sołectwa Pruśce, Parkowo czy Gościejewo, gdyż są one największe w gminie. Dodał, że jest mu przykro, ale będzie głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały.

Burmistrz powiedział iż spodziewał się, że gdyby kto inny zaproponował taką uchwałę, a nie Burmistrz i gdyby chodziło o inne sołectwo niż Słomowo, radny nie miałby uwag. Dodał, że dziwi się filozofii myślenia radnego Zb. Nowaka. Kwotę 500.000,00zł można pozyskać ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Remont obejmowałby wymianę okien, drzwi, podłóg, dachu, remont kuchni, łazienki i terenu wokół świetlicy. Burmistrz zapytał dlaczego w Słomowie nie można tego zrobić, a w innych miejscowościach tak? Czy to źle, że gmina pisze wnioski i stara się o środki unijne? Dodał, że wniosek pani Sołtys wszyscy radni otrzymali już 17 lutego 2008r., a Pan Nowak, będąc Przewodniczącym Komisji Gospodarki Rolnictwa i Finansów, nawet nie poddał go pod dyskusję.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że zna doskonale tą wieś, rodziny i środowisko w jakim żyją. Jest to wieś „na końcu świata”, dzieci nie mają gdzie się bawić, nie mają boiska. Nadmieniła, że Pani B. Łabędzka nie przebywa z dziećmi tyle czasu za ile ma płacone. Często zostaje z nimi, tak długo jak chcą tam przebywać. Radna poinformowała, że dzieci nie mają normalnej toalety, chodzą do wychodka na krańcu działki. Zapytała czy są oni mieszkańcami gorszymi od innych w gminie?

Pani Sołtys T. Kaczmarek poinformowała, że zdecydowała się zorganizować dożynki w Słomowie, m.in. dlatego żeby wyższe władze zobaczyły, że nie ma toalet, zaplecza sanitarnego itd.


Uchwała Nr XXXVI/252/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo na lata 2009 – 2016 przyjęty został 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 7 głosach „wstrzymujących”.


G/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Gminy, Maria Kachlicka.


Radny Zb. Nowak powiedział, że chciałby wnieść poprawkę do projektu budżetu, aby w dz.750, rozdz. 75023, §4430 – różne opłaty i składki, pomniejszyć ten paragraf o kwotę 8.887,00zł i kwotę 3.600,00zł skierować do dz. 750, rozdz. 75075, § 4300 – zakup usług pozostałych, na dofinansowanie wyjazdu zawodników Taekwondo na Mistrzostwa Europy do Davos. Pozostałą kwotę w wysokości 5.287,00zł skierować do dz. 600, rozdz.600616 §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, na zakup wiaty przystankowej w Studzieńcu.

Burmistrz poinformował, że pismo z prośbą o dofinansowanie wyjazdu zawodników Taekwondo otrzymał dopiero dzisiaj ok. godz. 14:00. Dodał, że nie jest to kwota duża ani mała. Poinformował, że rozmawiał z Prezesem RKS „Wełna” i dowiedział się ,że zawodnicy Taekwondo nie zwrócili się do niego i Zarządu o dofinansowanie na wyjazd na ME.

Burmistrz nadmienił, że z 3 zawodników, którym ma być sfinansowany wyjazd, tylko jeden jest z Gminy Rogoźna, a pozostała 2 przyjeżdża z Poznania, zarabiając na tym. Dlatego nie widzi problemów, aby pomóc mieszkańcowi gminy. Burmistrz powiedział, że jest za uhonorowaniem pozostałych zawodników, wręczeniu im pucharów, nagród rzeczowych, ale przeciwko finansowaniu ich wyjazdu.

Burmistrz zapytał radnego Zb. Nowaka skąd taka dokładna kwota 5.287,00zł na przystanek autobusowy? Dodał ,że kosztują one najczęściej 3.500,00zł.

Radna W. Wiśniewska zapytała jaki jest koszt wyjazdu wszystkich 3 zawodników na ME? W piśmie zawarte jest sformułowanie „prosi się o dofinansowanie”, czyli chodzi o częściowe pokrycie kosztów, a nie o sfinansowanie. Są to dwie inne rzeczy.

Radny R. Kinach zapytał Burmistrza czy kiedykolwiek zawodnik klubów rogozińskich reprezentował gminę na Mistrzostwach Europy? Dodał ,że łączny koszt wyjazdu to 3 zawodników to ok. 5.000,00zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, iż nie chciałby klasyfikować, że na Mistrzostwa Europy można dostać środki, a na Mistrzostwa Polski już nie. Dodał ,że nie ma wątpliwości co do pomocy osobie z gminy Rogoźno. Ponadto z pisma nie wynika jaki jest koszt przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia itd. Nie można podchodzić do tego, że są to ME i trzeba im dać pieniądze. Zawodnicy z Rogoźna również wyjeżdżają na Mistrzostwa Polski i są powoływani do kadry narodowej. Nadmienił, że decyzja i tak należy do Rady Miejskiej.

Radna L. Kolanowska zapytała czy zawodnicy nie powinni okazać się rachunkami czy biletami? Jeżeli dostaną pieniądze na dofinansowanie, to czy wiadomo co się będzie z nimi dalej działo?

Radny Zb. Nowak powiedział, że słuchając Burmistrza zastanawiał się czy jest on samorządowcem od lat, czy dopiero dzisiaj pierwszy raz bierze udział w sesji. Fakt, że prośba jest o 3.600,00zł to nie znaczy, że zostanie w całości wykorzystana. Radny dodał ,że koszt wyjazdu jednego zawodnika to 1.200,00zł na 3 dni i jest to koszt pobytu w hotelu, przejazd itd. I nie jest to wygórowana kwota. Ponadto jeżeli zawodnicy nie przedstawią rachunków nie będzie można im tej kwoty zwrócić.

Burmistrz powiedział, że bardzo się cieszy z tego iż jest samorządowcem dłużej od radnego Nowaka i zwrócił się do niego z prośbą, aby nie mydlił oczu, że tych pieniędzy może coś zostać.


Poprawka do uchwały została przyjęta 10 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”.


Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że poprawka w sprawie dofinansowania wyjazdu zawodników na Mistrzostwa Europy oraz poprawka w sprawie przekazania kwoty na zakup wiaty przystankowej w Studzieńcu zostały przyjęte.

Radny Z. Hinz powiedział, że zrozumiał iż głosowanie odbyło się nad poprawką tylko odnośnie wyjazdu zawodników Taekwodno, a nie nad obiema zmianami jednocześnie.

Przewodniczący Rady poinformował, że była to jedna poprawkę i w całości została odczytana przez radnego Zb. Nowaka na początku.

Radny Z. Hinz powiedział, że ma inne zdanie co do tych 2 rzeczy i poprosił, aby rozpatrywać je osobno.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że być może doszło do nie porozumienia, ale poprawka została już przegłosowana.

Radny K. Lis poinformował, że głosowanie się już odbyło, ale każdy radny ma prawo złożyć na piśmie swoje stanowisko i dołączyć je do protokołu.


Uchwała Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok przyjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.


Radna R. Tomaszewska złożyła wniosek o przerwę, gdyż pan Burmistrz opuścił salę.

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że Wiceprzewodniczący A. Olenderski w pilnej sprawie musiał opuścić obrady.


H/ ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu – projekt uchwały przedstawił radny Zb. Nowak.

Radny Z. Hinz zapytał dlaczego akurat przedstawiciel „Gazety Powiatowej” znajduje się w Kapitule Konkursowej, a nie inna gazeta?

Radny Zb. Nowak odpowiedział, że przedstawiciel „Gazety Powiatowej” na zebraniu wiejskim w Budziszewku złożył publiczną deklarację chęci udziału i pomocy. Dodał, że z tego co mu wiadomo gazeta przygotowała już drobne nagrody dla laureatów konkursu.

Radny Z. Hinz czy poinformowano inne redakcje o takiej możliwości?

Radny Nowak odpowiedział, że nie i jest to inicjatywa tylko tej jednej gazety.


Burmistrz Rogoźna zapytał czy zagrody na terenie Rogoźna również mogą brać udział w konkursie i jakie nagrody „Gazeta Powiatowa” kupiła dla laureatów?

Radny Zb. Nowak odpowiedział, że nagrodami są drobne gadżety, a udział w konkursie mogą wziąć wszystkie zagrody w gminie Rogoźno, również te poniżej 1 ha.

Redaktor M. Żak powiedziała, że są zabezpieczone nagrody na konkurs „Moja piękna zagroda”, za I miejsce jest to ścienny zegar kwarcowy, za II miejsce zegar kwarcowy na biurko, a za III parasole.


Uchwała Nr XXXVI/254/2009 Radny Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu podjęta została 12 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.


XII. Wolne wnioski i informacje.


Radna L. Kolanowska powitała przybyłych na sesję mieszkańców ul. Kochanowskiego i ul. Norwida, tzw. „obsesję” jak nazywa to Burmistrz. Poinformowała, że od sierpnia są płyty, które Pan Burmistrz na jesień obiecał położyć. Później złożony został wniosek o dofinansowanie z UE budowy kanalizacji i była prośba, aby z kładzeniem płyt się wstrzymać. W związku z czym mieszkańcy wyrazili zgodę na przesunięcie terminu. Radna powiedziała, że rozpatrzenie wniosku miało być w przeciągu 2 – 3 miesięcy, które już minęły i dzisiaj Pan Burmistrz wyjaśnił, że w związku z ujęciem we wniosku budowy separatorów, trzeba było go poprawić. Nadmieniła, że mieszkańcy wiedzą iż Pan Burmistrz poparł wiosek radnego A. Olenderskiego, aby robiony był drugi chodnik na ul. Prusa. Radna powiedziała, że również wnioskowała do budżetu o utwardzenie ulic: Kochanowskiego, Norwida, Reja i Różanej, o położenie tam chodnika tak samo jak Pan Olenderski . Z tą różnicą, że jemu przyznano 100.000,00 zł na położenie chodnika na ul. Prusa, natomiast na wnioskowane przez radną ulice, nie.

Jeden z mieszkańców Marek Walkowiak zapytał, który z urzędników „zawalił” tak ważną sprawę jaką był wniosek i czy ul. Kochanowskiego również może brać udział w konkursie „Moja piękna zagroda”?

Pani Małgorzata Nowak powiedziała, że dziwi ją fakt iż można dyskutować nad położeniem płyt na ul. Kochanowskiego, kiedy są plany położenia drugiego chodnika na ul. Prusa. Pani Nowak zaprosiła wszystkich radnych i gości na odwiedzenie tych ulic. Nadmieniła, że idąc do pracy pierwszą rzeczą jaką robi, jest mycie butów. Dodała, że bardzo uciążliwe jest nawet przejechanie wózkiem z dzieckiem, gdyż dosłownie się „tonie” w błocie. Wyraziła nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców, licząc iż radni mają dobro wyborców głównie na celu.

Mieszkaniec Marek Wiśniewski poinformował, że równanie drogi przez gminę będzie gminę więcej kosztować niż położenie płyt. Nadmienił, że jego zdaniem kanalizacja i tak nie zostanie zbudowana.

Pan M. Walkowiak powiedział, że nie często bywa na sesjach Rady Miejskiej, ale zdziwiło go zachowanie radnych w stosunku do Pani Sołtys Słomowa. Jest pełen podziwu dla jej starań o pieniądze, a ktoś jej chce je zabierać. Dodał, że radni powinni się jej radzić jak pozyskiwać pieniądze.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że 14 sierpnia 2007r. podjęto 2 uchwał w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Rogoźno środków finansowych stanowiących 15% udziału własnego dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2009 – 2012 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Kolejna uchwała dotyczyła budowy nowej i modernizacji istniejącej promenady nad rzeką Wełna i Jeziorem Rogozińskim. Druga dotyczyła ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „Kotwica”. Radny poinformował, że środki gmina miała otrzymać z zewnątrz. Dodał, że termin składania wniosków mija w kwietniu i w związku z ewentualnym nie dochowaniem terminu, czy zostaną one zaprzepaszczone?

Radna L. Kolanowska zwróciła się z pytaniem do Burmistrza, dlaczego popierał wniosek radnego A. Olenderskiego odnośnie budowy chodnika na ul. Prusa i co będzie jeżeli gmina dostanie pieniądze unijne na budowę kanalizacji? Jak długo to wszystko potrwa?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie przeczy iż ta droga powinna być zrobiona. Nadmienił, że nie jego winą było przesuwanie terminów składania wniosku o środki z UE. Dodał, że nie chodzi o to kto „zawalił, tylko nie uznano separatorów, które zostały ujęte we wniosku. Przekwalifikowano wspomniane separatory na środki niekwalifikowane w projekcie. Sama wniosek nie został odrzucony , tylko zwrócono się o jego poprawienie, co zostało zrobione. Burmistrz powiedział, że płyty są i czekają na decyzję co do rozpatrzenia wniosku o kanalizację. Nie wie kiedy będzie ostateczne rozpatrzenie wniosków, ale nie chce aby zdarzyła się sytuacja, w której po położeniu płyt, zrobieniu chodnika, w 2010 roku trzeba będzie to rozkopywać i budować kanalizację. Jeżeli wniosek się nie zakwalifikuje, to gmina natychmiast przystąpi kładzenia płyt. Burmistrz nadmienił, że należy być dobrej myśli iż tym razem znowu się uda zdobyć środki unijne. Poinformował, że wartość złożonego wniosku to 36.000.000,00zł , dla porównania budżet gminy Rogoźno po stronie dochodów jest na poziomie ok. 38.000.000,00zł. daje to obraz skali problemu. Dodał, że Rogoźno miało 4 miejsce w Wielkopolsce pod względem pozyskiwania środków unijnych. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to zdaniem Burmistrza warto poczekać i przemęczyć się do przyszłego roku, ewentualnie do 2011r. na kanalizację, zamiast kładzenia płyt. Nawet nie wiadomo czy 100.000,00zł na położenie płyt starczy, np. na ul. Różanej kosztowało to 120.000,00zł. i od tego czasu minęło już kilka lat. Burmistrz nadmienił, że w budżecie jest 50.000,00zł na równanie dróg w całej gminie, z czego 1 m ² kosztuje 0,40zł więc łatwo policzyć ile kosztuje każda ulica.

Burmistrz zwrócił się do Pani L. Kolanowskiej informując, że wniosek Pana A. Olenderskiego został przegłosowany na Komisji Gospodarski Finansów i Rolnictwa, a nie Burmistrz mu środki przydzielił. Można w protokole sprawdzić kto głosował za jego przyjęciem. Następnie przekazano wniosek do realizacji Burmistrzowi, jako organowi wykonawczemu.

Burmistrz powiedział, że co do środków na promenadę i ośrodka sportów wodnych, to nie ma żadnych projektów. Dodał, że czasowo będzie to trudne do wykonania chyba, że zostanie przeprowadzony 2 nabór. Ważne jest aby wiedzieć co się chce tam zrobić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że uzasadnienie do wniosku było dość szczegółowe.

M. Walkowiak powiedział, że kanalizacja jest tylko wymówką, aby nie kłaść tam płyt i nie robić chodnika. Sam pas drogi jest bardzo szeroki.

Burmistrz przyznał, że można by to zrobić. Dodał, że mieszkańcy czekali już tyle lat, więc warto by poczekać jeszcze kilka miesięcy na rozstrzygnięcie wniosku.

Mieszkańcy powiedzieli, że już za długo czekają.

Burmistrz poprosił mieszkańców o jeszcze kilka miesięcy cierpliwości. Dodał, że będzie na te ulice w najbliższym czasie wysłana będzie równiarka.

Radny H. Janus powiedział, że złożył wniosek do budżetu o utworzenie ewidencji mostów i dróg na kwotę 150.000,00zł, a Pan Burmistrz przyjął 100.000,00zł i później powiedział, że zrobił to z tym, że ewidencja ta jest „papierem nikomu niepotrzebnym”. Dodał, że pracownicy wydziału mówią co innego. Nadmienił, że Pan Olenderski wykorzystał moment w którym członkowie Komisji GFiR usłyszeli, że ewidencja jest nie potrzebna i złożył wniosek o budowę chodnika na ul. Prusa, który został przegłosowany. Radny poinformował, że można to sprawdzić w protokole z 02 grudnia 2008. Na sesji budżetowej z 29 grudnia 2008r. na wniosek radnej L. Kolanowskiej 9 radnych zdjęło sumę 100.000,00zł z budowy chodnika na ul. Prusa i przeznaczyło je na położenie płyt na ul: Kochanowskiego, Norwida , Miodowej, gdzie również kanalizacji nie ma. Radny Janus powiedział, że Pan Olenderski złożył wiosek o budowę chodnika, na którym jest asfalt, już jeden chodnik, zebrał podpisy z tego rejonu, ale do obecnych mieszkańców nie chodził.

Mieszkaniec M. Wiśniewski zapytał czy musi sobie złamać nogi i domagać się odszkodowania od gminy, żeby w końcu prace ruszyły?

Pan Szychta powiedział, że nie może być tak, że płyty leżą, a mieszkańcy w błocie chodzą. Dodał, że rada nie ma chęci, aby zrobić tam drogę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że Rada Miejska zrobiła już wszystko co mogła przyznając określone środki. Organem wykonawczym jest Pan Burmistrza i to na nim spoczywa wykonanie uchwał.

Burmistrz stwierdził, że rada zagłosowała, a on jest winien tego, że płyty czekają. Powiedział, że radny H. Janus przywołuje zachowanie A. Olenderskiego i L. Kolanowskiej, przypomniał, że Komisja, której jest członkiem przegłosowała projekt uchwały. Dodał, że skoro pokłócili radni pokłócili się z A. Olenderskim, to go oczerniają. Burmistrz wyjaśnił, że nie ma zamiaru być nieszczery, dlatego nie może obiecać mieszkańcom kiedy będą kładzione płyty. Trzeba odczekać miesiąc, może 2. Zapytał mieszkańców czy jak zostaną położone płyty to będzie mniej kurzu? Przypomniał, że w zeszłym roku jak równiarka przyjechała na ulice to pojawiły się telefony, że za dużo kurzu jest.

Radna L. Kolanowska stwierdziła, że za chwilę się okaże, iż to rada jest winna braku drogi na ul: Kochanowskiego i Norwida. Dodała, że płyty są, podobnie jak pieniądze, a Burmistrz jest genialną osobą, która próbuje się wybielić. Odwołała się do słów Burmistrza, że rozumie mieszkańców i wie jak ta droga wygląda. Poinformowała, że wniosek do budżetu na 2009 o utwardzenie drogi i położenie chodnika został złożony. Dodała, że nie Burmistrz nie przyjął nic z tego wniosku, inaczej jak w przypadku Pana Olenderskiego.

Burmistrz stwierdził, że zwrócił się do radnej L. Kolanowskiej mówiąc, że jest ona w Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury, a nie w Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa na której głosowano nad wnioskiem. Przypomniał, że tłumaczył już procedurę składania wniosków na kanalizacje i do pewnego momentu radna ją rozumiała. Burmistrz stwierdził, że zapewne gdyby radna miała wydać 100.000,00zł na położenie płyt, po czym miałaby je ściągać w związku z budową kanalizacji, też by trudno byłoby jej podjąć decyzję.

Radny K. Lis powiedział, że delikatnie mówiąc Burmistrz manipuluje faktami. Prawda jest taka, że Komisja Wspólna przy uchwalaniu budżetu odbyła się w ZS w Rogoźnie na której uczestniczyły obie komisje. Podjęto wtedy ok 30 wniosków, ale Burmistrz przyjął tylko 2 – 3 z nich, między innymi ten o chodniku na ul. Prusa.

Radny Z. Hinz powiedział, że słuchając uważnie wystąpienia Burmistrza zrozumiał, że czeka on na decyzje odnośnie wniosku o przyznanie środków z UE i ma to nastąpić niebawem. W razie gdyby gmina nie dostała środków, to wtedy płyty zostaną założone. Nadmienił, że wierzy Burmistrzowi w tej sprawie i wspólnie z mieszkańcami będą egzekwować od niego wykonania utwardzenia tej drogi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że problem kanalizacji dotyczył miejsca, gdzie miał być chodnik i wtedy nie było problemów. W tej chwili chodzi o inną ulicę i problem się pojawił.

Radny Z. Hinz powiedział, że deklaracje padły i należy przetrzymać ten okres, czekając na środki unijne.

Radny Zb. Nowak powiedział, że zabolała go wypowiedź jednego z mieszkańców, że rada nic nie robi. Poinformował, że rada robi bardzo dużo w tej kadencji i sam do pierwszego projektu budżetu zgłosił 33 poprawki związane z inwestycjami. Dodał, że nawet sam Burmistrz nazwał tegoroczny budżetu czymś wyjątkowym, gdyż nikt takiego wcześniej nie skonstruował. Ponadto poinformował, że prawdą jest to co mówi radna L. Kolanowska, że Burmistrz od 2 lat „mami”,że będzie tam kanalizacja i nie warto tam inwestować. Dodał, że radna się w końcu zdenerwowała i wniosła poprawkę do budżetu. Radny Nowak powiedział, że cudem byłoby kolejny raz dostać pieniądze z UE. Ostatnio na ok.220 gmin, tylko 10 dostało pieniądze. Radny stwierdził, że przy rozpatrywaniu kolejnego wniosku, może być brany pod uwagę fakt, że Rogoźno już raz dostało pieniądze unijne. Poinformował, że trzeba być realistą. Następnie wyraził zdziwienie, że dopiero po 20 latach mieszkańcy upomnieli się o swoje. Nawet jeśli położone płyty trzeba będzie zdjąć, to nie jest to zbyt wielki i kosztowny problem. Dodał, że Burmistrzowi szkoda 100.000,00zł na płyty, a po co w takim razie przegrał sprawę w sądzie na kilkanaście tysięcy zł odsetek.

Mieszkaniec M. Wiśniewski zapytał co się bardziej kalkuluje: położenie chodnika, potem go rozebranie, położenie kanalizacji i ponowne go założenie, czy położenie płyt? Dodał, że można zrobić przetarg na położenie płyt i może się okazać, że w dobie kryzysu wcale te 100.000,00zł nie będzie potrzebne.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby zorganizować spotkanie z mieszkańcami w spornej sprawie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że ma wrażenie iż mieszańcy zwracają się do rady, żeby coś z zadziałała. Poinformowała, że radni zrobili to, co do nich należy przegłosowując uchwałę. Radni bardzo chcą położenia płyt i gdyby to od nich zależało zostało by to zrobione już jutro. Dodała, że organem wykonawczym jest pan Burmistrz i do niego należy wykonanie uchwał Rady Miejskiej. Radna nadmieniła, że nie może zmusić Burmistrza do wykonania tego zadania.

Burmistrz powiedział, że radny Nowak w poprzedniej kadencji nie był radnym. Dodał, że poprzedni Burmistrz mawiał do Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji – T. Zygmunta, że „kaktus mu wyrośnie, jeśli w Rogoźnie powstanie kanalizacja”. Burmistrz stwierdził, że znowu jest wszystkiemu winien, a rada robi wszystko jak należy. Przypomniał, że to on ponosi odpowiedzialność karną, karno – skarbową za realizację budżetu. Natomiast radni nie odpowiadają za żadne pieniądz, zmarnowane czy nie. Ich zadaniem jest tylko głosowanie. Burmistrz poinformował, że pieniędzy nie wyda dopóki nie będzie miał pewności co dalej z wnioskiem o środki unijne. Jeśli zapadnie decyzja negatywna to od razu można zakładać płyty jeśli pozytywna to na pewno nie zdecyduje się wydać 100.000,00zł na to, aby w przyszłym roku zrywać te płyty i budować kanalizację.

Radna L. Kolanowska przyznała 100% rację radnej R. Tomaszewskiej tłumacząc, że rada zrobiła już wszystko i kanalizacja jest tylko wymówką.

Mieszkaniec M. Walkowiak powiedział, że wychodzi na to, że aby wyegzekwować coś na władzach należy zaprosić telewizję.

Przewodniczący R. Szuberski powiedział, że Burmistrz nie tylko jest odpowiedzialny przed RIO i Wojewodą, ale również przed Radą Miejską.

Radny Zb. Nowak powiedział, że się Burmistrza iż wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i lada dzień będziemy budować kanalizację jest „wybielaniem się” i oszukiwaniem mieszkańców, bo nawet jeśli dojdzie do tego, że pieniądze unijne zostaną przyznane to tak prawdopodobnie 3 lata trzeba będzie czekać na zakończenie prac.

Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego Zb. Nowaka mówiąc, że nie „wybiela siebie” i mówi prosto i szczerze w przeciwieństwie do radnego. Nie prawdą jest, że 3 lata będzie trzeba czekać, gdyż gmina ma 1 rok na zrobienie pełnej dokumentacji. W 2010 byłoby to zadanie zrobione.

Przewodniczący R. Szuberski zaproponował, aby zorganizować spotkanie Burmistrza i radnych z mieszkańcami.

Burmistrz wyjaśnił, że nie wie kiedy zapadnie decyzja odnośnie wniosków unijnych, dlatego trudno mu powiedzieć kiedy takie spotkanie można by zorganizować. Obiecał, że się odezwie jeśli będzie miał jakieś informacje. Bez sensu byłoby organizowanie spotkania, aby sobie powtarzać to co teraz. Dlatego lepiej poczekać na jakąś decyzje co z środkami z UE. Burmistrz zapytał czy miał zimą kłaść płyty, skoro radni podjęli uchwale w grudniu?

Radny Z. Hinz zaproponował spotkanie Burmistrz i delegacji mieszkańców tych ulic, ale dopiero w momencie, kiedy będzie już coś wiadomo.

Przewodniczący Rady poinformował, że będzie w stałym kontakcie z radną L. Kolanowską oraz Burmistrzem i będzie na pewno zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.


XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XXXVI Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.


Posiedzenie zakończono o godz. 20.30.


Protokół sporządziła Adriana Potocka.


Rogoźno, dnia 22 kwietnia 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf