Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 37/2009 z XXXVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 16 kwietnia 2009r. o godz.7.15.

Protokół nr 37/2009

z XXXVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 16 kwietnia 2009r. o godz.7.15.

       XXXVII Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, na pisemny wniosek Burmistrza Rogoźna- załącznik nr 1 do protokołu, przez Przewodniczącego Rady na dzień  16 kwietnia 2009 roku , na godz. 7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych- nieobecna radny Agata Pasternak- Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny A. Olenderski uczestniczył w sesji od godz.7.45.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

II. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a/ zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok,

   b/ przejęcia budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 stanowiącego własność samorządu      wojewódzkiego(dawny budynek ośrodka zdrowia).

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad.

 

Uwag nie było.

 

 

II. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

 

III. Odpowiedzi na interpelacje.

Nie było.

 

 

IV. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok – projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. Dodała, że na drogę w Parkowie wpłynęła oferta z Chodzieży na kwotę 370.106,23zł, a w budżecie jest ujęta kwota 350.000,00zł na to zadanie w związku z czym należy dokonać przesunięć. Natomiast na ul. Wielka Poznańska najkorzystniejsza oferta jaka wpłynęła to ta, na kwotę 319.591,54zł z firmy GROKMEL z Pobiedzisk. Przesunięcia pozwolą na wcześniejsze podpisanie umów z wykonawcą.

 

 

 

           Uchwała Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

b/ przejęcia budynku przy ul. Wielka Poznańska 89 stanowiącego własność samorządu wojewódzkiego(dawny budynek ośrodka zdrowia) – projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna.

 

Wyjaśnił, że w związku z tym, iż zaczynały napływać informację, że coś się dzieje z tym ośrodku i Zarząd województwa zastanawiał się co tam dalej zrobić. Odbyło się spotkanie Zarządu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiakiem i dyskutowano nad ewentualnym przejęciem tego budynku. Burmistrz powiedział, że trudno mu powiedzieć czy odpłatnie, czy nieodpłatnie. Przyjęcie uchwały intencyjnej, która zrodziła się na spotkaniu z Przewodniczącym Rady, byłoby pierwszym krokiem do przejęcia tego budynku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że nie chciał podpisywać żadnych dokumentów na spotkaniu, bez wcześniejszej konsultacji z Radą Miejską. Zapytał ile kosztuje utrzymanie obiektu na ul. W. Poznańskiej?

Burmistrz odpowiedział, że się nie orientuje. Dodał, że budynek jest wyposażony w windy, kamery, czujniki dymowe itd. Burmistrz zaproponował, aby wysłać wspólne pismo do Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego, żeby zaznaczyć swój ślad. Może nawet zaproszą gminę na posiedzenie Zarządu, ale trudno w te  chwili powiedzieć jak to się potoczy.

Radny Z. Hinz powiedział, że należałoby poprzeć prośbę Burmistrza. Wiadomo w jakim stanie był ten obiekt kiedyś, ale został uratowany. Być może znowu odżyje myśl powiatowa co zrobić z domem pomocy.

Przewodniczący Rady powiedział, że ważna jest kwestia ceny tego budynku. Jeżeli będą chcieli to sprzedać po cenie rzeczywistej to może to być kwota w granicach 10 – 12 mln zł. W związku z tym , jeśli miałaby dojść do zapłacenia takiej sumy, a nawet i większej, to gmina nie jest w stanie  takiego obiektu przejąć. Z kolei jeśli udałoby to zrobić za symboliczną „złotówkę”, albo nieodpłatnie  to rozwiązałoby się wiele istotnych problemów.

Radna R. Tomaszewska zapytała jak wygląda kwestia warunków na adaptację tego budynku na przychodnię lekarską?

Burmistrz powiedział, że szczegółów nie zna, ale kiedy Marszałek Województwa Wielkopolskiego przejął obiekt, to poszerzali później korytarze i zostało to oddane. Kiedy odszedł Marszałek Mikołajczak to okazało się, że ośrodka kryzysowego dla młodzieży nie będzie, bo NFZ nie chce podpisać umowy. Pomysł sprowadzenia tam lekarzy jest dobry, obiekt jest już z windami, każdy pokój jest wyposażony w łazienkę.

Radny K. Lis poinformował, że zgadza się z radnym Z. Hinzem, aby przejąć obiekt, ale nie za jakąkolwiek kwotę. Radny zaproponował, aby wprowadzić poprawkę do uchwały, mianowicie wprowadzić słowo „nieodpłatne”do treści § 1. Przejęcie obiektu tylko na cele socjalne typu miejsca spotkań osób niepełnosprawnych, czy emerytów i rencistów, wiąże się z utrzymaniem budynku. Radny dodał, że poza zapłaceniem za przejęcie będzie trzeba wydawać pieniądze na jego utrzymanie. W związku z czym uzasadnione jest przejęcie budynku, ale tylko bezpłatnie.

Radny Z. Hinz poinformował, że wypowiadając się wcześniej miał na myśli przejęcie budynku za jak najniższą kwotę,albo nawet nieodpłatnie. Radny dodał, że nie jest zwolennikiem zmieniania treści uchwały. Dlatego, że wiązałoby się to z zamknięciem sobie pewnej drogi co dalszych negocjacji z Marszałkiem. Może w uzasadnieniu wyartykułować spostrzeżenia radnego K. Lisa.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że uchwała ma charakter intencyjny i jest pierwszym krokiem dla Burmistrz do prowadzenia negocjacji na temat przejęcia tego budynku.

Burmistrz powiedział, że nie wie jaką kwotę zaproponuje Marszałek za przejęcie budynku. Może to być 50% wartości, albo nawet 100%, może będzie rozłożenie na raty. Jeśli gminy nie będzie na to stać, to podziękują Marszałkowi i zrezygnują z przejęcia. Pewnym jest to, że nie podjęcie uchwały zamknie drogę  do prowadzenia dalszych rozmów.

Radny A. Olenderski stwierdził, że wszyscy wiedzą iż budynek na ul. W. Poznańskiej jest piękny, odnowiony. Należy dać sobie szansę i spróbować przejąć budynek, a zapis „nieodpłatny” ograniczałby możliwości.

Radny Zb. Nowak poinformował, że nie radni zadecydują o przejęciu obiektu, tylko Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Sejmik Wojewódzki, zadecydują o jego przekazaniu. Dodał, że obciążeniem dla gminy będzie utrzymanie tak dużego budynku i dlatego zaproponował kolejną poprawkę, aby  w uzasadnieniu wykreślić ostanie zdanie - „Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele  publiczne realizowane przez Gminę Rogoźno”. Jeśli ZAMK byłby zarządzającym to można tam zrobić np. mieszkanie dla lekarza i wtedy nie będzie to już celem publicznym.

Radny K. Lis powiedział, że to rada podejmuje uchwałę, ale do uzasadnienia nie może wnikać, gdyż leży ono w kompetencji Burmistrza.

Radny M. Kuszak powiedział, że nie tylko sprawa niepełnosprawnych, emerytów i rencistów by się  rozwiązała, ale i kwestia chirurga.

Burmistrz potwierdził, że z uzasadnieniem można się zgodzić bądź nie, ale zależy ono od Burmistrza. Przypomniał, że mówiąc o opiece społecznej miał na myśli funkcjonowanie opieki społecznej gminy. Znajdują się tam 2 mieszkania na strychu, które miały być przeznaczone dla rodzin odwiedzających młodzież na weekend. Poza tym jest tam również część biurowa. Można później pojechać z wszystkimi radnymi i obejrzeć ten obiekt. Podjęcie uchwały jet tylko pierwszym krokiem.

Radny Z. Hinz złożył formalny wniosek, żeby zakończyć dyskusję nad wnioskiem.

Radny A. Olenderki powiedział, że należałoby się zastanowić nad rokowaniami co do warunków unijnych jakie musiałby spełniać przedmiotowy obiekt. Trzeba przemyśleć, co by było bardziej opłacalne. Inwestowanie w „ROWAG” czy w budynek na ul. W. Poznańskiej.

Radny K. Lis przypomniał, że złożył wniosek o poprawienie treści uchwały. Dodał, że warto by zobaczyć najpierw ten budynek, a dopiero potem decydować co dalej. Zaproponował, aby głosowanie nad uchwałą przesunąć na najbliższą sesję. Nadmienił, że rozsądnym byłoby najpierw zastanowić się co z tym obiektem zrobić, a dopiero potem decydować się na jego przejęcie bądź zakup.

Burmistrz powiedział, że taką uchwałę można podjąć nawet tam nie idąc, widok z zewnątrz wystarczy.

Przewodniczący powiedział, że radny Z. Hinz złożył wniosek o  zamknięcie dyskusji i chciałby,aby poddać pod głosowanie.

Radny K. Lis poinformował, że chce złożyć również wniosek o odsunięcie projektu uchwały w pracy komisjach i przygotowanie jej raz jeszcze na najbliższą sesję.

Radny R. Dworzański powiedział, że ma wniosek przeciwny, aby kontynuować dyskusję. Przypomniał, zę uchwała ma charakter intencyjny i daje możliwość podjęcia jakichkolwiek kroków. Przypomniał, że uzasadnienie do uchwały jest tylko dla radnych,a sama uchwała jest dokumentem, który wyraża wole przejęcia tego budynku, ale do niczego nie zobowiązuje. Jest wiele możliwości co by tam można zrobić. Radny dodał, że nie chciałby aby kiedyś ktoś zarzucił radnym, zaprzepaszczenia takiej szansy, jaką jest przejęcie budynku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wnioskiem najdalej idącym jest wniosek radnego K. Lisa.

Radny K. Lis poinformował, że pierwszym wnioskiem jaki chciałby poddać pod głosowanie będzie dopisanie do § 1 uchwały słowa - „nieodpłatnego” i jeżeli nie zostanie on przyjęty pozytywnie, to chciałby poddać pod głosowanie inny wniosek o odsunięcie projektu uchwały w pracy komisji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej chwili wniosek najdalej idący zostaje wycofany i poddał pod głosowanie wniosek o kontynuowaniu dyskusji. Wniosek został odrzucony 8 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”.

Przewodniczący Rady poinformował, że teraz przystąpi do poddania pod głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego K. Lisa,aby § brzmiał: „Wyraża się wolę nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańskiej 89, nr KW 27864, która stanowi własność Województwa Wielkopolskiego”.

Burmistrz powiedział, że radny K. Lis w „ślepo” ponownie zgłasza tą poprawkę.

Radny K. Lis powiedział, że protestuje. Dodał, że ma zaświadczenie od lekarza, że nie jet „ślepy” i nie życzy sobie, aby go obrażać.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie chodzi mu dosłownie o to, że radny jest ślepy tylko o to, że mimo tłumaczeń nadal się to go nie przekonuje. Dodał, że zapewne Marszałek na taką uchwalę odpisze, że nie widzi możliwości nieodpłatnego przekazania budynku i temat się skończy.

Radny H. Janus powiedział, że popiera i zgłasza wniosek radnego K. Lisa o przesunięcie głosowania nad uchwałą do momentu wizji lokalnej na planowaną sesję kwietniową. Nadmienił, że skoro uchwała została przygotowana w ciągu 2 dni, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby poczekać jeszcze 2 tygodnie.

Radny R. Dworzański zapytał co się zmieni, jeśli zobaczymy budynek?

Radny H. Janus odpowiedział, że nie wie co. Być może nic.

Burmistrz powiedział, że nie ma pośpiechu i nie widzi problemu, żeby radni obejrzeli budynek, jeśli chcą i jest to konieczne, ale najpierw trzeba uzgodnić to Marszałkiem czy można tam wejść.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że został przegłosowany wniosek o zamknięcie  dyskusji, a później przedstawiony kolejny wniosek radnego H. Janusa o przełożenie głosowania.

Radny Z. Hinz przypomniał, że wcześniej już został przegłosowany wniosek o zamknięcie dyskusji i teraz nagle pojawiają się inne wnioski, dotyczące tej uchwały i nadal toczy się dyskusja.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyznał rację radnemu.

Radny H. Janus zapytał czy po przegłosowaniu wniosku radnego Z. Hinza o zamknięciu dyskusji, innego formalnego wniosku nie można zgłosić? Nawet jeśli jest dalej idący?

Radny Z. Hinz przypomniał, że zamknięcie dyskusji zostało przegłosowane nad tą uchwałą.

Radny K. Lis powiedział, że wniosek formalny nie jest głosem w dyskusji.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że i tak dotyczy sprawy nad której zamknięciem głosowano. Każdy inny wniosek formalny mógłby zostać poddany pod głosowanie.

Radny K. Lis stwierdził, że głosem w dyskusji były obraźliwe  słowa Pana Burmistrza pod jego adresem. Podobnie jak głos radnego Janusa jest wnioskiem formalnym.

Radny Z. Hinz przypomniał, że osobą która nadzoruje przebieg sesji, jest Przewodniczący Rady i to on decyduje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że skoro powstały wątpliwości podda jeszcze raz pod głosowanie wniosek, ale o innej treści. Zapytał kto jest za tym, aby głosować nad wnioskiem formalnym złożonym przez radnego H. Janusa .

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” ponadto jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, w obecności 13 radnych.

Następnie poddano pod głosowanie wniosek radnego H. Janusa, aby treść uchwały ponownie podjąć po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”.

 

V. Wolne wnioski i informacje.

 

Radny Zb. Nowak poinformował, że na dzień 22 kwietnia br. godz. 12.00, choć w harmonogramie, była podana godz. 16.00,  wyznaczono termin posiedzenia Komisji GFiR. W związku z tym, że radny H. Janus wniósł nowy punkt do porządku posiedzenia, a mianowicie – organizacja ruchu drogowego na terenie Gminy Rogoźno. Radny dodał, że pozwolił sobie zaprosić  Komendanta KPP w Obornikach, przedstawiciela GDDKiA i przedstawiciela ZDW. Przede wszystkim chodzi o oznakowanie drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241. Związane jest to z ostatnim śmiertelnym wypadkiem na Rudzie. Radny poinformował, że radny Janus ma zrobione zdjęcia i wprowadzi innych na Komisji do tematu. Zwrócił się z prośbą, aby ktoś z pracowników Urzędu zajmujący się organizacją ruchu, pojawił się na posiedzeniu. 

Radny stwierdził, że gdyby Pan Burmistrz przedstawił bardziej szczegółowo warunki to wtedy, było łatwiej podjąć decyzję o uchwale. Zamieszanie jest wywołane obawą zadłużenia gminę ponad jej możliwości, ale sama uchwała ma wyznaczać pewien tor działania i negocjacji Panu Burmistrzowi.

Ponadto radny Nowak poinformował, że termin składania deklaracji w sprawie konkursu „Moja piękna zagroda” to 15 lipca i można druki pobrać w Biurze Rady.

Przewodniczący Radny poinformował, że 4 godziny przed wizytą wystarczą  pensjonariuszom, aby się przygotować do wizyty.

Radny K. Lis zaproponował, aby po wtorkowej Kapitule, a przed Komisją SSOiK, zwiedzić obiekt na ul. W. Poznańskiej.

Radny R. Dworzański poinformował, że zaprosił na konkretne godziny gości.

Radny J. Witt zaproponował, aby na 14.30 zorganizować spotkanie przy budynku.

Przewodniczący zgodził się z wypowiedzią radnego i poinformował wszystkich zebranych, że na godz. 14.30, dnia 21 kwietnia odbędzie się wizja lokalna budynku na ul. W. Poznańskiej.

Radny K. Lis zaproponował, że podczas części wyjazdowej Komisji GFiR również udać się na skrzyżowanie  ul. Prusa i II Armii Wojska Polskiego.

Radny Z. Hinz zgłosił swoje zastrzeżenia co do procedury głosowania nad wnioskiem  formalnym i poprosił o wyjaśnienia oraz opinię prawną, czy działania były zgodne z obowiązującym prawem. Dodał, że nie ma pewności czy jego zastrzeżenia są słuszne, ale chciałby się upewnić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że zgłosiło się do niego już kilku mieszkańców os. Przemysława, sygnalizując obecność bezpańskiego psa przy boiskach SP Nr 3 i ZS im. H. Cegielskiego. Nadmienił, że dzieci i młodzież grają w piłkę, a pies doskakuje do nich. Chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Zwrócił się do Pana Burmistrz, aby od czasu do czasu w godzinach popołudniowych, skierował tam patrol Straży Miejskiej.

Radny A. Olenderski zapytał kto został zaproszony na posiedzenie Komisji GfiR?

Radny Z. Nowak powtórzył, że zaprosił  Komendanta KPP w Obornikach, przedstawiciela GDDKiA i przedstawiciela ZDW.

Radna R. Tomaszewska zapytała Burmistrza czy na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Burmistrz nie ma obowiązku noszenia łańcucha?

Burmistrz zapytał czy aż tak bardzo drażni to radną?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że tylko zapytała i ma prawo do tego.

Burmistrz odpowiedział, że nie miał czasu zastanawiać się czy wziąć łańcuch czy nie. Są rzeczy ważniejsze od tego. Zaproponował sporządzenie ekspertyzy prawnej jeśli jest to takie ważne dla radnej.

Radna Tomaszewska powiedziała, że chętnie się z nią zapozna.

Radny H. Janus poprosił Panią Sekretarz o przygotowanie sprzętu w celu odtworzenia zdjęć.

Pani Sekretarz powiedziała, że oczywiście postara się przygotować wszytko.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy można zamontować ekran na stałe w sali obrad? Dodała, że już kiedyś już był zgłaszany wniosek w tej sprawie i są to nie wielkie kwoty, rzędu 300zł. Nadmieniła, że radni mogą „zrzucić” się zez swoich diet na zakup ekranu.

Burmistrz poinformował, że z administracji zostało zdjęte 50.000,00zł i Pan M. Disterheft – zastępca kierownika, ma już wszystko wyliczone do końca roku, dlatego ciężko znaleźć nawet taką kwotę. Trzeba mieć na uwadze cały rok.

Radny H. Janus powiedział, że o ekranie jest mowa od 2 lat.

 

 

VI. Zamknięcie obrad.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego”zakończył obrady XXXVII Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 08:30.

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 22 kwietnia 2009r.

 

drukuj pobierz pdf