Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 31/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 czerwca 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 31/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 czerwca 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radny A. Jóźwiak obecny od godz. 14:15.

W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Zastępca Skarbnik Gminy – I. Kaniewska, Dyrektor ZEAPO – W. Jaworski, Główna Księgowa ZEAPO – A. Wenc, Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty – L. Pijanowska – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

      2.   Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

      3.   Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

      4.   Sprawy bieżące.

      5.   Wolne głosy i wnioski.

      6.   Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Informację dotyczącą dowozów uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013 przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie W. Jaworski – pisemna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że na podstawie planów organizacyjnych opracowywanych przez dyrektorów placówek oświatowych przygotowywany jest plan dowozów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dowozami objęte muszą być dzieci klas 0-3, których odległość do szkoły wynosi powyżej 3 km, oraz uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum, których odległość do szkoły wynosi powyżej 4 km. Średnio miesięcznie dowożonych jest 664 uczniów. Ponadto gmina musi zapewnić dojazd uczniom szkół specjalnych oraz ze względu na stan zdrowia wydawane są decyzje zezwalające na indywidualny dowóz uczniów do szkół.

Radny R. Dworzański zapytał czy uczniowie dowożeni są wyłącznie do szkół w okręgach?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że na ogół uczniowie dowożeni są do szkół w danym okręgu. Dodał, że gimnazjaliści z Rogoźna dowożeni są do gimnazjum w Parkowie, ponieważ tylko w tej placówce utworzone są klasy sportowe. Nadmienił, że z racji ich dowozu nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty, ponieważ kursy wszystkich autobusów i busów rozpoczynają się w Rogoźnie.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że dobrze iż dowozami uczniów do szkół objęte są dzieci, których odległość zamieszkania od placówki oświatowej nie spełnia kryteriów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że w kwestii  dowozów dzieci do szkół trzeba mieć na uwadze dwa aspekty: z jednej strony jest to aspekt społeczny i bezpieczeństwo uczniów, a  z drugiej strony aspekt ekonomiczny, ponieważ średnio dziennie na jedno dziecko gmina dopłaca ok. 7 zł.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że założenie przetargowe zakładało dowóz 664 uczniów.

Radny R. Dworzański zapytał na jakiej zasadzie została zawarta umowa na dowóz uczniów do szkół?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w umowie zapisano iż po zakończeniu każdego miesiąca pracownicy ZEAPO dokonują weryfikacji przejechanych kilometrów.

Radny R. Dworzański zapytał kto wyraża zgodę na zmianę trasy przejazdu?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że o zmianę trasy bądź godziny kursu zwraca się dyrektor placówki oświatowej. Zgodę na zmianę trasy wydaje Dyrektor ZEAPO.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że koszty dowozów uczniów do szkół systematycznie rosną. 

Dyrektor ZEAPO nadmienił, że przetarg, który obecnie się kończy opiewał w stawki niższe niż w latach poprzednich.

Radny R. Dworzański  poinformował, że w Gminie Rogoźno w ramach dowozów pokonuje się  średniomiesięcznie ok 26.000 km i w stosunku do innych gmin na dowozy wydaje stosunkowo dużo pieniędzy. Dodał, że do obowiązków Gminy należy pilnowanie budżetu, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że  w autobusie miejsca siedzące muszą być zagwarantowane dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Dodał, że kierowca może zabrać uczniów szkół średnich w ramach wolnych miejsc stojących, bo w większości przypadków jest to jedyny środek transportu do szkół ponadgimnazjalnych.

Radny R. Dworzański zapytał kiedy ostatnio był sprawdzany przebieg tras? Zapytał kto  weryfikuje długość tras, rozkład jazdy autobusów? Zapytał również w jakiej formie wydawane są zgody na dowóz uczniów, np. na rekolekcje czy dodatkowe zajęcia szkolne?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w przypadku dowozu uczniów na rekolekcje, parafie będące ich organizatorem zwracają się z pisemną prośbą do Dyrektora ZEAPO o zabezpieczenie transportu i następnie są konsultowane z przewoźnikiem.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty zwróciła uwagę, że na każdy dodatkowy kurs musi być zgoda Dyrektora ZEAPO.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że każda zmiana trasy przejazdu, powinna być uzgodniona przez dyrektora szkoły z Dyrektora ZEAPO i zawierać odpowiednie pisemne adnotacje.  

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji  punktu 3 - przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 30/2013 został przyjęty 3 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 - sprawy bieżące.

Członkowie Komisji omówili działania Komisji w zakresie kolejnego posiedzenia, które odbędzie się w miesiącu sierpniu.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 - wolne głosy i wnioski.

Radna E. Wysocka zgłosiła wniosek o przeanalizowanie możliwości zlokalizowania  przystanku w miejscowości Międzylesie.

Wniosek został przyjęty jednocześnie 4 głosami ,,za” w obecności 4 członków Komisji.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy został rozpatrzony wniosek w sprawie usytuowania przystanku przy firmie „Obst” w miejscowości Jaracz?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że wniosek został rozpatrzony i po konsultacjach rodzice zgodzili się doprowadzać dzieci na przystanek usytuowany za łukiem drogi.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15:15

Protokół sporządziły M. Markiewicz

mgr P. Grabowska

 

Rogoźno, dnia 31 lipca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf