Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Protokół z rozprawy administracyjnej dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytwórni podłoża do pieczarek, m. Tarnowo, gm. Rogoźno, dz. 204/3

Protokół

z rozprawy administracyjnej

 

dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytwórni podłoża do pieczarek, m. Tarnowo, gm. Rogoźno, dz. 204/3 przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2013 r. o godzinie 18.00 w siedzibie w Zespole Szkół w Gościejewie- budynek szkoły Tarnowo 21.

 

Burmistrz Rogoźna zawiadomieniem z dnia 22 lipca 2013 r. zarządził rozprawę administracyjną otwartą stanowiącą element postępowania wszczętego na wniosek z dnia 27 marca 2013 r., złożony przez Holpol-Compost Sp. z o.o. Tarnowo 1, 64-611 Gościejewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytwórni podłoża do pieczarek, m. Tarnowo, gm. Rogoźno, dz. 204/3.

 

Prowadzący rozprawę –Zastępca Burmistrza- Krzysztof Ostrowski.

 

Obecni na rozprawie administracyjnej wg listy obecności.

 

Prowadzący rozprawę powitał wszystkich zgromadzonych i poinformował, że spotkanie dotyczy postępowania w sprawie wniosku Holpol-Compost Sp. z o.o. Tarnowo 1, 64-611 Gościejewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytwórni podłoża do pieczarek, m. Tarnowo, gm. Rogoźno, dz. 204/3

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy administracyjnej powiadomiono strony postępowania oraz społeczeństwo.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości:

- - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

- - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,

- - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Tarnowo,

- - oraz listowne powiadomienie wszystkich stron postępowania.

 

 

Program rozprawy:

1. Zapoznanie uczestników z procedurą rozprawy administracyjnej, procedurą wydawania decyzji środowiskowej oraz z prowadzonym postępowaniem.

2. Dyskusja z przedstawicielami społeczności lokalnej, możliwość składania pytań i wnoszenia uwag.

 

 

Ad. 1.

Zastępca Burmistrza oddał głos pracownikowi Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Pani Beacie Ryga w celu przedstawienia zasad i przebiegu rozprawy administracyjnej.

Pracownik wyjaśnił, iż z uwagi na pisma Sołectwa Tarnowa dot. „przeprowadzenia konsultacji społecznych” oraz wniesionych na piśmie uwag do „Raportu...”, Burmistrz Rogoźna zdecydował o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej celem umożliwienia przedstawienia swoich racji i wątpliwości przez zainteresowanych mieszkańców i strony postępowania wobec zupełnie odmiennych poglądów uczestniczących w postępowaniu podmiotów na temat ewentualnej szkodliwości planowanej inwestycji.

Następnie przedstawione zostały uwagi zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa:

„ 1. Wyeliminowanie istniejącego uciążliwego odoru rozchodzącego się w promieniu kilku kilometrów przy obecnej wielkości produkcji, jak również uwzględnienie tej uciążliwości przy planowanej rozbudowie.

2. Z raportu wynika, zwiększenie zapotrzebowania na obornik kurzy o 1/3 w stosunku do obecnych wielkości, natomiast nie przewiduje się zmiany sposobu jego magazynowania ani też nie proponuje się zmian w sposobie procesu przygotowania kompostu, który ma odbywać się na wolnym powietrzu. Wnosimy o zmianę i rozważenie możliwości dokonywania tego procesu w zamkniętych lub osłoniętych i zadaszonych pomieszczeniach lub silosach, które będą w prawidłowy sposób wentylowane, zaopatrzone w odpowiednie filtry wentylacyjne zabezpieczające przed emisją siarkowodorów i amoniaku powstających podczas fermentacji.

3. Opracowany raport zakłada proces wentylacji i schładzania tuneli pasteryzacyjnych oraz sposób ich wentylacji poprzez kilku godzinne intensywne ich wietrzenie bez jakiejkolwiek kontroli emisji amoniaku i innych związków odorowych do powietrza. Autor raportu podaje, że emisja związków do powietrza jest emisją niezorganizowaną i jedynie szacunkowo zostały określone wielkości związków dostających się do powietrza. Wnosimy o rozważenie możliwości zmiany tego procesu poprzez stworzenie możliwości kontrolowania emisji szkodliwych związków przez odpowiednie służby oraz zastosowanie wentylacji mechanicznej z filtrami. Ponadto raport zakłada aby ten proces odbywał się w okresie letnim w nocy, uważamy, że takie rozwiązanie jest w chwili obecnej już stosowane i jest ono bardzo uciążliwe, ogranicza nam możliwość korzystania ze świeżego powietrza poprzez otwarte okna oraz pozbawia nas prawidłowego wypoczynku podczas snu. Przedostający się odór przez uchylone okna podrażnia gardło i nozdrza, uniemożliwia swobodne korzystanie z własnych nieruchomości. Planowana rozbudowa z tak proponowanym rozwiązaniem spotęguje te uciążliwości.

4. W raporcie wskazano brak konieczności monitorowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwagi na ich niewielkie wartości, co w istniejącym stanie rzeczy podważamy to stwierdzenie, gdyż jak to się ma do rozchodzącego się uciążliwego smrodu w promieniu kilku kilometrów, więc potwierdza się nasza obawa o emitowaniu i wysokim stężeniu szkodliwych związków do powietrza, dlatego wskazanym jest monitorowanie stanu powietrza w rejonie planowanej inwestycji, co nakazuje art. 94 ust. 1 Prawo ochrony środowiska.

5. Jako Rada Sołecka nadmieniamy, że w roku 2007 i 2008 już protestowaliśmy z uwagi na uciążliwe odory pochodzące z zakładu i podczas zebrania wiejskiego przedstawiciel inwestora zobowiązał się do zasadzenia pasa zieleni izolacyjnej z zielenią wysoką, którą przewidywał pierwotny projekt zagospodarowania terenu z roku 2000 i stanowiłoby naturalną izolację.”

 

Treść pisma znajduje się w aktach sprawy.

Do treści pisma odniósł się P. Zdzisław Miądowicz współautor „Raportu”wyjaśniając, że w analizowanym przypadku należy skupić się nad przedmiotem opracowania, a treść pisma wskazuje na nieznajomość prawa. Po roku 2007 odbyły się na terenie zakładu odpowiednie kontrole organów zobowiązanych do prowadzenia kontroli i z ich protokołów wynika, że zakład spełnia wszystkie normy. Od roku 2007 nie było żadnych protestów. Rozbudowa zakłada zwiększenie o 2 tunele do procesu pasteryzacyjnego, a na ostatnim spotkaniu właściciele firmy zaproponowali odwiedzenie zakładu, celem zapoznania się ze specyfiką, ale nikt nie był zainteresowany.

Przedstawiciel Zakładu P. Sławomir Maćkowiak potwierdził chęć pokazania mieszkańcom firmy.

Z. Miądowicz wyjaśnił, że ilości w odniesieniu do amoniaku wynikają z doświadczeń. Jednostkowa ilość szacowana jest w zależności od masy, która jest przyjmowana, a następnie określana jest wartość emisji.

Sołtys Elżbieta Świtniewska zapytała w jaki sposób przyjmuje się te szacunki skoro emisja jest niezorganizowana.

Z. Miądowicz wyjaśnił, że służą temu laboratoryjne doświadczenia wskazujące z jakiej masy fermentacyjnej powstanie ilość poszczególnych związków.

Sołtys Elżbieta Świtniewska odczytała fragment „Raportu...”, w którym autorzy wskazują, iż wietrzenie tuneli w okresie letnim winno odbywać się w nocy

Z. Miądowicz wyjaśnił, że aby uzyskać efekt chłodzenia tuneli, z uwagi na temperatury, w okresie letnim proces, ten należy wykonywać w nocy.

Sołtys Elżbieta Świtniewska zapytała co jest powodem, iż w powietrzu znajdują się różne odczuwalne związki?

Z. Miądowicz wyjaśnił, że zakład nie ma przekroczeń wartości dopuszczalnych emisji. Fakt, że coś pachnie lub śmierdzi nie wskazuje, że jest to szkodliwe.

Przedstawiciel Zakładu S. Maćkowiak wyjaśnił, że to co czują mieszkańcy to obornik kurzy, gdyż jest on przygotowany do produkcji poprzez rozstrząsanie.

Sołtys Elżbieta Świtniewska zapytała co powoduje podrażnienia skoro normy są zachowane?

Z. Miądowicz poprosił o przedstawienie badań lekarskich w tej kwestii.

Sołtys. E. Świtniewska stwierdziła, że Burmistrz będzie musiał zlecić przeprowadzenie badań w odniesieniu do Zakładu.

Z. Miądowicz poinformował, że w roku 2007 były kontrole odpowiednich organów i nic nie wykazano.

Mieszkaniec P. Świtniewski poinformował o sytuacji i procesach związanych z wprowadzaniem wody amoniokalnej, stwierdzając, że z uwagi na jej szkodliwość, wprowadzana była bezpośrednio do ziemi.

Z. Miądowicz wyjaśnił, że amoniak jest najłatwiej rozpuszczalny w wodzie, natomiast w Zakładzie „Holpol” nie ma możliwości zastosowania takiego procesu.

P. Świtniewski stwierdził, że jest to „biała śmierć i jest to trucie w dawkowany sposób”.

Sołtys zapytała czy kurzak może być zamknięty w silosy?

S. Maćkowiak wyjaśnił, że nawet jeśli kurzak byłby zamknięty to i tak należy go przemieszać.

Z. Miądowicz dodał, że w przypadku zamkniętego kurzaka proces fermentacji i stężenie będzie ogromne i dopiero wtedy będą chwilowe przekroczenia wartości substancji.

Sołtys poinformowała, że dla mieszkańcom odory są uciążliwe i nie pozwalają żyć. Dodała, że w innych zakładach są stosowane silosy do kurzaka.

Z. Miądowicz poinformował, że takie silosy są otwarte, a zastosowanie takiego rozwiązania jest gorsze. Ponadto wyjaśnił, że nie istnieje taka wentylacja zabezpieczająca przed emisją, z uwagi na brak możliwości technologicznych, a w związku z tym nie ma możliwości monitorowania substancji. Odnośnie schładzania tuneli dodał, że proces ten w okresie letnim najłatwiej przeprowadza się nocą, gdy temperatura jest niższa.

Sołtys wyjaśniła, że uciążliwości odorowe nasilają się w nocy. Zapytała co jest tego powodem? Dodała, że nie ma możliwości snu przy otwartym oknie. Firma będzie się rozwijać a mieszkańcy „ zwijać”. Działki budowlane są niezagospodarowane, bo ludzie nie chcą się budować. Zapytała także w jaki sposób firma widzi proces odszkodowawczy?

Z. Miądowicz poinformował, że w procesie odszkodowawczym należy mieć mocne argumenty.

Przedstawiciel HOLPOL P. Rudi Loris wyjaśnił, że od 2000 właściciele szukali lokalizacji i zainwestowali właśnie w Tarnowie z uwagi na dostęp surowców. Skoro mieszkańcom to przeszkadzało, to trzeba było wtedy poinformować, że nie chcą zakładu. Natomiast specyfika zakładu jest taka jak w Kanadzie, Rosji czy innych krajach.

Sołtys stwierdziła, że w 2000 roku było inne prawo ochrony środowiska, była zmiana przepisów, a poza tym nikt mieszkańców nie pytał i nie było wymogu uzyskania decyzji środowiskowej. Z. Miądowicz wyjaśnił, że w 2000 roku wykonane były dwa opracowania środowiskowe, a przed uzyskaniem pozwolenia wymagany był kolejny raport.

R. Loris zapytał czy należy rozumieć wystąpienie w ten sposób, że skoro zmieniły się przepisy , to teraz nie można inwestować w Polsce?

Sołtys stwierdziła, że mieszkańcy nie są przeciwni rozwojowi firmy, ale chcą żyć w zgodzie sąsiedzkiej.

R. Loris zaproponował odwiedzenie firmy przez mieszkańców.

Sołtys zapytała jakie właściciele widzą możliwości, by mieszkańcy zaakceptowali zapach, gdyż dalej chcą żyć na tym terenie.

R. Loris poprosił o wskazanie jakiegoś rozwiązania.

Zastępca Burmistrza zapytał czy są jakieś możliwości techniczne by zmniejszyć uciążliwy zapach i czy pas zieleni, na który powołują się w piśmie mieszkańcy coś zmienił?

Z. Miądowicz stwierdził, że takie rozwiązanie mogłoby tylko odrobinę zmniejszyć uciążliwości ale nie do końca. Dookoła zakładu posadzenie pasa zieleni niskiej i wysokiej przy stałych warunkach meteorologicznych łagodziłoby problem, ale w przypadku zjawiska inwersji termicznej, to żaden pas zieleni, nie zatrzyma zapachu, a związki będą poza tym pasem. A proces inwersji termicznej zachodzi bardzo często.

S. Maćkowiak wyjaśnił, że na terenie zakładu są cykliczne kontrole, nie ma substancji szkodliwych i zapytał mieszkańców, czy mają rozwiązanie , by nie było uciążliwego zapachu?

R. Loris stwierdził, że poszukają czy są jakieś możliwości zmniejszenia uciążliwości.

Z. Miądowicz dodał, że zakład pracy musi spełniać normy i przestrzegać przepisów.

Sołtys stwierdziła, że „Holpol” jest uciążliwy dla mieszkańców, nie ma efektu społecznego, gdyż zatrudnionych jest tylko 2 mieszkańców Sołectwa. Zapytała także jakie podatki z tyt. działania firmy wpływają do Gminy?

Z. Miądowicz stwierdził, że Zakład spełnia normy i zapytał czy mieszkańcy są w stanie udowodnić, że zakład jest szkodliwy?

Zastępca Burmistrza zapytał czy firma widzi możliwości zminimalizowania skutków działalności w zakresie odorów?

R. Loris stwierdzil, że zostanie przeprowadzone rozeznanie w tej sprawie.

S. Maćkowiak stwierdził, że posadzeni pasa zieleni będzie tylko i wyłącznie subiektywnym odczuciem.

Sołtys E. Świtniewska przedstawiła projekt zagospodarowania terenu, który zakład nasadzenia zielenią izolacyjną

Na koniec Inspektor WGNRiOŚ poinformowała o dalszej procedurze wydawania decyzji środowiskowej wskazując, iż Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Rogoźna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Obornikach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Podpisy uczestników złożone na liście obecności będą traktowane jako podpisy pod protokołem.

Zastępca Burmistrza powiedział, że przed wydaniem decyzji będą rozpatrzone wszystkie wnioski i uwagi pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Decyzja będzie wydana w oparciu o obowiązujące prawo. Po tym podziękował za udział w rozprawie i zamknął rozprawę administracyjną.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Ostrowski

Protokół sporządziła Beata Ryga

Rogoźno, dnia 14 sierpnia 2013 r.

 

Załącznik:

Lista obecności z podpisami osób biorących udział w rozprawie

 

 

drukuj pobierz pdf