Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/260/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  174.600,00 zł i ustala się na kwotę 50.592.002,76 zł

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.592.002,76 zł z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 47.298.990,76 zł w tym:

a)         środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 212.460,00 zł    

2)       dochody majątkowe w kwocie 3.293.012,00 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.421.512 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.      Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 174.600,00 zł i ustala się na kwotę 58.625.308,76 zł

4.      Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.625.308,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie               45.645.820,76 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  237.385,48 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie 12.979.488,00 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  10.761.565,00 zł

zgonie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

5.      § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  w kwocie 6.877.653,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

6.      § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 5.241.376 zł z tego:

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.566.998 zł w tym na:

a)       zadnia bieżące                 3.466.998 zł

b)       zadania majątkowe           100.000 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.674.378 zł w tym na:

a)       zadania bieżące                  1.610.378 zł

b)       zadania majątkowe           64.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

c)       § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

7.      „§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1)       przychody            2.060.555 zł

2)       koszty                   2.050.555 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

 

8.      § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2013 rok”

zgonie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

 

 

9.      § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 295.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 326.430 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

 

10.  § 13 pkt 2 ppkt b) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

             § 13 Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

2)              dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

b)              majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł”.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

DOCHODY

1.     W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 139.500 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Garbatka. Umowę podpisano w dniu 20.06.2013r.

2.     W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  zwiększa się o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

3.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę  30.000 zł z tytułu:

ü  Wpływów z usług (za wyżywienie) +15.000 zł,

ü  Środków pozyskanych z innych  źródeł na dofinansowanie własne zadań
inwestycyjnych – plac zabaw przy SP Nr 3 w Rogoźnie + 15.000 zł,

ü  przeniesienie dochodów między paragrafami +/- 15.000 zł z tytułu w/w.

4.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich a wypłaconych z dotacji budżetu państwa oraz dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 32.000 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  174.600 zł.

 

WYDATKI po dokonanych zmianach przez Radnych na sesji Rady Miejskiej:

1.     W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę  85.377 zł w tym:

a)       zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę – 123.377 zł na n/w zadaniach:

ü  „Przebudowa chodnika przy drodze woj. Nr 241 po prawej stronie ulicy Kotlarskiej
 i Kościuszki do ronda w Rogoźnie” ze względu na odmowe przyjęcia pomocy
finansowej w kwocie –  50.000 z przez WZDW,

ü  „Budowa drogi w Dziewczej Strudze – etap I” –75.377 zł,

ü  „Budowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania
z ul. Seminarialną” – 70.000 zł,

ü  „Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 od Seminarialnej
do ul. Kościuszki”  – 915 zł,

ü  „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 272509P (przy cmentarzu)” +915 zł,

·           Nowe zadania wprowadzone przez radnych Rady Miejskiej:

ü   zwiększenie o kwotę +3.000 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa chodnika w m. Grudna przed budynkiem świetlicy”, na uzupełnienie kostki pozbruk ok. 20 m 2 przy ławkach,

ü   Budowa chodnika w m. Józefinowo +17.000 zł,

ü   Przebudowa chodnika na ul. Lipowej (prawa strona) +52.000 zł

b)       zwiększono wydatki bieżące o kwotę +38.000 zł z przeznaczeniem na:

ü  równanie dróg gruntowych +10.000 zł,

·           zmiany dokonane przez radnych Rady Miejskiej:

ü  zmniejszono zaproponowane środki w projekcie uchwały na akcję zima 2013/2014 o kwotę – 40.000 zł,

ü  wprowadzono środki na:

-  utwardzenie drogi gminnej 273523P w m. Owieczki na odcinku drogi nr 1352P do budynku nr 22 + 3.000 zł,

-  zwiększenie wielkości liter na 6 tablicach kierunkowych oraz montaż 4 znaków kierunkowych na skrzyżowaniu dróg: 272514P z drogą nr 273520P z nr bud. 80-88; 2023P z drogą 272543P z nr bud. 72-75 i nr 88; 2023P z drogą 2023P z drogą 272541P
 z nr bud. 68-67; 2023P z drogą 272508P z nr. Bud. 63-66 + 2.000 zł,

-  utwardzenie ulicy Miodowej w Rogoźnie +20.000 zł,

- zakup tłucznia na drogę gminną w m. Parkowo-Huby od przepustu na rowie od posesji P.Lembicz + 3.000 zł.

2.     W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami  w ramach rozdziału kwotę +/- 2.300 zł.

3.     W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę   1.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy podczas  Międzynarodowego spotkania Ludzi MONARU oraz przeniesiono kwotę +/- 100 zł między paragrafami.

4.     W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na:

ü  dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Słomowo + 34.000 zł,

ü  remont remizy OSP Pruśce + 5.000 zł ( zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej) .

5.     W dziale oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 69.256 zł z przeznaczeniem na:

a)       Wydatki majątkowe +58.500 zł na n/w zadania:

ü  Zakup pieców do centralnego ogrzewania dla SP Nr 2 i SP w Budziszewku
+43.500 zł,

ü  Kontynuacja budowy placu zabaw przy SP Nr 3 + 15.000 zł.

b)       Wydatki bieżące ogółem zwiększono  o kwotę + 10.756 zł z tego:

ü  zwiększono wydatki na:

o  zakup środków żywności +15.000,-

o  wymianę sześciu okien w SP w Budziszewku + 15.000,-

o  umowy zlecenia na zajęcia sportowe +1.458,-

o  dotację celową dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za ucznia
z terenu gminy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego +3.600,-

o  remont podłogi w sali gimnastycznej w ZS w Gościejewie + 5.000,-

o  dokształcanie nauczycieli +656,- (przeniesienie między działami w ramach
posiadanych środków),

o  remont pomieszczenia w SP nr 3 w Rogoźnie +20.000 zł (zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej),

o  zmniejszono wydatki na dowozy szkolne o kwotę –  49.958 zł,

oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/-3.200 zł.

6.     W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę   5.000 zł z przeznaczeniem na realizacje Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

7.     W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę               30.100 zł z przeznaczeniem na:

ü Wypłatę dodatków mieszkaniowych +30.000 zł,

ü  Zwrot zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa +100 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach posiadanych środków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/-  9.376 zł.

8.     W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 656 zł

9.     W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się wydatki o kwotę74.877 zł
z przeznaczeniem na:

ü  przebudowę oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich + 13.000 zł,

ü  zakup energii +60.077 zł zmniejszono o kwotę 60.000 zł decyzją radnych Rady Miejskiej – pozostała kwota 77 zł,

ü  zakup dekoracji świątecznej 4.600 zł,

ü  przeprowadzenie postępowania na zakup energii czynnej 16.200 zł,

ü  remont pomieszczeń po rehabilitacji + 1.000 zł (brakująca kwota po zakończonym postepowaniu zamówień publicznych),

ü  wykonanie czyszczenia i próby szczelności gazociągu Karolewo- Tarnowo – Laskowo +50.000 zł (warunek zawartej umowy dzierżawy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w Poznaniu),

ü  dotację celową dla powiatu o kwotę +10.000 zł na realizacje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

ü  zmniejsza się wydatki przeznaczone na wykonanie nowych skwerów o kwotę  -10.000 zł

ü  zmniejszono bieżące wydatki zaplanowane w budżecie na wykonanie oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich – 10.000 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych) oraz wydatki na zakup usług weterynaryjnych związanych z udzieleniem pomocy zwierzętom w wyniku kolizji drogowych o kwotę  – 1.000 zł,

ü  zakup materiałów do wykonania remontu urządzeń na placu zabaw przy ul. Różanej+ 1000 zł

(zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej),

 

10.      W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:

ü  zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę +6.000 zł,

ü  zakup pochłaniacza pary do świetlicy w Gościejewie +4.000 zł (zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej)

11.      W dziale Kultura fizyczna  zwiększa się wydatki o kwotę  31.400 zł                                                                              
z przeznaczeniem na :

ü  Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Sierniki + 18.000 zł (zadanie wprowadzone do budżetu przez radnych Rady Miejskiej),

ü  organizację jesiennych rozgrywek GLPN  + 11.000 zł,

ü  wykonanie przyłącza energii na boisku w Owczegłowach +2.400 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę    174.600 zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3       Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013” dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 2.423 zł i po zmianie wydatki wynoszą 12.979.488 zł.

Nr 4       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok”
 dokonano przeniesienia między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 376 zł po zmianie wynosi 6.877.653,15 zł.

Nr 5       „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku” zwiększono o kwotę 3.600 zł i po zmianie bieżąca i majątkowa razem wynosi  5.241.376 zł.

Nr 6       „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2013 rok” dokonano przeniesienia  z kosztów bieżących  do majątkowych kwotę +/- 9.819 zł w związku z koniecznością zakupu
nowego serwera oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanych środków bieżących.

Nr  7      „ Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 10.000 zł.

Nr 8       „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
 na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2013 rok”
dokonano zwiększenia  dochodów i wydatków o kwot 5.000 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf