Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 170/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.170.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 13 września 2013r.

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody  rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 254) oraz art.10 ust.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( tj. Dz.U. z 2013r. poz.254) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom wyszczególnionym w art.2 pkt 1- 4 ustawy z dnia 3 marca 2000r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz.254) o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwanych dalej „uprawnionymi”.

 

§ 2.

Nagrodę roczną przyznaje Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.

 

§ 3.

Osoba uprawniona może otrzymać nagrodę roczną jeżeli spółka w poprzednim roku kalendarzowym spełniła poniższe wymogi:

1.       poprawiła wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),

2.       efektywnie wdrażała plany rozwoju,

3.       terminowo wywiązała się ze zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym wobec właściciela i innych kontrahentów,

4.       uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

 

§ 4.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody osobie uprawnionej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

 

§ 5.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie  Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lutego 2008r.  Nr 25/2008  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom jednoosobowych spółek prawa handlowego, utworzonych przez Gminę Rogoźno  oraz  wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek.

 

§ 8.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, a jego postanowienia mają zastosowanie do oceny działalności Spółek za rok obrotowy 2012.

 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.170.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 13 września 2013r.

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE

NAGRODY ROCZNEJ

 

 

...................................

miejscowość i data

..................................................

nazwa i siedziba podmiotu

 

 

 

...............................................................

organ uprawniony do wnioskowania

o przyznanie nagrody rocznej

 

......................................................................

adresat wniosku

 

 

 

1.       Imię i nazwisko uprawnionego    ......................................................................................

 

2.       Zajmowane stanowisko                ......................................................................................

 

3.       Data objęcia stanowiska              ......................................................................................

 

4.       Wysokość przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego w roku poprzedzającym

przyznanie nagrody                               .............................................................................

 

5.       Proponowana wysokość nagrody          ............................................................................

 

6.       Ocena wyników finansowych

i stopnia realizacji zadań sporządzona

w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne    ........................................................

 

7.       Załączniki do wniosku :

(uchwała ZW w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego, uchwała ZW

w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi

spółki)

 

 

 

...........................................................

podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf