Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 35/2013 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 35/2013

z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00

 

 

XXIV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 28 sierpnia 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości,

Pan Przewodniczący poinformował, że 24 czerwca br. odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Olgierda Szulca- radnego I kadencji Rady Miejskiej, oraz długoletniego Prezesa Spółdzielni Produkcyjnej w Wełnie, poinformował również, że 19 lipca br. pożegnano na miejscowym cmentarzu Śp. Urszulę Wierbińską- radną dawniejszych Rad Narodowych szczebla gminnego i powiatowego, dyrektorkę Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Rogoźnie, wyróżnioną między innymi tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Następnie uczczono pamięć zmarłych minutą ciszy.

W dalszej części spotkania Pan Przewodniczący Z. Hinz ciepłymi słowami powitał nowego pracownika biura Rady Miejskiej w Rogoźnie, Panią Marikę Markiewicz.

Przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny Radny R. Dworzański.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b) dyskusja.

6.       Stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

                a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

                b) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

c) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,

 d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok,

e) uchylenia uchwały Nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autopoprawkę do przedstawionego porządku obrad.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Uwagę do przestawionego porządku obrad wniósł radny Maciej Kutka, aby punkt 4 porządku obrad  został rozszerzony o pytania do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej.

Poprawka nie została przyjęta bezwzględną większością głosów.

 

Poprawkę do proponowanego porządku obrad wniósł radny A. Nadolny, aby w pkt. 7 „a” rozpatrzeć możliwość dofinansowania rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach przez Gminę Rogoźno.

Poprawka 6 głosami „za” 7 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym” nie została przyjęta.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że poprawkę do treści protokołu wniósł  radny Z. Chudzicki, poprawka została uwzględniona i naniesiona.

Więcej uwag do treści protokołu nie zgłoszono.

Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty  11 głosamiza”, przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny P. Wojciechowski odnosząc się do treści pisma, które otrzymał od Starosty Powiatu Obornickiego zapytał,  ile Starostwo Powiatowe w Obornikach zyskało na przeniesieniu Zespołu Szkół Agrobiznesu, jaka kwota została zaoszczędzona w roku 2013 i jaka kwota zostanie zaoszczędzona w latach przyszłych?

Starosta wyjaśnił, że do pisma które otrzymał radny P. Wojciechowski dołączone zostały wyliczenia odnośnie wszystkich szkół i obrazują one ile Powiat Obornicki dopłaca do każdej z Placówek. Dodał, że do ZSA w roku 2012 Powiat dopłacił 322.237zł - jest to kwota, która nie obejmuje otrzymywanych subwencji. Pan Starosta poinformował, że szczegółową informację ile Starostwo zaoszczędziło będzie mógł podać, po zakończonym II półroczu roku 2013.

Nadmienił, że pomimo tego, iż szkoła została przeniesiona, Starostwo nadal ponosi koszty związane z utrzymaniem budynku, ponieważ zawarta umowa może  zostać rozwiązana dopiero w odpowiednim momencie. Nadmienił, że środki, które Powiat zaoszczędził na przeniesieniu budynku wynikają głównie z redukcji etatów pracowników administracji.

Na zakończenie wypowiedzi Starosta poinformował, że budynek po ZSA nadal jest ogrzewany z myślą o tym, żeby nie zniszczyć wszystkiego, co w nim pozostało.

Radny A. Nadolny zapytał, na jakim etapie  prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Rogoźna  na temat dofinansowania szpitala w Obornikach?

Starosta odpowiedział, że w piśmie z dnia 22 sierpnia br., które zostało wystosowane do Burmistrza Rogoźna i Radnych Rady Miejskiej, wyjaśnione jest stanowisko Zarządu Powiatu w stosunku do sugestii P. Burmistrza.

Radny A, Jóźwiak zapytał, czy w związku z tym, iż niewiadomo czy dojdzie do porozumienia z Panem Burmistrzem na takich warunkach jak Pan Starosta sobie życzy, a biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy Rogoźna chcą aby obiekt ten służył celom publicznym, czy nie uważa Pan Starosta, że należałoby pozostawić decyzję związane z tym tematem następnej Radzie Powiatu?

Starosta wyjaśnił, że zamysłem sprzedaży tego budynku było pozyskanie środków na rozbudowę szpitala w Obornikach, która jest konieczna. Dodał, że nieruchomość ta jest zbędna, a Powiat usilnie poszukuje środków na rozbudowę szpitala, który musi być gotowy w I połowie 2016 r., nadmienił, że niewywiązanie się z tego terminu grozi zamknięciem szpitala i niepodpisaniem kontraktu na lat 5. Na zakończenie Starosta dodał, że skutki zamknięcia szpitala będą ponosić wszyscy mieszkańcy Powiatu Obornickiego, ponieważ z pomocy szpitala będziemy musieli korzystać w ościennych powiatach.

Burmistrz Rogoźna B. Janus w ramach wyjaśnienia dodał,  że Starosta wystosował pismo, w którym z racji nieprzyjęcia 1 mln zł w zamian za przekazanie budynku po ZSA, prosi o możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu zobowiązał się, że na sesję wrześniową Rady Miejskiej w Rogoźnie taki projekt uchwały zostanie przygotowany.

 

V. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogoźno w roku szkolnym 2012/2013 w imieniu Burmistrza Rogoźna przedstawiła Pani L. PijanowskaPełnomocnik Burmistrz ds. Oświatyinformację stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

L. Pijanowska poinformowała, że zgodnie z art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października  zobligowany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

Dodała, że zgodnie z Ustawą o systemie oświaty do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W roku szkolnym 2012/2013 na terenie miasta Rogoźno funkcjonowały następujące jednostki: Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego, Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym przowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO, Prywatne Przedszkole Motyleki Niepubliczne Przedszkole Przemysław. Na terenie gminy działały następujące placówki: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, Zespół Szkół w Gościejewie, Zespół Szkół w Parkowie i Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie. Od 1.09.2011 r. działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” w Rogoźnie, które objęło opieką dzieci w wieku 2,5 do 4 lat, oraz prywatne PrzedszkoleMotylek, które objęło opieką 70 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Gmina Rogoźno zobligowana jest do pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy, tj. 1 dziecko w Wągrowcu,  5 dzieci w Obornikach,1 dziecko w Skokach i  jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w Warszawie (drogą poza obecnością dziecka). Ponadto Niepubliczne Gimnazjum im „Przemysława” prowadziło 3 oddziały, łącznie uczyło się w nim 77 uczniów. Gimnazjum Nr 2 działające z ZS im. Hipolita Cegielskiego, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, prowadziło 6 oddziałów i łącznie naukę pobierało w nim 192 uczniów.

Analizując zadania jakie należało wykonać w minionym roku szkolnym, Pani Pełnomocnik przedstawiła wyniki jakie zostały przygotowane przez pracowników ZEAPO, Dyrektorów Szkół, SIO, OKE oraz Kuratorium Oświaty.

Na dzień 30.09.2012 r. w przedszkolach i szkołach pracowało 217 nauczycieli, co stanowiło 193,79 etatu.Łącznie w placówkach publicznych i niepublicznych zatrudnionych było 247nauczycieli co stanowi 210,28 etatu. W placówkach publicznych zatrudnionych było: 1 nauczyciel stażysta, 28 nauczycieli kontraktowych, 61 nauczycieli mianowanych i 89 nauczycieli dyplomowanych. Pani Pełnomocnik  zwróciła uwagę, że w placówkach niepublicznych zatrudnionych nauczycieli obowiązują przepisy kodeksu pracu, a nie Karty Nauczyciela. W 2012 r.:

- z dofinansowania z tytułu kosztów związanych z opłatami za studia, skorzystało 11 nauczycieli,

- z  dofinansowania z tytułu kosztów uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, skorzystało  4

  nauczycieli,

- z dofinansowania z tytułu kosztów uczestnictwa w innych formach doskonalenia zawodowego,

  skorzystało 115 nauczycieli.

Zatrudnionym nuczycielom wypłacono 152 nagrody jubileuszowe, 17 nagród Burmistrza z okazji DEN oraz 111 nagród dyrektora z okazji DEN. W roku szkolnym 2012/2013 na urlopie macierzyńskim przebywało 6 osób, żadna osoba nie skorzystała z urlopu wychowawczego. Z urlopu dla poratowania zdrowia korzystało 6 nauczycieli. L. Pijanowska poinformowała, także o ilości przeprowadzonych nadzorów pedagogicznych, tj. 19 ocen z tytułu dorobku zawodowego za okres stażu, 16 kontroli przeprowadzonych pod względem oceny pracy, w tym również pracy dyrektorów szkół, 25 nadzorów pod względem ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego, 14 nauczycieli uzyskało akceptację komisji kwalifikacyjnej.

Na dzień 28.06.2013 r. do przedszkoli w gminie uczęszczało 254 dzieci, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 269 dzieci, w szkołach podstawowych uczyło się 1189 uczniów, a w gimnazjach 350 uczniów. W szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjach oraz przedszkolach prowadzone były następujące zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Realizując program wychowawczy oraz nową podstawę programową w placówkach zorganizowano:

a) w szkołach podstawowych:

- 68 wycieczek jednodniowych dla 1153 uczniów,

- 3 wycieczki kilkudniowe dla 82 uczniów,

- 5 biwaków (zielone szkoły) dla 99 uczniów,

- 60 wyjazdów do kina, teatru, muzeum dla 1824 uczniów,

- 2 formy wypoczynku letniego dla 27 uczniów,

b) w gimnazjach:

- 38 wycieczek jednodniowych dla 460 uczniów,

- 1 wycieczka dwudniowa dla 43 uczniów,

- 6 biwaków (zielone szkoły) dla 124 uczniów,

- 39 wyjazdów do kina, teatru, na wystawy dla 567 uczniów,

- 2 formy wypoczynku letniego  dla 18 uczniów.

Przy pomocy nauczycieli uczniowie szkół podstawowych i gimnzajów rozwijali swoje talenty oraz zainteresowania w wielu dziedzinach,podejmując rywalizację na szczeblu powatu, rejonu, województwa i kraju. Corocznie każda ze szkół jest organizatorem konkursów, zawodów i turniejów. W szkołach uczniowie realizowali następujące projekty:

- E SzkołaMoja Wielkopolska” – Gimanazjum nr 1,

-  Nowe horyzonty edukacji- Gimnazjum nr 1,

- „Stąd jestem- to moja mała Ojczyzna” – Szkoła Podstawowa nr 3,

- „ Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”- Szkoła Podstawowa nr 2,

- „Bezpieczna Szkoła”- Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3,

- „Tesco dla szkół”- Szkoła Podstawowa nr 3,

- „Czas na zdrowie”- Szkoła Podstawowa nr 3,

- „Mamy Prawa.pl”-  Szkoła Podstawowa nr 3,

- „Ortograffitiprojek edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z dysleksją” – Zespół Szkół w  

     Gościejewie i Szkoła Podstawowa nr 2,

- „Trzymaj formę” – ZS w Parkowie, ZS w Gościejewie, Szkoła Podstawowa nr 3,

- „ Nie pal przy mnie proszę”-  ZS w Parkowie, ZS w Gościejewie, SP Budziszewko,

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”- ZS w Parkowie, SP Budziszewko,

- „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”- szkoły podstawowe,

- „Jestem Wielkopolaninem”- SP nr 2,

- „Dzieciaki-  Sieciaki”- ZS Gościejewo,

- „Śniadanie daje moc”- ZS Gościejewo.

W dalszej kolejności Pełnomocnik L. Pijanowska  przedstawiła w tabelach szczegółowe informacje o wynikach badań zewnętrznych uczniów, udzielonego uczniom wsparcia materialnego oraz przeprowadzonych kontroli przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Sanepid, Straż Pożarną i Nadzór Budowlany. 

Przewodniczący Z. Hinz serdecznie podziękował Pani pełnomocnik za przygotowanie tak szczegółowej  informacji na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.

b) dyskusja- nikt nie zabrał głosu

 

VI. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a)  wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

Informacje na temat przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym, w imieniu Pana Burmistrza przedstawiła Pani Pełnomocnik L. Pijanowska.

informację stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

L. Pijanowska poinformowała, że w związku ze zmianą ramowych planów nauczania w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 zmniejszyła się łączna liczba godzin w poszczególnych szkołach, mimo zaplanowania zajęć komputerowych w grupach- tylu uczniów ile komputerów w klasach IV-VI i gimnazjum . Ponadto w Szkole Podstawowej nr 2 za planowano 3 oddziały klas pierwszych, a w Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano 4 oddziały klas 1, zaś w Gimnazjum nr 1 zaplanowano 2 oddziały klas 1. Siedmiu nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 uzupełnia etat w innych placówkach, łącznie stanowi 37,33 godzin tygodniowo jako uzupełnienia do etatu, co stanowi 2,07 etatu, jeden nauczyciel zatrudniony w Przedszkolu w Parkowie. Dla dwóch nauczycieli zabrakło godzin zgodnie z kwalifikacjami, jednak uzyskali oni uprawnienia emerytalne. Wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni maja zapewnioną pracę zgodnie z kwalifikacjami. Poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowany jest na poziomie ubiegłego roku szkolnego.

Ponadto poinformowała, że w okresie ferii letnich w każdej z placówek przeprowadzono bieżące naprawy i konserwację oraz prace malarskie. Zapewniła, że wszystkie placówki są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Poinformowała Wysoką Radę, że wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie naszej gminy zapewniono możliwość bezpiecznego spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach, przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich oraz dzieciom przedszkolnym. Dodała, że zgodnie z ustawą gmina musi dopłacać również do placówek niepublicznych. W dalszej kolejności przedstawiła w tabelach szczegółowe informacje o planowanej organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014, które zostały uzyskane z projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014.

Radny A. Jóźwiak zapytał, z czego wynika ilość przypadających komputerów na jednego ucznia w danej szkole?

L. Pijanowska wyjaśniła, że wynika to z rzeczywistej liczby komputerów, podzielonej przez liczbę uczniów. Dodała, że  do zadania własnego gminy należy, aby organ prowadzący, tak doposażył placówki w sprzęt komputerowy, aby praca z nim odbywała się na odpowiednim poziomie. Dodała, że na dzień dzisiejszy może i ta liczba komputerów, w którą placówki są wyposażone nie jest wystarczająca, ale pozwala na realizowanie Zarządzeń Ministra, do których placówki są zobligowane przystosować się.

Radna R, Tomaszewska zapytała, czy wszystkie szkoły wywiązały się z  zaleceń sanepidu?

L. Pijanowska odpowiedziała, że wszystkie zalecenia zostały wykonane.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy w SP Nr 3 wszystkie zalecenia zostały wykonane?

L. Pijanowska odpowiedziała, że zaleceniem sanepidu była wymiana luksferów przy wejściu głównym i zostało to wykonane.

b) dyskusja- nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Z. Hinz życzył wszystkim dyrektorom szkół pomyślnej realizacji programu w nowym roku szkolnym, oraz bezawaryjności działania wszystkich urządzeń i bezpieczeństwa, aby wszystko funkcjonowało tak, jak powinno.

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.  

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Nieobecni: radny H. Janus, radna E. Wysocka (do godziny 18:10).

 

a)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- projekt uchwały przedstawił  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag do projektu uchwały nie było.

              

Uchwała Nr XXXV/256/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

 

b)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno- projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

Uchwała Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

c)        zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Maria Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

Uchwała Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

d)       uchylenia uchwały Nr XXXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku., wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał, czy oprócz pisma o nieprzyjęciu  środków, były prowadzone rozmowy w sprawie ich przyjęcia?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że dwukrotnie prowadził rozmowy.

Radny R. Szuberski zapytał, z kim  były  prowadzone rozmowy?

Burmistrz B, Janus wyjaśnił, że rozmowy prowadzone były z zastępcą dyrektora WZDW.

Radny H. Kuszak dodał, że pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na jakiś inny cel, np. na utworzenie własnej bazy materiałowej.

 

Uchwała Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku., wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno została przyjęta 11 głosami „za” 2 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

e)        wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr 1- uwag nie zgłoszono.

 

Autopoprawka Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Radny H. Kuszak, podziękował za przygotowanie treści autopoprawki nr 2.

Radny H. Janus zapytał, z czego wynika informacja, że na ul. Długą przeznaczona została kwota 7.000zł, skoro na poprzedniej sesji Rady Miejskiej z ul. tej zdjęto kwotę 70.000zł?

M. Kachlicka odpowiedziała, że wynika to z treści autopoprawki nr 2.

Radny H. Janus zapytał, czy nie można było zdjąć kwoty 60.000zł i zgłoszenie autopoprawki nr 2 nie byłoby potrzebne?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że  ściągnięta została cała kwota, ponieważ nie było zamiaru budowy progów zwalniających na ul. Długiej, wniosek o budowę progów zwalniających został zgłoszony i przyjęty na ostatnim posiedzeniu KSSOiK.

Radny H. Janus dodał, że montowanie progów zwalniających na ww. ulicy jest bezcelowe, ponieważ droga ta jest bardzo wąska a natężenie ruchu bardzo wysokie.

Burmistrz wyjaśnił, że nie można brać pod uwagę tylko natężenia ruchu, jakie odbywa się na tej ulicy, ale przede wszystkim należy pomyśleć o ludziach, którzy tam mieszkają.

Radny H. Kuszak nadmienił, że wiele pomysłów pana radnego H. Janusa tez można nazwać bezsensownymi. Dodał, że na ul. Nowej, gdzie również ruch pojazdów jest bardzo wysoki, zostały zamontowane progi zwalniające i nic złego się nie dzieje.

Radny H. Janus dodał, że wystarczy zmniejszyć ograniczenie prędkości,  wprowadzić większe kontrole policji i nie będzie potrzeby budowania progów zwalniających.

Radny H. Kuszak, poprosił, aby Pan radny H. Janus przejechał się ul. Długą i na pewno zrozumie potrzebę budowy progów zwalniających. Zaznaczył, że na naprawę tej drogi mieszkańcy czekali wiele lat.

Radny R. Szuberski powiedział, że budowa progów zwalniających w tym miejscu jest bardzo dobrym przedsięwzięciem, ale uważa że pozostałą kwotę, która została z tej ulicy zdjęta, należało zostawić na budowę drugiego odcinka tej drogi.

Radny R. Dworzański zwrócił się do Burmistrza z prośbą o możliwość wcześniejszego podejmowania decyzji przez projektantów, o budowie progów zwalniających.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że było to decyzją Burmistrza i pracowników Urzędu, aby nie budować progów zwalniających na ul. Długiej, ponieważ w pierwotnej wersji miał zostać wprowadzony tam ruch jednokierunkowy.

Radny R. Szuberski poinformował, że nie było dobrym pomysłem zdjęcie wszystkich pieniędzy przeznaczonych na ul. Długą.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że w roku 2013, nic więcej na ul. Długiej nie zostanie wykonane i dlatego pieniądze zostały zdjęte.

 

Autopoprawka Nr 2 6 głosami „za” 8 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym” nie została przyjęta.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski poprosił o przybliżenie treści umowy dotyczącej przekazania gazociągu.

Treść umowy przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

Radny H. Janus poinformował, że złożone zostały 3 interpelacje w tej sprawie, gazociąg wybudowany został w Tarnowie 5 lat temu, w Karolewie i Laskowie 4 lata temu i do dnia dzisiejszego nie płynie w nim gaz. Radny H. Janus nazwał ewenementem fakt, że Gmina by wydzierżawić gazociąg spółce, musi płacić za próbę szczelności gazociągu 50.000zł. Zapytał również ile w skali całego roku będzie kosztowała Gminna Liga Piłki Nożnej, skoro na jesienne rozgrywki zaplanowano 11.000zł?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że koszt całkowity wyniesie 21.000zł.

Radny H. Janus zapytał, jaki był koszt budowy kanalizacji burzowej na ul. W. Poznańskiej?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że wyniosło to ok.  30.000zł,wykonane zostało to z pieniędzy przeznaczonych na remont ul. Długiej, dodał że kanalizacja deszczowa należy do Gminy Rogoźno.

Radny H. Janus zapyta, czy zostało to wykonane ze środków przeznaczonych na remont ul. Długiej?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że tak.

Poprawki do zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok kolejno złożyli:

Radny M. Kutka - informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

„ Zmniejsza się w dziale 600 z akcji zima 2013/2014 kwotę 21.000zł na następujące zadania:

1. Zwiększa się o kwotę 20.000 zł w dziale 600- transport i łączność, rozdziale 60016- drogi publiczne i gminne , paragrafie 4300- zakup usług pozostałych na zakup tłucznia i utwardzenie drogi gminnej na ulicy Miodowej.

2.  Zwiększa się o kwotę 1. 000 zł w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragrafie 4210- zakup materiałów i wyposażenia na pomalowanie i prace remontowe placu zabaw na ulicy Różanej”.

Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny, aby po każdej zgłoszonej poprawce do budżetu Gminy Rogoźno na rok 2013, przystąpić do głosowania.

Radny R. Dworzański powiedział, że należałoby przystąpić do głosowania po odczytaniu wszystkich poprawek.

Radny H. Janus dodał, że czytane dwa razy tego samego wniosku jest stratą czasu.

Radny R. Dworzański odpowiedział, że w związku z tym iż wniosek złożony przez radnego H. Janusa jest wnioskiem formalnym, to należy głos radnego R. Dworzańskiego traktować jako głos na „nie” i nie powracać więcej do tego tematu.

Radny M. Kutka dodał, że autopoprawki do budżetu też głosowane były na bieżąco.

 Wniosek formalny radnego H. Janusa został przyjęty 10 głosami „za” 2 głosami „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Radny M. Kutka poinformował, że 24 sierpnia 2011 r. złożył interpelację w sprawie wyremontowania placu zabaw na ul. Różanej. Dodał, że w odpowiedzi na interpelację został poinformowany, że ww. plac zabaw zostanie wyremontowany na wiosnę 2012 roku, minęły prawie dwa lata i nic w tej sprawie nie zrobiono.

 

Poprawka zgłoszona przez radnego M. Kutkę została przyjęta 9 głosami „za” 2 głosami „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących”.

 

Kolejno 3 poprawki do budżetu Gminy na rok 2013 zgłosił radny H. Janus – informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

1. „Zmniejszenie wydatków w dziale 600 o kwotę 4 tys. zł z akcji zima 2013/2014 i zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł w dziale 921 z przeznaczeniem na zakup i montaż wyciągu pochłaniacza pary z kuchni Sali wiejskiej w Gościejewie, która jest własnością Gminy Rogoźno”.

 

Radny H. Kuszak zapytał, jakie jest zdanie Pana Sołtysa Wsi Gościejewo na temat poprawki zgłoszonej przez radnego Janusa?

L. Skibiński odpowiedział, że pochłaniacz zamontowany w kuchni świetlicy wiejskiej nie funkcjonuje tak jak powinien.

 

Poprawka zgłoszona przez radnego H. Janusa została przyjęta 12 głosami „za” 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

2. „Zmniejszenie wydatków w dziale 600 o kwotę 3.000zł z akcji zima 2013/2014, z przeznaczeniem na zakup tłucznia na drogę gminną nr 273523P w m. Owieczki na odcinku od drogi nr 1352P do budynku nr 22”.

Pytanie do radnych kierowała Pani Sołtys K. Gromanowska, czy radni znają prognozę pogody na najbliższą zimę, i czy zdają sobie sprawę z tego, że zabierają środki przeznaczone na akcję zima 2013/2014?

Radny H. Janus odpowiedział, że do zimy pozostało jeszcze dużo czasu i zmian w budżecie zawsze można dokonać.

M. Kachlicka zapytała, czy tłuczeń o którym mowa w zgłoszonej poprawce ma zostać położony do posesji P. Mizery?

Radny H. Janus odpowiedział, że jest to droga, na którą Sołectwo Owieczki również przeznaczyło pewną kwotę.

M. Kachlicka dodała, że tłuczeń może zostać położony z funduszu sołeckiego, ponieważ do końca roku 2013 fundusz ten i tak nie zostanie przez Sołectwo wykorzystany.

Radny H. Janus odpowiedział, że zna tą drogę bardzo dobrze i wie, że pieniędzy zarówno sołeckich jak i tych z budżetu Gminy jeszcze na naprawę drogi zabraknie.

 

Druga poprawka zgłoszona przez radnego H. Janusa została przyjęta 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

3. „ Zmniejszenie wydatków w dziale 600 o kwotę 2.000zł z akcji zima 2013/2014 oraz przeznaczenie tych środków na naprawę znaków poprzez zwiększenie wielkości cyfr z numerami domów na 6 tablicach kierunkowych, zamontowanych na wniosek zebrania wiejskiego w m. Gościejewo ( podobnie jak na tablicy z nr domów 114-108, którą to zmianę dla przykładu dokonałem na mój koszt- 60zł netto), oraz montaż 4 znaków kierunkowych:

 • na skrzyżowaniu drogi nr 272514P z drogą nr 273520P z  nr bud. 80-88
 • na skrzyżowaniu  drogi nr 2023P z drogą 272543P z nr bud. 72-75 i nr 88
 • na skrzyżowaniu drogi nr 2023P z drogą 272541P z nr bud. 68-67
 • na skrzyżowaniu drogi nr 2023P z drogą 272508P z nr bud. 63-66

„Ponieważ w m. Gościejewo nie ma nadanych nazw ulic, a numeracja domów jest bardzo zła, w/w tablice miały być przydatne szczególnie dla pogotowia, straży pożarnej, policji jak i kierowców nie znających miejscowości. Tablice istniejące, które mieszkańcy nazywają bublami, nie zostały na ich wniosek wymienione w ramach gwarancji. Zebranie Wiejskie wnioskowało do budżetu 2012 i 2013 roku o zamontowanie nowych lub zwiększenie wielkości cyfr z numerami domów na sześciu tablicach kierunkowych - drogowskazach zamontowanych na wniosek Zebrania Wiejskiego z dnia 14.09.2010 w m. Gościejewo. Napisy na znakach są zbyt małe aby można je odczytać z jadącego samochodu, widoczne są dopiero stając przed samym znakiem. Obecnie znaki te są przydatne tylko dla pieszych i rowerzystów. W Gminie Oborniki wymiary cyfr są następujące: wysokość- 7,5 cm, szerokość- 4,5 cm, grubość-10 mm. W Gminie Rogoźno cyfry są następujących wymiarów: wysokość- 2,5 cm, szerokość-1,5 cm, grubość- 2,5 mm.”

 

Trzecia poprawka zgłoszona przez radnego H. Janusa została przyjęta 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych.

 

Kolejną poprawkę do budżetu Gminy Rogoźno na rok 2013 zgłosił radny A. Jóźwiak- informację stanowi załącznik nr 8

„ Zmniejsza się wydatki z działu 926 kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania zakup kosiarek o kwotę 3000zł, z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej i położenie jej przy świetlicy wiejskiej w Grudnie (przy ławkach), dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050.”

Radny A. Jóźwiak dodał, że Sołectwo z funduszu sołeckiego zakupiło ławki za kwotę ok 3.000zł, oraz zaplanowało zakup( jeszcze w roku 2013) ogrodzenia za kwotę 2.000zł.

Poprawka zgłoszona przez radnego A. Jóźwiaka został przyjęta 9głosami „za” 2 głosami „przeciw” przy trzech głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Poprawka radnego P. Wojciechowskiego- informację stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

„Zmniejszenie wydatków w dziale 600- transport i łączność , rozdział 60016- drogi publiczne gminne, paragraf 4300- zakup usług pozostałych z zadania akcja zima 2013/2014 kwotę 10.000zł.”

„Zmniejszenie wydatków w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260 zakup energii kwotę 20.000zl”.

„Zmniejszenie wydatków w dziale 926 kultura fizyczna, rozdział 92601- obiekty sportowe, paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 10.000zł”.

„Zmniejszenie wydatków w dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 5.000zł”.

„Zmniejszenie wydatków w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów, dróg, paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 7.000zł i przeznacza się kwotę 52.000zł na przebudowę chodnika z kostki brukowej na ulicy Lipowej ( prawa strona), do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (od posesji państwa Górznych, do posesji państwa Bartol na ulicy Lipowej”.

Radny Wojciechowski dodał, że jest to wspólny wniosek radnych z tego okręgu, zarówno jego jak i radnego Kinacha.

Poprawka została przyjęta 9 głosami „za” 5 głosami „przeciw” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 15 radnych.

 

Poprawka radnego M. Połczyńskiego- informację stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

„ Zmniejsza się wydatki w dziale 926 kwotę 3.000zł na zakup kosiarek”.

„Zmniejsza się wydatki rozdziale 900 z zakupu energii elektrycznej o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na instalację słupa energetycznego z lampą i skrzynką energetyczną, oraz doprowadzenie energii na boisku sportowym w m. Sierniki w kwocie 18.000zł, oraz dalszy remont remizy OSP w m. Pruśce”.

Poprawka radnego M. Połczyńskiego został przyjęta 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” w obecności 15 radnych.

 

Poprawka radnego A. Nadolnego- informację stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

„Zmniejsza się wydatki w dziale 900 o kwotę 20.000 zł- zakup energii i proponuje się przeznaczyć na dwa zadania:

1. Budowa chodnika w m. Józefinowo od drogi asfaltowej do bloków- kwota 17.000zł.

2. Zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej w m. Parkowo- Huby od przepustu na rowie do posesji p. Lembicz- kwota 3.000zł”.

Poprawka została przyjęta 9 głosami „za” 4 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Poprawka radnej R. Tomaszewskiej- informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

„ Zmniejsza się wydatki w dziale 921 i kwotę 20.000zł z zadania wykonanie instalacji w świetlicy w m. Boguniewo z przeznaczeniem na remont Sali lekcyjnej w SP Nr 3”.

Poprawka została przyjęta 11 głosami „za” 4 głosami „przeciw” w obecności 15 radnych.

Radny H. Janus poinformował, że zakupu kosiarek można dokonać w roku 2014, ponieważ w okresie jesiennym nie będą one potrzebne. Kosiarki w okresie zimowym można kupić w tańszej cenie a potrzebne będą w miesiącu maju. Zgłaszałem aby wykonywać świetlice wiejskie z programu Leader w roku 2012,2013 niestety Pan Burmistrz żadnej świetlicy nie wykonał. Dodał, że wszystkie świetlice zaplanowano na 2014 rok więc remont świetlicy w m. Boguniewo również może zostać uwzględniony w projekcie budżetu na rok 2014, na pewno za tym będę głosował.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że głosował „przeciw” przy zgłaszanych poprawkach do budżetu, ponieważ uważa, że przyjęcie takiej formy zgłaszania poprawek nie jest właściwe.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poparł wypowiedz radnego R. Dworzańskiego.

Radny M. Kutka zwrócił się do radnego R. Dworzańskiego, informując, że kiedy radny R. Szuberski zgłaszał poprawki dotyczące ul. Długiej, to R. Dworzański nie wyraził sprzeciwu, tylko je poparł.

Radny H. Janus w ramach przypomnienia, poinformował, że radny R. Dworzański na sesji budżetowej w grudniu 2012 roku zgłosił poprawki, które nie były wcześniej omawiane na żadnej komisji i materiały dotyczące tych poprawek radni też otrzymali właśnie na tej sesji.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że nie trzeba mu o tym przypominać, ponieważ bardzo dobrze wszystko pamięta.

Uchwała Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok została przyjęta 10 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych.

 

 

VIII Interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodniczący Rady poinformował Wysoką Radę, że do biura rady wpłynęły trzy interpelacje:  dwie interpelacje radnego P. Wojciechowskiego oraz jedna interpelacja autorstwa radnych R. Szuberskiego i M. Kutki.

Interpelacja radnych R. Szuberskiego i M. Kutki o treści: „My niżej podpisani wnosimy o podniesienie krawężnika lub wyprofilowanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Prusa przy posesjach 7, 8a i 10. Mieszkańcy tej ulicy zgłosili, że każdorazowo po opadach deszczu, ze względu na zbyt wysoko wyniesioną jezdnię, woda dostaje się na ich posesje zalewając podwórka, piwnice i szamba. Po każdym opadzie deszczu mieszkańcy posesji 8a, (Państwo Weistock) są zmuszeni wywozić szambo, które jest zalewane przez wody opadowe spływające z jezdni. Ze względu na wysokie koszty ponoszone przez poszkodowanych prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej”- kserokopia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Radny P. Wojciechowski poinformował, że pierwsza interpelacja jaką złożył dotyczyła zarezerwowania środków w budżecie Gminy Rogoźno, na wykonanie ul. Topolowej-stanowi załącznik nr 14 do protokołu, druga interpelacja dotyczyła zarezerwowania środków, umożliwiających wyjazd zespołu PA-MAR-SZE na Mistrzostwa Świata do Pragi- stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Zapytanie nr 1/08/2013 radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego oraz radnego R. Kinacha o treści: „ My niżej podpisani prosimy o udzielenie odpowiedzi, na następujące pytania:

1.Ile osób zostało zadeklarowanych jako piąta i kolejna osoba w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaki to jest procent ogólnej liczby osób, które złożyły deklaracje?

2. Ile osób zadeklarowało się jako podmioty, które płacą za nieselektywne odpady w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaki jest to procent ogólnej liczby osób, które złożyły deklarację?”- kserokopia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/08/2013 radnego R. Szuberskiego, radnego A. Nadolnego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Kutki o treści: „W nawiązaniu do odpowiedzi Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2013 r. przesłanej w ślad za pismem nr BR.0003.13.2013GP z dnia 24 maja 2013 r. oraz odpowiedzi nr GN.6870.43.2013.OM z dnia 17.07.2013 r. i otrzymanych informacjach od właścicieli nieruchomości, z których powstała obecna ulica Brzozowa, wnosimy o udokumentowanie twierdzeń zawartych w punkcie 1 otrzymanej odpowiedzi z dnia 17 lipca br.

W świetle treści art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości ( Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), tj. ustawy w trybie której został dokonany podział, naszym zdaniem jednoznacznie wynika, że działka wydzielona pod. ul. Brzozową z dniem uprawomocnienia się decyzji podziałowej przeszłą na własność Gminy Rogoźno z mocy prawa.

W związku z powyższym, wnosimy o udokumentowanie czynności, które podjął Burmistrz w celu ujawnienia własności Gminy”- kserokopia  stanowi załącznik nr 17 do protokoły.

 

Interpelacja nr 2/08/2013 radnego R. Szuberskiego, radnego A. Nadolnego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego M.Kutki o treści: „W związku z licznymi wnioskami uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy Rogoźno oraz sugestiami dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, wnosimy o zmianę rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej kursujących na trasie Oborniki- Rogoźno . Rozkład jazdy powinien być tak rozplanowany aby uczniowie z kierunku Obornik, w tym w szczególności, Rożnowa, Parkowa mogli dojechać do szkoły na godz. 8.00 rano oraz mieć zapewniony powrót między godziną 15.00 a 16.00.

Dotychczasowy rozkład nie jest korzystny dla rozwoju szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Rogoźno a preferuje szkoły usytuowane na terenie Obornik”- kserokopia stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/08/2013 radnego R. Szuberskiego, radnego A. Nadolnego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego M.Kutki o treści: „W związku z odpowiedziami Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2013 r. przesłanej w ślad za pismem nr BR.0003.13.2013 GP z dnia 24 maja 2013 r. oraz GN.6870.43.2013.OM z dnia 17.07.2013 r. dotyczących ul. Brzozowej oraz twierdzeniem Burmistrza Rogoźna, że jest to ulica prywatna wnosimy o wyszczególnienie wszystkich prac, wykonywanych przez Burmistrza Rogoźna  na tej ulicy w okresie IV, VI i VI kadencji samorządu gminnego.

Wnosimy również o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na jakiej podstawie prawnej były wykonywane prace na tej ulicy (budowa punktów świetlnych, sieci wodociągowej, równanie drogi itd.,). Naszym zdaniem środki wydane przez Burmistrza Rogoźna w świetle wcześniej przytoczonych odpowiedzi były niewłaściwe. Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy”- stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ogłoszono 10 minut przerwy.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Treść odpowiedzi na interpelację przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

A. Olenderski.

Treść odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radną R. Tomaszewską, radnego H. Janusa, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutkę – kserokopia stanowi załącznik nr 20 do protokołu: „ W odpowiedzi na pismo nr BR.0003.13.2013.GP z dnia 20 czerwca 2013 r. (data wpływu 21.06.2013 r.) odnośnie interpelacji nr 1/06/2013 złożonej przez grupę Radnych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 19 czerwca 2013 r. w sprawie stanu prawnego drogi na ul. Brzozowej  w Rogoźnie wyjaśniam:

1.       ul. Brzozowa o dotychczasowym nr ewidencyjnym działki 135/16 powstała w wyniku podziału działki nr 135 bezpośrednio łączącej się ówcześnie z ul. Topolową, zatwierdzonego decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Wągrowcu nr OG.6011/23/92 z dnia 02 marca 1992 r., w oparciu o ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna - Uchwała nr III/10/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rogoźnie z dnia 12.05.1977 r. (Dz. U. Woj. pilskiego Nr 7, poz.59 z dn. 17.12.1984 r.). Zgodnie z ww. planem dotychczasowa działka 135/16 znajdowała się na obszarze oznaczonym symbolem A117 RP o przeznaczeniu „rezerwa na kierunek pod dalsze tereny miejskie. Chłonność terenów brutto ok.6000 osób.  W ramach terenu przewidziana realizacja programu usługowego / ośrodek ponad-osiedlowy. Do czasu wkroczenia z w/w realizacją teren użytkowy rolniczo”. Wydzielenie z nieruchomości w trybie art.10 ust.5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.  o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz.127) pasa gruntu z przeznaczeniem na ogólnie dostępną drogę może nastąpić na wniosek właściciela nieruchomości i tylko wówczas, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przebieg tej drogi (wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 29.03.1995 r.,- III ARN 7/95), w powyższym przypadku miejscowy plan nie określał przebiegu przedmiotowej drogi.

2.       działka oznaczona ewidencyjnie nr geodezyjnym 135/18 stanowiąca obecni ul. Brzozową, została wydzielona na podstawie decyzji podziałowej Kierownika Urzędu Rejonowego w Wągrowcu nr OG.6011/142/97/Wc z dnia 26 września 1997 r. w oparciu o miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna – rejon Wójtostwa - Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie nr V/49/94 z dnia 15 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. pilskiego Nr 21, poz. 179 z dnia 16.12.1994 r.) w którym objęta była obszarem oznaczony symbolem Dw13 o przeznaczeniu „droga wewnętrzna”,

3.        ww. miejscowy plan szczegółowy z 1994 r. uwzględniał wcześniej dokonany podział działki nr 135, w wyniku którego powstała między innymi działka drogowa o dotychczasowym  nr geodezyjnym 135/16, stanowiąca ul. Brzozową,

4.       przepis art. 10 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz.127) obowiązujący na czas wydania obu decyzji podziałowych Kierownika Urzędu Rejonowego w Wągrowcu brzmiał następująco:

Art. 10. 1. Podział nieruchomości może nastąpić, jeżeli jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podział nieruchomości może nastąpić w celu:

   1)   zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej dwoma lub więcej domami jednorodzinnymi bądź innymi domami mieszkalnymi albo domami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi związanymi z indywidualnym gospodarstwem rolnym, jeżeli podział ten ma polegać na wydzieleniu poszczególnym współwłaścicielom domów wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych domów,

   2)   wydzielenia gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z domu lub budynku wzniesionego przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

   3)   wydzielenia gruntu nabytego w drodze zasiedzenia.

3. (6) Podział nieruchomości następuje na podstawie decyzji rejonowego organu rządowej administracji ogólnej, zatwierdzającej projekt podziału.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy podziału, o którym orzeka sąd. Jeżeli dopuszczalność podziału jest uzależniona od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ust. 1), sąd zasięga  w tej sprawie opinii rejonowego organu administracji ogólnej.

5. Grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem przechodzą na własność gminy z dniem, w którym decyzja lub orzeczenie o podziale stały się ostateczne lub prawomocne, za odszkodowaniem ustalonym według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.”

 

5.       z redakcji ww. przepisu, a w szczególności ust. 5 wynika, iż uregulowanie powyższe dotyczy „ulic” mających powstać dopiero w przyszłości, a nie już istniejących, bez względu na zastosowaną nazwę (ulica, droga dojazdowa, droga wewnętrzna).

Nawiązując do powyższego, opierając się na zapisach planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna uchwalonego Uchwałą nr III/10/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy  w Rogoźnie z dnia 12.05.1977 r. stwierdza się, iż pierwotnie wydzielona ul. Brzozowa w 1992 r., jako działka 135/16 nie przeszła z mocy prawa na własność Gminy Rogoźno jako grunt wydzielony pod budowę ulic. 

 

Radny R. Szuberski poinformował, że ma odmienne zdanie w tej sprawie.

 

Treść odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego P. Wojciechowskiego: „W odpowiedzi na interpelację radnego Rady Miejskiej Pawła Wojciechowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok dotyczących budowy dróg gminnych ulic Topolowej, Słonecznej, Lipowej informuję, że Gmina Rogoźno jest w trakcie realizacji przedsięwzięć. Nie we wszystkich przypadkach postępowania zostały zakończone. Trudno jest na dzień dzisiejszy precyzyjnie oszacować kwotę wolnych środków, które pozostaną do wykorzystania na inne cele”-kserokopia  stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Treść odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego R. Szuberskiego i radnego M. Kutkę: „W odpowiedzi na Interpelację Nr 1/07/2013 radnych Panów Romana Szuberskiego i Macieja Kutki w sprawie zalewania posesji Nr 7, 8a i 10 położonych w Rogoźnie przy ul. Prusa informuję co następuje:

W przedmiotowej sprawie została dokonana wizja lokalna z udziałem Wykonawcy robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Urzędu. Uzgodniono, że podniesienie krawężnika oraz przełożenie wjazdów zostanie wykonane do końca sierpnia 2013 r.”- kserokopia  stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Radny R. Szuberski zapytał, czy prace zostaną wykonane w terminie, który podany jest   w odpowiedzi uzyskanej od Pana Burmistrza?

Burmistrz odpowiedział, że myśli że tak.

 

Treść interpelacji złożonej przez radnego P. Wojciechowskiego: „ W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 lipca 2013 r. złożoną przez radnego P. Wojciechowskiego, przekazaną pismem o numerze BR.0003.19.2013.MM w dniu 18.07.2013 roku w sprawie pomocy w zorganizowaniu i dofinansowaniu środków umożliwiających na wyjazd zespołu PA-MAR-SZE na Mistrzostwa Świata Mażoretek do Pragi informuję, iż na sierpniowej Sesji Rady Miejskiej w przewidzianych zmianach planu wydatków finansowych budżetu Gminy Rogoźno zostanie zaproponowana kwota w wysokości 3000 zł”- stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 26.08 br. odbyło się posiedzenie Komisji, która miała charakter wyjazdowy i członkowie Komisji w pierwszej części udali się do m. Nowe Toniszewo- Kopaszyn aby zapoznać się z funkcjonowaniem MSOK. W drugiej części przystąpiono do omówienia  informacji na temat odziałalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat”.

 Informacje o działalności finansowej spółek gminnych złożyli: P. Gruszczyński – Prezes Zarządu Megawat” Sp. z o.o. oraz W. Dulko – Prezes Aquabellis” Sp. z o.o. Dodał, że członkowie Komisji zgłosili wnioski następującej treści:

 1. Wniosek o ujęcie w wrześniowym porządku obrad Komisji GFiR spotkania z Panami Pyssą i Charchutą, w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Przemysława II, pomiędzy pawilonami handlowymi ww. Panów – wniosek autorstwa radnego P. Wojciechowskiego i radnego H. Janusa.
 2. Wniosek do Pana Burmistrza o wycięcie krzewów w m. Słomowo na drodze od miejscowego Kościoła, do drogi Uchorowo-Parkowo – wniosek autorstwa radnego A. Jóźwiaka.
 3. Wniosek do Prezesa OSP w Rogoźnie, o usunięcie obraźliwego napisu mieszczącego się na murach ogrodzenia  należącego do OSP Rogoźno- wniosek autorstwa radnego A. Jóźwiaka.
 4. Wniosek do Dyrektora ZEAPO o przeniesienie przystanku autobusowego znajdującego się w m. Pruśce obok posesji Państwa Kraszewskich, w pobliże posesji Państwa Laube – wniosek autorstwa radnego M. Połczyńskiego.
 5. Wniosek do Burmistrza Rogoźna o usuniecie krzewów rosnących na drodze w m. Pruśce Stare- wniosek autorstwa radnego M. Połczyńskiego.
 6. Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach, o możliwość usunięcia krzewów zarastających drogę powiatową z m. Pruśce do m. Sierniki, i z m. Sierniki do m. Stare, oraz o wycięcie krzewów zarastających drogę powiatową z m. Gościejewo do m. Kaziopole- wniosek autorstwa radnego M. Połczyńskiego i radnego H. Janusa.
 7. Wniosek do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, o obniżenie poboczy na drodze powiatowej niegnącej z Ryczywołu do Tarnowa, w pobliżu posesji Pana W. Ślachciak, z uwagi na to, że obecne zbyt niskie pobocza, powodują zalewanie pobliskich posesji przez wody opadowe.
 8. Wniosek do Burmistrza Rogoźna o utwardzenie drogi 201521P, kończącej się przed drogą powiatową Ryczywół- Tarnowo.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że w dniu 22.08 br. odbyło się posiedzenie Komisji. Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012-2013 oraz stan przygotowania placówek oświatowych do zadań w nowym roku szkolnym. Informację na ww. tematy przedłożyła L. Pijanowska Pełnomocnik Burmistrz ds. Oświaty. Na posiedzeniu Komisja zgłosiła wniosek do Burmistrza Rogoźna o możliwość zamontowania progu zwalniającego na nowo budowanym odcinku ul. Długiej.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 22.08 br. . Tematami posiedzenia była kontrola realizacji Zarządzeń wydawanych przez Burmistrza prze I półrocze 2013 r. Każdy członek Komisji skontrolował dwa Zarządzenia Burmistrza i nie wniósł żadnych uwag.

W dalszej części omówiono informację  złożoną przez Panią Sekretarz na temat przetargów przeprowadzonych w I połowie 2013 roku. Do czerwca br. w Gminie Rogoźno przeprowadzono 15 przetargów inwestycyjnych.

Radny H. Janus poinformował, że na posiedzeniu  KGFiR, Komisja złożyła wniosek formalny, aby w komisji oceniającej wieniec dożynkowy, podczas Gminnego Święta Plonów organizowanego w Parkowie zasiadł radny A. Nadolny

Radny M. Kutka dopowiedział, że KSSOiK wybrała, aby w komisji tej zasiadła radna R. Tomaszewska.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 25 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 26 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 20.06.2013 r. do 27.08.2013 r.załącznik nr 27 do protokołu.

Radny M. Połczyński zadał pytanie odnośnie udziału w Radzie Budowy kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz odpowiedział, że Rada Budowy spotyka się regularnie w każdy piątek.

Radny A. Jóźwiak zapytał, kto był obecny przy odbiorze placu zabaw przy SP Nr 2?

Burmistrz odpowiedział, że Dyrektor Szkoły, wykonawca, przedstawiciel Rady Rodziców oraz Burmistrz.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy radny H. Kuszak był poproszony, aby uczestniczyć w tym odbiorze?

Burmistrz odpowiedział, że nie wie czy radny był poproszony.

Radny M. Kutka poprosił o wyjaśnienie zapisu „Sprawa P. Kaczmarek- Aquabellis” .

Burmistrz odpowiedział, że P. Kaczmarek z ul. Rolnej wystąpił o wypłacenie odszkodowania za rury przebiegające na jego posesji. Poinformował, że sprawa toczy się w Sądzie, kolejna przewidziana jest na miesiąc październik br.

Radny H. Kuszak poprosił o poinformowanie, która z mieszkanek Rogoźna obchodziła w ostatnim czasie 100 urodziny?

Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta, ale jest to mieszkanka ul. Czarnkowskiej.

 

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

E. Kiełpiński wypowiedział się na temat uczestnictwa radnych w Dożynkach organizowanych w Sołectwie Pruśce. Poinformował, że radni tak szybko jak przyjechali, tak szybko odjechali a mieszkańcy tak chcieli z radnymi porozmawiać, a może i potańczyć. Dodał, że radni potrzebują mieszkańców tylko wtedy, kiedy zbliżają się wybory.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że w tym samym dniu ROD im Przemysława w Rogoźnie obchodziły 60-te urodziny i radni również w tej uroczystości uczestniczyli.

Radny Z. Chudzicki przeczytał oświadczenie, które złożył były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  RKS „ Wełna” Pan K. Ludynia o treści:

„Oświadczam, że Pan Zbigniew Chudzicki będąc Sekretarzem Komisji Rewizyjnej RKS „Wełna”, nigdy nie wywierał nacisku na moją osobę, abym podpisywał pisma jego autorstwa skierowane do Zarządu Klubu. Ponadto pragnę nadmienić, że pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RKS „Wełna” powyższe zdanie potwierdziłem publicznie podczas obrad Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 26 kwietnia 2013 r., które do dnia dzisiejszego podtrzymuję”.

Radny M. Kutka zapytał, czy Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki otrzymał opinię prawną na temat tego, czy środki wydatkowane na RKS „Wełna są wydatkowane zgodnie z prawem?

Radny Z. Chudzicki odpowiedział, że opinii takiej nie otrzymał.

Radny A. Nadolny odnosząc się do zażalenia, jakie skierowało  Sołectwo Parkowo i wymieniając usterki jakie na sali wiejskiej powstały zapytał, kto uczestniczył przy odbiorze wyremontowanej sali wiejskiej w Parkowie?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że mieszkańcy zdecydowali o tym, jaka klimatyzacja ma zostać na sali zamontowana i to mieszkańcy podjęli decyzje, że dębowy deski jakie były na sali przed remontem, mają zostać zastąpione parkietem. Dodał, że to właśnie A. Nadolny jako mieszkaniec i radny Sołectwa Parkowo wnosił o dokonanie tych zmian.

Radny A. Nadolny wyjaśnił:, że po pierwsze Burmistrz nie odpowiedział na pytanie, czy był odbiór? Dodał, że gdy świetlica wiejska była projektowana, był radnym Rady Powiatu a nie radnym Rady Miejskiej i nie uczestniczył w negocjacjach odnośnie tego, co ma zostać na świetlicy wiejskiej zrobione. Nadmienił, że mieszkańcy wyobrażali sobie, że to będzie PARKIET a nie KLEPKA. Jeszcze raz zapytał, kto to odebrał?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że udzieli szczegółowej odpowiedzi na piśmie, odnośnie tego, kto uczestniczył w odbiorze Sali i nie będzie się dzisiaj tłumaczył.

Radna R. Tomaszewska zapytała, kto wpadł na pomysł, aby w małej świetlicy wiejskiej montować klimatyzację o bardzo wysokiej mocy, za 86.000 zł? Dodała, że koszt utrzymania takiej klimatyzacji nawet jeśli ona „stoi” miesięcznie wynosi ok. 1000 zł. Dodała, że jest to tak kontrowersyjna sprawa, że każdy zastanawia się jak mogło do takiego czegoś dojść. Zapytała, czy jest na piśmie udokumentowane, że rada sołecka zażyczyła sobie montażu takiej klimatyzacji, kto miał konkretny wpływ na to, że na sali wiejskiej w Parkowie została zamontowana taka klimatyzacja, co jest ogromnym nieporozumieniem?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że zostało to uzgodnione z Radą Sołecka i projektantem.

Radny A. Nadolny wyjaśnił, że podczas remontu Rada Sołecka nie była na salę wpuszczana. Nie wpuszczono nawet Naczelnika Straży Pożarnej, który jest zarządca tego terenu.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jest mowa o wniosku i projekcie a nie o wpuszczaniu mieszkańców na salę. Dodał, że w trakcie realizacji projektu i tak mieszkańcy nie mogliby nic zmienić. Dodał, że Radny Nadolny był wtedy radnym Rady Powiatu, a dzisiaj wszystko wie.

Radny H. Janus poinformował, że sala wiejska w Parkowie jest jedyną salą wiejską, w której nie wykorzystano wszystkich środków z programu „LIDER”, dodał że kosztorys opiewał na kwotę  430.000 zł a wykorzystano 250.000 zł, inne sale wykorzystywały te środki w 100 %.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że przetarg określił wartość tej inwestycji. Dodał, że taka sama sytuacja miała miejsce w Gościejewie, Grudnie, Słomowie. Zapytał, po co radni opowiadają głupoty i czarują ludzi u siebie na wsiach, że nie wykorzystane pieniądze zostają w Gminie? Burmistrz wyjaśnił, że pieniądze te zostają w stowarzyszeniu.

Radny R. Szuberski dodał, że są to środki publiczne, z których Burmistrz musi się tłumaczyć radnym ponieważ mówi o tym Ustawa o Samorządzie Gminnym.

M. Pokorzyński poinformował, że RKS „Wełna” w ostatnim czasie był kontrolowany przez Inspekcję Pracy z Poznania. Nadmienił również, że na sesji w miesiącu czerwcu br. radny Z. Chudzicki zarzucił mu, iż ma rozliczyć się Klubem. W związku z tym zwrócił się do radnego Z. Chudzickiego z pytaniem, z czego ma się rozliczyć?

Radny Z. Chudzicki nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

M. Pokorzyński powiedział, że czuje się pomówiony przez radnego Z. Chudzickiego. Poinformował, że poczyni w związku z tym stosowne kroki.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy na dzień dzisiejszy wiadomo jak ta kontrola wypadła?

M. Pokorzyński odpowiedział, że klub jeszcze nie otrzymał protokołu pokontrolnego. Poinformował, że od dłuższego czasu toczy się nagonka na jego osobę oraz na dzieci trenujące w klubie, a ponieważ nie może na to pozwolić, więc zostaną poczynione stosowne kroki.

Radny A. Nadolny powiedział, że jest zdziwiony wnioskami jakie złożył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Z. Chudzicki. Poinformował, że na jednej z poprzednich sesji RM radna R. Tomaszewska wnosiła o pomoc finansową dla RKS „Wełna”, a pan Wiceprzewodniczący tego wniosku nie poparł. Zapytał, co się wydarzyło, że pan radny zmienił zdanie?

Radny Z. Chudzicki wyjaśnił, że radny jest radnym całej gminy, a nie tylko przedstawicielem własnego okręgu czy klubu sportowego „Wełna”. Poinformował, że zrobił to dla dobra mieszkańców i  bardzo dobrze czuje się z decyzją jaką podjął, ponieważ postąpił zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniem. Dodał, że poprawka jaką złożyła radna R. Tomaszewska zakładała zdjęcie 300.000zł z planowanej inwestycji, budowy drogi w m. Dziewcza Struga. Nadmienił że mieszkańcy na budowę tej drogi czekali od wielu lat, i jeśli inwestycja ta nie zostałaby  rozpoczęta w odpowiednim terminie i zakończona w czerwcu br., wówczas przepadłby projekt i wszelkie stosowne pozwolenia. Poinformował również, że jako jedyny radny złożył dwa wnioski do budżetu dotyczące renowacji głównej, bocznej płyty boiska (300.000 zł), oraz sztucznego oświetlenia  (50.000 zł), jednak propozycje te ( być może z ważniejszych planowanych inwestycji w naszej Gminie) nie zostały w projekcie budżetu na 2013 rok uwzględnione. Nadmienił, że pytanie te należałoby skierować do władz Rogoźna, dlaczego wniosek nie został uwzględniony w projekcie budżetu. Na zakończenie wypowiedzi poinformował radnego A. Nadolnego, że wniosek swój ponawia i liczy na to, że w roku 2014 płyta boczna jak i również oświetlenie zyskają poparcie Pana Burmistrza.

Radna R. Tomaszewska poinformowała radnego Z. Chudzickiego, że to właśnie radni stanowią władzę gminy a Burmistrz jest wykonawcą tego co rada uchwali, dodała że radny Z. Chudzicki mógł wnieść poprawki do budżetu Gminy, ale tego nie uczynił.

Radny Z. Chudzicki wyjaśnił, że projekt budżetu przygotowuje Pan Burmistrz z Panią Skarbnik.

Radny R. Szuberski, odnosząc się do oświadczenia Pana K. Ludyni, poinformował, że zwróci się z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej, aby skontrolowała kwestię wydatkowania środków finansowych przez RKS „Wełna”, ponieważ właśnie to należy do kompetencji radnych i na tym etapie ingerencja Rady Miejskiej w funkcjonowanie klubu sportowego powinna się zakończyć.

Radny Z. Chudzicki poprosił o przygotowanie opinii prawnej, o której już wcześniej wspominał radny M. Kutka a mianowicie, „Czy środki z targowiska miejskiego można przekazać w formie wynagrodzenia dla inkasenta, czy jest to zgodne z prawem?”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poprosił o ponowne odczytanie treści oświadczenia Pana K. Ludyni, ponieważ przy pierwszym odczytywaniu treści tego pisma Pan Prezes RKS „Wełna” nie był obecny na sali obrad.

Radny Z. Chudzicki poinformował Pana Prezesa, że również czuje się pomówiony przez Jego osobę, oraz Zarząd Klubu.

Poinformował również Wysoką Radę, że otrzymał pismo do Zarządu Klubu z informacją, że zostaje usunięty z członka klubu, dodał że jednym z argumentów dlaczego Zarząd tak postąpił, było stwierdzenie, że radny Z. Chudzicki wywierał nacisk na K. Ludynię aby  podpisywał On pisma autorstwa Z. Chudzickiego.

Radny Z. Chudzicki odczytał treść oświadczenia i poinformował, że również poczyni stosowne kroki.

M. Pokorzyński powiedział, że Zarząd dysponuje nagraniem i protokołem z rozmowy z K. Ludynią.

K. Nikodem odnośnie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, zwrócił się z pytaniem do radnego H. Janusa, czy związku z tym, że rada przyjęła zwyczaj, aby jednym zabrać by innym można było dać, to  czy do czasu zakupu kosiarki dla Sołectwa Garbatka będzie mógł pożyczyć kosiarkę do Sołectwa Gościejewo?

Radnyn H. Janus odpowiedział, że zmian dokonali wszyscy radni, poinformował, że kosiarek nie należy pożyczać i że w odpowiednim czasie Sołectwo Garbatka kosiarkę na pewno otrzyma.

K. Nikodem wyraził negatywną opinię na temat zmian jakich dokonali radni w budżecie na 2013 rok. Na zakończenie wypowiedzi życzył wszystkim, aby zima do nas w tym roku nie dotarła.

M. Strzykała poinformowała, że jest jej bardzo przykro z powodu takich a nie innych decyzji radnych, dodała że wszystko co robi w Sołectwie Boguniewo, czyni z myślą o mieszkańcach.

Na zakończenie zaprosiła wszystkich radnych na najbliższe zebranie Sołectwa Boguniewo, dodała że termin spotkania zostanie ustalony z Panem Burmistrzem i wszystkich o nim poinformuje.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że we wszystkich sołectwach potrzebne są kosiarki i na pewno do tego tematu radni powrócą, dodał że zmian jakich rada dokonała  również podjęte zostały z myślą o mieszkańcach.

E. Kiełpiński dodał, że jak przyjdzie zima, to on radnych poszuka i sami będą ulice odśnieżać.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że radni bardzo chętnie skorzystają z zaproszenia Pani Sołtys i przyjadą obejrzeć świetlicę, która w pierwotnej wersji miała kosztować 40.000 zł. Dodała, że Pani Sołtys mogłaby przejechać się do SP Nr 3, w której odpadająca farba spada dzieciom na głowy, dopowiedziała, że jest wiele miejsc w których potrzeby są bardzo wysokie ale warunki w jakich uczą się dzieci powinny być priorytetem, aniżeli świetlica wiejska, w której spotkania odbywają się raz w miesiącu.

M. Strzykała wyjaśniła, że w pierwszej wersji świetlica miała kosztować 100.000 zł.

Radny H. Janus podziękował Pani Sołtys za zaproszenie, ponieważ nigdy wcześniej takiego zaproszenia radni nie otrzymali, wyjaśnił że jeśli radni obiecali dokończenie remontu świetlicy, to na pewno słowa dotrzymają.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że z informacji Pana Burmistrza dowiedział się, że było zorganizowane zebranie wiejskie w Boguniewie, kto z radnych został na nie zaproszony?

M. Strzykała odpowiedziała że zaproszona została radna E. Wysocka.

Burmistrz B. Janus zapytał po co głos zabierają Ci radni, którzy głosowali za zdjęciem środków z świetlicy, po co dyskutują w sprawie zmian, których sami dokonali? Zapytał, czy radni się tłumaczą że zabrali pieniądze?   Odnośnie wypowiedzi rannego H. Janusa dotyczącej tego, że Burmistrz nie chciał robił świetlic, wyjaśnił: „ Pan radny róże rzeczy w życiu robi i nie o wszystkich pamięta, nie chciałbym tutaj o szczegółach mówić, ale taki budżet rada uchwaliła i bzdury takie pan radny może sobie albo dzieciom w domu opowiada

Poinformował, że decyzją radnych w budżecie nie zostały uchwalone pieniądze na remonty świetlic. Poinformował, że najważniejszą inwestycją rozpoczętą w roku 2013 jest budowa kanalizacji sanitarnej. Dodał, że w Stowarzyszeniu jest do wykorzystania kwota ok. 800.000 zł i jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek o remont sześciu świetlic wiejskich, dodał, że nie obchodzi go to, czy był to program wyborczy czy nie, ale nie szło zrobić inaczej ponieważ najważniejszym zadaniem była budowa kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący Z. Hinz poprosił o zdyscyplinowanie osób wypowiadających się.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że Gmina rozpoczyna budowy, o których nie było mowy w budżecie, a porzucane zostają rozgrzebane rzeczy.

Radny H. Janus dodał, że od dawna wiadomo,  że Burmistrz nie zawsze nad nerwami panuje, ale wszyscy już się do tego przyzwyczaili, wyjaśnił że radni prezentowali środki na remonty świetlic w budżecie na rok 2012, ale robione były inwestycje, które mogły zostać przełożone.

Dodał, że nie wszyscy Sołtysi zapraszają radnych na zebrania wiejskie.

Burmistrz B. Janus przeprosił za złe zachowanie. Powiedział, że może nie wszyscy Sołtysi chcą aby radny H. Janus uczestniczył w organizowanych przez nich spotkaniach. Odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Jóźwiaka wyjaśnił, że wszystkie prace zostają dokończane.

Radny R. Szuberski poparł wypowiedz radnego A. Jóźwiaka.  Dodał, że zbyt dużo rzeczy zostaje rozpoczętych a zbyt dużo środków brakuje, chociażby ulica Długa.

Radny H. Janus powiedział, że nie rozumie wypowiedzi Pana Burmistrza.

Radny A. Jóźwiak dodał, że mieszkańcy bloku w Siernikach nie mają ciśnienia wody i nic się w tej sprawie nie robi. Dodał, że powołuje się uchwały o plan zagospodarowania, gdzie Gmina płaci 700.000 zł na wodociągi, na amortyzację, na działki, gdzie nikt nie mieszka.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że kwota 700.000 zł wynika z uchwały, która została podjęta w roku 2000 i wtedy nie był jeszcze Burmistrzem. Dodał, że pytania odnośnie wodociągów można kierować do Prezesa Zarządu „Aquabellis”, który jest obecny na sali.

Radny A. Jóźwiak zapytał Pana Burmistrza skąd „Aguabellis” bierze pieniądze?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie wie.

W. Dulko odpowiedział, że Spółka „Aquabellis” bierze pieniądze z opłat za wodę i ścieki.

Radny M. Połczyński poinformował, że inwestycja, która ma zostać przeprowadzona w m. Cieśle, Biniewo, Marlewo, Pruśce , Sierniki, Owczegłowy corocznie jest przekładana. Dodał, że ma nadzieję, że w roku 2014 temat ten zostanie zakończony.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego Pan Burmistrz kłamie na zebraniach wiejskich. Poprosił o wyjaśnienie jak możliwe jest to, że 10 dni po zebraniu wiejskim Pan Burmistrz wprowadza zmiany w budżecie na kwotę 3.000.000 zł?

Burmistrz B. Janus poprosił Panią Skarbnik o zorganizowanie szkolenia dla radnego H. Janusa, w którym zostanie mu wyjaśnione skąd biorą się wolne środki w budżecie.

Radny H. Janus zarzucił że burmistrz 10 dni przed sesją nie wiedział o wolnych środkach czyli , że Burmistrz nie panuje nad budżetem Gminy.

Radny R. Szuberski poparł wypowiedz radnego H. Janusa i zapytał Prezesa „Aquabellis” czy ciśnienie wody, które jest na terenach m. Sierniki i Pruśce jest wystarczające aby zabezpieczyć teren pod względem pożarowym?

W. Dulko odpowiedział, że sieci wodociągowe Spółki „Aquabellis” raczej nie są przystosowane do gaszenia pożaru, jakaś tam ustawa przeciwpożarowa  określa, definiuje że muszą być do tego przeznaczone specjalne pompy.

Przewodniczący Z. Hinz przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu

A. Olenderskiemu.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że jeśli teren nie jest zabezpieczony pod względem pożarowym , to należy się nad tym poważnie zastanowić. Poinformował, że w najbliższym czasie poprosi Strażaków o opinię w tej sprawie.

E. Kiełpiński poinformował, że kiedy palił się radny R. Kinach, to strażacy nie chcieli pompować wody ze stawu.

Radny H. Janus poinformował, że wymysłem jest stwierdzenie, że z hydrantów ludzie kradną wodę, hydranty są przeciwpożarowe i służą do gaszenia pożarów, dodał że braki wody wynikają ze złego stanu sieci wodociągowej.

Radny M. Kutka zapytał, jakie jest zdanie Pana Burmistrza odnośnie wniosku do budżetu obywatelskiego jaki złożyła Pani M. Połczyńska?

Burmistrz odpowiedział, że wniosek wpłynął za późno.

Radna R. Tomaszewska zadała pytania odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej na trasie Rogoźno- Oborniki: ilu mieszkańców korzysta z tej komunikacji, czy do końca roku wystarczy środków finansowych i czy zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że mieszkańcy z komunikacji korzystają, ale szczegółowy wykaz ilu mieszkańców na danej trasie z komunikacji korzysta otrzyma po zakończonym miesiącu sierpniu, dodał że niewielkie zmiany w rozkładzie jazdy dokonane zostaną w miesiącu wrześniu i informacja taka na stronie internetowej UM zostanie umieszczona. Burmistrz wyjaśnił, że środki którymi dysponuje wystarczą na trzy kursy dziennie.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że odbyła rozmowę z Wiceburmistrzem Obornik, który powiedział, że z przeznaczonych 100.000 zł na uruchomienie komunikacji miejskiej, wystarczy środków na uruchomienie dodatkowego porannego kursu.

Radna R. Tomaszewska nadmieniła, że wnioskuje o zmianę rozkładu jazdy, ponieważ służy ona rozwojowi Obornik a nie mieszkańcom naszej Gminy.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że uruchamiając komunikację na trasie Oborniki- Rogoźno miał na uwadze wszystkich mieszkańców naszej Gminy a pani radna ma klapy na oczach i widzi tylko szkoły i uczniów. Dodał, że nie rozumie jak pani radna może powiedzieć, że nie służy to mieszkańcom naszej Gminy?

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że uważa inaczej, ponieważ mieszkańcy Rogoźna mają możliwość dojazdu do Obornik, ale powrotu zapewnionego już dla nich nie ma. Zapytała, czy powodem tego jest fakt, że Pan Burmistrz pomieszkuje w Gminie Oborniki i dba o tą  Gminę?

Burmistrz odpowiedział, że radnego Janusa można zapytać gdzie Burmistrz mieszka, to na pewno odpowie. Jeszcze raz wyjaśnił, że komunikacja utworzona została z myślą o mieszkańcach, którzy nie mają możliwości dojazdu do urzędu, do szpitala do lekarzy specjalistów.

Radny H. Janus powiedział, że nie rozumie dlaczego Burmistrz mówi, że radna R. Tomaszewska ma zapytać go gdzie Burmistrz mieszka? Wyjaśnił, że nie wie gdzie mieszka, z kim i gdzie Burmistrz śpi ale jeśli Burmistrz nie potrafi odpowiedzieć na pytania, to może ktoś inny udzieli odpowiedzi.

Burmistrz B. Janus przypomniał radnemu H. Janusowi o czym mówił podczas ostatniego pobytu u radnego R. Kinacha.

Radny H. Janus wyjaśnił, że nie został poruszony temat Burmistrza.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że radni podczas dzisiejszych obrad zachowują się bardzo niepoważnie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował radnego H. Janusa, że wniosek o którym przypomniał (wybór radnego A. Nadolnego, do komisji oceniającej wieniec dożynkowy), nie został pominięty specjalnie.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli uraził tym Wiceprzewodniczącego, to  przeprasza.

Radny R. Kinach potwierdził, że podczas ostatniego spotkania z radnym H. Janusem nie było mowy o osobie Pana Burmistrza. Zapytał Prezesa Zarządu Spółki „Aquabellis”, czy zostało coś poczynione w temacie dokończenia budowy kanalizacji na ul. Leśnej na którą w miesiącu maju na wniosek radnego P. Wojciechowskiego radni przegłosowali 30.000 zł?

W. Dulko wyjaśnił, że sieć wodociągowa już została wykonana, natomiast pozwolenie na budowę kanalizacji  musi zostać zaktualizowane.

Radny R. Kinach zapytał, czy oznacza to, że muszą jeszcze raz zostać wydane pozwolenia na budowę?

W. Dulko odpowiedział, że tak.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21:00

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia  9 września 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf