Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVI/262/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 września 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku i Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.         Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę  255.307,47 zł i ustala się na kwotę 50.847.310,23 zł

 

2.         Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  50.847.310,23 zł z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 47.551.631,46 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie            212.460,00 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie  3.295.678,77 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie            2.421.512 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.         Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 255.307,47 zł i ustala się na kwotę 58.880.616,23 zł

4.         Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.880.616,23 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)    wydatki bieżące w kwocie                45.891.628,23 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  237.385,48 zł

2)    wydatki majątkowe w kwocie 12.988.988,00 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  10.761.565,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

5.         § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  w kwocie 6.990.428,15 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

6.         § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie”

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań w kwocie 1.112.308,56 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

 

7.         § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
w kwocie 5.330.651,95 zł z tego:

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.566.998 zł w tym na:

a)       zadnia bieżące  3.466.998 zł

b)       zadania majątkowe  100.000 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.763.653,95 zł
 w tym na:

a)       zadania bieżące  1.699.653,95 zł

b)       zadania majątkowe  64.000,00 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

DOCHODY

1.         W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 64.275,95 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Pismo Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.296.2013.7
z dnia 28.08.2013r.

2.         W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 78.256,52 zł z tytułu:

·       dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin  na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia zostały zawarte na zwrot dotacji przekazywanych za uczniów z gminy Czerwonak, Ryczywół i gminy miejskiej Wągrowiec uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” w Rogoźnie +6.907,52 zł,

·       dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +130.203 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013r.)

·       zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem odpłatności od m-ca września 2013 r. do 1 zł/h – 58.854 zł.

3.         W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 42.046,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zdań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2013.7 z 19.09.2013r.

4.         W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 70.729,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2013.7  z dnia 11.09.2013r.)

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 255.307,47 zł

 

WYDATKI

1.         W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę +/- 21.500 zł.

2.         W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 135.624,95 zł z przeznaczeniem na:

·       zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych +89.275,95 w tym:

-           Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” +66.275,95 zł,

-           Niepubliczne Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie +23.000 zł ze względu na zwiększoną liczbę uczniów od września 2013 roku

·       dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę +/-1.500 zł,

·       zakup opału dla SP nr 2 i SP w Budziszewku +6.902 zł,

·       zakup energii w SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 +25.000 zł,

·       zajęcia z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych +12.447 zł,

·       oraz dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego +/-130.203 zł.

3.         W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 42.046,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami na ogólną kwotę +/- 98.276 zł.

4.         W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 70.729,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”

5.         W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.907,52 zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicach wiejskich.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę          255.307,47 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3       Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013” dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków w poz.13 załącznika „Zakup gruntów”  oraz  w poz. 15 wprowadzono zakup inwestycyjny – „UTM  wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie  za kwotę 9.500 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie będzie wynosił 12.988.988 zł.

Nr 4       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok”  dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 37.602 zł oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 112.775 zł.
Po zmianie plan dochodów i wydatków wynosi 6.990.428,15 zł.

Nr 5  Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok zwiększono o kwotę 194.478,95 zł i po zmianie wynosi 1.112.308,56 zł

Nr 6       „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku” zwiększono o kwotę 89.275,95 zł
i po zmianie dotacja bieżąca i majątkowa razem wynosi  5.330.651,95 zł.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf