Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/263/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 października 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.         Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami i ustala się na kwotę 58.876.616,23 zł

2.         Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.876.616,23 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie 45.878.255,23 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 237.385,48 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie 12.998.361,00 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  10.761.565,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

WYDATKI

1.         Dokonuje się przeniesień wydatków między działami rozdziałami i paragrafami:

1)       Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.373 zł oraz dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi na ogólną kwotę +/- 16.727 zł w tym:

ü Drogi publiczne i gminne zwiększa się o kwotę 19.336 zł na zadaniach:

·       „Budowa parkingu przy ORLIKU oraz chodnika za boiskiem sportowym ORLIK na odcinku od ul. Seminarialnej do połączenia z chodnikiem na ul. Kościuszki”  +16.000,-

·       „Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna (przy kościele)” +10.100,-

·       „Przebudowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Seminarialną – etap II”  - 593,-

·       „Budowa drogi w Dziewczej Strudze etap I” - 5.135,-

·       „Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki” -1.036,-

ü Oświetlenie ulic ,placów i dróg zmniejsza się o kwotę 8.000 zł na zadaniu:

·       „Budowa oświetlenia w m. Dziewcza Struga 2 lampy” o kwotę 8.000,-

ü Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę -1.963 zł na zadaniu:

·       Zakup budynku z płyty warstwowej z przeznaczeniem na świetlicę w Rudzie” o kwotę  - 1.963,-.

2)       Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.373 zł z rozdziału:

·       Utrzymania zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000 zł,

·       Schroniska dla zwierząt o kwotę  4.373 zł.

Ogółem dokonano zmian na ogólna kwotę +/- 26.100 zł

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013” zwiększono o kwotę 9.373 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf