Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 36/2013 z XXXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 września 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 36/2013

z XXXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 25 września 2013 r. o godz. 16.00

 

XXXVI  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 25 września 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości,

Pan Przewodniczący poinformował,  że w dnia 25 września 2013 r. odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Mariana Biskupskiego, długoletniego pracownika i kierownika wydziału PW-3 dawniejszej fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Rofama” w Rogoźnie, znanego społecznika zaangażowanego w działalność  wielu organizacji społecznych; byłego radnego- odznaczonego między innymi Medalem „Zasłużony dla Rogoźna”

Następnie uczczono Jego pamięć minutą ciszy.

 

Przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny R. Kinach obecny od godz. 17.50

 

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.

5.       Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku:

a) wystąpienie Skarbnika Gminy,

b) dyskusja.

6.       Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2013 r.:

a) wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

a) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       przyjęcia apelu popierającego obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,

b)       zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy  Rogoźno,

c)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej,

d)       wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,

e)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

Uwagę do przestawionego porządku obrad wniósł radny M. Kutka, aby punkt 4 porządku obrad  został rozszerzony o pytania do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej.

Poprawka nie została przyjęta bezwzględną większością głosów.

Wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu „7 c”, a co za tym idzie o wykreślenie również punktu  „7 d” zgłosił radny A. Olenderski.

Wnioski zostały przyjęte 8 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” w obecności 14 członków Komisji.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że poprawki do treści protokołu wniósł  radny H. Janus , poprawki zostały uwzględnione i naniesione.

Więcej uwag do treści protokołu nie zgłoszono.

Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty  12 głosamiza”, przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starostyi radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny H. Janus zadał pytanie Staroście Powiatu Obornickiego, co sądzi o zmianach dokonanych w projekcie porządku obrad?

Starosta odpowiedział, że jest to suwerenna decyzja Rady i nie zamierza wyników głosowania podważać. Dodał, że bardzo ubolewa na tym , że projekty uchwał zostały z porządku obrad  wykreślone i nie będą dalej procedowane.

 

V. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

W imieniu Pana Burmistrza informację przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która poinformowała, że budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 19 grudnia 2012 roku i po dokonanych zmianach w I półroczu przedstawiał się następująco:

ü  po stronie dochodów  50.218.292,15 zł

ü  po stronie wydatków   58.251.598,15 zł

ü  po stronie przychodów 8.964.706,00 zł

ü  po stronie rozchodów      931.400,00 zł

Zatem planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.033.306 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.033.206 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach 2013 r. w wysokości 2.931.500 zł.

Budżet po stronie dochodów na 30 czerwca 2013 roku został wykonany w kwocie 27.808.013,82 zł, co stanowi 55,37 % rocznego planu z tego:

Ø  Dochody bieżące 25.632.850,17  tj. 54,43% planowanego wykonania

Ø  Dochody majątkowe 2.175.163,65  tj. 69,64% planowanego wykonania

 Nadmieniła, że analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić, że:

1)       Dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych, zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 62,91 %

2)       Subwencja ogólna została zrealizowana na poziomie 58,17 %

3)       Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych osiągnięto wykonanie  45,25% (updof są mniejsze o kwotę 583.791,75 zł (tj.8,28%)
w stosunku do wskaźnika upływu czasu)

4)       Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano na poziomie 50,19%

5)       Pozostałe dochody budżetu wykonano w 52,72 %

Dodała, że dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi się właściwą analizę należności  podatków i w tym właśnie celu w I półroczu 2013 roku wysłano 1507 upomnień na kwotę 3.423.491,39  zł do dłużników zalegających z płatnością podatków i wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 200.280,60 zł oraz oddano 298 spraw do Komornika Sądowego (dłużnicy alimentacyjni) na kwotę 1.599.940,22 zł.

Podsumowując dodała, że  można stwierdzić, że wykonanie dochodów za I półrocze jest zadawalające, istnieje zagrożenie realizacji dochodów w II półroczu  na zaplanowanym poziomie, szczególnie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Niekorzystna sytuacja na rynku nieruchomości może być powodem wniosku do Rady o korektę planu dochodów z tego tytułu.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 27.309.915,08 zł co stanowi 46,88 % planu
i tak:

ü  Wydatki bieżące w kwocie 22.787.177,84 zł co stanowi 50,33% planowanych wydatków,

ü  Wydatki majątkowe w kwocie 4.522.737,24 zł co stanowi 34,85% rocznego planu wydatków inwestycyjnych.

Natomiast wskaźniki realizacji wydatków w wybranych działach przedstawiają się następująco:

1)       W dziale rolnictwo i łowiectwo, wykonanie kształtuje się na poziomie 94,39% w tym jest rozliczenie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2)       Dział rybołówstwo i rybactwo na plan 20.000 zł  wydatki zrealizowano w 10,73%.

3)       Realizacja wydatków w dziale transport i łączność za I półrocze 2013 roku wynosi 14,79%. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków w tym dziale skupia się głównie na wydatkach majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 0,41% oraz realizacją od 01.08. br. międzygminnego lokalnego transportu zbiorowego,  .

4)       W dziale Turystyka realizacja planu wydatków wynosi 0,91%, tak niski wskaźnik wykonania związany jest z planowanym wykonaniem  obiektów małej architektury turystyczno – rekreacyjnych w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo. Wnioski o dofinansowanie z PROW zostały złożone do weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

5)       Gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtują się na poziomie 71,11% planu. Zaplanowane środki w głównej mierze to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego , odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz wydatki inwestycyjne w postaci zakupu gruntów zrealizowane w 89,30% w I półroczu omawianego roku,

6)       Działalność usługowa – wydatki wykonano w 22,18% planu. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

7)       W dziale Administracja publiczna – realizacja wydatków jest na prawidłowym poziomie 49,22% ,

8)       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki zrealizowano w 49,97%,

9)       Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 47,59% zaplanowanych wydatków,

10)   Obsługa długu publicznego wydatki tutaj osiągnęły poziom 24,83% planowanej kwoty. Na ten stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpływ miało planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie budowy kanalizacji, oraz tendencja spadkowa WIBOR – 1M z 4,07 do 2,78.

11)         Oświata i wychowanie – wydatki kształtują się na poziomie 52,75%,

12)         W dziale ochrona zdrowia wydatki głownie dotyczyły profilaktyki związanej
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i były realizowane zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Narkomanii. Tu wykonanie wyniosło 26,89%,

13)         W dziale pomoc społeczna wydatki wykonano na poziomie 50,02%,

14)         Edukacyjna opieka wychowawcza –  wykonanie 62,42%.,

15)         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zaplanowano na kwotę 13.136.851,00 zł i na koniec czerwca wydatki kształtowały się na poziomie 5.024.089,45 zł, co stanowi 38,24% planu. W dziale tym zaplanowano następujące zadania majątkowe:

- „Budowa kanalizacji  sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II........”

- -Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej. Kościuszki, Wójtostwie, Studzieńcu,

-  doprojektowanie odcinka promenady

16)         W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 51,00%.

17)         Kultura fizyczna – wykonany  wskaźnik 69,81%  to wynik osiągnięty w tym dziale za pierwsze półrocze 2013 roku.

Gmina na dzień 30.06.2013 r. posiadała środki pieniężne na lokacie w wysokości 3.527.647,46 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek  wyniósł  10.400.212,27 zł, co stanowi 37,40% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2013 roku.

Na zakończenie wypowiedzi poinformowała, że przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br. dowodzą, że budżet gminy w II półroczu, będzie musiał być realizowany przy bieżącym szczegółowym monitorowaniu wykonania bieżących wydatków i dochodów, aby spełnić wymóg art. 242 ust.2 uofp na koniec roku.

(zapis artykułu stanowi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku poprzedniego).   

Pytań i uwag do przedstawionej informacji z wykonania budżetu Gminy Rogoźno  za I półrocze 2013 r. nie zgłoszono.

 

VI. Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2013 r.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Maria Domagalska, kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji – informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Radny A. Nadolny zadał pytanie, na kiedy przewidywana jest realizacja budowy chodnika w m. Józefinowo i na ul. Lipowej?

M. Domagalska odpowiedziała, że po 15 października br. Wydział RGiP, przejdzie do omawianie tego tematu.

Radny A. Nadolny zapytał, czy w tym roku jest jeszcze szansa na realizacje tej inwestycji?

M. Domagalska wyjaśniła, że termin realizacji zależy od pogody, ale być może w październiku i listopadzie prace będą wykonywane.

A. Nadolny zapytał, czy na wykonanie chodnika na ul. Lipowej potrzebne jest sporządzenie  dokumentacji?

M. Domagalska wyjaśniła, że dokumentacja projektowo-techniczna nie jest potrzebna, wykonany musi zostać natomiast kosztorys i zaznaczenie na mapie sytuacyjnej budowanego odcinka chodnika.

Radny M. Kutka zapytał skąd na budowę drogi w Dziewczej Strudze Gmina pozyskała dotację w kwotę 139,5 tys. zł?

M. Kachlicka odpowiedział, że pozyskana kwota to dotacja otrzymana z Urzędu  Marszałkowskiego, dodała że umowa z Marszałkiem podpisana została w czerwcu 2013 r., podczas realizacji tego zadania , a zmiany w budżecie Gminy dokonane zostały na sesji w dniu 28 sierpnia br.

Radny R. Szuberski zapytał, jakie prace niezbędne, dodatkowe potrzebne są do wykonania świetlicy w m. Owczegłowy, aby nie przypominała ona jakością prac wykonanych w świetlicy w m. Parkowo?

M. Domagalska wyjaśniła, że na chwilę obecną prace dodatkowe nie są przewidywane.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że posiada inną wiedzę na ten temat i  poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie Panią Sołtys Sołectwa Owczegłowy.

Pani Sołtys odpowiadając stwierdziła, że wg informacji podanej przez wykonawcę są pewne prace do wykonania, które musiałyby zabezpieczyć budynek, jednak nie jest to ujęte (prace) w ofercie, stąd występuje rozbieżność. Pani Sołtys dodała, że bardziej zorientowany jest Pan Burmistrz.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że wykonawca przewiduje podcięcie całego budynku, koszt tego zadania też już wykonawca ma przygotowany, dodał, że jutro odbędzie się spotkanie z projektantem, który rozstrzygnie co dalej w tym temacie i jak wilgoć w tym budynku zlikwidować.

Radny R. Szuberski dodał, że jak widać prace dodatkowe są niezbędne i oby nie napisano ponownie, że jest tam falujący parkiet, rozwarstwiające się szafki itd.( jak w przypadku świetlicy w Parkowie), czyli należy dołożyć środków finansowych aby zostało to solidnie wykonane i żeby nie były to zmarnowane pieniądze.

Radny M. Połczyński poinformował, że podczas zebrania wiejskiego w Owczegłowach wynikła rozmowa pomiędzy wykonawcą a Panem Burmistrzem odnośnie sugestii wykonawcy, i jeśli dodatkowe prace w tej świetlicy nie zostaną wykonane, to praca która została wykonana na dzień dzisiejszy i pieniądze przekazane na remont tej świetlicy zostaną zmarnowane.

Radny A. Nadolny odnośnie pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego zapytał, czy w poprzednich latach była  możliwość, aby o taką pomoc wystąpić?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że w ostatnich dwóch latach drogi nie były budowane i dlatego o pomoc taką Gmina się nie starała. Dodał, że nie rozumie pytania p. radnego ponieważ powinien on się cieszyć, że kwota taka została pozyskana i droga do Dziewczej Strugi została zrobiona.

Radny A. Nadolny wyjaśnił, że dziwi go ton Pana Burmistrza dodał, że oczywiście cieszy się z pozyskanej drogi w Dziewczej Strudze, nadmienił że pytał tylko czy nie można było starać się o takie dofinansowanie wcześniej i budować czegoś wcześniej, ponieważ przez dwa lata nie zostało zrobione nic.

Radny H. Janus dodał, że radny A. Nadolny zapytał, czy były środki do wykorzystania w latach 2011-2012, nadmienił że program „FOG” zakończony został w roku 2010 i teraz nosi inną nazwę i jeśli był on w latach 2011-2012,to można było mniejszym kosztem wybudować więcej dróg.

Dodał, że pytanie radnego A. Nadolnego było wyraźne.

Radny H. Janus nadmienił, że główne pytanie w tym temacie brzmi, czy Urząd nie miał wiedzy, czy miał wiedzę ale z tych środków nie korzystał?

M. Kachlicka wyjaśniła, że Rada nie uchwaliła żadnych inwestycji na drogach, żeby można było ubiegać się o pomoc finansową z Województwa Wlkp., na udzielenie pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do pól. Dodała, że nie było takich zadań więc nie można było starać się o takie dofinansowanie.

Radny H. Janus dodał, że jeśli była taka możliwość, a Rada o tym nie wiedziała, to dlatego inwestycje takie do budżetu nie zostały zgłoszone, i był to temat ukryty przed radnymi.

Radny R. Szuberski odnosząc się do tematu ul. Brzozowej, o której pan Burmistrz z uporem twierdzi, że jest ona drogą prywatną, skierował pytanie do p. Skarbnik, jak budowa oświetlenia na ww. ulicy, ma się do zapisu ustawy o finansach publicznych?

M. Kachlicka wyjaśniła, że radny złożył interpelację w tej sprawie i odpowiedź na piśmie już otrzymał.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że z związku z tym, sprawa zostanie skierowana do RIO ponieważ jest to zdaniem grupy radnych poważne naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Radny H. Janus odnosząc się do sesji, która odbyła się w miesiącu sierpniu zapytał, czy budowa kanalizacji deszczowej na ul. W. Poznańskiej, była w projekcie, ponieważ Pan Burmistrz twierdzi że była i wykonawcą miała być firma POL-DRÓG Piła, a wykonała inna firma, to jeżeli było to w projekcie, to jaki był koszt budowy tej kanalizacji a jeżeli nie było tego w projekcie, to z jakich środków to zostało wykonane?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie przypomina sobie, żeby na poprzedniej sesji mówił, że było to w projekcie ponieważ byłoby to absurdem, gdyż projekt obejmował budowę ul. Długiej. Dodał, że należało podłączyć kanalizację na ul. Długiej ponieważ okazało się że jest ona zarwana na dość długim odcinku i należało wykonać zebranie wody niezwłocznie.

Dodał, że koszt tego zadania wyniósł ok 20 tys. zł.

M. Kachlicka uzupełniła wypowiedz Pana Burmistrza i poinformował, że koszt tego zadania wyniósł 29,945 zł.

Kolejno informację przedstawił Główny Specjalista ds. Budowy Oczyszczali Ścieków i Kanalizacji, Pan T. Zygmunt.

Poinformował, że projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków etap II, oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny Aglomeracji Rogoźno”, jest przedsięwzięciem realizowanym od roku 2011. Dodał, że zadanie to realizowane było w ramach trzech kontraktów. Pierwszy zakończony został w roku 2012 i przekazany w dzierżawę Sp. „Aquabellis”, pozostałe dwa kontrakty realizowane zostały w roku 2013. Nadmienił, że miesiąc wrzesień jest miesiącem, w którym realizacja projektu dobiega końca, a więc zadanie zostanie wykonane  w czasie. Poinformował, że przy realizacji tego projektu obowiązuje rozliczanie kwartalne, dlatego o zaawansowaniu finansowym będzie można powiedzieć po zakończonym III kwartale roku. Dodał, że zaawansowanie finansowe na koniec czerwca wyniosło 91,02% i do tego momentu wykonanych zostało 21,5 km sieci kanalizacyjnej. Poinformował, że na dzień dzisiejszy zaawansowanie rzeczowe zostało wykonane, dnia 13 września wykonawca zawiadomił o zakończeniu robót i gotowości do odbioru   a dnia 17 września Burmistrz powołał Komisję odbiorową. Nadmienił, że wykonane zostały przeglądy kanalizacji, studni i studzienek przyłączeniowych, odbyły się też próby rozruchowe przepompowni oraz wykonane zostało sprawdzenie pracy monitoringu i wizualizacji, która znajduje się na oczyszczali ścieków.

Radny M. Kutka zapytał, na kiedy jest planowany całkowity odbiór kanalizacji, i ile czasu mają mieszkańcy na podłączenie się do kanalizacji?

T. Zygmunt odpowiedział, że termin umowny przepada na dzień 30 września 2013 r, z racji tego, że wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 13 września, a komisja przystąpiła do prac w dniu 23 września, prawdopodobnie odbiór odbędzie się dnia 27 września.

Poinformował, że po przekazaniu dokumentów o zakończeniu budowy  zarówno do Powiatowego jak i do Wojewódzkiego Inspektora  Nadzoru Budowlanego i po ustosunkowaniu się ww. organów do złożonych dokumentów, mieszkańcy zostaną powiadomieni o możliwości podłączenia się do kanalizacji.

Radny M. Połczyński skierował pytanie do Komendanta Straży Miejskiej, ilu mieszkańców nie podłączyło się do studzienek wykonanych w I etapie kanalizacji?

Odpowiedz udzielona zostanie w punkcie dyskusja na powyższy temat.

Radny R. Szuberski odnośnie zawyżonej jezdni obok posesji p. Weistock na  ul. Prusa zadał pytanie, kiedy zostanie to naprawione, ponieważ otrzymał odpowiedź od Z-cy Burmistrza, że naprawione zostanie to do końca sierpnia, niestety tak się nie stało i ma nadzieję, że zostanie to naprawione do końca września. Dodał, że ma nadzieję tylko, że  nie powtórzą się sytuacje z budowy poprzedniej kanalizacji, gdzie była sporo zaniżona rura na moście na Wójtostwie.

T. Zygmunt wyjaśnił, że odpowiedź jaką radni otrzymali została skonsultowana z wykonawcą robót. Dodał, że w związku z nie wykonaniem naprawy w terminie, wykonawca zdeklarował, że sam przed radnymi się wytłumaczy i ma nadzieję, że to uczyni.

Radny M. Kutka poinformował, że zgłaszał na dyżurze radnego problem chodnika na ul. Działkowej, który po zakończonej inwestycji nie wygląda tak jak przed rozpoczęciem robót, dodał że płyty na wjeździe na ul Działkową od str. II AWP są połamane co jest wynikiem pracy ciężkiego sprzętu podczas budowy kanalizacji.

T. Zygmunt wyjaśnił, że sprawa ta również wykonawcy została zgłoszona. Dodał, że wykonawca przed wejściem na teren budowy dokonywał dokumentacji zdjęciowej, aby móc porównać teren przed i po zakończonej budowie.

Radny M. Kutka zapytał, czy dokumentacja ta jest do wglądu?

T. Zygmunt odpowiedział, że jest to dokumentacja, która dysponuje kierownik budowy.

M. Kutka poinformował, że jeśli taka konfrontacja będzie miała miejsce na ulicy Działkowej, to chciałby w niej uczestniczyć.

Dyskusja na powyższy temat.

Radny H. Janus poinformował, że nie rozumie wszystkich spraw, jeśli  POL-DRÓG wygrał za sumę 676,000 zł i z tego prace wykonywane były przez inną firmę na ul. W. Poznańskiej za 30.000 zł, to ta firma musiała chyba tej firmie drugiej  zapłacić, ale nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, czy było to w projekcie przed przetargiem?

M. Kachlicka wyjaśniła, że pani Kierownik przedstawiła tylko główne kwoty wykonawstwa, a  doszły również inne kwoty. Dodała, że projekt ten nie obejmował odtworzenia kanalizacji deszczowej na ul. W. Poznańskiej, ponieważ nikt nie przewidział, że podłączenie będzie niemożliwe po próbie podłączenia, dlatego była potrzebna dodatkowa praca, której dotychczasowy wykonawca nie chciał się podjąć, została wyłoniona inna firma i  było to dodatkowe zamówienie poza tym, o którym mówiła pani Kierownik.

Radny H. Janus odpowiedział, że widzi w tym temacie dwie różne opinie, ponieważ na poprzedniej sesji Pan Burmistrz powiedział, że wykonane to zostało ze środków przekazanych na ul. Długą, a dzisiaj Pani Skarbnik mówi, że zostało to wykonane ze środków dodatkowych.

M. Kachlicka jeszcze raz wyjaśniła, że odtworzenie tego odcinka kanalizacji deszczowej na ul. W. Poznańskiej weszło w koszty inwestycji ul. Długiej, a nie równania czy profilowania drogi gruntowej na tej ulicy, (tego drugiego odcinka, który jest w trakcie wykonywania).

Radny M. Połczyński skierował pytanie do Komendanta Straży Miejskiej, ilu mieszkańców nie podłączyło się do studzienek wykonanych w I etapie kanalizacji?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy 28 osób nie zostało podłączonych.

Radny M. Kutka powiedział, że rozumie że osoby te są znane, ale przez 7 lat nie zostały zmuszone do podłączenia.

Komendant SM wyjaśnił, że są to sprawy konfliktowe, m.in. chodzi o miedzę, o sprawy spadkowe jaki i również chodzi o to, że ludzie Ci nie posiadają środków na wykonanie tego podłączenia. Poinformował, że po ponownej kontroli na ul. Za Jeziorem znalazło się kilka dofinansowań na zakup rur kanalizacyjnych, w piśmie zostało to Panu Burmistrzowi przedstawione i prawdopodobne  ludzie ci zostaną do kanalizacji podłączeni.

Radny M. Kutka zapytał, czy jakieś mandaty i instrumenty SM wobec tych niepodłączonych osób przez te 7 lat wykorzystała?

Komendant SM odpowiedział, że jeśli ludzie ci nie mają środków na podłączenie i jeszcze karać ich za to, to na pewno  do dnia dzisiejszego nie zostałoby to zrealizowane.

Radny H. Janus poinformował, że Uchwała o utrzymaniu czystości mówi, że należy podłączyć się w ciągu 3 miesięcy a w wyjątkowych sytuacjach w terminie 6 miesięcy. Zadał pytanie po co w takim razie Rada takie uchwały i regulaminy podejmuje?

Komendant SM jeszcze raz poinformował, że jeśli ludzie ci nie mają możliwości podłączenia z powodu braku środków finansowych, to nie można ich karać, dodał że od dnia dzisiejszego decyzjami wydawanymi przez Burmistrza, wszystko będzie robione tak, aby ludzie się podłączali.

Radna R. Tomaszewska odnośnie progów zwalniających zamontowanych na ul. Długiej zapytała, czy pomimo tego iż nie było tego zadania w projekcie oraz nie było na to zgody Rady,to czy mogło zostać takie coś wykonane?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że został wykonany projekt organizacji ruchu, który przewiduje budowę progów zwalniających. Dodał, że progi te przez Radę większością głosów nie zostały przegłosowane, ale mieszkańcy c i Burmistrz chcieli, więc w ramach inwestycji zostały one  przez wykonawcę wykonane.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy wola większości Rady nie musi być brana pod uwagę i czy Burmistrz może sam podejmować i zmieniać decyzje, pomimo tego, że Rada danej inwestycji nie popiera? Zapytała, czy Burmistrz może taką samowolkę uprawiać?

Burmistrz wyjaśnił, że samowolkę to może Pani radna uprawia a nie Burmistrz, poinformował jeszcze raz że progi te, zatwierdzone zostały w projekcie organizacji ruchu i jest to temat zamknięty.

Radny R. Szuberski dodał, że w początkowej wersji to Pan Burmistrz tych progów nie chciał, dopiero nacisk mieszkańców spowodował, że progi w tym miejscu się pojawiły.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że w początkowej wersji to projektant nie przewidział progów w tym miejscu, więc projekt przygotowany został bez progów i dlatego realizowane to miało zostać zgodnie z projektem. Po piśmie które wpłynęło od mieszkańców zdecydowano  te progi wykonać .

Dodał, że to grupa radnych nie wiadomo dlaczego tych progów nie chciała, chociaż na ul. Gościnnej to radna Tomaszewska walczyła o progi, bo tam mieszka, a tam gdzie nie mieszka to sobie nie życzyła. Burmistrz nadmienił, że po rozmowie z mieszkańcami zdecydował się na te progi, i może radna pojechać i zapytać mieszkańców, czy Burmistrz był i czy rozmawiał, chyba że jest tylko ograniczona do ul. Gościnnej. Taka była wola mieszkańców i radna Tomaszewska powinna być zadowolona z tego, że progi te w ramach inwestycji powstały, bez żadnych dodatkowych kosztów i z tego że mieszkańcy są zadowoleni.

Radny R. Szuberski zapytał, kto wykonawcy zlecił wykonanie takiego projektu, skoro Burmistrz chciał a wykonawca nie?

Burmistrz odpowiedział, że nie rozumie pytania.

Radny R. Szuberski jeszcze raz zapytał, kto wykonawcy zlecił wykonanie takiego projektu na ul. Długą?

Burmistrz odpowiedział, że Burmistrz Janus i Gmina Rogoźno.

Radny H. Janus zapytał, jak rozumieć wypowiedź Pana Burmistrza, skoro projektant wykonuje projekt na zlecenie Urzędu, Pan Burmistrz jest za wykonaniem progów, a projektant wykonuje zadanie bez progów zwalniających. Dopiero nacisk mieszkańców powoduje wprowadzenie autopoprawki, to jak to rozumieć? Zapytał, to płaci za projektantów za wykonanie projektu, jeżeli Pan Burmistrz chciał te progi?

Radny H. Kuszak reasumując dodał, że Pani radna była przeciwko tym progom, a na ul. Gościnnej w poprzedniej kadencji o swój próg walczyła. Dodał, że pamięta także jak przejeżdżała  z pewną prędkością, po to, aby próg został powiększony.

 

Następnie ogłoszono 30 min. przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu VII.

Od tego momentu w obradach udział bierze również radny R. Kinach.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

Pierwszy projekt Uchwały w sprawie przyjęcia apelu popierającego obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przedstawił radny Z. Chudzicki. Wprowadził autopoprawkę, aby projekt uchwały skierowany został do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz Premiera Rady Ministrów Donalda Tuska.

Autopoprawka przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia apelu popierającego obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 członków Komisji.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy  Rogoźno, przedstawił Prezes Zarządu Sp. z o.o. „Aquabellis” W. Dulko.

Radny R. Szuberski poprosił o scharakteryzowanie działań, które wpłynęły na wzrost podwyżki cen opłat.

W. Dulko przedstawił podstawowe założenia, które zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowych taryf, są to m.in.

·         inflacja na poziomie 3% w okresie obowiązywania nowych taryf,

·         ceny energii elektrycznej na tym samym poziomie,

·         sprzedaż wody na poziomie 63.000 m3 w roku obowiązywania taryf,

·         odbiór ścieków założono na 398 m3,

·         wzrost  wynagrodzeń brutto  pracowników o wysokość inflacji – 3%

Radny A. Nadolny zapytał, komu płacona jest dzierżawa?

W. Dulko wyjaśnił, że dzierżawa płacona jest do Urzędu Miasta i Gminy Rogoźno.

Radny R. Kinach zapytał, ile środków unijnych Pan Prezes pozyskał na działalność Sp. „Aquabellis”, i ile wniosków zostało złożonych, aby te środki pozyskać?

W. Dulko odpowiedział, że żadnych środków unijnych na działalność Sp. nie pozyskał i nie złożył żadnych wniosków dlatego, że część związana z kanalizacją prowadzona była przez Gminę, natomiast środki przekazane na ochronę środowiska nie mogły być pozyskiwane wyłącznie na działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Dodał, że mogło to być jedynie połączone w taki sposób, że w całości kwoty inwestycji, część związana ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mogła stanowić połowę tej kwoty, która miałaby zostać przeznaczona na kanalizację.

Radny R. Szuberski zapytał, czy analizowane zostały koszty związane z nową kanalizacją?

W. Dulko wyjaśnił, że znajduje to odbicie w zwiększonych kosztach energii, przeznaczonych na kanalizację sanitarną. Dodał, że w zależności od tego w jakich regionach będą następować podłączenia do kanalizacji, ściek będzie obciążony innym kosztem.

Radny M. Połczyński zapytał, czy Sp. pozyskiwała środki unijne przez rozpoczęta budową kanalizacji?

W. Dulko odpowiedział, że pozyskane zostały środki na wodę w połączeniu z kanalizacją. Dodał, że dotychczas Sp. nie zajmowała się budową kanalizacji, w związku z tym nie było takiej możliwości.

Radny M. Połczyński zapytał, czy jest możliwość składania wniosków o przyznanie środków unijnych, na dofinansowanie inwestycji o których jest mowa?

W. Dulko wyjaśnił, że na chwilę obecną możliwości takich nie ma. Dodał, że może w perspektywie lat 2014-2020, będą programy, o które będzie można się ubiegać.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czym spowodowany jest wzrost odczytu stawki za odczyt wodomierza o 28,5%?

W. Dulko wyjaśnił, że na odczyt wodomierza składają się trzy rodzaje kosztów i w zależności od kwalifikacji odbiorców są one brane pod uwagę:

1.       koszt odczytu wodomierza

2.       koszt gotowości

3.       koszt rozliczenia

Radny A. Jóźwiak podziękował  za przekazaną informację, ale dodał że i tak jej nie rozumie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy można liczyć na to, że  po zakończonej budowie kanalizacji „czarne wizje” tak drastycznych podwyżek cen się zmniejszą?

W. Dulko wyjaśnił, że z przyjętych założeń wynika, że jeśli nie wzrosną żadne dodatkowe koszty, to wówczas można liczyć na to, że cena za ścieki może się zmniejszyć o kilka gr.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że ma podejrzenia, że na rok wyborczy cena spadnie, a po zakończonym roku wyborczym znów zostanie podniesiona.

W. Dulko wynika to z czystej kalkulacji , ponieważ sam proces sprawdzenia tej taryfy odbywał się dwuetapowo z poszukiwaniem możliwości obniżenia kosztów.

Radny M. Połczyński zapytał, czy stanowisko „dział obsługi klienta” jest stanowiskiem nowo utworzonym, czy już w Sp. istniało?

W. Dulko poinformował, że stanowisko to w firmie cały czas było.

Radny H. Janus zapytał, z czego wynika to, że po podłączeniu do kanalizacji rurowej, ilość ścieków wzrośnie o 80.000m3, skoro do tej pory ścieki wywożone beczkowozami też trafiały do czyszczalni?

W. Dulko poinformował, że nie wszystkie szamba wywożone beczkowozami trafiają na oczyszczalnię ścieków i problem ten nie dotyczy tylko naszej Gminy.

Radny H. Janus zapytał, czy w tym roku Sp. była zwolniona z opłaty czynszu dzierżawnego w kwocie 200.000 zł.?

W. Dulko wyjaśnił, że jest to czynsz dzierżawny, który Sp. będzie musiała płacić Gminie w związku z nową kanalizacją.

Radny H. Janus zapytał, czy jeżeli Sp. miałaby umorzoną ta sumę, to o ile można by obniżyć cenę za odbiór wody i ścieków?

W. Dulko odpowiedział, że gdyby kwota ta została umorzona, to mogła by wówczas zostać obniżona opłata tylko za ścieki.

Radny H. Janus zapytał, ile budynków procentowo podłączonych jest na ryczałt? Ponieważ  jego zdaniem wpływa to na straty.

W. Dulko odpowiedział, że oczywiście jeśli ktoś płaci ryczałt, to nie liczy się z tym ile wody zużywa i jest bardzo prawdopodobne, że zużywa taka osoba więcej wody aniżeli  przeciętne normy zużycia wody.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno 13 głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” nie został przyjęty.

 

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Poinformowała, że do przygotowanego  projektu Uchwały zgłoszonych został 5 autopoprawek.

 

Autopoprawka nr 1 przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 członków Komisji.

Autopoprawka nr 2 przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 członków Komisji.

Autopoprawka nr 3 przyjęta została 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” ” w obecności 15 członków Komisji.

Autopoprawka nr 4 przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 członków Komisji.

Autopoprawka nr 5 przyjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 członków Komisji.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o przywołanie na salę obrad Pana Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Wysoką Radę, że zgodnie z otrzymaną wykładnią prawną nie może zmusić Pana Burmistrza do obecności na obradach sesji, dodał, że jeśli radni sobie życzą, to może ww. wykładnie zainteresowanym osobom udostępnić.

Radny H. Janus przytoczył  § 8. 1 Regulaminy Rady Miejskiej, który brzmi „ W sesji Rady uczestniczą – poza radnymi – Burmistrz lub jego Zastępca, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

Radny R. Szuberski poinformował, że w V kadencji RM uchwalone zostało, że w sesji władze uczestniczą w insygniach, dlatego poprosił aby Pan Burmistrz je założył.

 

Uchwała nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 członków Komisji.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelację nr 1/IX/2013 następującej treści złożył radny A. Jóźwiak – stanowi załącznik nr 5 do protokołu

„Zwracam się z pytaniem o wykonanie w ostatnich trzech latach (2011-2013) remonty izb lekcyjnych, świetlic i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach należących do gminy. Proszę o informację co wchodziło w zakres remontu, w której szkole które pomieszczenia i za jaką kwotę”.

IX. Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.

Treść interpelacji odczytał Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

 

Treść odpowiedzi na zapytanie nr 1/08/2013 złożone przez radnego M. Kutkę, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

„ W odpowiedzi na zapytanie nr 1/08/2013 z dnia 29.08.2013 r. złożone przez Radnych Rady Miejskiej e Rogoźnie w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie informuję:

1.  Na 743 nieruchomościach Gminy Rogoźno zamieszkuje pięć i więcej osób, co stanowi 23,3 procent ogólnej liczby nieruchomości, na które złożone zostały deklaracje.

2. Na 768 nieruchomościach zdeklarowano, ze odpady nie będą gromadzone i zbierane selektywnie, co stanowi 24,1 procent ogólnej liczby nieruchomości, na które złożone zostały deklaracje”.

 

Treść odpowiedzi na interpelację nr 1/08/2013 złożonej przez radnego R. Szuberskeigo, radnego A. Nadolnego, radną R. Tomaszewską, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Kutkę – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

„W odpowiedzi na pismo nr BR.0003.13.2013.MM z dnia 30 sierpnia 2013 r. odnośnie interpelacji nr 1/08/2013 złożonej przez grupę Radnych na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 28 sierpnia 2013 r. w sprawie udokumentowania twierdzeń zawartych w punkcie 1 pisma nr GN.6870.43.2013.OM z dnia 17 lipca 2013 r., przesyłam w załączeniu wnioskowane dokumenty tj.: - kopia decyzji podziałowej Kierownika Urzędu Rejonowego w Wągrowcu nr OG.6011/23/92 z dnia 02 marca 1992 r., - ilość ark. 2.

- wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna uchwalonego uchwałą nr III/10/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rogoźnie z dnia 12 maja 1977 r. (Dz. U. Woj. pilskiego Nr 7, poz.59 z dn. 17.12.1984 r.), - ilość ark. 3.

-   wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1995 r.,- sygnatura nr III ARN 7/95 (system informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego), - ilość ark.2.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w oparciu o powyższe dokumenty i wynikające z nich fakty nie podejmowano dotąd czynności mających na celu ujawnienie praw własności Gminy Rogoźno do  ul. Brzozowej, ponieważ w świetle przedstawionych dokumentów podejmowanie takich czynności jest nieuzasadnione”.

 

Treść odpowiedzi na interpelację nr 2/08/2013 złożonej przez radnego R. Szuberskiego, radnego A. Nadolnego, radną R. Tomaszewską, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Kutkę- stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

„W nawiązaniu do pisma BR.0003.20.2013.MM z dnia 30.08.2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację nr 2/08/2013 złożoną przez grupę radnych na XXXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 28.08.2013 r. informuję: ustalając roboczą trasę przejazdu oraz rozkład jazdy autobusów komunikacji między Rogoźnem, a Obornikami głównym naszym celem było umożliwienie mieszkańcom Rogoźna dojazdu do Obornik celem załatwienia swoich spraw w Urzędzie, Starostwie oraz u lekarzy specjalistów. Przyjęto, iż obsługa komunikacyjna realizowana będzie trzema kursami w godzinach rannych, południowych i popołudniowych. W miesiącu sierpniu komunikacja między Rogoźnem, a Obornikami obsłużyła 797 pasażerów, a autobusy pokonały łącznie 3 465 km. Urząd otrzymał od mieszkańców Gminy Rogoźno prośby o zmiany w rozkładzie jazdy autobusu nr 31 aby autobus ten w Obornikach znalazł się ok. godziny 07:30, oraz linii nr 32 aby odjazd z Obornik odbywał się ok. godz. 15:30.

Urząd postanowił, iż w miesiącu wrześniu oraz w październiku rozkład jazdy nie ulegnie zmianie, a okres ten będzie służył analizie liczby pasażerów oraz realnych czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami dostosowanymi do panujących warunków atmosferycznych oraz ewentualnej zmianie rozkładu jazdy od miesiąca listopada.

Wprowadzenie dwóch dodatkowych kursów o proponowanych godzinach na liniach nr 31 i 32 obecnie jest niemożliwe do zrealizowania, ze względu na informacje od Organizatora o braku możliwości wprowadzenia przez Wykonawcę usługi firmę WARBUS Sp. z o.o. dwóch dodatkowych autobusów, w takim standardzie, jaki był wymagany przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przygotowanym przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. Gminę Oborniki. W momencie uzyskania zgody na wprowadzenie dodatkowych kursów przez Gminę Rogoźno przeprowadzona zostanie ponowna analiza obowiązującego rozkładu jazdy i wysokości zabezpieczonych środków finansowych na realizację ww. zadania.

Załączniki:

- Prośby o zmianę godzin kursowania autobusów 4 strony

- Wykaz liczby pasażerów w miesiącu sierpniu 2 strony”

 

Treść odpowiedzi na interpelację nr 3/08/2013 złożonej przez radnego R. Szuberskeigo, radnego A. Nadolnego, radną R. Tomaszewską, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego M. Kutkę - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W odpowiedzi na  pismo BR.0003.13.2013.MM  z dnia 30 sierpnia  2013 r. dotyczące interpelacji Nr 3/08/2013 grupy  radnych złożoną na XXXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 28 sierpnia 2013  r. w sprawie prac wykonywanych na ul. Brzozowej w m. Rogoźno informuję, że zasilanie energetyczne do działek zostało wykonane przez Enea Operator  Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji w Chodzieży, natomiast sieć wodociągowa  przez Aquabellis ze środków  własnych  tych podmiotów w ramach wieloletnich planów rozwoju na wniosek właścicieli nieruchomości. Gmina w ramach corocznego wiosennego równania dróg wykonywała równanie tej ulicy. W uchwalonym budżecie na 2013 rok przeznaczono kwotę 25.000 zł  na wykonanie oświetlenia, dotychczas wydatkowano na  mapy oraz  projekt oświetlenia  kwotę  6.600,- zł.   Zgodnie  z art. 7 ustawy o samorządzie  gminnym do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy wodociągów i  zaopatrzenia  w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i  porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Natomiast w art. 18 ust.1 ustawy Prawo  energetycznej do zadań własnych gminy  w  zakresie  zaopatrzenia  w  energię elektryczną należy:  planowanie  i organizacja zaopatrzenia w energię   elektryczną  oświetlenia   miejsc  publicznych   i  dróg,  finansowanie  oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się  na jej terenie”.

 

Radny R. Szuberski poinformował, że do treści odpowiedzi ustosunkuje się na piśmie.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 23 września 2013 r., głównymi tematami posiedzenia były: usprawnienie ruchu drogowego pomiędzy obiektami handlowymi na os. mieszkaniowym  Przemysława w Rogoźnie, analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2013 roku, oraz ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2013 rok. W związku z omawianiem tematu działalności inwestycyjnej, zaproszone zostały następujące osoby: Główny Specjalista ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Pan Tadeusz Zygmunt, Inżynier Kontraktu oraz Kierownik WRGiP Pani Maria Domagalska.  W temacie usprawnienie ruchu drogowego pomiędzy obiektami handlowymi na os. mieszkaniowym Przemysława uczestniczyli: właściciele obiektów handlowych Panowie Pyssa i Charchuta oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Czesław Gruszka. Przewodniczący Komisji poinformował, że w wyniku dyskusji podjęta została decyzja, że dokonana zostanie zmiana organizacji ruchu, aby usprawnić omawiany odcinek drogi.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury poinformował, ze posiedzenie Komisji odbyło się dnia 19 września br., tematami posiedzenia były: współpraca Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi – informację przedstawił Inspektor Błażej Cisowski, oraz informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku – informację przedstawiła Pani Skarbnik M. Kachlicka. W posiedzeniu uczestniczyli również Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy prosili Radnych o poparcie apelu broniącego ROD.

Komisja zgłosiła wniosek następującej treści: „Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie, oraz Zarząd Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego, biorąc pod uwagę fakt, iż działkowcy oraz goście działkowi nie mają dostatecznego miejsca na parkowanie swoich pojazdów, wnioskują do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości zasypania kanału melioracyjnego znajdującego się na ul. Długiej, przy posesji Państwa Kwartnik. Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury oraz Zarząd ww. Ogrodu Działkowego wniosek swój uzasadniają tym, iż po zasypaniu wyżej wspomnianego kanału, będzie on służył jako parking, a nie jak dotychczas jako śmietnik”.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w ramach prac KR, dwa zespoły robocze dokonały kontroli dochodu świetlic wiejskich, dochodu z mandatów oraz wydatków z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2013 roku, oraz kontrolę  wpływów opłaty targowej  oraz wydatków z działu rybołówstwa i rybactwa w I półroczu 2013 roku. Z dochodu świetlic wiejskich Gmina uzyskała kwotę 3.220 zł. z mandatów 1050 zł, wydatki  z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych wniosły 231.596 zł, na rzecz osób prawnych wyniosły 62.353,35zł, wpływy z opłaty targowej wyniosły 23.704 zł., wydatki z działu rybołówstwa i rybactwa wyniosły 10,73 % i wynikały one z założonego planu.

Radny H. Janus skierował pytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie spotkania z delegacjami zaprzyjaźnionych gmin biorących udział w gminnych uroczystościach dożynkowych, które odbyło się 30.08.br. Zapytał, gdzie to spotkanie się odbyło, z jakimi delegacjami, kto jeszcze w tym spotkaniu poza Panem Przewodniczącym uczestniczył? Wyjaśnił, że pyta ponieważ są to niby spotkania gmin zaprzyjaźnionych a dzieje się tak jakby to pyły prywatne spotkania na koszt budżetu Gminy. Dodał, że od 6 lat nikt z radnych na takich spotkaniach nie był. Zapytał, czy są to spotkania międzygminne, czy towarzyskie spotkania niektórych osób?

Przewodniczący wyjaśnił, że był gościem zaproszonym i dlatego uczestniczył w tym spotkaniu i jeśli radni życzą sobie wyjaśnienia, kto jeszcze w tym spotkaniu uczestniczył, to wyczerpującej odp. udzielić może Pan Burmistrz. Wyjaśnił, że w spotkaniu uczestniczyły delegacje z  Litwy i Czorsztyna oraz Panowie Burmistrzowie, dodał że spotkanie to odbyło się w ośrodku Za Jeziorem.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 11 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 12 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 27.08.2013 r. do 23.09.2013 r.załącznik nr 13 do protokołu.

Radny M. Kutka zapytał, czego dotyczyła narada z dyrektorami szkół i jakie tematy podczas tej narady zostały poruszone?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że narada dotyczyła bieżącej działalności, odnośnie szkoleń, vat-u dodał, że była to zwykła narada robocza.

Radny M. Kutka zapytał, czy był poruszany temat odnośnie dość niskich wyników w nauce osiąganych przez naszą Gminę? Dodał, że na KSSOiK mówiono o tym, że temat ten podczas narady z dyrektorami szkół zostanie poruszony.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że był poruszany również ten temat.

Radny M. Połczyński poprosił o wyjaśnienie punktu spotkanie z wykonawcą szczelności i czyszczenia gazociągu Karolewo- Tarnowo- Laskowo.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z wykonawcą, firmą z Wągrowca, która złożyła najtańszą ofertę dodał, że na ostatniej sesji Państwo Radni zmieniali budżet  na 50 tys., wynegocjowaliśmy 30 tys. i odbyło się takie spotkanie, na którym omówiono,  kiedy prace zostaną wykonane. Burmistrz poinformował, że szczegółowej informacji w tym temacie może udzielić kierownik wydziału RGiP.

Radny M. Połczyński wyjaśnił,  że zadał to pytanie ponieważ uczestniczył w zebraniu Sołeckim w Karolewie i temat ten został na nim poruszony.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy na naradzie z Dyrektorami szkół został poruszony temat opłat związanych z dodatkowymi zajęciami w przedszkolach i jak od września będzie to wyglądało?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że poruszony został temat rodzaju dodatkowych zajęć dodał, że w większości Przedszkoli zajęciem dodatkowym będzie Rytmika, poinformował, że do tej pory do prowadzenia tego zajęcia wynajmowana zostawała firma z zewnątrz, na spotkaniu zaproponowano aby zajęcia te poprowadzili w ramach etatu nasi nauczyciele, jest jedna Pani, która prowadzeniem takich zajęć się zajmuje.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski zapytał, kiedy mieszkańcy Karolewa, Tarnowa i Laskowa będą mogli podłączyć się do gazociągu wybudowanego sporo lat temu?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie odpowie na to pytanie, dodał, że w tej chwili trwa czyszczenie i  sprawdzanie szczelności, wyjaśnił że jest problem z przyłączem w Karolewie, dodał, że szczegółowej informacji może udzielić kierownik Wydziału  RGiP. Poinformował, że umowa z gazownią z Poznania została już podpisana, i czekamy na protokół zdawczo-odbiorczy.

Radny H. Janus zapytał, na czym polega czyszczenie tego gazociągu?

M. Domagalska wyjaśniła, że instalacja jest szczelna w Laskowie i w Tarnowie i jeżeli Zakład Gazowniczy z Chodzieży wyraziłby  zgodę na podział, to sieć mogłaby zostać zagazowana. Wyjaśniła, że czyszczenie polega na tym, że pracownik gazowni wyznacza odcinek, który może zostać rozcięty i wtłaczany zostaje tłok o średnicy nie większej niż średnica danej rury i zostaje on  kierowany odcinkami.

Radny H. Janus zapytał, co jeżeli dojście do budynku ma wymiar 33mm, połączony z rurą 100 czy 150, to jak to wygląda, czy tłoki te są różnej wielkości?

M. Domagalska wyjaśniła, że podzielone to zostanie na odcinki o danej średnicy.

Radny H. Janus zadał pytanie, czy jeżeli przy większości budynków przy głównym gazociągu są rury o średnicy 32mm, to czy przecięcie musiałoby nastąpić indywidualnie przy każdym budynku?

M. Domagalska wyjaśniła, że wszystko zostanie sprawdzone i jeżeli  nigdzie nie będzie żadnej kropelki wody, to znaczy że sieć nie tylko jest szczelna ale i czysta.

Radny  A. Jóźwiak poruszył temat odnośnie protokołów pisanych w naszej Gminie, zarówno z sesji jak i komisji. Wyjaśnił, że w Gminie Oborniki Radę obsługują dwie osoby, w naszej Gminie jest to jedna osoba, dodał, że czytając  te protokoły ma wrażenie że są to stenogramy a nie protokoły i uważa, że mogłyby one zostać pisane w znacznie skróconej wersji a nie tak jak dotychczas. Dodał, że jest to niepotrzebna praca którą wykonują panie obsługujące Radę i można by tej niepotrzebnej pracy zaoszczędzić. Zaproponował, aby treści na którym radnym zależy znalazły się w protokole po kontakcie telefonicznym z pracownikiem biura Rady.

Przewodniczący Rady zapytał, do kogo wniosek jest kierowny?

Radny A. Jóźwiak wyjaśnił, że nie wie kto o tym decyduje, aby protokoły były tak szczegółowo pisane.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że decyduje o tym Rada, ponieważ to ona przyjmuje treść protokołu. Zatem decyzja należy do Rady, dodał, że treść wniosku powinna być przemyślana i do tematu można wrócić. Na zakończenie wypowiedzi Przewodniczący Rady powiedział, że obserwuje pracę osoby obsłygującej biuro Rady i wie, że praca ta jest pracą trudną, dlatego jest to wniosek bardzo zasadny.

Radny H. Janus poinformował, że ma inne zdanie na ten temat, ponieważ sesje w naszej Gminie odbywają się w takiej atmosferze, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa. Dodał, że zna Gminy, w których protokoły są pisane w sposób krótszy, a w niektórych Gminach pisane są jeszcze bardziej szczegółowo. Dodał, że z racji tego że czytają je mieszkańcy, powinny one opisywać uzasadnienia i problemy w taki sposób, jak zostały powiedziane.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby protokoły pisane zostały w sposób skrótowy, a nagrania z sesji mogłyby w całości zostać umieszczane na stronie i internetowej Urzędu i wówczas każdy, kto jest zainteresowany mógłby sobie nagranie włączyć, odsłuchać i dokładnie widziałby atmosferę, która na sesji panuje i słyszałby słowa, która padają.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że każde obrady sesji są nagrywane, dodał że chodzi o sam protokół, czy musi on być pisany w takiej formie?

Radna R. Tomaszewska dodała, że obrady mogłyby być nagrywane kamerą i następnie publikowane na stronie internetowej.

Radny H. Janus dodał, że gdyby kamera nagrywała obrady cały czas, tzn. gdyby ustawiana zostawała w jednym miejscu, tak jest to innych Gminach, wówczas wyraża zgodę.

Radny A, Jóźwiak wyjaśnił, że nie chodzi o to żeby jakieś drażliwe tematy chować pod dywan, niech one będą, tylko opisane w skrócony sposób.

Radny A. Nadolny poinformował, że uważa, że takie obszerne protokoły oddają atmosferę i sens wypowiedzi dodał, że każdy kto czyta protokół, może się dokładnie z tym zapoznać, dlatego jest za tym, aby pozostało to w takiej formie jak jest, albo jest za multimedialnym nagrywaniem sesji i umieszczaniem tego nagrania w internecie. Następnie skierował pytanie do Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego, przypominając jak na początku kadencji Pan radny mówił że przyszedł służyć ludziom, że chce wszystko łączyć i działać w ten sposób, aby wszystko było dobrze. Dodał, że pamięta jak  niedawno Pan radny mówił, że uważa każdy wniosek o rozszerzenie punktu czwartego za bardzo zasadny ,nadmienił że Pan radny składał nawet obietnice, że jest za i będzie ten wniosek wspierał, a na sesji w poprzednim i w tym miesiącu albo o obietnicy tej zapomniał, albo ktoś Panu nie pozwolił „za” głosować.

Radny Z. Chudzicki nie skomentował wypowiedzi radnego A. Nadolnego.

Radny M. Kutka zapytał Wiceprzewodniczącego Z. Chudzickiego, czy otrzymał opinię prawną dotyczącą prawidłowości wydatkowania środków opłaty targowej przez Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”?

Radny Z. Chudzicki  odpowiedział, że opinię taką otrzymał, dodał że jest nią trochę zawiedziony, ponieważ opinia ta przygotowana została przez Panią Sekretarz, a podpisana została przez Radcę Prawnego i nie wie, czy jest to opinia prawnika czy Pani Sekretarz.

Radny M. Kutka poprosił, aby za pośrednictwem biura Rady rozesłać radnym ww. opinię.

Radny M. Kutka zapytał, czy jest sprawą aktualną rozbiór garaży znajdujących się przy przychodni  i czy teren ten po rozbiórce przekazany zostanie na parking? Poruszył również temat koszy na śmieci, których na ulicach Rogoźna nadal brakuje.

Zastępca Burmistrz K. Ostrowski poinformował, że rozmowa w sprawie rozbioru garaży odbyła się z Panem Mysłkiem i oświadczył on, że pieniądze na rozbiórkę zostaną zabezpieczone  i temat w przyszłym roku zostanie zrealizowany.

Burmistrz B. Janus odnośnie koszy na śmieci, wyjaśnił, że są potrzebne na to środki ,których na chwile obecną nie ma, dodał, że zwiększenie ilości koszy na śmieci spowoduje wzrost ich wywozu. Nadmienił, że są to koszty i to że radny zgłasza to że Burmistrz musi kosz  powiesić, to nie oznacza, że Burmistrz to zrobi.

Radny M. Kutka wyjaśnił, że nie stwierdził, że Burmistrz musi ten kosz powiesić i nigdy takiej postawy roszczeniowej nie przyjmuje. Nadmienił, że ulice, na których koszy nie ma tworzą skupisko, gdzie niema  ani jednego kosza, są to ulice: Miodowa, Różana, Mickiewicza, II AWP itd., zapytał czy jest planowany  zakup koszy na śmieci?

Burmistrz wyjaśnił, że w tym roku nie zostaną one zakupione.

Radny H. Janus dodał, że radny Kutka ma rację, ponieważ uchwała, jaką radni podjęli przygotowana został przez Urząd i należałoby tą uchwałę wykonać. Dodał, że opłata za odbiór śmieci segregowanych została zwiększona do 8 zł na poczet realizacji całego programu śmieciowego.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Z. Chudzickiego dodał, że należałoby się zwrócić o opinię prawną do Radcy niezwiązanego z Urzędem, ponieważ opinie te tak jak i wyroki NSA są różne. W dalszej części poinformował, że był na spotkaniu Wiejskim w Owczegłowach, dodał, że ściany świetlicy są do metra wilgotne i na pewno farba za jakiś czas odpadnie, dlatego warto by było te  pieniądze zainwestować w taki sposób, aby za kilka lat nie trzeba było wykonywać remontów tak jak w innych świetlicach. Poinformował, że na wyżej wspomnianym spotkaniu Burmistrz zaproponował, aby Sołectwo złożyło wniosek o zakup kosiarki, co bardzo radnego zdziwiło ponieważ w poprzedniej kadencji radni składali wnioski o zakup kosiarek dla Sołectwa Pruśce, Sierniki, Karolewa i Gościejewa i wtedy Pan Burmistrz był przeciw, dodał, że jest to świetna zmiana podglądów.

W dalszej części radny H. Janus przypomniał wypowiedz Pana Burmistrza z sesji odbytej w miesiącu sierpniu, kiedy Pan Burmistrz powiedział, „że może nie wszyscy Sołtysi chcą aby Radny H. Janus uczestniczył w zebraniach wiejskich przez nich organizowanych”, radny wyjaśnił, że to Burmistrz nie chce aby wszyscy radni w tych spotkaniach uczestniczyli, ponieważ spotkania te są wtedy  bardzo spokojne, nikt nie może powiedzieć prawdy, skontrolować , bo radnych nie ma i  jest to wygodne nie dla Sołtysów tylko dla Pana Burmistrza. Nadmienił, że nie rozumie dlaczego Pan Przewodniczący, tak się upiera aby punkt 4 porządku obrad nie został rozszerzony, dodał, że może chodzi o to aby wszystkie niewygodne pytania były zadawane na samym końcu?

Dodał, że nie wszyscy mieszkańcy mają czas aby przyjść na godz. 16 i czekać do godz. 22 na punkt wolne głosy i wnioski i może należało by ustalić stałą godzinę realizacji tego punktu. Odnosząc się do insygniów  władzy, powiedział, że jego zdaniem te ciągłe zakładanie i ściąganie tych łańcuchów na sesji roboczej jest nie potrzebne, i należałoby podjętą uchwałę kiedyś zmienić.

Na spotkaniu w Cieślach mieszkańcy zgłosili wniosek, że wyrwany został znak 10 ton nośności, wniosek ten przedstawiony został na KGFiR rok temu i do dzisiaj nic nie zostało w tej sprawie zrobione, czyli zależy komuś na tym aby znaku tego nie było? Nadmienił, że jest to Mienie Gminne i należałoby ten znak jak najszybciej postawić. Radny zgłosił wniosek o zdjęcie znaku 30 km/h na ul. Fabrycznej od strony stacji Orlen i od strony ronda, ponieważ tam gdzie położono asfalt pozostawiono  znak uwaga wyboje, których nie ma, a znak powoduje że kierowcy dostają mandaty za przekroczenie prędkości.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odnosząc się do wypowiedzi odnośnie rozszerzenia punktu 4 wyjaśnił, że są to jego kompetencje i prosi aby zdanie jego zostało uszanowane, ponieważ on zdanie radnych szanuje. Odnosząc się do insygniów władzy powiedział, że jeśli będzie to w statucie zmienione to oczywiści będzie za i zawsze  podporządkuje się przepisom, które go dotyczą.

Burmistrz B. Janus dodał, że jest dumny z tego że może taki „łańcuch nosić” i  nie ważne czy jest to sesja robocza czy nie, ale pewnie zazdrość przez radnego przemawia, przypomniał, że to właśnie radny H. Janus był inicjatorem uchwały podjętej w poprzedniej kadencji, dodał, że jest dumny i bardzo się cieszy z tego  że może taki łańcuch nosić.

Radny H. Janus wyjaśnił Przewodniczącemu Rady, że radni są wybierani przez mieszkańców tak samo jak Przewodniczący, Burmistrz i przyszli aby im służyć a nie odwrotnie i dlatego punt 4 powinien zostać rozszerzony aby mieszkańcy mogli  wcześniej zabrać głos.

Radna R. Tomaszewska zapytała Pan Burmistrza jaka jest zasadność wydawania pieniędzy na ogłaszanie w prasie lokalnej „Goniec Rogoziński” nowych taryf opłat, jeżeli jest w dość dużym nakładzie prowadzony „Biuletyn Burmistrza” dodała, że bezpłatna ogólnie dostępna gazeta, która  prowadzona jest  przez Urząd, powinna takim właśnie celom służyć.  

Burmistrz poprosił o udzielenie odpowiedzi Prezesa Sp. „Aquabellis”.

W. Dulko przedstawił art. 24 pkt.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dodał, że sposobem zwyczajowo przyjętym przez Sp. „Aquabellis”, była publikacja w prasie lokalnej jaką jest Goniec Rogoziński”

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy czasopismo wydawane przez Urząd nie jest miejscową prasą, czy nie ma takiej możliwości aby w niej ogłosić?

W. Dulko wyjaśnił, że każda miejscowa prasa jest dobra, i nie widzi przeszkód aby w niej nowe stawki taryf publikować, pod warunkiem że posiada ona status prasy a nie biuletynu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o możliwość rozpatrzenia tego problemu.

Radny R. Szuberski odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Kutki wniósł wniosek aby przed przygotowaniem projektu budżetu Straż Miejska sprawdziła, ile rzeczywiście koszy na śmieci na terenie miasta i gminy potrzeba i aby umieścić to w budżecie na 2014 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Komendanta SM o przeprowadzenie rozeznania w tym temacie i przekazania stosownych informacji do biura Rady.

Radny H. Janus wyjaśnił, że jeśli Biuletyn jest prasą, to taryfy mogą zostać w nim ogłoszone, nadmienił, że prasami miejscowymi są jeszcze „Ziemia Obornicka” i „Gazeta Powiatowa”. Dodał, że Uchwała nie została przez radnych podjęta i publikacja w miejscowej prasie nas nie obowiązuje.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że pomimo tego, iż Rada nie podjęła Uchwały, taryfy wchodzą w życie z mocy prawa i dlatego muszą zostać opublikowane.

W. Dulko dodał, że efekt głosowania jest taki, że uchwała nie została podjęta, w związku z powyższym taryfy zaproponowane przez Spółkę wchodzą w życie z dniem 7 listopada br. Dodał, że kwestia opublikowania stawek w prasie  zostanie  skonsultowana z radcą prawnym.

Radny R. Kinach skierował pytanie do Dyrektora ZAMK, odnośnie budynku na ul. Kardynała  Wyszyńskiego. Czy jest już pozwolenie na rozbiórkę tego budynku i jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

M. Mysłek odpowiedział, że wniosek został skierowany do Starostwa, dodał, że sprawę prowadzi Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski i poprosił o wyjaśnienie sprawy.

Radny A. Nadolny skierował pytanie do Pana  Burmistrza, czy zamierza  coś zrobić ze sprawą parkietu położonego na sali w Parkowie?

Burmistrz poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Kierownik WGiP.

M. Domagalska wyjaśniła, że sprawa została zgłoszona i była na sali w Parkowie i za każdym razem parkiet był rozebrany, nie był połączony w całość i na miejscu stwierdzone zostało, że rozwarstwiający się parkiet nie jest od zawilgocenia ponieważ  podłoże pod parkietem jest zupełnie suche co było w wieloraki sposób sprawdzane .

Radny A. Nadolny dodał, że klapki te wyglądają jakby bez kleju zostały położone i nie chcą trzymać się podłoża, dodał, że złożył wniosek do budżetu o położenie nowego parkietu.

Burmistrz B. Janus poinformował, że o tym ,że na sali w Parkowie położony został parkiet zdecydowali mieszkańcy, choć proponowane było założenie płytek tak jak innych salach.

Radny A. Nadolny dodał, że na każdej sesji w kółko Burmistrz mówi to samo. Dodał, że mieszkańcy wyobrażali sobie, że to będzie elegancki, nowy ładny parkiet, porządnej grubości a nie klapka 0,5cm, która na takie obiekty się nie nadaję.

Burmistrz B. Janus dodał, że gdyby poprzedni parkiet był piękny i ładny to nie zostałby zmieniony.

Radny A. Nadolny zapytał, czy Burmistrz posiada wiedzę na temat tego,  co stało się z poprzednim parkietem?

Burmistrz odpowiedział, że nie wiem co się z nim stało.

Radny A.  Nadolny wyjaśnił, że firma, która zajmowała się zmianą parkietu, stary parkiet zabrała, dodał, że gdyby do niczego się nie nadawał, to nikt by go nie zabrał.

Radny R. Kinach jeszcze raz zadał pytanie odnośnie budynku na ul. Kardynała  Wyszyńskiego. Czy jest już pozwolenie na rozbiórkę tego budynku i jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

R. Piątkowski wyjaśnił, że zwrócono się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  o wydanie stosownej decyzji, nakazującej rozbiórkę tego budynku i Urząd czeka na odpowiedź od tego Organu.

Następnie radny A. Nadolny zaprosił Pana Burmistrz jaki i pozostałych radnych na zebranie organizowane przez Sołectwo Parkowo, dnia 26 września o godz. 19.00.

Burmistrz odpowiedział, że w tym samym dniu organizowane jest zebranie w Gościejewie i tam będzie.

Radny A. Nadolny dodał, , że widocznie Pan Burmistrz ucieka przed pytaniami mieszkańców.

Burmistrz wyjaśnił, że Sołectwo Gościejewo jako pierwsze ustaliło termin zebrania wiejskiego, może na zebranie do Parkowo przyjedzie Zastępca Burmistrza.

Radny H. Janus poinformował, że Sołectwo Gościejewo chce zorganizować wycieczkę na Agritechnicę do Hanoweru, organizowaną w połowie listopada dodał, że jest możliwe  dofinansowanie tej wycieczki na autobus 1000 zł + bezpłatne bilety wstępu  za 23 euro przez firmę z Poznania.

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

drukuj pobierz pdf