Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

U C H W A Ł A  NR  XXXVIII/270 /2013

RADY  MIEJSKIEJ  W  ROGOŹNIE

z dnia  30 października 2013 r.

 

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014  r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.  8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2013 r. poz. 594; poz.645) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,poz. 1016 , Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r. poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M.P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812 )  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych - wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/270/2013 z dnia 30 października 2013 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

             Stawka  (zł)

I.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

A/1  pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie ( z katalizatorem)

A/2  pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie (bez katalizatora)

B/1  pow. 5,5 t do 9 t włącznie ( z katalizatorem)

B/2  pow. 5,5 t do 9 t włącznie (bez katalizatora)

C/1  pow. 9 t do poniżej 12 t.   (z katalizatorem)

C/2  pow. 9 t do poniżej 12 t.   (bez katalizatora)

 734,-

747,-

791,-

819,-

847,-

874,-

II.       

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi

i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

i rodzaju zawieszenia, liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Oś jezdna  z        inne 

zawieszeniem  pneum.  lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.

                         D W I E  O S I E

 

 

               12 

               13 

               14

               15

                 13

                 14

                 15

             i więcej

      1.730,-          

      1.739,-

      1.752,-

      1.768,-

     1.739,-

     1.752,-

     1.768,-

     1.780,-  

 2.                                          T R Z Y  O S I E

 

               12

               17

               19

               21

               23

               25

                  17

                  19

                  21

                  23

                  25

             i więcej

      1.739,-

      1.752,-

      1.768,-

      1.780,-

      1.807,-

      1.836,-

       1.752,-

       1.768,-

       1.780,-

       1.807,-           

       2.103,-

       2.103,-

 3.                                           C Z T E R Y  O S I E  I  W I Ę C E J

 

               12

               25

               27

               29

               31

                  25

                  27

                  29

                  31

             i więcej

      1.752,-

      1.768,-

      1.780,-

      2.208,-

      2.208,-

       1.768,-

       1.780,-

       2.208,-

       3.125,-

       3.125,-

III.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 ton

 

A/     z katalizatorem

B/     bez katalizatora

             Stawka  (zł)

 

 

 

1.633,-

1.695,-

 IV.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu

pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy

+ przyczepa  ( w tonach)

pojazdów równej lub wyższej

Oś jezdna  z          zawieszeniem pneum. lub  zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

 

 

 

 

NIE MNIEJ NIŻ  (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                                  D W I E   O S I E

 

                12

                18

                25             

                31

              18

              25

              31

             i więcej

    2.176,-

    2.190,-

    2.205,-

    2.233,-

       2.190,-

       2.205,-

       2.233,-

       2.415,-

2.                                T R Z Y   O S I E

 

 

                12

                40

               40

             i więcej

     2.260,-

     2.298,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       2.298,-                                                                                                                                                                                               

       3.125,-                                                                                                                                                                                       

V.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego

Stawka (zł)

 

340,-

  VI.         

PRZYCZEPY I NACZEPY 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą

niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby

osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdach 

i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów naczepa/ przyczepa + pojazd

silnikowy { w tonach }

Osie jezdne  z

zawieszeniem  pneum. Lub   zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

NIE MNIEJ NIŻ (TON)

MNIEJ NIŻ (TON)

 

1.                                      J E D N A   O Ś

 

             12

             18

             25

                18

                25

             i więcej

     453,-

     497,-

     564,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      422,-

      466,-

      749,-

 

2.                                              D W I E   O S I E

 

            

             12               

             28

             33

             38                                                            

              

              28

              33

              38

             i więcej

     

        678,-

        819,-

     1.134,-

     1.535,-

 

       608,-   

    1.134,-   

    1.721,-

    2.268,-

3.                                               T R Z Y      O S I E

 

             12

             38                   

                38

             i więcej

         903,-

      1.257,-

     1.257,-

     1.709,-

VII.

    A U T O B U S Y

Stawka (zł)

 

A/  mniej niż 30 miejsc do siedzenia

919,-

 

B/  równiej lub wyższej niż 30 miejsc do

      siedzenia

1.910,-

 

drukuj pobierz pdf