Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno

ZARZĄDZENIE Nr 203/2013

BURMISTRZA ROGOŹNA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 07 listopada 2013 r.

 

w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno.

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt 2) oraz § 4 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej z dnia 21.12.2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję zespół do spraw opracowania planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno. Na koordynatora zespołu, osobę odpowiedzialną wyznaczam podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 2.

Ustalam wytyczne – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Wyznaczam dzień 31.12.2013r. jako termin zakończenia opracowania i uzgodnienia „Planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno” z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz – Szef Obrony Cywilnej

 Gminy Rogoźno

inż. Bogusław JANUS

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203 Burmistrza Rogoźna – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 07.11.2013 r.

 

WYTYCZNE

BURMISTRZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno.

 

1.        Plan obrony cywilnej opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

2.        Strukturę planu obrony cywilnej przedstawia załącznik nr 1. do wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju 21.12.2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

3.        Plan obrony cywilnej ze względu na jego złożoność, wykonywany jest przez zespół w skład którego wchodzą:

-       Podinspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za wykonanie i nadzór merytoryczny nad całością prac koncepcyjnych związanych z planem obrony cywilnej gminy;

-       Kierownicy wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – w zakresie kompetencji;

-       Inne jednostki podległe i nadzorowane Urzędu Miejskiego w Rogoźnie i komórki, w zależności od potrzeb i kompetencji.

4.        W zależności od potrzeb, niezbędne ustalenia realizować w ramach umów i porozumień (również ustnych) z:

-         Komendantem Komisariatu Policji w Rogoźnie;

-         Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej;

-         Naczelnikami OSP z terenu gminy;

-         Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji;

-         Spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi;

-         Parafiami wyznaniowymi;

-         Innymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od potrzeb;

5.        Instytucje państwowe, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, o których mowa
w §3 pkt. 24 w/w rozporządzenia Rady Ministrów, opracowują karty realizacji zadań obrony cywilnej. Wzór karty realizacji zadań obrony cywilnej stanowi załącznik nr 3 do wytycznych.

6.        Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego Rogoźno.

7.        Podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego opracuje zestawienie zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do wytycznych.

8.        Plan obrony cywilnej, przed zatwierdzeniem, wymaga uzgodnienia ze Starostą Powiatu – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu oraz innymi organami i podmiotami, tylko w części ich dotyczącej.

9.        Karty realizacji zadań obrony cywilnej, podlegają uzgodnieniu z Burmistrzem – Szefem Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno. Za opracowanie kart realizacji zadań obrony cywilnej odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 4.

10.     O nadaniu klauzuli niejawności planu obrony cywilnej decyduje organ sporządzający plan, stosownie do zakwalifikowania w nich informacji niejawnych.

11.     Plan obrony cywilnej podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej jednak niż co dwa lata, a karty realizacji na bieżąco.

12.     Plan obrony cywilnej składa się z:

a)    planu głównego;

b)    procedur postępowania oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej;

c)     załączników funkcjonalnych;

d)    informacji uzupełniających;

e)     innych dokumentów, według decyzji organu sporządzającego plan.

13.     Plan Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno powinien odwoływać się do informacji zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Rogoźno, dokonując korelacji danych rzeczowo – materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Rogoźno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

14.     Plan obrony cywilnej opracowywany jest w formie:

a)   dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających
na zbieranie i przetwarzanie danych,

b)  dokumentów graficznych – map, planów, szkiców i aplikacji komputerowych pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować dane graficzne.

15.     Do planów obrony cywilnej stosować mapy w skali 1:25 000;

a)     na szczeblu zakładu pracy - na planie zakładu pracy.

 

 

drukuj pobierz pdf