Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXXIX/275/2013

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2013 roku

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.        Postanawia się zawrzeć porozumienie międzygminne w zakresie powierzenia Gminie Oborniki przez Gminę Rogoźno zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej pomiędzy miastem Oborniki i miastem Rogoźno.

2.        Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.11.2013 r.

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 

zawarte w dniu …………………….. w Obornikach

pomiędzy

 

Gminą Oborniki

reprezentowaną przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę

 

a

 

Gminą Rogoźno

reprezentowaną przez Burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa.

 

 

Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. „b” Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), a także Uchwały Nr …………………. Rady Miejskiej w Obornikach z dnia ……………………….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego i Uchwały Nr XXXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, strony postanawiają, co następuje:

 

§1.

Gmina Rogoźno powierza Gminie Oborniki zadanie publiczne polegające na organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej Rogoźno z Obornikami, a Gmina Oborniki przyjmuje to zadanie do realizacji.

 

§2.

1.         Jako organizator publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej, o której mowa w §1, Gmina Oborniki będzie wykonywała w szczególności zadania, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

2.         Gmina Rogoźno będzie pokrywała całkowity koszt obsługi linii komunikacyjnej, o której mowa w §1.

3.         Gmina Rogoźno nieodpłatnie udostępni połączenia drogowe w swoich granicach administracyjnych, którymi odbywać się będzie realizacja połączenia, o którym mowa w §1 i zobowiązuje się do ich utrzymania w stanie umożliwiającym realizację zadania, w szczególności utrzymania właściwej nawierzchni i poboczy oraz utrzymania zimowego. Gmina Rogoźno zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym i czystości przystanków i wiat przystankowych znajdujących się na trasie połączenia, o którym mowa w §1.

4.         Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach ustali się ceny urzędowe za usługi przewozowe oraz ulgi i zwolnienia z opłat za przejazdy, określi przepisy porządkowe oraz sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy.

 

§3.

Gmina Oborniki zobowiązuje się do:

1.         regularnego i zgodnego z rozkładem jazdy przewozu pasażerów.

2.         zorganizowania przewozu taborem sprawnym technicznie i czystym.

3.         ustalenia sposobu dystrybucji biletów

4.         kontroli i oceny realizacji usług wykonywanych przez operatora komunikacji miejskiej.

 

§4.

1.         Całkowity koszt realizacja zadania ponoszony przez Gminę Rogoźno w trakcie trwania porozumienia nie może przekroczyć kwoty 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy 00/100).

2.         Rzeczywisty koszt realizacji zadania w trakcie trwania porozumienia ustala się według następującego wyliczenia: liczba kilometrów zrealizowanych przez operatora na linii, o której mowa w §1 x koszt 1 wozokilometra określonego w umowie zawartej pomiędzy Gminą Oborniki a operatorem publicznego transportu zbiorowego.

3.         Gmina Rogoźno zobowiązuje się przekazywać kwotę wynikającą z rzeczywistej ilości zrealizowanych przez operatora kilometrów na linii, o której mowa w §1, w danym miesiącu, w ciągu 15 dni od dnia otrzymania obciążenia, na podstawie sprawozdania operatora zweryfikowanego przez Gminę Oborniki. Za datę płatności uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego Gminy Oborniki.

 

§5.

Wszelkie reklamacje i uwagi związane z realizacją porozumienia nie mogą być powodem do wstrzymania płatności, o której mowa w §4 ust.3.

 

§6.

1.        Porozumienie zawarto na czas określony od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2.        Gmina Oborniki może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gmina Rogoźno nie przekaże środków, o których mowa §4 ust.3, w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty.

 

§7.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§8.

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 

Gmina Oborniki                                                                  Gmina Rogoźno

 

 

 

drukuj pobierz pdf