Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/278/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2013r.

 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 41  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zmianami) i Uchwały Nr XXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020

Rada Miejska uchwala:

 

§ 1.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013r.

 

 

Gminny Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2014

 

Rogoźno, dnia 29 październik 2013 r.

 

 

I.                         PRELIMINARZ ZADANIOWY DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014

 

Dochody : 285. 000,00zł

Wydatki:  285.000,00 zł

 

1.       Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i ich sprawców. - 8.500,00

2.       Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy,  pomocy psychospołecznej i  prawnej, obsługa i utrzymanie punktu konsultacyjnego. Poprawa funkcjonowania działających świetlic opiekuńczo wychowawczych. - 120.610,00

3.       Zakup materiałów na potrzeby komisji i grup wsparcia – 18.000,00

4.       Finansowanie pracy świetlic opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Wakacyjny program wycieczkowy, obóz sportowy – 48.620,00

5.       Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń, fundacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych  - 52.700,00

6.       Koszty funkcjonowania GKRP, delegacje szkolenia – 36.570,00

 

 

II            Diagnoza, zasoby, główne kierunki działań oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

                              

 

1.                   Diagnoza problemów alkoholowych występujących na terenie miasta i gminy Rogoźno

 

-      Dane szacunkowe dotyczą  liczby osób dotkniętych problemem alkoholowym w gminie Rogoźno na podstawie danych szacunkowych

-      osoby uzależnione stanowią przeciętnie 2-3 % dorosłej populacji, co przeliczając na liczbę mieszkańców gminy Rogoźno stanowi 330 osób

-      osoby nadużywające alkoholu stanowią 12 % tj. 1600 osób

-      osoby współuzależnione to 3-5 % tj. 440 osoby

-      uczniowie różnych typów szkół upijający się 1,5 % tj. 350 osób

-      bite kobiety stanowią w Polsce przeciętnie 18 %, z tym ,że w małych gminach miejskich wskaźnik ten rośnie do 25 % tj. 1080 osób w Rogoźnie  i gminie)

-      na każde 100 tys. dzieci w Polsce 250-300 dzieci jest maltretowanych tj. około 135 dzieci w naszym środowisku

-      około 15 % uczniów upija się tj. 350 uczniów w gminie Rogoźno

 

Z danych Komisariatu Policji w Rogoźnie ( stan za 2012r.) wynika, że we wszystkich przypadkach podjętych interwencji stwierdzono, większość osób w stosunku do których interwencję podjęto, były pod wpływem alkoholu.

                      

Dane te są następujące:                  

2010

2011

2012

Ilość przeprowadzonych interwencji     

777     

921

1161

- interwencje domowe

127

183

288

- interwencje w miejscach publicznych

650

738

59

Ilość osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Poznaniu     

87

78

87

- z interwencji domowych

26        

25

45

- z interwencji w miejscach publicznych

58

53

7

Ilość prowadzonych spraw o kierowanie w stanie nietrzeźwym

- samochodem art. 178a § 1 KK

38

188

51

- rowerem art. 178a § 2 KK   

40

39 

48

Ilość prowadzonych spraw o fizyczne i moralne znęcanie się art.207§1 KK

15

22

13

- zakończonych aktem oskarżenia                                                  

9

-----

10

- umorzonych (sprawy wycofane)                                                     

6

-----   

3

Ilość nieletnich względem, których skierowano materiały do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

- ilość nieletnich

-----

42

45

- ilość czynów popełnionych przez nieletnich             

-----

52

208 

                      

 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie

2010

2011

2012

pomoc dla rodzin z powodu:

 

 

 

ubóstwa

431

411

422

bezrobocia             

284

276

288

długotrwałej choroby

391

414

422

bezradności            

231

122

132

niepełnosprawności

225

247

239

bezdomności

81 

72

72

alkoholizmu

93

64

50

trudności

28

23

27

w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK

 

 

 

narkomanii

22

6

6

 

Z analizy działań merytorycznych GKRPA wynika ,że alkoholizm nadal jest tematem wstydliwym, chociaż w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się liczba rodzin z problemem alkoholowym  ( z 64 rodzin w 2011r do 50 rodzin w 2012 r.) które skorzystały z pomocy GOPS-u.

Jednak wieloletnie skutki nadużywania alkoholu  są przyczynami takich problemów jak niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność, przemoc oraz różne dysfunkcje psychiczne i społeczne u osób uzależnionych i członków ich rodzin. Często fakt nadużywania alkoholu jest przez rodziny problemem ukrywanym. Oceniając pod względem jakościowym powyższe wyniki, stwierdzić  należy, że problemowość rodzin jest zjawiskiem dynamicznym.

Wciąż aktualnym problem w naszym środowisku jest przemoc w różnych jej wymiarach tj.

 

-         przemoc domowa ( fizyczna, seksualna, psychiczna, ekonomiczna, krzywdzenie emocjonalne dzieci)

-         przemoc w szkole

         

Potwierdzają to dane CBOS-u z 2005 roku , które mówią, że :

6 % Polaków w rodzinie spotyka się z przemocą

12 % było przynajmniej 1 raz bitych

co 5 Polak mówi, że bił własne dzieci

W porównaniu z poprzednimi badaniami problem przemocy nieco  zmniejszył się w naszej polskiej rzeczywistości, jednak jej przejawów nadal nie można bagatelizować!

 

Dane CBOS –u z 2010 na temat Postaw wobec alkoholu:

Od alkoholu nie stroni ponad trzy czwarte dorosłych Polaków (76%), przy czym dwie trzecie (65%) twierdzi, że pije czasami, a co dziewiąty (11%) – że często. Ponad jedna piąta badanych (22%) deklaruje abstynencję. W ciągu ostatnich trzynastu lat zwiększyła się (o 6 punktów procentowych) grupa abstynentów, zmalał zaś (o 4 punkty) odsetek tych, którzy rzadko piją alkohol.

 

Aktualne badania naukowe dane MENiS , mówią o następujących zagrożeniach i zachowaniach problemowych dzieci i młodzieży:

-         istnieje powszechność stosowania substancji psychoaktywnych w kolejności:

Nikotyna (31 %)

Alkohol (15% )

Leki i narkotyki

-         nastąpił wzrost chorób psychicznych u dzieci i młodzieży ( depresje, lęki, schizofrenie, inne zaburzenia emocjonalne, zaburzenia odżywiania)

-         utrzymują się nadal samouszkodzenia i próby samobójcze

-         coraz częściej występują uzależnienia dzieci i młodzieży ( również dorosłych) od Internetu i gier hazardowych (zjawisko cyberprzemocy)

-         dysfunkcjonalność rozwoju seksualnego ( prostytucja u dziewcząt i chłopców)

-         agresje oraz inne zachowania antyspołeczne

 

Aktualne badania ESPAD (podsumowanie w 2011 r.)  wykazały, że:

-         zdecydowana większość uczniów należy do grona konsumentów napojów alkoholowych, a najczęściej spożywanym trunkiem jest piwo

-         badanie z 2011 r. wskazuje na stabilizację wskaźników używania alkoholu i przekraczanie progu nietrzeźwości wśród badanych uczniów

-         znacząco w porównaniu z poprzednią edycją badań, wzrósł odsetek młodzieży zarówno młodszej jak i starszej sięgającej w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem po wódkę

-         mimo pozytywnych tendencji spadkowych nadal problemem jest, w ocenie młodzieży, wysoka dostępność napojów alkoholowych

-         w porównaniu z poprzednią edycją badań znacząco zwiększyła się liczba uczniów (starszych i młodszych), którym proponowano wypicie wódki.

 

Wniosek:

Niewystarczające jest przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

Wyniki badań Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (raport techniczny z 2011r)  obejmujących dzieci 11, 13 i 15 lat wykazały, że:

-         w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem do spożywania jakiegokolwiek napoju alkoholowego przyznało się 11% 11-latków, 27% 13- latków ( w tym 10 % więcej niż 1,2 razy), 51% 15- latków ( w tym 24% więcej niż 2 razy)

-         w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem do upicia przyznało się 11% 13-latków i 18% 15-latków.

-         30% 15-latków pierwszy raz piło alkohol  przed ukończeniem 13 roku życia

-         blisko 10%  15-latków upiło się pierwszy raz mając mniej niż 14 lat

 

Z badań Krajowego Biura do Spraw Narkomanii wynika, że istnieje również łatwy dostęp do narkotyków tj. marihuana, haszysz, ekstazy ( 24% badanych).

 

Dane krajowe dotyczące zachowań problemowych szczególnie młodzieży gimnazjalnej wykazują, że zachowanie te spowodowane są:

-         dysfunkcjonalnością rodziny,

-         nieadekwatnym programem nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka

-         brakiem kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych

-         złą organizacją pracy szkoły ( zbyt liczne klasy, brak nauczycieli wspierających, brak indywidualizacji pracy z uczniem)

 

Wiadomo że, skutecznymi w redukcji zachowań problemowych są wszelkie działania profilaktyczne podejmowane zarówno w szkołach jak i środowisku lokalnym.

 

Nowe kierunki w profilaktyce:

 1. Praca na pozytywach
 2. Wyrównywanie deficytów w rozwoju emocjonalno społecznym ( budowanie umiejętności prospołecznych, budowanie więzi z dzieckiem)
 3. Budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży
 4. Eliminowanie strat powstających w tzw. okresach krytycznych
 5. Kierowanie działań profilaktycznych na środowisko rodzinne (profilaktyka kierowana do jednostki jest mało skuteczna)

 

Na podstawie analizy pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie za rok szkolny 2012/13, stwierdzono, iż do placówek oświatowych na uczęszczających ogółem 6428 uczniów, 518 uczniów aktualnie  wymaga różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie trudności szkolnych tj. dostosowanie wymagań edukacyjnych  z uwagi na obniżony poziom rozwoju intelektualnego , dysleksję rozwojową, zaburzenia mowy i wymowy, wymagających zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć dydaktycznych -wyrównawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, adaptacji dziecka po powrocie z dłuższego pobytu za granicą (zjawisko eurosieroctwa) oraz zaburzeń zachowania.

 

Z całą pewnością można stwierdzić , iż brak dostatecznej pomocy dzieciom i  młodzieży w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych ( takich dzieci jest około 20-30 %), powoduje już bardzo wcześnie zaburzenia zachowania w tym zaburzenia emocjonalne, lęki przed szkołą a także zachowania antyspołeczne oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych..

Profilaktyką tych zachowań jest wczesna diagnoza i pomoc psychologiczno-  pedagogiczna w placówkach oświatowych.

Zaznaczyć należy ,że wzrasta liczba uczniów wymagających różnych form pomocy.

 

 

2         Zasoby

 

2.1.        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

       w skład której wchodzą:

Psycholog

Pedagog

Pracownik Socjalny

Pracownicy Urzędu Miejskiego

Policjant

 

W 2012 r.( dane od stycznia do grudnia 2012 r) Komisja  spotkała się 15 razy zaproszono 74 osób, przeprowadzono rozmowy z 56 osobami   zgłaszanymi przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. Część osób  skierowano na leczenie zamknięte (Charcice, Złotów, Gniezno,  Piecewo). Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez Komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym spotkanie z realizatorami programu, podsumowanie realizacji GPPiRPA za I półrocze 2012 r., opracowywanie materiałów dla Rady Miejskiej 

 

 

2.2.        Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy mieszczący się w budynku na ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie.

 

 

W miejscu tym  :

-         pełni dyżur prawnik – w każdy  poniedziałek i środę miesiąca po 2 godz.

-         pełni dyżur psycholog – w każdy poniedziałek 5 i piątek 2 godz.  tygodniowo który diagnozuje , udziela porad, a także  prowadzi terapię grupową

-         spotykają się następujące grupy wsparcia:

-         dla rodzin z problemem uzależnień lub z problemem przemocy i innymi problemami w rodzinie – (prowadzi psycholog)

-         grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy ( dzieci młodsze)

-         grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy ( dzieci starsze)

-         grupa wsparcia dla młodzieży chorej, nie uczącej się i nie pracującej.

-         grupa dzieci realizująca program z Arteterapii

-         spotykają się grupy samopomocowe AA

( „Przemysław” i „Odnowa” ,  „ALANON”)

Razem 7 grup wsparcia)

-         2 x w tygodniu dyżurują członkowie Ruchu  AA – wtorek  9.00- 11.00

Piątek   15.00 – 17.00

W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie (od stycznia do grudnia 2012) udzielono pomocy 550 osobom w tym:

 • 69 osobom uzależnionym (od leków, narkotyków, hazardu, alkoholu i sterydów)
 • 44 porad osobom współuzależnionym
 • 202 porady osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym, dzieciom które weszły w konflikt z prawem, dzieciom z trudnościami wychowawczymi
 • 36 porad osobom chorym psychicznie (w tym bulimia, depresja paranoidalna, anoreksja, psychozy, próby samobójcze,) z kryzysów rodzinnych, dla celów rentowych (3 osoby przebadano psychologicznie i wydano opinię, były to osoby o niskim statusie materialnym, 3 osoby skierowano na leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym)
 • Przeprowadzono 17 interwencji kryzysowych ( próby samobójcze, śmierć członka rodziny, napad)
 • Przeprowadzono 4 terapie rodzinne
 • Udzielono 80 porad prawnych  dotyczących następujących problemów: rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny, spłaty zobowiązań względem banków i innych wierzycieli i inne

 

Odbyły dyżury AA – przyjęto 98 osób

 

Ponadto :

-         Organizowano wyjazdy z grupami wsparcia i rodzicami do kina, wyjazdy na basen, na Misterium Paschalne do Górki Klasztornej, Gostynia

-         przeprowadzono warsztaty dla zespołu interdyscyplinarnego i nauczycieli – „Zastępcze rodzicielstwo i piecza zastępcza” (prowadząca  sędzia Sądu Rejonowego w Obornikach A. Brzozowska,  psycholog  M. Stachowiak).

-         prowadzono „Szkołę dla rodziców” (2 edycje) z których skorzystało 16 osób

-         zorganizowano, wspólnie z PPP w Rogoźnie oraz GKRPA w Ryczywole XVI     Środowiskowe Spotkanie na rzecz Profilaktyki  na temat „Nastolatki, oblicza przemocy” (80 osób, prof. Ewa Muszyńska, kurator zawodowy P. Drewicz oraz Pracownicy PPP )

-         zorganizowano spotkanie dla młodzieży gimnazjum z p reżyser Wandą Różycką Zborowską -  film pt.  „Pójdź za mną – testament Jana Pawła II” oraz dyskusja z młodzieżą (350 osób)

-         zorganizowano spotkanie dla środowiska lokalnego – temat j. w.

-         wyjazd grup AA do Częstochowy (54 osoby )

-         zorganizowano szkolenie dla sprzedawców (50 osób) – „Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu” dr Teresa Kobrzyńska

-         dofinansowano wyjazdy osób uzależnionych i ich rodzin (13 osób, 4 dni) na Dni Skupienia do Gostynia (wykłady warsztaty Spotkania indywidualne min. M. Stachowiak ogółem wzięło udział 150 osób)

-         GKRPA wzięła udział w szkoleniu WOKIS- u  nt. działania zespołów interdyscyplinarnych

-         sfinansowano warsztaty terapeutyczno edukacyjne dla osób uzależnionych prowadzone przez Poradnię Odwykową w Obornikach ( 20 osób , 30 godz.)

-         zakupiono, na kwotę 1800 zł narkotesty dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 37 sztuk ( ZS im Ciegielskiego10, ZSA – 5, LO- 5 Gimnazjum nr 1- 10 ZS Parkowo – 4 ZS Gościejewo – 3)

-         GKRPA kontynuowała współpracę z Krakowskim Ośrodkiem Profilaktyki ciąg dalszy kampanii „Postaw na Rodzinę” (zakup materiałów).

-         zorganizowani XVI spotkanie na rzecz profilaktyki „O podmiotowym traktowaniu dziecka”- (podsumowano konkurs plastyczny „Rodzina najcieplejszym miejscem pod słońcem”)

-         i wiele innych zadań

 

2.3.        Zasoby instytucjonalne:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Policja i Straż Miejska

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Biblioteka

Rogozińskie Centrum Kultury

Służba zdrowia

Parafie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Organizacje pozarządowe

Ośrodek Markot -  Monar Rożnowice

Rada Miejska w Rogoźnie

 

3.      Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

3.1          Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom , przeciwdziałanie             przemocy w rodzinie na rok 2014

-         Działalność Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób doświadczających przemocy

-         „ Niebieska Linia”- dla osób , które doznają przemocy

-         Rodzinna grupa wsparcia dla osób współuzależnionych oraz osób , które doświadczyły przemocy domowej

-         prowadzenie interwencji kryzysowej i wsparcia ofiarom przemocy:

a)       diagnozowanie problemu przemocy

b)       inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą

c)       prowadzenie poradnictwa psychopedagogicznego

d)       realizacja programu korekcyjno terapeutycznego dla sprawców przemocy

e)       Działalność 4 grup korekcyjnych  dla dzieci i młodzieży , które doznały przemocy oraz dla dzieci z problemami rodzinnymi

f)        prowadzenie psychoedukacji dla rodziców w ramach programy Szkoła dla Rodziców (4 edycje)

 

3.2          Działania profilaktyczne i edukacja publiczna

 

-         Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych

-         Półkolonie terapeutyczne lub obozy (organizacje pozarządowe)

-         Szkolenia grup zawodowych z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym , ich rodzinom i ofiarom przemocy

-         Prowadzenie zdrowego stylu życia , trzeźwości, wspieranie działań służących rekreacji, zabawie bez używek

-         Zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rogoźno (min. kontrola miejsc w których przebywają nieletni, poprawienie skuteczności działań o charakterze prewencyjnym)

-         Realizacja programów profilaktycznych obejmujących pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach świetlic opiekuńczo wychowawczych

-         Wspieranie wolontariatu w zakresie działań na rzecz dziecka i rodziny

-         Współpraca z mediami

-         Zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania rodziny

-         Zorganizowanie XVII Środowiskowej Konferencji o tematyce prorodzinnej

 

3.3          Kontrola przestrzegania zasad obrotu i zakazu reklamy napojów alkoholowych

-         Kontrola miejsc sprzedaży alkoholu

 

3.4          Wspieranie organizacji i stowarzyszeń prowadzących działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

-         Wspieranie działań Abstynenckich Grup Samopomocowych

-         Współorganizowanie imprez promujących trzeźwość dla środowiska abstynenckiego oraz dla środowiska lokalnego (w tym ogólnopolskie spotkania AA w Częstochowie i Licheniu, Rekolekcje i Dni Skupienia w Gostyniu i Rokitnie, Górce Klasztornej  „Sierpień - Miesiącem Trzeźwości” – pierwszy tydzień sierpnia 2014, w Rogoźnie,  Spotkania Wigilijne i rocznice AA, festyn rodzinny, spotkania edukacyjne na wybrane tematy)

-         Organizowanie letniego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

-         Współpraca z Ośrodkiem Markot – Monar w ramach Kampanii Przeciw Ubóstwu

-         Poprawienie funkcjonalności działających świetlic (Owczegłowy)

 

3.5 Poprawa bezpieczeństwa terenów szczególnie zagrożonych  poprzez zwiększenie patroli

 

4.      Zasady wynagradzania członków Komisji

 

Członkowie Komisji otrzymywać będą wynagrodzenie na podstawie podpisanych umów zleceń w następujących wysokościach brutto zł miesięcznie.

Wynagrodzenia członków komisji pozostają bez zmian.

 

Przewodnicząca – 530

za prowadzenie GKRPA i koordynowanie działań, przygotowywanie sprawozdań

 

Zastępca przewodniczącej – 430

za pracę w GKRPA, koordynowanie i nadzorowanie programów profilaktycznych w szkołach i organizacjach pozarządowych, przygotowanie umów dla realizatorów

 

Sekretarz – 430

prowadzenie dokumentacji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu przygotowywanie przedmiotowych  pism, przygotowywanie postanowień dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

członek – 430

monitorowanie  wydatków budżetowych, sporządzanie sprawozdań, finansowych, odpowiedzialność księgowa

 

członek – 430

praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przygotowywanie wywiadów i dokumentacji osób uzależnionych oraz innych kierowanych do komisji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

 

Członek – 430

praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontrola punktów sprzedaży, koordynowanie współpracy z policją szczególnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych, poprawiania skuteczności działań prewencyjnych

 

 

5.  Zarządzanie monitoring, ewaluacja programu

 

 • Za realizację programu odpowiada

- GKRPA składająca się z 6 osób tj. psychologa, pedagoga pracującego w PPP w Rogoźnie oraz pedagoga pracującego w  GOPS w Rogoźnie i 2 pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawiciela Policji

Komisja współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie gminy w tym z policją , służbą zdrowia oraz placówkami oświatowymi.

 • Monitoring – realizację programu monitoruje na bieżąco przewodnicząca Komisji oraz wice- przewodnicząca sprawdzając min. Dzienniki zajęć, hospitując zajęcia, analizując sprawozdania realizatorów programu.
 • Ewaluacja

Ewaluacji dokonuje się w systemie półrocznym, rocznym lub po zakończeniu programu i przedstawia się Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej

 • Kontroli (kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej)

 

III           Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014  oraz harmonogram ich realizacji

 

1.    Podstawy prawne programu:

 

-         Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz.U.2012 poz. 1356 j.t.)

-         Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie Z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U.Nr 180 poz. 1493)

-         Rozporządzenie z dnia 17.11.2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 nr 228 poz. 1487)

-         Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich (Dz. U. z 2010r. Nr 33 poz. 178)

-         Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U.2012 poz. 124 j.t.)

-         Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami (Dz. U. Nr 26 z 2003r. poz. 226)

-         Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

-         Program MEN „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”

-         Ustawa z dnia 06 maja 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

-         Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-15

 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa  prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych  gminy.

Środki finansowe na realizację zadań określi Rada Miejska w ramach Uchwały w sprawie budżetu gminy Rogoźno.

Realizacja programu odbywa się we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, policją, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia, parafiami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, placówkami oświatowymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconych im zadań.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie jest Programem Profilaktyki Środowiskowej to znaczy, że realizatorami programu jest wiele instytucji działających na terenie Rogoźna, a oferty trafiają do osób potrzebujących.

 

2. Zadania programu

 

2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i ich sprawców.

Formy prac

Metody pracy

Odpowiedzialny

realizator

Miejsce realizacji

Termin

2.1.1  .Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy dla osób (dorosłych, dzieci i młodzieży)                                   z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie

Diagnozowanie

Orzekanie

Porady prawne i psychologiczne

Pomoc indywidualna

Grupy samopomocowe

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania

Psycholodzy

Pedagodzy

Prawnik

Członkowie Komisji, służba zdrowia

 

 

 

Fabryczna 5

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, ustalanie terminów leczenia

 

Rozmowy

Wywiady

Wczesne interwencje

Porady

Warsztaty

terapia zajęciowa

zgodnie z programem

 

 

 

    

          -//-

 

        

 

Komisja

 

 

Realizatorzy

Indywidualni

(programy autorskie)

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

Fabryczna 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//-

2.1.3 Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych

2.1.4 Zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla osób współuzależnionych

 

 

2.1.5. Zajęcia korekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc uzależnienia, kryzysy rodzinne)

2.1.6. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się     profilaktyką problemów uzależnień i przemocy

Konsultacje

 

Komisja

Sąd, Policja, Straż Miejska, Służba Zdrowia, Placówki Leczenia Odwykowego, Oddziały Detoksykacyjne , Pomoc Społeczna

cały rok – w zależności od potrzeb

2.1.7. Pomoc prawna i współuczestniczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym , w tym wsparcie w wychodzeniu z bezdomności (Punkt wsparcia społecznego)

 porady

 Informacje

 spotkania edukacyjne

 

MARKOT

Rożnowice

Gościejewo

GOPS

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

 Gmina Rogoźno

Cały rok

 

 

2.2. Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy,  pomocy psychospołecznej i  prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

2.2.1. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w tym podejmowanie działań w ramach systemu  „Niebieska Linia”

 

Porady

Wsparcie

Konsultacja

Terapia wstępna

Telefony zaufania

Psycholog

Pedagog

Prawnik

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny

 

Fabryczna 5

 

cały rok

2.2.2. Prowadzenie wczesnej interwencji przez policję i GKRPA w sytuacjach kryzysowych

Wywiad

Interwencje

Rozmowy

Mediacje

Komisja i instytucje do tego powołane

gmina

Cały rok

2.2.3. Inicjowanie pomocy materialnej osobom           uzależnionym i członkom ich rodzin

 

 

Wywiad

Składanie wniosków

 

Pomoc społeczna

Członkowie Komisji

Prawnik

Komisja ,GOPS

Cały rok

2.2.4  Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych w szczególności dla osób dotkniętych przemocą i kryzysami w rodzinie

Metody aktywne

Psycholodzy

Terapeuci

Fabryczna 5

Cały rok

2.2.5. Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z programem profilaktycznym

 

Zajęcia wychowawcze

Warsztaty

Realizacja programów profilaktycznych

 

Dyrektorzy Szkół

 –Realizatorzy  programów autorskich

SP nr 2 Rogoźno

SP nr 3 Rogoźno

SP Budziszewko, Gościejewo SP Pruśce

Zespół Szkół w Parkowie

Świetlica w Owczegłowach

Cały rok

2.2.6. Różne formy wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych

 

Zajęcia wychowawcze

Programy terapeutyczne

Programy wycieczkowe

Dyrektorzy

Parafie

GOPS

Organizacje pozarządowe

Gmina

Zima/Lato 2014

2.2.7. Działalność telefonu Zaufania dla osób szczególnie dla dzieci wobec których stosowana jest przemoc

Porada

Wsparcie

Informacja

Punkt informacyjno konsultacyjny

Ul. Fabryczna 5

Cały rok

2.2.8. Prowadzenie grup korekcyjno terapeutycznych dla dzieci które doznały przemocy (4 grupy)

Warsztaty

Organizacje pozarządowe -

program autorski

Punkt konsultacyjny

Fabryczna5

Cały rok

2.2.9. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy w ramach interwencji domowej

Porady

 

GKRPA, Policja, PPP, GOPS

Gmina

Cały rok

 2.2.10. Funkcjonowanie miejsca do      bezpiecznych                                                                                                           przesłuchań  dla ofiar przestępstw zwłaszcza dla ofiar przemocy domowej

 

PPP w Rogoźnie, Policja

Fabryczna 5

PPP w Rogoźnie, Policja

Fabryczna 5

Cały rok

 

        

2.3.     Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

2.3.1.  Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

WEDŁUG PUNKTU IV PROGRAMU

 

2.3.2. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących profilaktyki w środowisku lokalnym za pomocą mediów

Artykuły w prasie

Informacje

Ulotki

Szkoły

Członkowie Komisji

Prasa

Służba zdrowia

Urząd  Miejski

Komisja

 

Cały rok

2.3.3.Zorganizowanie XVII Środowiskowego Spotkania na Rzecz Profilaktyki

Wykłady

Warsztaty

Grupy problemowe

Komisje Rogoźno, Budzyń, Ryczywół

PPP Rogoźno, Starostwo Powiatowe Oborniki

RCK Rogoźno

X 2014

2.3.4. Rozpowszechnianie literatury fachowej nt. uzależnień

 

Świat Problemów

Remedium

Niebieska Linia

Komisja, Szkoły.

GOPS

gmina

Cały rok

2.3.5. Wspieranie Imprez dla środowiska lokalnego promujących abstynencję i zdrowy styl życia ” Sierpień miesiącem trzeźwości ”

Festyn

Msza św.

Spotkania integracyjne w tym mityngi otwarte

GKRPA

Grupy AA

RCK

09  sierpień 2014

 

 

 

 

I

2.3.6.  Współpraca z instytucjami powiatowymi ( Sąd, Prokuratura Policja, służba zdrowia, PCPR  w celu wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiedzy nt. uzależnień , przemocy domowej etc.

Szkolenia m.in. dla kuratorów sądowych, dla pracowników pomocy społecznej

GKRPA

Fabryczna 5

Cały rok

2 szkolenia w roku

2.3.7. Wspieranie działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych obejmujących zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne szczególnie w okresie wakacji

Półkolonie

Wycieczki

Akcja letnia

Realizatorzy szkoły Organizacje Pozarządowe, Parafie

gmina

Zima/Lato 2014

2.3.8. Zajęcia  dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Spotkania

Wycieczki

Festyny

Świetlice,

Grupy wsparcia, Szkoły,

Parafia św. Witta

gmina

Cały rok

 

 

2.4.     Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a także zakazu reklamy

2.4.1.  Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad obrotu oraz zakazu reklamy napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Straż Miejska Policja

Urząd Miejski

Cały rok

2.4.2. Kontrola placówek ubiegających się o zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Placówki handlujące alkoholem

Cały rok

2.4.3. Rozpatrywanie skarg na działalność placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Spotkania

Wywiad

GKRPA

 

Cały rok

2.4.4. Opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia

Spotkania

GKRPA

gmina

Cały rok

2.4.5. Działania kontrolno - interwencyjne wobec sprzedawców w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim

Kontrola

Interwencja

GKRPA, Policja, Straż Miejska

gmina

Cały rok

 

 

 

2.5.     Wspieranie działań  instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych  oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

2.5.1.  Pomoc w organizacji imprez wspierających abstynencję dla osób uzależnionych i ich rodzin min : spotkania rocznicowe,  imprezy okolicznościowe tj. , opłatek , spotkania integracyjne dofinansowywanie innych spotkań integracyjnych

Spotkania

Pielgrzymki (Częstochowa , Licheń, Lednica)

Wycieczki

Festyn rodzinny

GKRPA,

Gmina

Cały rok

2.5.2.  Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień  kontaktu oraz pracy z osobami uzależnionymi . ich rodzinami w tym ofiarami i sprawcami przemocy

Konferencja – „XVII    Środowiskowe spotkanie na rzecz profilaktyki dot. problematyki rodzinnej”, Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, Trening Zastępowania Agresji,

Seminaria- „Diagnoza przemocy wobec dzieci.” „Praca z trudnym klientem”

   I inne, 

 GKRPA

Powiat

Cały rok

2.5.3.  Współpraca z istniejącymi środowiskami abstynenckimi oraz istniejącymi grupami wsparcia ( 8 grup)

Spotkania integracyjne

Mitingi otwarte

GKRPA

Gmina

Cały rok

 

 

IV.  Programy Profilaktyczne i świetlice opiekuńczo wychowawcze

Placówka

Program profilaktyczny

tytuł

Koszt

Szkoła Podstawowa w Pruścach

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

 

Płace

Dożywianie +materiały

2.600,00

Zespół Szkół w Gościejewie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace

Dożywianie +

Materiały   4.100,00

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace

Dożywianie +

Materiały

2.600,00

Szkoła Podstawowa nr 2

W Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym Trening Zastępowania Agresji

Płace

Dożywianie +

Materiały

 5.600,00

Szkoła Podstawowa nr 3

w Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace

Dożywianie

Materiały 5.600,00

Świetlica Garbatka

Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem

ART

Płace 

Dożywianie + materiały

2.800,00

Świetlica Owczegłowy

Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem ART

Płace

Dożywianie +

Materiały

3.800,00

ZS Parkowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza

Trening zastępowania Agresji

Płace

Dożywianie +

Materiały

3.100,00

Świetlica Słomowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza

Płace

Dożywianie +

Materiały

2.800,00

    

II.                  Akcja Letnia

 

Obóz sportowo integracyjny dla dzieci i młodzieży  - 10.000,00

 

Wakacyjny program wycieczkowy 4.700,00 /wynagrodzenia -700,00 usługi 4.000,00/

 

drukuj pobierz pdf