Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIX/279/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku i Zarządzeniem Nr Or.0050.0050.1.196.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.         Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 325.331,36 zł i ustala się na kwotę 51.191.214,71 zł

2.         Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51.191.214,71 zł z tego:

1)       Dochody bieżące w kwocie      48.329.238,94 zł w tym:

a)     środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 210.534,79 zł

 

2)       dochody majątkowe w kwocie        2.861.975,77 zł w tym:

                        a)          środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie           1.987.809 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.         Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 1.066.177,21 zł i ustala się na kwotę 58.483.674,86 zł

4.         Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  58.483.674,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie 46.352.678,86 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  237.385,48 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie 12.130.996,00 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  9.892.365,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

5.         Zmniejsza się deficyt o kwotę 740.845,85 zł i ustala się deficyt na kwotę 7.292.460,15 zł.

6.         Po dokonanej zmianie § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Uchwala się deficyt w kwocie 7.292.460,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów              8.223.860,15 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów                931.400,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwał.

 

7.         § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 1.550.457,56 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

8.         § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 5.334.486,95 zł z tego na:

1.     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.576.498 zł w tym na:

a)       zadnia bieżące 3.466.998 zł

b)      zadania majątkowe 109.500 zł

2.     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.757.988,95 zł  w tym na:

a)         zadania bieżące 1.699.653,95 zł

b)         zadania majątkowe 58.335,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

9.         § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1)         przychody               2.060.555 zł

2)         koszty 2.050.555 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf