Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 08 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE  NR  62/2009

BURMISTRZA  ROGOŹNA

z dnia 08 maja 2009 roku

 

w sprawie: ogłoszenia

-          konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie,

-          konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie,

-          konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne skrzaty” w Parkowie,

-          konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku,

-          konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie.

 

Na podstawie art. 36a. ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

zarządzam co następuje:

 

 § 1. Ogłasza się:

  1. konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie,
  2. konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie,
  3. konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne skrzaty” w Parkowie,
  4. konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku,
  5.  konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie.

 

2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2  Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

 

 § 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Rogoźna

inż. Bogusław Janus

 

 

 

 


 

Załącznik

do Zarządzenia  62 / 2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 maja 2009r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Rogoźna ogłasza:

-          konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie,

-          konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie,

-          konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne skrzaty” w Parkowie,

-          konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku,

-          konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie.

 

  1. do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub w § 5 ust.1 lub w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U.  Nr 89, poz.826 i Dz. U. z 2003r. Nr189 poz. 1854).

 

2.       Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a.       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

b.       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

c.        akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

d.       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z  zakresu zarządzania oświatą,

e.        ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89 poz.826 ze zmianami),

f.        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g.        oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust,1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

h.       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

i.         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr14, poz. 114, ze zmianami),

j.         oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. nr 63, poz. 426 z późn. zm.) do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty co jest „wyrażeniem zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji,”

k.       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

 

3.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 

„KONKURS  na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie” w terminie do dnia 26 maja 2009 roku do godz. 14 00

lub

„KONKURS  na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie” w terminie do dnia 26 maja 2009 roku do godz. 14 00

lub

„KONKURS  na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne skrzaty” w Parkowie” w terminie do dnia 26 maja 2009 roku do godz. 14 00

lub

„KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku” w terminie do dnia 26 maja 2009 roku do godz. 14 00

 lub

„KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie”

w terminie do dnia 26 maja 2009 roku do godz. 14 00

 

na adres:

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  ul. Nowa 2   64-610 Rogoźno

 

4.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rogoźna.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Burmistrz Rogoźna

 inż. Bogusław Janus

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf