Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr OR.0050.1.216.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 grudnia 2013 roku

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 40 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku Nr 1 „Zasady (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie” do Zarządzenia Nr 152/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2010r. zmienionego Zarządzeniem Nr OR.0050.1.77.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2012 roku wprowadza się zmiany:

1.       w załączniku Nr 1 do zasad polityki rachunkowości ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ W Urzędzie Miejskim jako jednostki budżetowej, system księgowości został podzielony

na jednostki zadaniowe, które usystematyzowano w następujący sposób:

1)       jednostka zadaniowa Nr 1 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze dotyczące Urzędu Miejskiego z wyjątkiem operacji związanych z zakresem zdań jednostek zadaniowych 02, 03, 04, 05, 06, 07,

2)       jednostka zadaniowa Nr 2 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją operacji „Budowa targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

3)       jednostka zadaniowa Nr 3 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

4)       jednostka zadaniowa Nr 4 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją projektu Nr RPWP.03.04.03-30-006/10 pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”  działanie 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

5)       jednostka zadaniowa Nr 5 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją operacji z LGD „Dolina Wełny”  dotyczących modernizacji i remontu świetlic wiejskich oraz zagospodarowania obiektów małej architektury turystyczno -  rekreacyjnej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ,

6)       jednostka zadaniowa Nr 6 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją operacji z LGR „7 Ryb” dotyczących budowy promenady nad jeziorem Rogozińskim współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rybackiego na rzecz Rozwoju Obszarów Zależnych od Rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,

7)       jednostka zadaniowa Nr 7 obejmuje wszystkie operacje dotyczące ORGANU – Gminy Rogoźno”.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się w w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf