Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uszczegółowienia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pn. „Budowa targ

Zarządzenie Nr OrR.0050.1.220.2013
Burmistrza Rogoźna
z dnia 04.12.2013 roku

 

W sprawie uszczegółowienia  zasad (polityki) rachunkowości  obowiązujących  przy realizacji operacji z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pn. „Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie”

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 40 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam do użytku wewnętrznego uszczegółowienie:

1.       Zasad (polityki) rachunkowości  obejmujące wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją operacji „Budowa targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, który zawiera:

1)    Informacje wstępne,

2)    Zasady polityki rachunkowości,

3)    Zakładowy plan kont,

4)    Instrukcję kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych dla operacji współfinansowanych z EFR w ramach PROW.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się w w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.220.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2013 roku

 

Rozdział I

 

INFORMACJE WSTĘPNE

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM  W ROGOŹNIE

OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PROGRAMU OŚ 3 „ JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ” DZIAŁANIE 321 „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

REALIZACJA OPERACJI Z PROW na lata 2007 – 2013 pn:

„Budowa targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00007-6921-UM1560025/12 z dnia 26.02.2013 roku.

Księgowania w zakresie realizacji operacji w/w dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013” dokonywane są w zamkniętym kręgu kont ujętym w niniejszym planie kont, który może być każdorazowo modyfikowany lub uzupełniany w zależności od potrzeb oraz zmian wynikających z przepisów prawa oraz postanowień umownych.

Księgowania na kontach ujętych w niniejszym planie kont dokonywane są w komputerowych urządzeniach księgowych działających na podstawie programów komputerowych w systemie FKB+, zadanie 07 – służy do obsługi kont organu finansowego Gminy oraz    zadanie 02 – służy do obsługi kont Urzędu Miejskiego wersja 3.03 (z 2013.10.21) Firmy RADIX z Gdańska nr licencyjny:

367478043413570839100424746748050792841796710000

Niniejszy plan kont, jest uszczegółowieniem zapisów ujętych w Zakładowym Planie Kont wprowadzonym w życie Zarządzeniem  Nr 152 z dnia 30.12.2010 roku zmienionego Zarządzeniem Nr OR.050.1.77.2012 z dnia 14.06.2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.216.2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku.

Załącznik obejmuje konta, na których dokonywane są rozliczenia w organie i Urzędzie Miejskim, dochodów i wydatków środków europejskich. Opis kont syntetycznych obejmuje procedury ich funkcjonowania wraz z zasadami prowadzenia ewidencji analitycznej do każdego konta z uwzględnieniem:

Ø  źródeł pochodzenia środków pomocy bezzwrotnej;

Ø  typów wydatków- inwestycyjne oraz bieżące;

Ø  zasad klasyfikacji budżetowej.

 

Rozdział II

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI


1. Zasady ogólne

 

1)       Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

2)      Cel, zadanie, a zarazem znaczenie rachunkowości jest wyrażone w zasadzie rzetelnego i wiernego obrazu wykorzystania i zarządzania funduszami pomocowymi oraz uzyskanymi w wyniku realizacji programu pomocowego efektami.

Dla osiągnięcia tych celów stosuje się również:

-         zasadę  istotności,

-         zasadę przewagi treści nad formą,

-         zasadę ciągłości,

-         zasadę kontynuacji działalności,

-         zasadę współmierności,

-         zasadę ostrożnej wyceny,

-         zasadę kompletności.

3)      Stosuje się także wynikające z ustawy o finansach publicznych zasady gospodarki finanso­wej, takie jak:

-         zasada jawności i przejrzystości,

-         zasada klasyfikacji wydatków i dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów,

-         ujmowanie w terminie zapłaty dochodów i wydatków, niezależnie od rocznego budże­tu, którego dotyczą,

-         ujmowanie wszystkich etapów rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydat­ków, a w zakresie wydatków również zaangażowanie środków,

-         zasada sprawozdawczości,

-         zasada planowania,

-         zasada, że wydatki ponoszone przez jednostkę muszą być dokonywane w oparciu o za­sadę celowości, oszczędności, efektywności oraz zgodnie z Prawem zamówień pu­blicz­nych,

-         zasada kontrolowania procesów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

2.Zakres ustaleń objętych zakładowym planem kont:

1)       Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, tj. od l stycznia do 31 grudnia.

2)       Okresem sprawozdawczym - rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze, rok.

3)       Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

4)       Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi. Zapisy zdarzeń gospodar­czych w księgach rachunkowych ujmuje się chronologicznie.

5)       Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, uj­muje się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.

Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu ”System Finansowo-Księgowy” firmy RADIX  Gdańsk. System FKB+ zadanie nr 7 – służy do obsługi kont organu finansowego Gminy oraz zadanie 02 – służy do obsługi kont Urzędu Miejskiego dla operacji „Targowisko miejskie” wersja programu 3.03 z dnia 21.10.2013r. Firmy RADIX z Gdańska.

6)       Program umożliwia prowadzenie odrębnej księgowości dla wydzielonych zadań w Urzędzie Miejskim. Dla operacji od 04.12.2013 r. prowadzone jest osobne zadanie Nr 02 pod nazwą – „Targowisko miejskie”

7)       W księgach organu konta wydatkowe do obsługi projektu oznacza się literą „T”, konta dochodowe literką „D” w pozycji typ konta.

8)       Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Terminy ostatecznego zaksięgowania operacji gospodarczych danego miesiąca nie mogą przekraczać 9 dnia następnego miesiąca (jest to związane z nieprzekraczalnymi terminami sprawozdawczości budżetowej).

9)       Sprawozdania sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem MF o sprawozdawczości budżeto­wej. Sprawozdanie jednostkowe Rb-28S w zakresie wydatków dotyczących projektu realizo­wanego w ramach PROW, jest częścią sprawozdania zbiorczego Rb-28S UM Rogoźno.

10)   Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald wy­nikających z:

- księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

- ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),

- zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

11)         Księga główna odzwierciedla zapisy w ujęciu syntetycznym, księgi pomocnicze stanowią uszczegółowienie księgi głównej.

12)         Zestawienia obrotów i sald sporządza się na podstawie sum zapisów na kontach księgi głów­nej i kontach analitycznych na koniec każdego miesiąca.

13)         Zapisy w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych zewnętrznych i wewnętrznych. Przygotowanie dokumentów do księgowania polega na ich gru­powaniu i dekretowaniu.

14)         Każdy dowód księgowy powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg operacji gospodar­czej i wolny od błędów rachunkowych.

15)                           Zapisy poszczególnych operacji gospodarczych zawierają co najmniej:

- datę księgowania,

- wewnętrzny numer ewidencyjny dokumentu księgowego,

- zewnętrzny numer dokumentu,

- datę wystawienia dokumentu księgowego,

- opis operacji gospodarczej,

- kwota operacji (wartość),

- termin zapłaty.

16)         Rozliczanie i grupowanie kosztów następuje na kontach rodzajowych zespołu „0”

z zachowa­niem zgodności wydatków z zatwierdzonym budżetem operacji (projektu).

17)         Korygowanie zapisów następuje na podstawie dokumentu korygującego zewnętrznego lub dowodu wewnętrznego PK - polecenie księgowania. Poprawianie zapisów w księgach ra­chunkowych należy dokonywać poprzez korektę zapisów ujemnych (tzw. czerwone storno) na tych samych stronach kont, na których nastąpił błędny zapis. Zapewni to prawidłową wysokość obrotów i czytelność zapisów księgowych.

18)         Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności błędnego zapisu i wpisanie poprawnej treści. Za niedo­puszczalne uznaje się dokonywanie w dowodach księgowych wymazywań, przeróbek lub poprawiania pojedynczych liter lub cyfr.

19)         Plan kont może być uzupełniany, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont
dla budżetu i jednostek budżetowych.

20)          Konta wymienione w rozdziale III oparte są na wykazach kont z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku (Dz.U.2013.289 j.t.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Konta te są ograniczone o konta służące do księgowania operacji gospodarczych występujących w jednostce przy realizacji operacji albo uzupełnione o konta zgodne, co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont.

21)         Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityk prze­widzianym w zdefiniowanym planie kont.

22)         Program komputerowy umożliwia sporządzanie wydruków przedstawiających przebieg zaksięgowanych operacji na poszczególnych kontach z podaniem kont przeciwstawnych.

23)         Kopie bezpieczeństwa sporządza się na dysku twardym. Po zamknięciu i uzgodnieniu księ­gowań na wszystkich kontach sporządza się kopię na zewnętrznym nośniku danych.   

24)         Użytkownikami systemu finansowo-księgowego są główny księgowy i księgowi.
 Każ­dy użytkownik przed podłączeniem się do systemu podaje hasło.

25)         Szczegółowe zasady obsługi systemu wraz z opisem zbiorów danych przedstawione
są w Instrukcji użytkowej „System Finansowo-Księgowy”, opracowanej przez Systemy Komputerowe RADIX w Gdańsku.

26)         Koszty inwestycji księguje się w wartości brutto.

27)         Wydatki księguje się w wartości brutto.

28)         Umorzenie lub amortyzacja od poniesionych nakładów na wartość środków trwałych będą dokonywane zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

III

ZAKŁADOWY PLAN KONT

 

1.    Plan kont dla budżetu Gminy

        A.1.        Wykaz kont syntetycznych organu

 

133                     Rachunek budżetu

222                     Rozliczenie dochodów budżetowych

223                     Rozliczenie wydatków budżetowych

224                      Rozrachunki budżetu

901                      Dochody budżetu

902                      Wydatki budżetu

909                     Rozliczenia międzyokresowe

960                      Skumulowane wyniki budżetu

961                      Wynik wykonania budżetu

 

 

A.1.1.     Wykaz bilansowych kont analitycznych organu    

                                            Rodzaj/typ

133/000/00000/0000/00  0/            RACHUNEK BIEŻĄCY BUDŻET////

222/000/00000/0000//01 4/            ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH////UM

223/000/00000/0000/01  4             ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH////UM

224/900/90095/6298/00  4/            ROZRACHUNKI BUDŻETU//DOTACJA CELOWA//PROW75%

901/900/90095/6298/00  2/D         DOCHODY BUDŻETU//DOTACJA CELOWA/PROW/75%

902/900/90095/6058/00  1/T         WYDATKI BUDŻETU/INWEST/KWALIF/PROW/75%

902/900/90095/6059/00  1/T         WYDATKI BUDŻETU/INWEST/UDZ.WŁASNY/

960/000/00000/0000/00  0/            SKUMULOWANE WYNIKI BUDŻETU////

961/000/00000/0000/00  0/            WYNIK WYNONANIA BUDŻETU////

 

B. Zasady funkcjonowania kont

 

Konto 133 – Rachunek bieżący budżetu

Konta 133 służą do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu, który będzie obejmować w szczególności:

Ø   Wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach operacji - PROW,

Ø   Wydatki ponoszone w ramach operacji – PROW

Ø   Wydatki ponoszone w ramach operacji udział własny

z rachunku głównego budżetu gminy.

Zapisy na kontach 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką, a bankiem.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków na rachunek budżetu.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypływy z rachunku budżetu.

 

Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych oraz z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 901, a na stronie Ma przelewy środków dokonywane przez jednostki. Ewidencję szczegółową (konta analityczne) do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. Prowadzi się również konto 222 dla urzędu, zrealizowane dochody księguje się równolegle z kontem 901 wg klasyfikacji budżetowej po stronie Ma.

Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanymi na rachunek budżetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Prowadzi się również konto 223 dla urzędu.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133 „Rachunek budżetu”.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych
przez nie wydatków budżetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przekazanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Zapisy na koncie 223:

·         Przekazanie środków z rachunku bankowego na pokrycie wydatków jednostek budżetowych Wn 223 Ma 133

·         Dokonane wydatki przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań  Wn 902        Ma 223

 

Konto 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami w szczególności z tytułu przelewu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na własne zadania inwestycyjne. Po stronie Wn konta 224 księguje się przeksięgowanie otrzymanych środków w korespondencji z kontem 901. Po stronie Ma konta 224 księguje się wpływ środków w korespondencji z kontem 133.

Konto 901 – Dochody budżetu

 

Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.

Na stronie Wn  konta 901 ujmuje się zwrot niewykorzystanych środków oraz przeniesienie w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu – inne dochody budżetowe w szczególności dotacje w korespondencji  z kontem 224.

Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej

Saldo Ma oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok i pod datą ostatniego  dnia roku przenosi się na konto 961.

 

Konto 902 –  Wydatki budżetu

Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:

1)       jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223,

2)       realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zadań płatniczych w korespondencji z  kontem 134.

3)       ponoszone bezpośrednio z rachunku budżetu w ciężar planu wydatków urzęduw korespondencji z kontem 223.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków budżetowych na konto 961.

Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu na dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

Konto 960 – Skumulowane wyniki budżetu

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu gminy z lat ubiegłych. W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma 960 stan skumulowanej nadwyżki budżetu. Konto 960 występuje w sprawozdaniu „Bilans z wykonania budżetu”

 

Konto 961 –        Wynik wykonania budżetu

Konto 961 służy do ewidencji wyniku budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902 lub 903.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901.

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.

Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

 

 

2.            Plan kont dla Urzędu Miejskiego

 

Dla operacji realizowanych w ramach PROW wyodrębniono w programie finansowo księgowym Urzędu Miejskiego zadanie nr 02 z następującym planem kont:

 

A.1. Konta bilansowe

 

Zespół 0 - Majątek trwały

011  – Środki trwałe

013  – Pozostałe środki trwałe

071  Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072  – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080  – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

129 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych – subkonto dochodów (konto ewidencyjne)

130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych– subkonto wydatków (konto ewidencyjne)

 

Zespół 2 -  Rozrachunki i roszczenia

201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400      Amortyzacja

401 –     Zużycie materiałów i energii

 

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 – Przychody finansowe

 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 –     Fundusz jednostki

810 –     Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki

na inwestycje

860 –     Wynik finansowy

 

A.1.1.     Wykaz bilansowych kont analitycznych

 

Numer konta

Nazwa konta

Rodz.

080-900-90095-6058-0000

INWEST/ŚR.TR.W BUD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%                                                                                   

0

 

 

080-900-90095-6059-0000

INWEST/ŚR.TR.W BUD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

0

 

080-900-90095-6059-0100

INWEST/ŚR.TR.W BUD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

0

 

080-900-90095-6059-0200

INWEST/ŚR.TR.W BUD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

0

 

080-900-90095-6059-0300

INWEST/ŚR.TR.W BUD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

0

 

129-900-90095-6298-0000

DOCHODY-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-ŚR.POZYSK.IN.ŹRÓD-

1

 

130-900-90095-6058-0000

WYDATKI-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%

2

 

130-900-90095-6059-0000

WYDATKI-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

2

 

130-900-90095-6059-0100

WYDATKI-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

2

 

130-900-90095-6059-0200

WYDATKI-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

2

 

130-900-90095-6059-0300

WYDATKI-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

2

 

201-000-00000-0000-0000

ROZRACH-Z DOSTAWCA---

4/3

 

720-900-90095-6298-0000

PRZYCH.Z TYT.DOCH.BUDŻ-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-ŚR.POZYSK.IN.ŹRÓD-

2

 

800-000-00001-0000-0000

FUNDUSZ JEDNOSTKI-FINANS.-MAJĄTEK TRAWŁY--

0

 

800-000-00002-0000-0000

FUNDUSZ JEDNOSTKI-FINANS.-INWESTYCYJNY--

0

 

800-000-00003-0000-0000

FUNDUSZ JEDNOSTKI-FINANS.-OBROTOWY--

0

 

810-900-90095-6058-0000

DOT.BUDŻET.ŚR.BUDŻ.INW-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%

1

 

810-900-90095-6059-0000

DOT.BUDŻET.ŚR.BUDŻ.INW-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

1

 

810-900-90095-6059-0100

DOT.BUDŻET.ŚR.BUDŻ.INW-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

1

 

810-900-90095-6059-0200

DOT.BUDŻET.ŚR.BUDŻ.INW-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

1

 

810-900-90095-6059-0300

DOT.BUDŻET.ŚR.BUDŻ.INW-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

1

 

860-000-00000-0000-0000

STRATY,ZYSKI I WYNIK FINANSOWY----

0

 

 

 

 

A.2. Konta pozabilansowe

975 – Wydatki strukturalne

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

A.2.1.     Wykaz pozabilansowych kont analitycznych

Numer konta

Nazwa konta

Rodz.

975-900-90095-6058-0000

WYD.STRUKT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%

3

975-900-90095-6059-0000

WYD.STRUKT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

3

975-900-90095-6059-0100

WYD.STRUKT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

3

975-900-90095-6059-0200

WYD.STRUKT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

3

975-900-90095-6059-0300

WYD.STRUKT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

3

980-900-90095-6058-0000

PL.FIN.WYD.BUDŻET/DOT.PRZED-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%

3

980-900-90095-6059-0000

PL.FIN.WYD.BUDŻET/DOT.PRZED-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

3

980-900-90095-6059-0100

PL.FIN.WYD.BUDŻET/DOT.PRZED-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

3

980-900-90095-6059-0200

PL.FIN.WYD.BUDŻET/DOT.PRZED-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

3

980-900-90095-6059-0300

PL.FIN.WYD.BUDŻET/DOT.PRZED-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

3

998-900-90095-6058-0000

ZAANGAŻOW.WYD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%

3

998-900-90095-6059-0000

ZAANGAŻOW.WYD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

3

998-900-90095-6059-0100

ZAANGAŻOW.WYD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

3

998-900-90095-6059-0200

ZAANGAŻOW.WYD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

3

998-900-90095-6059-0300

ZAANGAŻOW.WYD-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

3

999-900-90095-6058-0000

ZAANGAŻOW.WYD.PRZYSZŁ.LAT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.INW-TARGOWISKO M. PROW 75%

3

999-900-90095-6059-0000

ZAANGAŻOW.WYD.PRZYSZŁ.LAT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. 25%

3

999-900-90095-6059-0100

ZAANGAŻOW.WYD.PRZYSZŁ.LAT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁ. VAT

3

999-900-90095-6059-0200

ZAANGAŻOW.WYD.PRZYSZŁ.LAT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY NETTO

3

999-900-90095-6059-0300

ZAANGAŻOW.WYD.PRZYSZŁ.LAT-GOSP.KOM-POZ.DZIAŁ-WYD.POZA PROJEKTEM-TARGOWISKO M. WYD. WŁASNY VAT

3

 

 

 

 

  B.  Zasady funkcjonowania kont

 

I. Konta bilansowe


Zespół 0 - Majątek trwały


011 – Środki trwałe

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środka trwałego.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

a)       ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

b)       ustalenia osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

c)       należyte obliczanie umorzenia i amortyzacji.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

 

013 –  Pozostałe środki trwałe

Konto 013 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, ujawnienia niedoboru.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe lub komórki organizacyjne , w których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

 

071  Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych      

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn konta 071 zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

 

072 –  Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych umarzanych w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

 

080 –  Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji oraz rozliczenia kosztów inwestycji.

Po stronie Wn ujmuje się poniesione koszty dotyczące realizowanej inwestycji, w korespondencji z kontem  zespołu „2” po stronie Ma rozliczenie nakładów inwestycyjnych w korespondencji z kontem 011, 013.

 

Zespół 1   Środki pieniężne i rachunki bankowe

Urząd nie posiada w banku wyodrębnionego rachunku bieżącego wobec tego realizuje swoje wydatki i wpłaca zrealizowane dochody bezpośrednio z rachunku budżetu Gminy (konto 133).

W związku z powyższym zapisy w korespondencji z właściwymi dla operacji kontami są wtórnymi zapisami operacji ujętych w wyciągu do konta 133. W tej sytuacji w Urzędzie występują zapisy na kontach ewidencyjnych  129 i 130.

129  Rachunek bieżący jednostek budżetowych- - subkonto dochodów (konto ewidencyjne)
Konto służy do ewidencji zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych  objętych planem finansowym jednostki – otrzymanych dotacji celowych, (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 720. Zapisów na koncie 129 dokonuje się
na podstawie wyciągów bankowych konta bankowego– 133.

Na stronie Wn konta 129 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma zwrot niewykorzystanych środków
w korespondencji z kontem 221, 720 lub 750.

Saldo konta 129  przenosi się na koniec roku na stronę Wn konta 800 „ Fundusz jednostki”

130   Rachunek bieżący jednostek budżetowych- – subkonto wydatków (konto ewidencyjne)
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym dla projektu - operacji.

Zapisy na koncie wydatkowym dokonywane są na podstawie wyciągów bankowych do wyodrębnionego konta bankowego dla operacji - 133. Ewidencja wydatków prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej w korespondencji z właściwymi kontami zespołu „2”. Obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów tj. błędne zapisy, zwroty nadpłat, korekty wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Saldo konta  przenosi się na koniec roku na stronę Ma konta 800 „ Fundusz jednostki”.

Przelew zobowiązań następuje drogą elektroniczną.

Zespół 2  Rozrachunki i roszczenia

 

201   Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konto służy do ewidencji krajowych rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług,  na koncie 201 nie ujmuje się należności zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.

Na stronie Wn ujmuje się zapłaty na podstawie polecenia przelewu w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania na podstawie faktur w korespondencji z kontem 080.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należno­ści i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Saldo Wn konta 201 oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

 

Konto 400 Amortyzacja

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych, od których odpisy umorzeniowe będą dokonywane stopniowo wg stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 – Zużycie materiałów i energii

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów na cele działalności podstawowej tj. umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

 

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

 

720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

 

750 – Przychody finansowe

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finanso­wych.

Na stronie Mn konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody  z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe od środków na rachunku, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych. Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z w/w tytułów. W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy


800 - Fundusz jednostki

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 129 „Rachunku bieżącego jednostki – subkonto dochodów”, przeksięgowanie równowartości przekazanych w danym roku dotacji budżetowych w korespondencji z kontem 810.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności przeksięgowanie pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 130 oraz wpływ środków przeznaczonych na inwestycje.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

Konto 810 ma służyć do ewidencji równowartości wydatków dokonanych ze środków budżetu na finansowanie inwestycji. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się równowartość poniesionych wydatków na finansowanie inwestycji. Po stronie Ma przeksięgowanie w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800 Fundusz jednostki. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

860 - Wynik finansowy

Ustalenie wyniku finansowego jednostki

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki

Na konto przenosi się przychody dotyczące projektu - operacji pod datą 31.12.

 Typowe zapisy:

dekretacja

 

WN

MA

Przychody finansowe

750

860

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

720

860

Przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego  

800

860

Przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego  

860

800

 

II. Konta pozabilansowe

975 -      Wydatki strukturalne Konto służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych. Ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji planu finansowego oraz klasyfikacji wydatku strukturalnego uwzględnionej w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych.

Po stronie Wn konta 975 księguje się w momencie zapłaty zrealizowane wydatki strukturalne. Po stronie Ma konta 975 księguje się na koniec roku równowartość poniesionych w ciągu roku wydatków strukturalnych (zapis techniczny zamknięcia ewidencji na koncie 975).

Sprawozdanie z wydatków strukturalnych musi być zgodne z ewidencją zrealizowanych wydatków strukturalnych.

980      Plan finansowy wydatków budżetowych Konto służy do ewidencji planu wydatków. Plan wydatków i jego korektę księguje się na stronie Wn, a równowartość zrealizowanych wydatków księguje się na koniec miesiąca za pomocą automatu systemu księgowego, a wydatki wygasłe, niewygasające, niezrealizo­wane na podstawie PK na stronie Ma. Do konta prowadzi się ewidencję analityczną zgodnie z klasyfikacją budże­tową – dział, rozdział, paragraf.

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie fi­nansowym jednostki danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydat­ków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w da­nym roku budżetowym – księgowany z automatu systemu księgowego oraz równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wy­datki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydat­ków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy  niewygasających wydatków przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

 

 

Załącznik Nr 1ndo Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

INSTRUKCJA

KONTROLI, OBIEGU I ARCHIWIZOWANIA

DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ROGOŹNIE

DLA OPERACJI WSPÓŁFINANSOWANYCH 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

                                                                    

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.         Instrukcja określa zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgo­wych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie w ramach realizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej.

2.         Instrukcja została sporządzona na podstawie wypracowanych i sprawdzonych przez prakty­kę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów księgo­wych na podstawie przepisów prawnych:

1)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.tj. z 2013 poz. 330 ze zm.),

2)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885ze zm.),

3)       zasad finansowania PROW 2007 – 2013,

4)       sprawy nieuregulowane niniejszą Instrukcją zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami kierownika jednostki.

 

Rozdział II

Dowody księgowe

1.       Wszystkie operacje gospodarcze muszą być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi (dowodami źródłowymi).

2.       Dowód księgowy jest dokumentem stwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej lub fi­nansowej w określonym czasie i miejscu i stanowi podstawę do zaksięgowania go w wyo­drębnionej ewidencji księgowej dla realizowanych operacji. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są wyłącznie prawidłowe dowody księgowe.

3.       Dowody są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych dokonywanych w sposób prawidłowy, zapewniający:

1)       stworzenie podstaw zarządzania, kontroli i badania działalności jednostki, szczególnie z punktu widzenia legalności i celowości dokonanych operacji gospodarczych,

2)       stworzenie podstaw do dochodzenia praw i udowadniania dopełnienia obowiązków.

4.       Zapisów w księgach dokonuje się na podstawie:

1)        dowodów źródłowych:

- wewnętrznych – dotyczących operacji wewnątrz jednostki, wystawianych przez własnych pracowników,

-  obcych zewnętrznych – otrzymywanych od kontrahentów.

2)        dowodów księgowych zbiorczych – wystawianych przez jednostkę, służących do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych,

3)        dowodów korygujących poprzednie zapisy – faktury, rachunki i polecenie księgowania,

4)        dowodów zastępczych, wystawianych do czasu otrzymania obcego zewnętrznego dowodu źródłowego – tylko w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego,

5)        dowodów rozliczeniowych – ujmujących już dokonane zapisy wg nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

5.       Za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzone automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych nośni­ków danych lub tworzenie według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:

1)       uzyskają one trwale czytelną postać, zgodną z treścią odpowiednich dowodów księ­gowych,

2)       możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej
za ich wprowadzenie,

3)       stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów,

4)       dane źródłowe w miejscu ich powstawania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich niezmienność przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych.

6.       Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1)       określenie rodzaju dowodu,

2)       numer identyfikacyjny dowodu,

3)       określenie wystawcy i wskazanie stron (nazwy i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

4)       datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji, której dowód dotyczy (jeżeli data operacji gospodarczej jest zbieżna z datą wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty),

5)        przedmiot i wartość operacji gospodarczej oraz ilościowe jej określenie, jeżeli operacja jest wymierna w jednostkach naturalnych,

6)       podpis wystawcy dowodu, jak również osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe,

7)       stwierdzenie sprawdzenia dowodu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, potwierdzone podpisami osób odpowiedzialnych za sprawdzenie dowodu,

8)       stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) przez wskazanie kont, na których widnieje dokonany zapis.

7.       Prawidłowo sporządzony dowód księgowy powinien:

-         zawierać zapisy dokonane w sposób trwały, wypełniony czytelnie, ręcznie (piórem,      długopisem koloru niebieskiego) maszynowo lub komputerowo, zapobiegający ich usunięciu, poprawieniu lub uzupełnieniu,

-         być kompletny, a treść i liczby w poszczególnych polach (rubrykach) winny być nanoszone starannym pismem, w sposób poprawny i bezbłędny, nie budzący żadnych wątpliwości,

-         mieć poszczególne pola (rubryki) wypełnione zgodnie z przeznaczeniem,

-         być wypełniony rzetelnie, rzeczowo, wiarygodnie, w sposób wolny od błędów rachun­kowych,

-         być kompletny, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami i wynikający
z operacji, którą dokumentuje,

-         zawierać elementy, o których mowa w ust. 6,

-         zawierać pieczątki, daty oraz podpisy,

-         posiadać numerację kolejno wystawionych dowodów księgowych – numeracja musi być ciągła, bezpośrednio przyporządkowana chronologii (wg kolejności dat) i przyjętych w jednostce zasad numerowania dowodów księgowych,

-         w przypadku zbiorczych dowodów księgowych być sporządzony na podstawie prawi­dłowo wystawionych dokumentów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym prawidłowo wypełnione,

-         pozbawione jakichkolwiek przeróbek, wymazywania.

8.       Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim.

9.       Treść dowodu powinna być pełna i zrozumiała, dopuszczalne jest stosowanie skrótów
ogólnie przyjętych w języku polskim.

10.   Jeśli określone operacje gospodarcze są udokumentowane dwoma lub więcej dowodami lub egzemplarzami tego samego dowodu ustala się na stałe, że oryginał dowodu stanowi
podstawę zapisu w księgach rachunkowych.

11.   Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie,  wraz ze stosownym uzasadnieniem chyba, że inne przepisy stanowią inaczej. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej.

12.   Zasady wyrażone w ust. 11 nie mają zastosowania do dowodów księgowych, dla których został ustalony przepisami szczególnymi zakaz dokonywania jakichkolwiek poprawek (czeki, weksle itp.) oraz dowodów obcych.

13.   Dokumenty księgowe własne są wystawiane przez upoważnionych do tego pracowników:

1)       wydziału finansowego

-         przelewy elektroniczne,

-         sprawozdania finansowe i budżetowe,

-         dowody księgowe – PK polecenie księgowania,

-         deklaracje podatkowe.

 

Rozdział III

Kontrola dowodów księgowych

1.       Każdy dowód księgowy winien być sprawdzony przed dokonaniem realizacji księgowej, ka­sowej lub bankowej. Kontrola dokumentów księgowych ma na celu ustalenie prawidłowo­ści, zgodności z przepisami normującymi budowę dokumentów, samych dokumentów oraz prawidłowości operacji gospodarczych, których te dokumenty dotyczą.

2.       Sprawdzenia dowodów księgowych dokonuje się pod względem:

-         zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych – sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia, trybu zamówienia, adresu dostawcy lub wykonawcy, ceny jednostkowej oraz wartości,

-         merytorycznym,

-         formalno-rachunkowym.

3.       Sprawdzenie pod względem merytorycznym dowodów księgowych polega na sprawdzeniu rzetelności zawartych w nich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospo­darczych a także na stwierdzeniu, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki.

4.       Kontrola merytoryczna polega w szczególności na sprawdzeniu:

1)       czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,

2)       czy operacji gospodarczej dokonały osoby do tego upoważnione,

3)       czy planowana operacja gospodarcza znajduje potwierdzenie w założeniach zatwierdzo­nego planu finansowego,

4)       czy dokonana operacja gospodarcza była celowa, tj. czy była zaplanowana do realizacji w okresie, w którym została dokonana,

5)       czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, np. czy dane dotyczące wykonania rzeczowego, faktycznie zostały wykonane, czy zostały wykonane w sposób rzetelny
 i zgodnie z obowiązującymi normami,

6)       czy na wykonanie operacji gospodarczej została zawarta: umowa o pracę lub wyko­nawstwo usługi, umowa o dostawy, względnie czy złożono zamówienie zgodnie
z obo­wiązującymi przepisami w zakresie udzielania zamówień publicznych,

7)       czy zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi przepisami obowiązującymi w danym zakresie,

8)       czy zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem.

5.       Przygotowanie dokumentu do kontroli merytorycznej przez upoważnione osoby dokonuje pracownik zajmujący się sprawą.

Przygotowanie dokumentu polega na:

1)       opisie dokumentu:

-         numer i data podpisania umowy o dofinansowanie operacji,

-         informacja o współfinansowaniu projektu z EFR.

2)       opisie operacji gospodarczej:

-         nazwa zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w ramach którego wydatek jest ponoszony lub adnotacja, że dokument  dotyczy wydatków
po­średnich,

-         nazwa wydatku oraz z jakiego tytułu wynika (nr umowy z dnia, nr zlecenia z dnia),

-         kwota kwalifikowana,

-         potwierdzenie wykonania usługi – adnotacja o wykonaniu, od­biorze usługi,

-         potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.       Opisu, o którym mowa w ust. 5 dokonuje upoważniony pracownik, na odwrocie dokumentu umieszczając parafę wraz z pieczątką imienną, jeżeli nie posiada imiennej pieczątki – czytelny podpis.

7.       Kontroli merytorycznej dokonują wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika jednostki.

8.       Kontrolujący na dowód dokonania kontroli merytorycznej umieszcza na odwrocie
doku­mentu - na pieczęciach z klauzulą opisującą dokument - datę oraz parafę (zgodnie
z kartą wzoru podpisów)

9.       Wzory pieczęci z klauzulą opisującą dokument stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

10.   Kontrola formalno-rachunkowa polega w szczególności na sprawdzeniu czy:

1)       dowód księgowy posiada cechy dowodów księgowych wymaganych ustawą
o rachun­kowości,

2)       czy dokonano kontroli merytorycznej, tj. czy dowód księgowy jest opatrzony
odpowied­nią klauzulą o dokonaniu tej kontroli oraz czy wynik dokonania kontroli merytorycznej umożliwia prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych.

11.   Zadaniem kontroli formalno-rachunkowej jest niedopuszczenie do zaksięgowania dokumen­tu posiadającego wady formalne i merytoryczne.

12.   Kontroli formalno-rachunkowej dokonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki –  księgowy.

13.   Kontrolujący w dowód wykonania kontroli formalno-rachunkowej zamieszcza na odwrocie dokumentu - na pieczęciach z klauzulą opisującą dokument - datę oraz parafę (zgodnie
z kartą wzoru podpisów)

14.   Do kontrolującego pod względem formalno-rachunkowym należy również przygotowanie dowodu księgowego do zatwierdzenia, poprzez wprowadzenie klauzuli zatwierdzającej kwotę, na którą opiewa dowód, liczbą i słownie, oraz zadbanie o to, by dowód księgowy zo­stał zakwalifikowany
i zatwierdzony (przed zaksięgowaniem) do ujęcia w księgach rachunkowych przez osoby upoważnione. Wzór pieczęci z klauzulą przygotowującą dowód księgowy do zatwierdzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. Należy również zadekretować dokument zgodnie z przyjętym planem kont dla operacji.

15.   Sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokument jest
pod­stawą stwierdzenia celowości, legalności oraz gospodarności operacji gospodarczej, której dotyczy i zatwierdzenia do realizacji księgowej (zapłaty) przez  kierownika jednostki oraz głównego księgowego (Skarbnika Gminy lub Z-cy Skarbnika Gminy). Podpis głównego księgowego na pieczęci zatwierdzającej oznacza dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

16.   Wzory podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania dokumentów umieszcza się w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. Karta podlega aktualizacji w przypadku zmiany osób upoważnionych.

17.   Wykaz pracowników oraz zakres ich obowiązków przy realizacji operacji

Ø  „Budowa targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie”

                dofinansowanego z EFR w ramach PROW  stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji.

 

Rozdział IV

Obieg dowodów księgowych

1.       Obieg dokumentów księgowych jest systemem przekazywania dokumentów od chwili
ich sporządzenia względnie wpływu do Urzędu Miejskiego z zewnątrz, aż do momentu
ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach rachunkowych. W sprawdzaniu dowodów biorą udział pracownicy jednostki na skutek czego zachodzi konieczność przekazywania dowodów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i wydziałami.

2.       Obieg dowodów księgowych rozpoczyna się w momencie złożenia lub wpływu drogą
pocz­tową dokumentów do pracownika zajmującego się korespondencją w Wydziale Organizacyjnym UM, następnie dowody księgowe trafiają do:

-      Sekretarza Gminy w celu dekretacji ich do odpowiednich wydziałów,

-      Burmistrza w celu ich parafowania,

-      Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, który rejestrowany jest przez pracownika w dzienniku korespondencyjnym nadając kolejny numeru z dziennika znajdującego się w biurze realizacji operacji.

-      Wydziały Finansowego, który rejestrowany jest w dzienniku korespondencji przychodzącej wydziału.

3.       Poszczególne dowody mają różne drogi obiegu. Bez względu na rodzaj dowodów, należy zawsze dążyć do tego, aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą. W tym celu należy
stoso­wać następujące zasady:

-         terminowości – przestrzeganie terminów, skrócenie do minimum czasu przetwarzania dokumentów przez poszczególne ogniwa,

-         systematyczności – wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów w sposób systematyczny, ciągły, zapobiegający okresowemu nagromadzeniu prac, powo­dującemu możliwości zwiększenia pomyłek,

-         częstotliwości – przepływ tych samych dokumentów przy określonej powtarzalności,

-         odpowiedzialności indywidualnej – imienne wyznaczenie osób odpowiedzialnych za konkretne czynności przynależne do systemu obiegu dokumentów, przekazywanie do­kumentów tylko do tych ogniw, które istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne do ich sprawdzenia,

-         samokontroli obiegu – poszczególne ogniwa kontrolują się nawzajem i wymuszają ciągły ruch obiegowy.

4.       Po zarejestrowaniu dokumentów księgowych, upoważniony pracownik dokonuje wstępnej oceny celowości poprzez umieszczenie merytorycznego uzasadnienia dokonania wydatku na odwrocie dowodu księgowego. Ponadto wszystkie dowody zakupu podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności zakupu z prawem zamówień publicznych (po uprzednich konsultacjach z pracownikiem ds. zamówień publicznych). Następnie dokument zostaje przekazany do księgowego w celu sprawdzenia zgodności z planem finansowym oraz sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym, kompletności i rzetelności dokumentów a także w celu dokonania dekretacji. Jeżeli księgowy nie stwierdza żadnych nieprawidłowości dokument trafia do kierownika w celu zatwierdzenia do wypłaty. Jeżeli natomiast księgowy stwierdza nieprawidłowości, zwraca dokument do pracownika upoważnionego do realizacji operacji lub informuje o tym niezwłocznie kierownika i w zależności od rodzaju błędu podejmowane są odpowiednie kroki. Dalej dokument zostaje przekazany do księgowości w celu dokonania zapłaty, w celu autoryzacji - podpisania przelewu przez osoby upoważnione (zgodnie z kartą wzoru podpisów). Przelewy dokonywane są drogą elektroniczną za pomocą programu HOME BANKING.

5.       Przygotowanie dowodów do księgowania polega na:

1)       segregacji dowodów:

-         wyłączeniu z całości dowodów tych, które nie podlegają księgowaniu (nie wyrażają operacji gospodarczych),

-         podziale dowodów księgowych na jednorodne grupy,

-         kontroli kompletności dowodów na określony dzień, dekadę.

2)       sprawdzeniu prawidłowości dowodów,

3)       oznaczeniu sposobu księgowania (dekretowanie):

-         nadaniu dowodom księgowym kolejnych numerów, w celu uniemożliwienia wielo­krotnego księgowania tego samego dowodu każdy zaksięgowany dowód jest zao­patrzony w niepowtarzalny numer ewidencyjny,

-         wskazaniu na jakich kontach dowód ma być zaksięgowany,

-         określeniu daty pod jaką dowód ma być zaksięgowany,

-         podpisaniu dekretu przez Skarbnika Gminy lub jego Zastępcę,

-         podpisu dekretu przez Burmistrza lub jego Zastępcę.

 

Rozdział V

Rodzaje dowodów księgowych

1.       Dowody bankowe:

- wyciąg bankowy – jest wydrukiem kom­puterowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,

- polecenie przelewu,

2.       Dowody stwierdzające powstanie zobowiązania i należności, dowody rozliczeniowe:

      - faktury, rachunki, noty obciążeniowe,
      - decyzje, polecenia księgowania,
      - deklaracja podatkowa,
      - sprawozdania finansowe.

3.       Dowody dotyczące środków trwałych:

      - dowód OT – przyjęcie środka trwałego,
      - dowód PT – przekazanie środka trwałego,
      - dowód LT – likwidacja środka trwałego.

 

Rozdział VI

Przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych oraz dokumentów operacji
z PROW

1.       Dokumenty w archiwum Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul. Nowa 2  przechowywane są według grup tematycznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r., Dz. U. z 20.01.2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).

2.       Dokumentacja księgowa operacji – projektu gromadzona jest w oddzielnych segregatorach. Zatwier­dzone roczne sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 8 umowy o dofinansowaniu operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 beneficjent – Gmina Rogoźno zobowiązana jest przechowywać dokumenty związane z operacją:

Ø  „Budowa targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie”

przez okres realizacji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej,

Do dokumentów związanych z realizacją projektu zalicza się przede wszystkim:

-         oryginał wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem),

-         oryginał umowy o dofinansowanie wraz z oryginałami wszystkich zawartych do niej aneksów,

-         oryginały korespondencji dotyczącej operacji, w szczególności informacje dotyczące zmian niewymagających aneksu do umowy oraz informacje o poświadczaniu wniosków o płatność, dokonaniu płatności, zatwierdzaniu sprawozdań itp.,

-         oryginały sprawozdań z realizacji operacji (wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą),

-         oryginały wniosków o płatność wraz z załącznikami, w tym oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktury, rachunki, wyciągi z rachunku bankowego itp.),

-         wydruki z ewidencji księgowej za okres realizacji operacji, z ewidencji środków trwałych,

-         oryginały dokumentacji dotyczących inwestycji budowlanej: protokoły odbioru, protokoły konieczności, dzienniki budowy, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy powykonawcze itp.,

-         oryginały dokumentów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia: gwarancje, instrukcje obsługi, nośniki elektroniczne dotyczące oprogramowania, protokoły odbioru,

-         oryginały umów zawartych w związku z realizowanymi operacjami oraz aneksów
do tych umów,

-         oryginały dokumentów zamówień publicznych: ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia, dokument potwierdzający przekazanie ogłoszeń do dzienników (biuletynów publikacyjnych, korespondencja z wykonawcami, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wszystkie złożone oferty, protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacja dotycząca protestów itp.),

-         dokumentacja o charakterze organizacyjnym: polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów,

3.       Dokumenty należy przechowywać w sposób zapewniający ich nienaruszalność i łatwość
odszukania. Dowody księgowe oznacza się:

1)       Zasada oznakowania akt:

-         symbol literowy komórki organizacyjnej (wydział finansowy),

-         symbol cyfrowy akt (zgodny z instrukcją kancelaryjną),

-         numer kolejny (rok np. 15/14)

2)       Zasady przechowywania akt:

-         akta winny być przechowywane w komórce organizacyjnej na stanowisku pracy, którego dotyczą. Okres przechowywania określa kategoria archiwalna ( w przypadku projektów wg umowy)

3)       Zasada odpowiedzialności indywidualnej:

-         każdy pracownik na swoim stanowisku pracy odpowiada za dokumenty gromadzone  przez niego z zakresu wykonywanych czynności,

4)       Zasada łatwego wyszukiwania dokumentów:

-         dokumenty muszą być widoczne i trwale oznakowane, zgodne z zasadami o których mowa w ppkt 3. Oznakowany winien być pojedynczy dokument i zewnętrzna strona teczki, w której jest przechowywany.

4.       Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych ochrona danych i ich archiwizacja, polega na stosowaniu środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz na zapewnieniu ochrony programów kompu­terowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, przez stosowanie odpowied­nich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym do­stępem lub zniszczeniem.

5.       Jeżeli jednak system ochrony zbiorów danych rachunkowości, utrwalonych na nośnikach komputerowych, nie spełnia wymagań określonych w ust. 3, zapisy te powinny być wy­drukowane w terminach nie późniejszych niż na koniec roku obrotowego.

6.       Dowody księgowe przechowuje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na roczne okresy sprawozdawcze.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszej Instrukcji uprawnia kierownika jednostki do zastosowania regu­laminowych środków służbowych, a w przypadku powstania strat i szkód do dochodzenia ich na drodze prawnej w stosunku do osób, które je spowodowały.


 

 

 

Załącznik Nr 1 do Instrukcji kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dla operacji współfinansowanych z EFR w ramach PROW          

 

 

WZORY PIECZĄTEK

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym:

 

data ................ podpis sprawdzającego, pieczątka imienna......................

 

               

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

 

data ................ podpis sprawdzającego, pieczątka imienna.......................

 

                 Zamówienie publiczne

                 zrealizowane zgodnie z art.39

                 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-

                 Prawo zamówień publicznych

                (Dz.U. 2013r. poz.907)

Data  ......, pieczątka imienna, lub czytelny podpis ..........

 

GMINA ROGOŹNO         

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

tel.(067)26-84-400 fax (067)26-18-075

NIP 606-00-66-997, REG: 570791425

 

 

Wydatek Strukturalny

Obszar tematyczny .............................

Kategoria                 .............................

Kwota:                    .............................

Słownie:                  .............................

Data:............. Podpis ..........................

 

- klauzula zatwierdzenia i dekretacji dowodu

 

K-to
Wn

 

 

Konto W-n

Zatwierdzono do wypłaty ze środków: ……….
w dniu ……………….

……………………………………………..….…………...

K-to

Ma

 

 

Ma

        Symbol podziałki klasyfikacji

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

Potrącenia

 

 

 

 

DO WYPŁATY

 

 

 

słownie:  ……………….…………………………………………………………     Główny Księgowy                                      Kierownik Jednostki


 

- klauzule zaksięgowania dokumentu

 

Zaksięgowano pod datą .............

podpis

 

- klauzula zapłaty

 

Zapłacono dnia ………………………………

gotówką/przelewem

 

 

 

 

 

 

 

- klauzula opisu dokumentu

 

.....................................................................................................................................................

(Rodzaj prac/robót/ zakupu)

Operacja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego

w ramach Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer umowy o dofinansowanie .......................................................................................

Nazwa zadania: „.................................................................................................................”

Kwota dokumentu:..................................................... zł

1. koszty kwalifikowane ............................................ zł w tym:

    - dofinansowanie EFR (...%) ................................. zł

    - udział własny ( ...%)          .................................. zł

2. Koszty niekwalifikowane  ..................................... zł

 

 


Załącznik Nr 2 do Instrukcji kontroli, obiegu  i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dla operacji współfinansowanych z EFR w ramach PROW 2007-2013

 

Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej
w ramach realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn:

Ø „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Nowej w Rogoźnie”

 

Rodzaj dokumentów księgowych

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego

Wzór podpisu upoważnionego

Wzór podpisu osoby zastępującej upoważnionego

Faktury, rachunki,

 

Maria Domagalska

PO Kierownik WRGiP

 

Paweł Andrzejczak

Podinspektor

Eugeniusz Cieszyński

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

   Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli formalno-rachunkowej

w ramach operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn:

Ø „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Nowej w Rogoźnie”

 

Rodzaj dokumentów księgowych

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe

 osoby zastępującej upoważnionego

Wzór podpisu upoważnionego

Wzór podpisu

osoby zastępującej upoważnionego

Faktury, rachunki, PK

 

Izabela Kaniewska

Z-ca Skarbnika

Anna Milewska

Inspektor

 

 

 

 

        Karta wzorów podpisu osób upoważnionych do zatwierdzania dowodu

w ramach operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn:

Ø „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Nowej w Rogoźnie”

 

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego

Wzór podpisu upoważnionego

Wzór podpisu osoby zastępującej upoważnionego

Bogusław Janus

Burmistrz Rogoźna

Krzysztof Ostrowski

Z-ca Burmistrza

 

 

Maria Kachlicka

Skarbnik Gminy

Zatwierdzenie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym zgodnie z art.54 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Izabela Kaniewska

Z-ca Skarbnika

 

 

 

                                                                             


 

Załącznik  Nr 3 do Instrukcji kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych oraz projektu w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dla operacji współfinansowanych z EFR w ramach PROW 2007-2013

 

Wykaz pracowników oraz zakres ich obowiązków przy realizacji operacji
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn:

Ø „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Nowej w Rogoźnie”

 

Rodzaj

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe zastępującego

upoważnionego

Monitorowanie realizacji operacji

Maria Domagalska

PO Kierownik Wydziału

Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Paweł Andrzejczak

Podinspektor

Eugeniusz Cieszyński

Podinspektor

Harmonogram płatności

Maria Domagalska

PO Kierownik Wydziału

Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Paweł Andrzejczak

Podinspektor

Wniosek o płatność

Maria Domagalska

Podinspektor

Paweł Andrzejczak

Podinspektor

Wprowadzanie danych do ewidencji finansowo - księgowej

Anna Milewska

Inspektor

Izabela Kaniewska
Z-ca Skarbnika

Elektroniczna zapłata zobowiązań - przelewy

Małgorzata Filipiak

Podinspektor

Małgorzata Nadolna

Podinspektor

Anna Milewska

Inspektor

 

 

drukuj pobierz pdf