Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku o godz. 16.15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 34 /2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku o godz. 16.15 w  Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

   

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący A. Olenderski  stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział  6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Nieobecny radny R. Kinach.

Radny A. Nadolny obecny od godz. 16:45

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.

5.Stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  aglomeracji miasta Rogoźno:

   a) podsumowanie rzeczowe i finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i separatorów oraz oczyszczalni ścieków.

6.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok:

   a)prezentacja projektu budżetu,

   b)dyskusja, wyjaśnienia i ewentualne wnioski Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa do projektu budżetu.

7.Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8.Wolne głosy i wnioski.

9.Zamknięcie obrad. 

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono, porządek obrad został przyjęty

6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.

Protokół został przyjęty  5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności w 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punkty 5 - stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  aglomeracji miasta Rogoźno.

Informację przedstawił Główny Specjalista ds. budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków pan Tadeusz Zygmunt, który poinformował, że realizacja budowy kanalizacji sanitarnej składała się z III kontraktów:

Kontrakt I – budowa kanalizacji.
Na tym kontrakcie roboty budowlano-montażowe były prowadzone w ulicach: Fabrycznej, Prusa, Kochanowskiego, Reja, Konieczyńskich, Mickiewicza, Norwida, Piłsudskiego, Łąkowej,  Różanej,  II Armii WP, Słowackiego, Miodowej i Kwiatowej.
Wartość wykonanych i odebranych przez Inżyniera Kontraktu robót opiewa na kwotę netto 1.385.050,63 zł.
Łączna wartość robót na tej części Projektu od początku ich realizacji opiewa na kwotę netto 2.696.012,32 zł  i stanowi 16,44% umownej kwoty kontraktowej netto.
Aktualnemu zaawansowaniu finansowemu odpowiada wykonany i odebrany przez Inżyniera Kontraktu zakres rzeczowy obejmujący:
- wybudowanie  13.020,00 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
- 5 113,05 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
-  576,94 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej,
-  przyłączy o łącznej długości 640,52 mb.
Kontrakt II – oczyszczalnia ścieków
.
Wykonawca kontynuował roboty budowlano-montażowe i technologiczne na nowym reaktorze biologicznym, w budynku operacyjnym, pompowni głównej, stacji zlewnej, kotłowni, stacji metanolu, placu magazynowym osadu, na sieciach technologicznych międzyobiektowych  oraz roboty branży elektrycznej i AKPiA.
Za wykonane i odebrane roboty Wykonawca wystawił fakturę na kwotę netto 974.683,59 zł. Łączna wartość wykonany na tym kontrakcie robót wynosi 5.012.449,17 zł, co stanowi 90,35% kwoty kontraktowej netto.
Kontrakt III – usługa Inżyniera Kontraktu
.
IK sprawował nadzór nad prowadzonymi robotami, za co wystawił fakturę na kwotę netto 31.545,45 zł. Łączna wartość netto wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur za dotychczas wykonane czynności wynosi 126.181,80 złotych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w chwili obecnej można mówić o całościowej, ostatecznej kwocie, jaką Gmina musiała wydać na oczyszczalnię ścieków i kanalizację?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadanie finansowe jeszcze nie zostało zakończone, ponieważ Gmina nie posiada jeszcze końcowego obciążenia na Inżyniera Kontraktu. Dodał, że raport końcowy może on złożyć w terminie trzech miesięcy licząc od dnia odbioru ( powinien on zostać złożony do dnia 28 grudnia) i wówczas będzie musiała nastąpić końcowa zapłata.

Radny H. Janus poprosił o omówienie procedury związanej z przyłączaniem się do kanalizacji.

Informacji udzielił Prezes Zarządu Sp. z o.o. p. W. Dulko, który poinformował, że podłączenie się nowych dostawców ścieków będzie możliwe pod następującymi warunkami:

1.Należy wystąpić do „Aquabellis” sp. z o.o. ul. Lipowa 55 w Rogoźnie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

2.Po otrzymaniu warunków technicznych można przystąpić do dokonywania przyłącza.

3.Przed zasypaniem wykopów zawiadomić Kierownika Sekcji Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych o wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego i uzgodnić termin odbioru technicznego.

4. Kierownika Sekcji Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych dokona odbioru technicznego przyłącza, sporządzając dokumentację fotograficzną oraz Protokół Odbioru Technicznego Przyłącza Kanalizacyjnego.

5. Warunkiem do przystąpienia do użytkowania wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na odbiór ścieków do „Aquabellis’ sp. z o.o. w Rogoźnie.

 

Informacja o  możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Radny A. Olenderski zapytał, czy podczas budowy kanalizacji wystąpiły jakiś niespodziewane utrudnienia, które wpłynęły na koszty bądź wydłużenie czasu budowy?

T. Zygmunt odpowiedział, że były dwie takie sytuacje. Pierwsza związana z budową oczyszczalni ścieków gdzie projektant nie przewidział zamontowania doprowadzenia zasilania  do urządzeń, które zostały zaprojektowane.

Odnośnie budowy kanalizacji dodał, że przypisy ustawowe wpłynęły na to, że Gmina straciła pewną kwotę, na położenie asfaltu na ulicy II AWP.

Przewodniczący Rady Z. Hinz, poprosił o porównanie budowy kolektora sanitarnego na Starym Mieście do budowy obecnego kolektora sanitarnego.

Informacji udzielił Pan Burmistrz B. Janus, który poinformował, że przy budowie drugiego kolektora sanitarnego posiadano już większe doświadczenie, ponadto teren budowy był łatwiejszy, większa przestrzeń. Dodał, że prace te odbyły się na poziomie porównywalnym z budową kolektora na Starym Mieście.

Radny A. Olenderski zapytał, czy  termin realizacji budowy został przez wykonawcę dochowany?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że termin mijał 30 września, firma zgłosiła gotowość odbioru 13 września br. Poinformował, że 27 września odbył się ostatni, końcowy etap odbioru.

Radny A. Olenderski poinformował, że mieszkaniec Rudy p. Kaczmarek zgłaszał, że jego podwórze nie zostało przywrócone do stanu pierwotnego ( chodzi o pewna powierzchnię betonu). Dodał, że mieszkaniec mówił również, że obiecano mu jedna studzienkę więcej.

T. Zygmunt wyjaśnił, że z informacji jaki posiada wynika, że mieszkańcowi temu nie zamontowano płotu. Dodał, że do wykonawcy zostało to zgłoszone. Nadmienił, że innych problemów nie zgłaszano. Poinformował, że nikt nie obiecywał, że mieszkaniec ten otrzyma nową studzienkę.

Radny A. Olenderski zapytał, czy w związku z tym, że kierunek przypływu ścieków rurociągiem zmienia często swój bieg, mogą pojawić się jakieś nieprawidłowości?

T. Zygmunt wyjaśnił, że żadnego ograniczenia spływu ścieków nie ma, ponieważ wszystko jest pod kątem prostym, a wszystkie usadowione studnie mają tzw. kinety, czyli wyprofilowane dna nadające kierunek spływu, czyli nie ma możliwości gromadzenia się i osadzania ścieków w studni. Dodał, że spadki zostały tak nadane, aby spływająca woda zbierała to, co w nią wpłynęło. Nadmienił, że wszystko zależy w dużej części także od tego, w jakim stopniu zostanie zachowana kultura użytkowania tego systemu.

W temacie głos zabrał również W. Dulko, który powiedział, że całe rurociągi nie mają zakrętów, miejscem w którym rurociąg zmienia kierunek jest studnia.

Radny A. Jóźwiak zapytał, jakie minimalne spadki muszą zostać zachowane, aby kanalizacja grawitacyjna działała tak jak powinna?

W. Dulko odpowiedział, że 1,5% ( w zależności od średnicy rury).

Radny A. Olenderski zapytał, jak zmobilizować mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że informacja o możliwości podłączenia się do kanalizacji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i każdy, kto zechce tę stronę odwiedzić, będzie zmuszony do zapoznania się z tą informacją. Dodał, że informacja ta ukaże się także w najnowszym numerze gazety „Głos Rogoźna”.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 6 - praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok.

  

Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Poinformowała, że łącznie do projektu budżetu wpłynęło 305 wniosków, z czego złożone, wycenione wnioski opiewały na kwotę 17mln/zł.

Cały budżet Gminy Rogoźno na 2014 rok opiewa na kwotę ok 49 mln/zł.

Odnośnie budowy targowiska radny H. Janus zapytał, czy mogła zostać podpisana umowa na wykonawstwo, jeśli nie są jeszcze zaplanowane środki w budżecie?

Dodał, że zawsze mówiło się, że w pierwszej kolejności muszą być środki w budżecie, żeby mógł zostać ogłoszony przetarg.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że aby mieć 100% pewność Gmina zwróciła się o interpretację do RIO. Nadmieniła, że  umowa taka może zostać zawarta pod warunkiem, że w przetargu  i umowie zawartej musi być klauzula, że  pierwsze obciążenie i płatność nastąpi w 2014 roku. Dodała, że warunki te zostały spełnione. Poinformowała, że RIO odpowiedziało, że wystarczającą zgodą Rady jest Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Nadmieniła, że jeśli Rada inwestycje tą zdejmie, to Gmina zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości inwestycji.

 

Nadmieniła, że umowa nie jest podpisana z Nadzorem, ponieważ Gmina nie posiada wystarczających środków w WPF, żeby taką umowę zawrzeć. Dodała, że jeżeli Wysoka Rada na sesji wyrazi zgodę, to w ciągu 7 dni Wydział Inwestycyjny musi przekazać plac budowy.

Radny H. Janus dodał, że jego zdaniem jest to odwrotne działanie i stawianie radnych pod ściana ponieważ mogłoby się stać tak, że Rada zadecyduje, że tego nie robimy i wówczas wszyscy mówiliby, że Rada jest winna, że trzeba zapłacić karę.

M. Kachlicka wyjaśniła, że warunki atmosferyczne sprzyjają temu, aby prace zostały rozpoczęte. Dodała, że zadanie ta ma zostać zakończone najpóźniej do 30 czerwca br.

Poinformowała, że jeśli zadanie się przedłuży, to trzy miesiące należy czekać aż Urząd Marszałkowski to oceni i pieniędzy tych w roku 2014 Gmina mieć nie będzie.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy w budżecie pieniądze te są zaplanowane?

Radny Z. Hinz dopytał, czy są zaplanowane w budżecie na 2013 rok?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak są zaplanowane.

Przystąpiono do omówienia dalszej części projektu budżetu na 2014 rok.

Radny P. Wojciechowski odnośnie 1.000.000 zł znajdującego się na budowę targowiska po stronie dochodów zapytał, czy taka sama sytuacja dotyczy grupy rybackiej odnośnie budowy Promenady i odnośnie budowy świetlic wiejskich?

M. Kachlicka wyjaśniła, że środki te są zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Następnie ogłoszono 10 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 6b – dyskusja, wyjaśnienia i ewentualne wnioski Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa do projektu budżetu.

Radny H. Janus zapytał, ile jest dróg wewnętrznych, że podatek jest taki duży?

M. Kachlicka wyjaśniła, że jest to ok. 350.000 zł.

Dodał, że jak przygotowywana była uchwała o nadawaniu kategorii dróg, to mówiono o tym, aby nie nadawano kategorii drogi gminnej drodze wewnętrznej. Dodał, że część dróg nie otrzymała kategorii/numeracji. Dodał, że ustawy o drogach publicznych wynika, że droga wewnętrzna, to jest taka droga, która nie posiada żadnej kategorii dróg.

Nadmienił, że chyba błędem było to, że nie nadano wszystkim drogom własności gminnej kategorii drogi gminnej.

Dodał, że pamięta jak był krytykowany przez Pana Burmistrza i innych pracowników, że chciał nadać drogom łączącym drogi powiatowe kategorie.

M. Kachlicka wyjaśniła, że zadaniem drogi nie jest tylko nie płacenie podatków, tylko wchodzą one w któraś kategorię dróg i koszty ponosić trzeba również w związku z zwykłym odśnieżaniem dróg.

H. Janus odpowiedział, że się z tym nie zgadza, ponieważ są takie drogi wewnętrzne, które nie mają kategorii dróg a są odśnieżane.

Dodał, że należy przygotować nowy projekt uchwały z wszystkimi drogami gminnymi.

Poinformował, że z informacji jakie otrzymał w geodezji wynika, że gmina popełniła błąd nie zmieniając wszystkich dróg, ponieważ przy sprzedaży gruntów są tzw. użyczenia. Dodał, że wszystko to dokładnie sprawdzi.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie jest to użyczenie tylko służebność. Dodał, że projekt tej uchwały o drogach publicznych  został przygotowany właśnie przez radnego H. Janusa. Nadmienił, że w m. Gościejewo są wszystkie drogi a na terenie Rogoźna są tylko te ważniejsze. Zaproponował, aby radny przygotował nowy projekt uchwały i umieścił wszystkie drogi.

Radny H. Janus odpowiedział, że jest to kłamstwem Pana Burmistrza ponieważ ma projekty starych  uchwał, w których Pan Burmistrz proponował „dobra wykreślcie bo to mało używana droga” i prawie wszystkie chciał wykreślić jako drogi gminne, dodał, że jeden projekt uchwały wysłany został do Województwa Wielkopolskiego bez zgody Rady i było to niezgodne z ustawą o drogach publicznych, ponieważ gmina chciała zmienić kategorię dróg publicznych bez uchwały i dlatego taka uchwała została przygotowana. Nadmienił, że Pan Burmistrz powinien przyznać się do tego, ze jest to jego wina”.

Poinformował, że ma to wszystko w dokumentach.

Radny H. Janus poinformował, że nie składał wniosku  „zakup sprzętu pożarniczego dla OSP”, tylko złożył wniosek „o wydzielenie dotacji na zakup sprzętu pożarniczego w celu uzyskania środków zewnętrznych”.

Poinformował również, że do projektu budżetu radni, mieszkańcy i sołectwa  zgłaszali potrzebę zakupu kruszywa na utwardzenie dróg. Zapytał, jak to jest możliwe że wszystkie te wnioski zostały ujęte w budżecie w ramach 30.000 ujętych w projekcie budżetu. Poprosił o wyjaśnienie, jak środki te zostaną podzielone skoro wiadomo, że i tak dla wszystkich nie wystarczy.

Burmistrz odpowiedział, że on będzie to rozstrzygał.

Radny H. Janus poprosił o wyjaśnienie, jak obliczany jest podatek rolny. Poinformował, że został on przez radnych zmniejszony o 1 zł, to jego zdaniem wychodzi to ok. 3%, czyli 26 do 30 tys./zł. Zapytał skąd w taki razie podana jest kwota 50tys./zł?

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że jest to 46tys./zł. Dodała, że na kwotę tę składają się także ulgi.

Radni odpowiedzieli, że ulga nie ma z tym nic wspólnego.

M. Kachlicka odpowiedziała, że w materiałach opisowych, które radni otrzymali jest to dokładnie wyjaśnione, jaki jest tego skutek, o ile zostały zwiększone zobowiązania z egzekucji.

Radny H. Janus odpowiedział, że w tym momencie nie ma mowy o egzekucjach.

M. Kachlicka odpowiedział, że to co po sesji zabrakło, została podjęta decyzja, że te pieniądze zostaną ściągnie z egzekucji, zaległości wymagalnych.

Radny H. Janus zapytał, czy z podatku rolnego?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak.

Radny H. Janus powiedział, że poprzednio egzekucji nie było. Dodał, że jeśli tak zostają te cyfry zmieniane, to potem wychodzi 50tys./zł. Dodał, że jest to okłamywanie społeczeństwa.

M. Kachlicka odpowiedziała, że powiedziała o 50tys./zł w stosunku do stawki zaproponowanej przez Pana Burmistrza.

Radny A. Olenderski zapytał, czy wypłaty dodatków mieszkaniowych, stawka 480tys./zł to jest stawka na poziomie ubiegłego roku?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak 450tys./zł było w projekcie budżetu gminy, i 30tys./zł zostało jeszcze dołożonych. Dodała, że od kwietnia 2014 roku ma wejść również dodatek energetyczny, który ma zostać finansowany z budżetu Państwa.

 Radny A. Olenderski zapytał, czy środki przekazane na GOPS też są na poziomie ubiegłego roku?

M. Kachlicka odpowiedziała, że w porównaniu do projektu budżetu jest to stawka wyższa o zadania własne na kwotę 547.937tys./zł.

Radny A. Olenderski zapytał, czy wzrosła subwencja oświatowa?

M. Kachlicka odpowiedziała, że wzrosła o 228tys./zł.

Radny H. Janus po raz kolejny poruszył temat zapisu „ w ramach 30.000 zł ujętych w budżecie” zapytał, czy zakup kruszywa, wycinka krzewów, desykacja czy wszystkie te zadania są w jednym dziale?

M. Kachlicka wyjaśniła, że wycinka krzewów, desykacja są w dziale 616/4300. Dodała, że w projekcie budżetu dział ten jest rozpisany.

Nadmieniła, że zakup kruszywa jest w § 4210 a desykacja i wycinka krzewów w § 4300. Poinformowała, że na każde te zadanie jest przeznaczonych 30.000zł czyli razem na te dwa zadania jest to 60.000zł.

Radny H. Janus zapytał czy w tym roku była wykonywana jakaś desykacja i wykaszanie?

M. Kachlicka odpowiedziała, że na zadania te zostało przekazanych ok. 10.000zł.

Radny H. Janus odpowiedział, że desykacji na w tym roku na pewno nie było.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy nadal jest tworzona rezerwa ogólna w wysokości 0,1% co do planowanych wydatków?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak, choć należy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli do momentu uchwalenia budżetu otrzyma pisma o zwiększeniu dotacji np. na dożywianie to zwiększą się wtedy wydatki i będzie potrzebnych więcej pieniędzy.

Dodała, że przy uchwalaniu budżetu rezerwa ta nie może być niższa, niż 0,1%.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy oprócz trzech zaplanowanych zadań ( świetlice. promenada i targowisko), są jeszcze jakieś inne?

M. Kachlicka odpowiedziała, że nie.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy były jeszcze jakieś inne możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zadania zaplanowane w budżecie?

M. Kachlicka odpowiedziała, że innych środków w projekcie budżetu nie ma.

Radny P. Wojciechowski jeszcze raz zapytał, czy były możliwości?

M. Kachlicka odpowiedziała, że są  tylko małe projekty, które można wystosować do Sołectwa.

Radny H. Janus zapytał, czy jeśli nie ma w projekcie budżetu Gminy, to czy te wnioski złożone przez Sołectwa będą w ogóle rozpatrywane?

M. Kachlicka odpowiedziała, że wnioski te nie muszą być ujęte w projekcie budżetu. 

Radny H. Janus dodał, że jeśli teoretycznie przejdzie 8 wniosków, to tych środków jest za mało.

M. Kachlicka odpowiedziała, że środki zostały zabezpieczone przez Sołectwa: Gościejewo, Parkowo i Owczegłowy, jako środki własne z funduszu sołeckiego.

Radny H. Janus dodał, że może to być również udział gminy.

M. Kachlicka odpowiedziała, że może być.

Radny H. Janus zapytał, kiedy odbędą się szkolenia na składanie wniosków, ponieważ nikt nic nie wie i za chwilę się okaże, że wnioski nie zostaną złożone, bo nikt nie wiedział, jak to zrobić.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy jest zaplanowany zakup kosiarek do sołectw i do szkół?

M. Kachlicka odpowiedziała, że nie.

Radny H. Janus poinformował, że była  jedna kosiarka do SP Nr 3.

M. Kachlicka odpowiedziała, że SP Nr 3 otrzyma środki na zakup wypażarki.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy jest jakaś wiedzą na temat dofinansowania środków do zakupu samochodów strażackich? Czy istnieje możliwość otrzymania środków zewnętrznych i czy gmina zaplanowała swój wkład własny?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że mogą to być ewentualnie środki unijne. Dodał, że potrzeba zakupu samochodów została zgłoszona.

Radny P. Wojciechowski powiedział, „ jeżeli w umowie na 28.000 zł  była możliwość zakupu samochodu, który kosztował ponad 100.000 zł i gdybyśmy w budżecie zarezerwowali środki w kwocie ok. 200.000 zł, to czy byłaby możliwość zakupu samochodu ciężkiego o który wnioskują Strażacy do długiego czasu w kwocie ok. 800.000 zł.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jeśli byłaby taka możliwość to zaproponowałby kupno trzech takich samochodów za 800.000 zł, dla Parkowa, Rogoźna i Budziszewka.

Radny H. Janus dodał, że jeśli nowy ciężki samochód kosztuje 800.000 zł i musimy dołożyć do zakupy tylko 20%, to uważa że należy takie środki w budżecie poszukać, obojętnie do jakiej Jednostki.

Nadmienił, że dodatkowe środki zewnętrzne można pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego na drogi gminne, tak jak w roku 2013 na Dziewczą Strugę.

Następnie radni zgłaszali wnioski do projektu budżetu.

Treści zgłaszanych wniosków:

1.                   Zakup kosiarek dla Sołectw w Studzieńcu, Jaraczu, Garbatce, Słomowie, Owieczkach, Budziszewku oraz dla Szkoły Podstawowej

Nr 3 w Rogoźnie.

Wniosek złożony przez radnego H. Janusa został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 7 członków Komisji.

 

2.                   Zakup samochodu strażackiego z napędem 4x4 dla OSP w Rogoźnie.

Wniosek złożony przez radnego P. Wojciechowskiego został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

3.                   Utwardzenie drogi w m. Stare na odcinku od drogi powiatowej

Sierniki – Stare do osiedla domków jednorodzinnych i p. Nowickich.

Wniosek złożony przez radnego M. Połczyńskiego został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

4.                   Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stare w kierunku miejsca zamieszkania p. Nowickich i powstającego osiedla domków jednorodzinnych (ok. 4 słupów).

Wniosek zgłoszony przez radnego M. Połczyńskiego został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

5.                   Zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP w Parkowie.

Wniosek złożony przez radnego A. Nadolny został przyjęty 5 głosami „za” 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

 

6.                   Sfinansowanie prac wykończeniowych ( wykonanie szamba, położenie pozbruku) przy świetlicy w Boguniewie oraz zakup wyposażenia

     (  stoły, krzesła, lodówka, kuchenka) dla pomieszczeń świetlicy.

Wniosek złożony przez radnego A. Jóźwiaka został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

7.                   Remont dróg gminnych:

a)                  naprawa kostki brukowej na drodze nr  272553 P i 272545P od ZS Gościejewo do drogi nr 272515P Gościejewo – Laskowo.

b)                  naprawa kostki brukowej na drodze  nr 272513P w Owieczkach.

Wniosek złożony przez radnego H. Janusa został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 7 członków Komisji.

 

8.                   Wyodrębnienie w projekcie budżetu na 2014 rok kwoty 40.000 zł na dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rogoźno w celu zakupu sprzętu pożarniczego.

Wniosek złożony przez radnego H. Janusa został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

 

9.                   Adaptacja budynku strzelnicy ( pomieszczeń) i jego wiaty w miejscowości Tarnowo na terenie Zespołu Szkół, na cele sportowo – rekreacyjne.

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji (salę opuścił radny M. Połczyński).

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 7 - omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Radny H. Janus zapytał, czy uchwała w sprawie zmian w  WPF ma związek tylko z wprowadzonymi zmianami?

M. Kachlicka odpowiedziała, że tak i z opinią RIO, która musi zostać dostosowana do projektu 2014-2025.

 

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014 – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – przedstawił Kierownik WGNRiOŚ p. Roman Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w trybie przetargowym - przedstawił Kierownik WGNRiOŚ p. Roman Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego –  przedstawił Burmistrz B. Janus.

Uwag nie zgłoszono.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego w tym roku uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok mają zostać podjęte w miesiącu listopadzie a nie miesiącu grudniu tak jak dotychczas?

M. Kachlicka odpowiedziała, dlatego aby w miesiącu grudniu Rada skupiła się tylko na pracach związanych z uchwalaniem budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok.

 

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok, wraz z przygotowanymi do niej autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny P. Wojciechowski zapytał, kto wnioskował o zakup sprzętu dla szpitala w Obornikach i na jaką kwotę?

M. Kachlicka odpowiedziała, że z wnioskiem zwróciła się Pani Dyrektor Szpitala. Poinformowała, że kwota nie została w tym wniosku podana, ale zwróciła się do wszystkich Samorządów łącznie z Powiatem, aby każdy przekazał 9,5 tys./zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy zakup ksera dla Szkoły w Gościejewie nie był zaplanowany w budżecie i czy jest to nowe zadanie?

M. Kachlicka odpowiedziała, że jest to nowe zadanie, ponieważ wartość naprawy starej kserokopiarki przewyższała zakup nowego sprzętu.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025, wraz z przygotowanymi autopoprawkami – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej wniesiona zostanie autopoprawka o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Nadmienił, że z wnioskiem takim wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przygotowany projekt uchwały uzasadnia następująco: „Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie skargi p. S.K. na działania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kpa. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska.

Uchwałą Rady z dnia 30 października 2013 r. plan pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc listopad został poszerzony o temat rozpatrzenia ww. skargi.

Z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy i niemożność rozpatrzenia skargi w wyznaczonym terminie Komisja Rewizyjna wnosi o poszerzenie planu pracy na miesiąc grudzień”.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 8 – wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji A. Olenderski, który poruszył temat pism kierowanych na adres Rady Miejskiej przez mieszkańca Rogoźna, p. Z. Łukaszyka.

Z treścią kierowanych pism wszyscy członkowie Komisji mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że z informacji uzyskanych przez Kierownika WGNRiOŚ wynika, że zarzucane w pismach mieszkańca postępowania nie są słuszne.

Głos w temacie zabrał również Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski, który przedstawił informacje w temacie.

Poinformował, że sprawa dotyczy nieruchomości gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 529 położonej w Gościejewie, powierzchnia tej nieruchomości w chwili obecnej wynosi 12,5ha. Dodał, że nieruchomość tę Gmina Rogoźna nabyła pierwotnie na podstawie wpisu do Księgi Wieczystej w  1997 r. Nadmienił, że wpisu tego dokonano na podstawie art. 7 Ustawy o Samorządzie Gminnym, przepis dotyczy nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Poinformował, że nieruchomość ta została wydzierżawiona Spółdzielni „Równość” w Wełnie, która zrezygnowała z tej dzierżawy dwa lata temu i tym samym Gmina Rogoźno wystawiła ową nieruchomość na sprzedaż. Dodał, że właśnie wtedy z pretensjami co do tej sprzedaży wystąpił mieszkaniec p. Z. Łukaszyk, który swoje roszczenia opiera na dokumencie zwanym planem parcelacyjnym wykonanym w 1959 r., z którego wynika, że część działki 529 w roku 1959 stanowiła własność osoby prywatnej p. J. Łukaszyk. Dodał, że prawdą jest, że nieruchomość p. Łukaszyków sąsiadowała z obecną działką 529.

W 1963 r. dokonano takiego podziału, że pierwotną działkę podzielono na 3 działki i oznaczono je numerami ewid. 143/3, 143/4 i 143/5. Poinformował, że obecnie działka o nr 143/5 wchodzi w skład działki 529 stanowiącej własność Gminy Rogoźno.

Następnie Kierownik R. Piątkowski poinformował, że radni mają możliwość zapoznania się z dokumentacją, która obrazuje jak omawiane działki przedstawiają się w dniu dzisiejszym.

Poinformował, że p. Z. Łukszyk w sposób, którego nie jest w stanie udokumentować twierdzi, że dawniejsza działka 143/5, która dawnej stanowiła własność p. J. Łukaszyk, stanowi jego własność.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zwrócił się z zapytaniem do członków Komisji, jakie widzą dalsze poczynania w tej spawie, ponieważ mieszkaniec o którym mowa kieruje pisma na adres Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że w jednym z pism, p. Z. Łukaszyk prosi o wstrzymanie przetargu na sprzedaż działki o nr ewid. 529.

Radny H. Janus powiedział, że uchwała o sprzedaży tej działki została już dodjęta.

Burmistrz B. Janus poinformował, że został ogłoszony przetarg, otwarcie ofert nastąpi na początku stycznia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz zaproponował dwa rozwiązania sprawy:

1.Po rozpatrzeniu Rada uzna, że to nie ona powinna tą sprawą się zająć.

2.Oddać sprawę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Nadolny zapytał, czy toczy się w tej sprawie jakieś postępowanie, czy p. Łukaszyk skarży Urząd?

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że w tej sprawie postępowanie się nie toczy. Dodał, że Rada może opierać się na faktach przedstawionych przez Kierownika R. Piątkowskiego i wystosować do p. Z. Łukaszyka pismo z informacją, że nie ma on racji.

Nadmienił, że stanowisko w tej sprawie Rada powinna zająć w drodze uchwały.

Radny A. Nadolny powiedział, że słusznym byłoby przekazanie sprawy Komisji Rewizyjnej, która zapoznałaby się z całym zestawem dokumentów.

Radny H. Janus dodał, że przekazanie sprawy Komisji Rewizyjnej nie będzie słuszne, jeśli na początku stycznia odbędzie się otwarcie ofert.

Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał, że nie widomo też, czy Rada ma prawo wstrzymania sprzedaży.

Burmistrz B. Janus zapytał, co miałoby być powodem wstrzymania tej sprzedaży?

Dodał, że pisma w tej sprawie p. Łukaszyk kieruje do kilku lat.

Radny P. Wojciechowski zaproponował, aby wystąpić do radcy prawnego o wydanie opinii w sprawie.

Burmistrz B. Janus poinformował, że z zapisami Ksiąg Wieczystych może zapoznać się każdy.

Radny A. Olenderski poinformował, że sprawa ta miała miejsce także w poprzedniej kadencji i już wtedy p. Łukaszyk twierdził, że działka ta należy do niego. Dodał, że organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy byłby Sąd.

Przewodniczący Rady Z. Hinz dodał, że zadaniem Rady jest podjęcie uchwały w sprawie zasadności lub niezasadności składanych wniosków. Poinformował, że przygotuje pismo podparte projektem uchwały i wersję taką przedłoży radnym na najbliższych posiedzeniach Komisji lub na sesji Rady Miejskiej.

Następnie zgłoszono wniosek następującej treści:

„Komisja GFiR upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do przygotowania pisma, które winno być przedłożone Wysokiej Radzie do akceptacji”.

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” przy  1 głosie wstrzymującym w obecności 7 członków Komisji.

 

Radny A. Olenderski poprosił członków Komisji, aby do dnia 2 grudnia br. zgłaszali propozycje do planu pracy  GFiR na rok 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz dodał, że plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok zosał już przygotowany i można z nim się zapoznać w Biurze Rady Miejskiej.

Radny P. Wojciechowski poprosił o przesłanie planu pracy Rady Miejskiej na adresy mailowe radnych.

 

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek następującej treści:

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o zmianę przeznaczenia środków finansowych przekazanych na budowę chodnika w m. Józefinowo na utwardzenie drogi przy blokach:”.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Radny H. Janus zadał pytanie związane z sprzedażą działki w m. Gościejewo.

Zapytał, czy jest to przetarg unijny i czy wszyscy członkowie UE mogą ten grunt kupić?

R. Piątkowski wyjaśnił, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra jeśli wartość nieruchomości/cena wywoławcza przekracza 100.000 zł, należy na dwa miesiące przed przetargiem wywiesić do wiadomości ogłoszenie. Dodał, że w przypadku tej nieruchomości taka sytuacja miała miejsce.

Radny H. odnośnie budynku na Pl. Powstańców, poinformował, że w latach 2002-2008 był członkiem Zarządu i budynek ten został wyremontowany i miał on wtedy zostać sprzedany ale nie zostało to na sesji przegłosowane. Dodał, że było w tedy 24 radnych i decyzją radnych nie został on sprzedany. Poinformował, że min. Pan Burmistrz głosował za tym aby budynek ten nie został sprzedany. Dodał, że nie było to jego winą, że był wtedy członkiem Zarządu.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jeśli ktoś był członkiem Zarządu, to miał na pewne rzeczy wpływ, ale Zarząd wnioskował o przydział lokali a nie o sprzedaż budynku.

Radny H. Janus dodał, że po remoncie była obawa, że ,mieszkania te zostaną zniszczone i Zarząd nie darował tych mieszkań, tylko przekazał na sesję radnym aby Rada zdecydowała, czy budynek ma zostać sprzedany czy przekazać mieszkania mieszkańcom oczekującym na liście o przydział lokalu. Dodał, że nie jest winą Zarządu, że większa część radnych zdecydowała o niesprzedaniu tego budynku.

Burmistrz B. Janus dodał, że wolą obecnego Burmistrza Gruszki był przydział tych lokali mieszkańcom.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20:05.

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno dnia 16  grudnia 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf