Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XL/290/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2014 rok

UCHWAŁA NR XL/290/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2014 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2014, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XL/290/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2014 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.     Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury.

 

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor RCK

2.

Luty

1.     Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Pruścach.

2.     Stan opracowania planu ochrony zabytków na terenie Gminy Rogoźno.

Komisja wyjazdowa

Dyrektor SP w Pruścach

 

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty

3.

Marzec

1.     Ocena działalności finansowej podległych jednostek (GOPS, ZEAPO, RCK).

2.     Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno, zapoznanie się ze stanem świadczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy.

3.     Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

4.     Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno

 

 

 

Komisja

 

 

 

 

Posiedzenie wspólne z

KGFiR

Burmistrz Rogoźna

 

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Dyrektor GDDKiA w Poznaniu

Dyrektor WZDW w Poznaniu

Dyrektor ZDP w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

Kierownik GOPS

Dyrektor ZEAPO

Dyrektor RCK

 

4.

Kwiecień

1.     Ład, czystość i porządek w gminie. Estetyka miasta, stan utrzymania zieleni.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

5.

Maj

1.     Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

2.     Projekty i plany organizacyjne szkół. Posiedzenie wspólne z Dyrektorami placówek oświatowych. 

 

 

Komisja

Burmistrz Rogoźna

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

Skarbnik Gminy

Dyrektorzy placówek oświatowych

6.

Czerwiec

1.     Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno .

2.     Informacja o przewidywanych formach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży .

 

 

Komisja

Kierownik GOPS

 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty

Przewodniczący KSSOiK

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

8.

Sierpień

1.     Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2013-2014.

2.     Przygotowanie placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

 

 

Komisja

Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty

Przewodniczący KSSOiK

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

9.

Wrzesień

1.     Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno- ocena dokonanych remontów.

Komisja

objazdowa

Burmistrz Rogoźna

Sołtysi Sołectw Gminy Rogoźno

10.

Październik

1. Podsumowanie działalności Komisji VI kadencji.

Komisja

Przewodniczący KSSOiK

Członkowie KSSOiK

 

Ponadto – w zależności od potrzeb, odbywać się będą posiedzenia Komisji zwoływane przez Przewodniczącego Komisji, względnie jej członków.

 

drukuj pobierz pdf