Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XL/296 /2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku , Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr Or.0050.0050.1.196.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.224.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 2.500,00 zł i ustala się na kwotę  51.193.714,71 zł

 

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51.193.714,71 zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 48.331.738,94 zł w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 210.534,79 zł       

2)dochody majątkowe w kwocie 2.861.975,77 zł w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.987.809 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 2.500,00 zł i ustala się na kwotę    58.486.174,86 zł

 

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.486.174,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.355.178,86 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie                  237.385,48 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.130.996,00 zł w tym:     

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  9.892.365,00 zł

 

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.254.288,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały”.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

DOCHODY

1.       W dziale Opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 2.500 zł z tytułu odsetek  od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, podlagających zwrotowi do budżetu państwa 2.200 zł oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111536.2013.4 z dnia 17.12.2013r.o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 2.500 zł

WYDATKI

1.       W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.000 zł.

2.      W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek do budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń  rodzinnych w latach ubiegłych  przez świadczeniobiorców, świadczenia  społeczne oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach posiadanych środków na kwotę +/-25.242 zł w tym zadania zlecone +/- 7.000 zł.

3.      W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków  między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 73.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.500 zł

 

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”   zwiększono o kwotę 300 zł  i dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 7.000 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf