Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Międzyleskiej w Rogoźnie w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2116

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Międzyleskiej w Rogoźnie w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 2116 o pow.2.304m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona do sprzedaży działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MU” - tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej.

 

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 25 listopada 2013 r. przetarg nieograniczony ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

Cena wywoławcza wynosi   63.000,00zł.

Ustalona w oparciu o  operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 437,33brutto ponosi nabywca działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 09:30

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.300,00zł  na konto Urzędu Miejskiego  w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 13 lutego 2014 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z  2010 r. Nr 102 poz.651 z zm.) upłynął z dniem 10 października 2013 r.

Opis terenu - działka niezabudowana, teren nieużytkowany. 

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.
 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na cztery dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

 

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

 

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów,  tj. w oparciu o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

 

drukuj pobierz pdf