Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego - Plac Karola Marcinkowskiego 12/8 w Rogoźnie

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności lokalu mieszkalnego - Plac Karola Marcinkowskiego 12/8 w Rogoźnie o pow. użytkowej 75,91m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II piętrze, z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 8,29m2, tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 8g o pow.5,93m2 i piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 8p o pow.2,36m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 8420/67966 oraz udziałem do działki gruntu nr 1816/2 o pow.810m2, objętej KW PO1O/00035035/1 wynoszącym 8420/67966.  

 

Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1816/2 o pow.810m2, położonej przy Placu K. Marcinkowskiego w Rogoźnie, plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna nie obowiązuje od 01 stycznia 2004 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 30.04.2008 r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka nr 1816/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU - tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej.

 

Na działce nr 1816/2 znajduje się:

1)       trzykondygnacyjny budynek mieszkalny, posiadający 10 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy, bez poddasza użytkowego oraz bez podpiwniczenia o łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych, wynoszącej 632,78m2,

2)       jednokondygnacyjny budynek gospodarczy, z poddaszem nieużytkowym oraz z całkowitym podpiwniczeniem, w którym znajduje się sześć pomieszczeń gospodarczych oraz cztery piwnice, o łącznej powierzchni użytkowej 46,88m2.

 

Samodzielność lokalu nr 8 w przedmiotowym budynku stwierdził Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach, zaświadczeniem nr AB-7356-35/10 z dnia 20.09.2010 r.

 

Nieruchomość wspólną stanowi:

1.       korytarz, komunikacja i kotłownia - parter budynku mieszkalnego,

2.       korytarz, komunikacja - I piętro budynku mieszkalnego,

3.       korytarz, komunikacja - II piętro budynku mieszkalnego,

4.       korytarz - parter budynku gospodarczego,

5.       korytarz, komunikacja - piwnica budynku gospodarczego.

 

Cena wywoławcza wynosi   100.000,00zł.

Ustalona w oparciu o  operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 ze zm.).

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 2.104,70brutto ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10.000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 27 lutego 2014 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru lokalu. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z  2010 r. Nr 102 poz.651 z zm.) upłynął z dniem 14 stycznia 2014 r.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na cztery dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

 Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

 

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z zm.), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie sporządzonej inwentaryzacji, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnych różnic w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży zostanie wykazana inna powierzchnia, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego.

 

W sprawie oględzin lokalu mieszkalnego należy kontaktować się z Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego (ZAMK) w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno, nr tel. 67 26 17 093.

 

 

 

drukuj pobierz pdf