Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA) w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 274/2

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Dziewczej Strudze, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GARBATKA) w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 274/2 o pow.1.445m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027199/9.

 

Zbywana działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.115.2011 z dn. 15.02.2012 r. w zakresie ustalenia warunków zabudowy na teren działki o nr ewid.274 (nr ewid. działki przed podziałem,  w wyniku którego powstała między innymi działka nr ewid.274/2) dla inwestycji polegającej na budowie nie więcej niż dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budowie drogi wewnętrznej, budowie placu zabaw, w związku z powyższym na teren działki nr ewid. 274/2 ustalono warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

 

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 01 października 2013 r. i 17 grudnia 2013 r. ustne przetargi nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi.  

 

Cena wywoławcza wynosi

działka nr 274/2  - 38.000,00zł

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca działki w kwocie 1.930,09zł brutto.   

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:30

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 3.800,00zł na konto Urzędu Miejskiego  w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 27 lutego 2014 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) upłynął z dniem 21 sierpnia 2013 r.

Opis terenu:

działka nr 274/2 - niezabudowana, niezagospodarowana, teren porośnięty samosiewami drzew i krzewów,

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach:

– RVI, grunty orne,

Przy zbywaniu działki nr 274/2 zostanie dla niej ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca działki.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na cztery dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

 

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

drukuj pobierz pdf