Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.8.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 stycznia 2014 r.

 

w sprawie przyjęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe  (Dz. U. z 1994 r., Nr 119, poz. 567 ze zm.) oraz art.40a ust.10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz.59 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przyjąć nieodpłatnie na mienie gminne nieruchomość mieszkaniową zapisaną w księdze wieczystej KW PO1O/00036294/1 w udziale wynoszącym 19458/28942, położoną w Wełnie, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), stanowiącą własność Skarbu Państwa– Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki.

 

§ 2.

W skład udziału wynoszącego 19458/28942 części w nieruchomości zapisanej w KW PO1O/00036294/1 (zabudowana działka gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 717 o pow.1.771m2) wchodzą dwa zasiedlone lokale mieszkalne Wełna 7/2 i 7/3, objęte umowami najmu na czas nieoznaczony, tj.:

1)          lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 92,44m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, skrytki (spiżarni), kotłowni i altany, położony na parterze budynku z pomieszczeniem przynależnym nr 2 usytuowanym w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 24,40m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 11684/28942 oraz udział do działki nr 717 o pow.1.771m2, objętej KW PO1O/00036294/1, wynoszący 11684/28942 o łącznej wartości 119.640,00zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złote 00/100),

2)          lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 53,34m2 składający się z 2 pokoi, korytarza, kuchni, wc, skrytki i spiżarni, położony na poddaszu budynku z pomieszczeniem przynależnym nr 3 usytuowanym w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 24,40m2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 7774/28942 oraz udział do działki nr 717 o pow.1.771m2, objętej KW PO1O/00036294/1, wynoszący 7774/28942 o łącznej wartości 70.886,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złote 00/100).

 

§ 3.

Przekazanie przedmiotowej nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 1994 r. nr 119, poz.567 ze zm.), w związku z art.40a ust.10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz.59 ze zm.).   

 

§ 4.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf