Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 02 grudnia 2013 roku o godz. 16.15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 35 /2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 2 grudnia 2013 roku o godz. 16.15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.        Stwierdzenie quorum.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok:

a)       zapoznanie się i przyjęcie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury dotyczącej projektu budżetu,

b)       zaopiniowanie ewentualnych wniosków zgłoszonych do projektu budżetu,

c)       wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

4.        Rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok.

5.        Wolne głosy i wnioski.

6.        Zamknięcie obrad.  

 

Radny H. Janus zgłosił wniosek, aby w pkt. 4 porządku obrad odbyła się dyskusja nad projektem budżetu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – dyskusja nad projektem budżetu.

Radny H. Janus zapytał, w jakim rozdziale znajduje się zaproponowana kwota 850.000zł na dowozy uczniów do szkół?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że w rozdziale 80113, §4300.

Radny H. Janus zapytał, czy środki zaproponowane przez Gościejewo i Owczegłowy z funduszy sołeckich, muszą to być całe inwestycje czy można ująć to na inne inwestycje a dopiero później będzie zwrot.

M. Kachlicka wyjaśnił, że nie są to środki unijne, są to środki z dotacji budżetu państwa i będzie je przekazywał Wojewoda.

Radny H. Janus zadał pytanie związane z programem LEADER i dotyczące świetlic wiejskich. Powiedział, że zapisane jest, że 629.256 zł w ramach programu LEADER na lata 2013. Nadmienił, że w załączniku, który dotyczy świetlic wiejskich kwota ta jest całkowicie inna. Powiedział, że kwota ta różni się o 200.000zł.

M. Kachlicka wyjaśniła, że kwota ta jest różna i wynika to z popełnionego błędu w opisie.

Radny H. Janus powiedział, że w dziale administracja zaplanowane jest 600 zł na ubezpieczenie Sołtysów. Zapytał, czy Sołtysi zawsze byli ubezpieczani?

M. Kachlicka odpowiedziała, że Sołtysi są ubezpieczani od kilku lat.

Radny H. Janus zapytał, czy radni też są ubezpieczani?

M. Kachlicka odpowiedziała, że radni nie są inkasentami podatków.

Radny H. Janus odpowiedział, że w terenie działają.

M. Kachlicka odpowiedziała, że otrzymują diety, wiec mogą się sami ubezpieczyć.

Radny H. Janus odpowiedział, że Sołtysi też je mają.

M. Kachlicka odpowiedziała, że Sołtysi są inkasentami podatków i dlatego mają dodatkowe ubezpieczenie. Dodała, że o ile dobrze pamięta, to ubezpieczenie to jest na wniosek radnych.

Radny H. Janus odpowiedział, że chyba na wniosek Sołtysów, bo radnych nie.

Radny z. Hinz zapytał, czy nie wynika to z określonych przepisów?

M. Kachlicka odpowiedziała, że nie wynika to z diety, tylko są ubezpieczeni jako inkasenci podatków.

Radny H. Janus zapytał, czy ubezpieczenie to obejmuje cały rok?

M. Kachlicka odpowiedziała, że cały rok i jest to kwota 600 zł rocznie na wszystkich Sołtysów.

Radny H. Janus zapytał, ile lamp oświetleniowych jest własnością gminy, ponieważ na naprawę tych urządzeń przekazane są  środki w wysokości 50.000zł.

Radna M. Kachlicka odpowiedziała, że szczegółowej odpowiedzi dzielić nie jest w stanie, ale wszystkie nowe budowane punkty oświetleniowe należą do Gminy Rogoźno.

Radny H. Janus odpowiedział, że jego zdaniem kwota 50.000 zł jest kwotą zbyt dużą.

Radny H. Janus poinformował, że na kulturę fizyczną i sport przekazane są środki w wysokości 926.000, bieżące utrzymanie boisk wiejskich kwota 9.000 zł. Zapytał, czy jest to z funduszy sołeckich?

M. Kachlicka odpowiedziała, że są to te boiska Gminy, które nie są uwzględnione w funduszach sołeckich czyli np. Budziszewko, Parkowo, Pruśce, Sierniki.

Radny H. Janus zapytał, czy na koszenie Sołectwa te też nie przekazują środków finansowych?

M. Kachlicka odpowiedziała, że koszenie odbywa się na koszt Sołectw w ramach funduszu.

Radny M. Połczyński dodał, że na koszt Sołectwa kupowane jest paliwo i nawóz.

Radny H. Janus zapytał, jak zostały podzielone środki na świetlice wiejskie. ( zapytanie takie zostało złożone na sesji w dniu 27 listopada br.)

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że odpowiedzi udzieli na piśmie.

Radny H. Janus poinformował, że podane kwoty są zupełnie inne w porównaniu do tych o których była mowa i które były planowane. Dodał, że środki te były dzielone na mieszkańca. Nadmienił, że ma wyliczenia ile to na mieszkańca wychodzi obecnie i ile wychodziło kiedyś.

Dodał, że palny te były robione całkowicie przed spotkaniami z Radami Sołeckimi. Powiedział, że te wioski, które zostały zrobione wg. tego podziału, straciły na tym.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie można było zrobić tego inaczej. Powiedział, że było to może 1000 zł mniej lub więcej.

Radny H. Janus dodał, chodzi o kwotę  100.000 zł.

Radny M. Połczyński poinformował, że Stowarzyszeni partycypuje w kosztach remontów świetlic. Zapytał, czy przewiduje ono budowę nowych świetlic od podstaw?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że był to ostatni nabór na remonty świetlic.

Radny M. Połczyński zapytał, czy w przeszłości była taka możliwość?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie przypomina sobie, żeby ktoś budował świetlicę od podstaw. Dodał, że były to środki na remont. Poinformował, że on nie zakładał budowy nowych świetlic.

Radny M. Połczyński poinformował, że pyta ponieważ są Wioski, które budynku takiego nie posiadają a z pewnością chciałyby mieć.

Radny A. Nadolny powiedział, że czasami postawienie czegoś od nowa wychodzi taniej aniżeli remont, dlatego w niektórych przypadkach należałoby stary budynek wyburzyć i postawić coś nowego.

Burmistrz dodał, że była możliwość remontu, modernizacji i rozbudowy świetlic.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. – wydanie opinii dotyczącej budżetu Gminy Rogoźno na  2014 rok.

Jako pierwszy głos zabrał radny Z. Chudzicki, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury w dniu 21 listopada 2013 r. członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok. Dodał, że opinia ta została przyjęta 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

Dodał, że pozytywna opinia została wydana z uwzględnieniem opinii radnego R. Szuberskiego, który swoją pozytywna opinię dotyczącą budowy promenady uwarunkował załatwieniem wszystkich formalności prawnych związanych z własnością działek a radny R. Dworzański zgłosił uwagę dotycząca uwzględnienia prac związanych z przebudową chodników w miejscowości Rogoźno.

 

Radny P. Wojciechowski poinformował, że z odpowiedzi wynika, że Gmina otrzyma zwrot 30% poniesionych nakładów z funduszu sołeckiego, który został wykonany w 2013 roku.

Zapytał, czy w budżecie środków tych nie można zaplanować po stronie dochodów?

M. Kachlicka odpowiedziała, że nie.

Burmistrz powiedział, że wszystkie złożone wnioski do projektu budżetu są zasadne, ale budżet pozwolił na ujęcie tylu na ile pozwoliły środki finansowe.

Radny H. Janus poinformował, że radni zgłaszali 30.000 zł na wydzielenie dotacji. Zapytał, z jakiego rozdziału kwota ta zostanie zdjęta?

Burmistrz odpowiedział, że kwota ta została wydzielona na podstawie analizy wydatków bieżącego roku.

M. Kachlicka dodała, że kwota ta została zdjęta: 5.000 z rozdziału 421, z usług zdrowotnych 5.000, 10.000 z zakupu usług, 10.000 z ubezpieczeń.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Z. Hinz zaproponował aby członkowie Komisji głosowali nad dwiema farmami przyjęcia opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok.

Pierwsza dotycząca wydania opinii pozytywnej, druga dotycząca wydania opinii negatywnej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski podsumowując omawianie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok dodał, że z pewnością uchwalenie tego budżetu nie będzie łatwą decyzją.

Przystąpiono do głosowania opinii nad projektem budżetu.

Sumą 2 głosów „za”  przy 6 głosach „przeciw” w obecności 8 członków Komisji pozytywna opinia w sprawie projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok nie została przyjęta.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok.

Przygotowany projekt planu pracy Komisji omówił Przewodniczący Komisji A. Olenderski. Po zapoznaniu się z projektem planu pracy członkowie Komisji mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu planu pracy.

Plan pracy KGFiR na 2014 rok zostanie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2013 r.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. wolne głosy i wnioski.

Radny M. Połczyński powiedział, że w planie inwestycyjnym na 2013 rok jest szereg wykonanych inwestycji, zapytał czy pan Burmistrz posiada wiedzę w zakresie skrzynki energetycznej i oświetlenia w m. Sierniki?

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że Gmina czeka na decyzję odnośnie pozwolenia z firmy „Enea”. Dodał, że ma nadzieję, że jeszcze w miesiącu grudniu uda się to zadanie zrealizować.

Radny P. Wojciechowski zapytał na jakim etapie jest budowa oświetlenia na ul. Brzozowej i czy jeszcze w roku 2013 zostanie zadnie to zrealizowane a jeśli nie, to czy zadnie to przejdzie na rok 2014.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że prawdopodobnie w roku 2013 zadanie to nie zostanie zrealizowanie i przejdzie na rok 2014.

 

Radny M. Połczyński w związku z negatywną odpowiedzią Dyrektora ZDP na wniosek Komisji odnośnie zamontowania progu zwalniającego na drodze 2032P w m. Sierniki, przedstawił Komisji wniosek formalny, aby na drodze tej został zamontowany znak ostrzegawczy np. „Uwaga dzieci”.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Radny R. Kinach zgłosił wniosek formalny do ZDP o zmianę organizacji ruchu i utworzenie lewoskrętu przy skręcie do Biedronki.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Radny R. Kinach zgłosił wniosek do WZDW o dodatkowe wyrównanie ul. Kościelnej, ponieważ przy posesji P. Nowak tworzą się zastoiny wody, którą przejeżdżające samochody niszczą elewację budynków.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Radny H. Janus zgłosił wniosek do Pana Burmistrza o wykonanie aktualizacji istniejących planów odnowy miejscowości Parkowo, Gościejewo oraz Owczegłowy.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Następnie radny H. Janus przedstawiając zdjęcia słupów energetycznych znajdujących się w m. Gościejewo, zgłosił po raz kolejny wniosek do Pana Burmistrza o zorganizowanie spotkania z Główną Dyrekcją firmy „ENEA”, spotkanie mogłoby zostać zorganizowane na sali w Gościejewie, gdzie temat został by poruszony.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

 

Radny H. Janus zgłosił wniosek do Pana Burmistrza o przesunięcie barierek znajdujących się na ul. Piłsudskiego ( w pobliżu sklepu spożywczego, przed przejazdem kolejowym), do granicy chodnika oraz wymalowanie znaków poziomych w tym miejscu.

Radny M. Połczyński zapytał Pana Burmistrza na jakim etapie są rozmowy prowadzone w sprawie kawałka drogi prowadzonej do torów kolejowych ponieważ odbyło się takie spotkanie, podczas którego Przedstawiciel Zarządu Kolei obiecał, że będzie zapewniona współpraca w tym temacie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że na spotkaniu  poinformowano, że Kolej podejdzie do tematu po zakończonym wykonaniu  studium wykonalności na trasie Poznań-Piła.

Burmistrz poinformował, omawiane barierki zostały postawione na jego wniosek w celu ochrony nowo powstałego w tym miejscu chodnika.

Wniosek zgłoszony przez radnego H. Janusa został przyjęty 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Następnie radny H. Janus przedstawił zdjęcia nowo wyremontowanej drogi na ulicy Fabrycznej, na której cały czas ustawiony jest znak ograniczający prędkość do 30km/h oraz tablica informująca o wybojach, których nie ma.

Dodał, że po remoncie drogi znaki te powinny zostać usunięte.

Radny zgłosił wniosek formalny o usuniecie tych znaków.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił Pana Burmistrza o wypowiedź w tym temacie.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że wniosek może zostać złożony, ale znaków i tak nie usunie.

Radny H. Janus zapytał Pana Burmistrza dlaczego taka jest jego decyzja?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to jego sprawą.

Radny H. Janus odpowiedział, że Gmina nie jest tylko Pana Burmistrza.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że poprosił Pana Burmistrza o wypowiedź w temacie ponieważ jeśli byłoby jakieś konkretne uzasadnienia decyzji Pana Burmistrza, wówczas wiedziałby jaj zagłosować.

Radny H. Janus zapytał jakie jest uzasadnienie decyzji Pana Burmistrza?

Pan Burmistrz odpowiedział, że uzasadnieniem jest dobro mieszkańców.

Radny H. Janus odpowiedział „ to może na innych drogach też zróbmy 30, może najlepiej wszędzie postawmy 30km/ha”.

Głos w temacie zabrał również radny A. Nadolnego, zdaniem którego ustawione w tym miejscu znaki powinny zostać usunięte.

Głos zabrał również Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, który poinformował, że należałoby się zastanowić nad odcinkiem drogi przy kanalizacji, natomiast na odcinku drogi od wjazdu na oczyszczalnię ścieków do ronda co 4 miesiące są łatane dziury. Dodał, że odcinek koło Pogotowia Ratunkowego jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Nadmienił, że należy się liczyć również z tym, że jeśli będzie znak 50 km/ha, to kierowcy i tak pojadą z prędkością bliską 70 km/ha.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o przestawienie znaku 30km/ha z tablicą informującą o wybojach w pobliże wjazdu do firmy „AGRO-MECH” oraz w pobliże wjazdu do przychodni „OMEGA-MED.”

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 8 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o ponowne zainstalowanie znaku 10t nośności na moście w m. Cieśle.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że za mostem mieści się żwirownia Pana Dąbrowskiego i ustawienie takiego znaku uniemożliwi dojazd do zakładu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy most ten przeszedł odpowiednie badania na wytrzymałość?

Burmistrz odpowiedział, że badań takich nie robiono.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przygotowanie odpowiednich informacji, czy most ten taka nośność wytrzymuje.

Radny A. Jóźwiak dodał, że podobna sytuacja jest na mostach na Rzekach Wełna i Flinta, gdzie ustawione są znaki 20t, a zastawy wożące towar maja po 40 t. Dodał, że na jednym z posiedzeń Komisji sytuację tę tłumaczył Pan Jeran, który poinformował, że nie można tych mostów zamknąć, ponieważ musiałoby zostać zapisane w projekcie, że mosty zostaną w przeciągu 1-2 lat naprawione, a jeśli nie ma takich środków finansowych, to nie można tego zrobić.

Radny H. Janus odpowiedział, że znaki ustawione są.

Radny A. Jóźwiak odpowiedział, że znaki są ale nikt ich nie egzekwuje. Dodał, że na moście w Wełnie jest ograniczenie do 20 t a zastawy przewożące towar ważą więcej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski dodał, że należałoby wziąć pod uwagę, co by było, gdyby most, który należy do gminy uległby zarwaniu. Nadmienił, że z pewnością osoba, pod którą most by się zarwał wystąpiłaby do gminy o odszkodowanie.

Burmistrz powiedział, że jeśli Komisja widzi taką potrzebę, to może przegłosować wniosek o ustawienie znaku 10 t na moście w Cieślach.

Radny R. Kinach dodał, że nienależny pochopnie podejmować decyzji.

Radny H. Janus poinformował, że ten znak został tam na wniosek pana burmistrza ustawiony, a teraz pan burmistrz dziwi się radnym, że chcą go z powrotem w tym miejscu postawić.

Burmistrz odpowiedział, że znaku w tym miejscu nie ma, ponieważ ktoś go ukradł.  Decyzja o jego ustawieniu w tym miejscu podjęta została wraz z Wójtem Wągrowca w celu uniemożliwienia przejazdu samochodom wożącym towar z nielegalnej żwirowni, która powstała za mostem ( na terenie gm. Wągrowiec).

Radny R. Kinach zapytał, czy most wytrzyma więcej niż 10 t?

Burmistrz odpowiedział, że wytrzyma i posiada na to opinie, prowadzona jest również ewidencja tego mostu.

Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny o przekazanie tej opinii członkom Komisji do następnego posiedzenia Komisji ( za dwa tyg. tj. 16.12.2013 r.).

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”.

Radny A. Jóźwiak zapytał pana burmistrza czy Urząd może ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów na wybudowanie drogi w Wełnie?

Pan Burmistrz odpowiedział,  że z wnioskiem takim już do Urzędu Marszałkowskiego wystąpił.

Radny A. Jóźwiak przypomniał, że kiedyś na Komisji zgłoszony był wniosek do Dyrekcji Kolei w Poznaniu o wycięcie suchych konarów przy stacji kolejowej w Parkowie. Zapytał, czy została udzielona jakaś odpowiedź w tej sprawie?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że posiada przy sobie dokumentację związaną z zgłaszanymi wnioskami i po zakończonej Komisji udzieli odpowiedzi na pytanie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18:30

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 13 stycznia 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf