Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLI/302/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019

UCHWAŁA NR XLI/302/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019

 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1.  Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XLI/302/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 r.

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

  na lata 2014-2019

 

WSTĘP

 

Przemocą w rodzinie określane jest „ każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody”. 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm. ) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

 

Rodzaje przemocy:

1.       Przemoc fizyczna- jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie życia.

2.       Przemoc seksualna- to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.

3.       Przemoc psychiczna- to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.

4.       Przemoc ekonomiczna- to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.

5.       Zaniedbanie- to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

Przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo znęcania się nad rodziną, z art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Przemoc w rodzinie na tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki spostrzega ona samą siebie , sprawcę oraz innych ludzi.

Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwłocznego podjęcia działań zawartych w niniejszym programie.

 

Program Przeciwdziałania Przemocy Gminy Rogoźno ma  charakter długofalowy. Działania Programu obejmują lata 2014-2019. W miarę potrzeb i sytuacji społecznej zadania Programu mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom.

 

I. Analiza problemów społecznych na terenie gminy Rogoźno

 

W celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań niezbędne jest dokonanie analizy problemów społecznych w gminie, z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.

 

Jak wynika z danych statystycznych bite kobiety stanowią w Polsce przeciętnie 18% , w małych gminach miejskich wskaźnik ten wynosi 25%. Natomiast na każde 100.000 dzieci w Polsce, 250 do 300 jest maltretowanych, co stanowi około 135 dzieci w naszym środowisku. Z naszego doświadczenia wiemy, iż dane te są mocno zaniżone.

Zespół Interdyscyplinarny w 2011 roku spotkał się 4 razy, w 2012 roku 15 razy, natomiast w 2013 roku aż 27 razy. Obecnie w miesiącu styczniu 2014 roku wpłynęły już 2 Niebieskie Karty z Komisariatu Policji w Rogoźnie.
Ponadto permanentnie osoby krzywdzone zgłaszają się do prawnika, lekarza, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.
Od 19 lat prowadzimy w naszym środowisku różne grupy wsparcia, w tym rodzinną grupę wsparcia dla osób, które doznały przemocy oraz dwie grupy korekcyjne dla dzieci – ofiar przemocy.

                              

Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy, w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nieujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania.

 

 

II.Cele Programu

 

Celem Programu jest:

1)       zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Rogoźno

2)       zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

3)       zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 

Cele ogólne będą realizowane przez:

1)       budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy

2)       diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie gminy Rogoźno

3)       podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie

4)       udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

5)       oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie

 

 

III. Założenia Programu

 

Realizacja celów Programu zakłada:

1.       uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie

2.       promowanie modelu rodzinny wolnej od przemocy

3.       edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie

4.       działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy

 

 

IV.Program jest spójny z programami:

1.       Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy

2.       Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020

3.       Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

1.       ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  2005 r. Nr.180, poz. 1493 z późn. zm.)

2.       ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 z późn. zm.)

3.       ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1912 r. , poz. 1356 z późn. zm.)

4.       Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2010 r. Nr 125 poz.842)

 

 

V.Zasoby gminy Rogoźno w zakresie realizacji Programu:

1.       Zasoby ludzkie- specjaliści z różnych dziedzin

2.       Zasoby instytucjonalne- instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą:

-         ośrodek pomocy,

-         komenda policji,

-         gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,

-         placówki oświatowo- wychowawcze,

-         zakład opieki zdrowotnej,

-         organizacje pozarządowe,

-         parafie,

 

 

VI.Czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu:

 

1.       poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym,

2.       dobra znajomość środowiska przez pracowników socjalnych,

3.       dobra współpraca służb i instytucji na terenie gminy oraz poza nią,

4.       otwartość i chęć współpracy specjalistów,

5.       silne więzi w rodzinie,

6.       chęć zmiany i wyjścia z kryzysu

 

 

VII. Harmonogram realizacji celów programu

 

CEL

FORMA PRACY

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

MIEJSCE

I. PROWADZENIE PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZAKRESIE PRZECIDZIAŁANIA PRZEMOCY

1)DIAGNOZOWANIE PROBLEMU
- WYWIAD ŚRODOWISKOWY
- OGLĘDZINY OFIARY
- INFORMACJA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
- BADANIA PSYCHOLOGICZNE

W ZALEŻNOŚĆI OD POTRZEB

PSYCHOLOG, KURATOR, SĄDY, POLICJA, PEDAGOG SZKOLNY, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE- PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY SOCJALNI

PUNKT INFORMACYJNO KONSULATYCYJNY DO PSRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY - ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -
UL. NOWA 4 ROGOŹNO

2) PORADY PRAWNE
- PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
- MEDYCZNE
- SOCJALNE

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

PSYCHOLOG, KURATOR, SĄDY, POLICJA, PEDAGOG SZKOLNY, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE- PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY SOCJALNI

- PUNKT INFORMACYJNO-KONSULATYCYJNY DO PSRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY - ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -
UL. NOWA 4 ROGOŹNO

3) INTERWENCJA
- ZAPEWNIEIE BEZPIECZEŃSTWA OFIERZE
- USTALENIE PROGRAMU POMOCY I WSPARCIA

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

PSYCHOLOG, KURATOR, SĄDY, POLICJA, PEDAGOG SZKOLNY, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE- PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY SOCJALNI

- PUNKT INFORMACYJNO-KONSULATYCYJNY DO PSRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY - ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -
UL. NOWA 4 ROGOŹNO

II. ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDYKACYJNO-TERPAEUTYCZNE

1) PROWADZENIE RODZINNEJ GRUPY WSPARCIA

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY

-PUNKT INFORMAYCJNO-KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY -
ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
-PORADNIA PPP

2) PROWADZENIE TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI OFIAR PRZEMOCY

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY

-PUNKT INFORMAYCJNO-KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY -
ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
-PORADNIA PPP

3) TERAPIA INDYWIDUALNA DLA OSÓB DOROSŁCYH I DZIECI

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

ZESPÓŁ INTERDYSYPLINARNY

-PUNKT INFORMAYCJNO-KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY -
ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
-PORADNIA PPP

III. PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY-(DZIECI I DOROSŁYCH)

1) ZAJĘCIA WARSZTATOWE

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

PSYCHOLOG, KSIĄDZ KURATOR, SADY, POLICJA, PEDAGOG SZKOLNY, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE- PRZESTAWICIELE, PRACOWNICY SOCJALNI, ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

-PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY- ROGOŹNO  UL. FABRYCZNA 5

2) ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

3) SEMINARIA

 

IV. POMOC RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PRZEMOC

1) „SZKOŁA DLA RODZICÓW - ZAJĘCIA

W zależności od posiadanych środków finansowych przez GKRPA w Rogoźnie

PSYCHOLOG, KSIADZ, KURATOR, SĄDY, POLICJA, PEDAGOG SZKOLNY, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE-PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY SOCJALNI, ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

-PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY – ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5

- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. NOWA 4 ROGOŹNO

- OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ „SEP-MED.” UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 4 ROGOŹNO
- PLACÓWKI OŚWIATOWE
- KOMISARIAT POLICJI W ROGOŹNIE

 

2) POMOC SOCJALNA

 

3) MONITOROWANIE I WSPARCIE MEDYCZNE

 

4) ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W TYM PROMOWANIE ZAJĘC TRENING ZASTĘPOWANIA „AGRESJI”

 

5) POMOC PRAWNA

 

6) MONITOROWANIE PRZEZ POLICJĘ I SĄDY

 

V. ZAPEWNIENIE OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OFIAROM PRZEMOCY

1) WYPROWADZENIE SPRAWCY

NATYCHMIASTOWY

PSYCHOLOG, KURATOR, SĄDY, POLICJA, PEDAGOG SZKOLNY, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE- PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY SOCJALNI

-PUNKT INFORMACYJNO-KONSULATACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY – ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5
- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – UL NOWA 4 ROGOŹNO
- OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ „SEP-MED.” UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 4
- KOMISARIAT POLICJI W ROGOŹNIE

2) EWENTUALNE ZABEZPIECEZENIE OFIARY UMIESZCZENIE W OŚRODKACH WSPRACIA – NAJBLIŻSZEJ RODZINIE

VI. INFORMOWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO O FORMACH POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZIENIE I OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

1) ULOTKA

Według potrzeb

ZEPSÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

2) INFORMACJA W GAZECIE LOKALNEJ

 

3) UMIESZCZENIE NA STORNIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA

 

 

 

VII. POSZERZENIE I AKTUALIZOWANIE WIEDZY WSRÓD RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH I SPOŁCZENYCH NA TEMAT PRZEMOCY

1) SZKOLENIA NA TEMAT PRZEMOCY DLA NAUCZYCIELI, RODIZCÓW SŁUŻBY ZDROWIA, KOMISJI INTERDYSCYPLINARNEJ, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, POLICJI
-WARSZTATY
-KONFERENCJE
-WYKŁADY

Według potrzeb

ZEPSÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
- PRZEWODNICZĄCA
- ZASTĘPCA

-PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY ROGOŹNO UL. FABRYCZNA 5

2) OPRACOWNIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW

 

 

 

 

Monitorowanie :

 

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu  o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację.

 

Finansowanie Programu:

 

Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy Rogoźno(Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,) dotacji oraz ze środków poza budżetowych pozyskanych z innych źródeł.

 

 

drukuj pobierz pdf