Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Uchwała Nr XLI/305/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.         Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 808.364,00 zł i ustala się na kwotę 49.778.849,00 zł

 

2.         Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 49.778.849,00 zł z tego:

1)       Dochody bieżące w kwocie  44.583.140,00 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie  5.195.709,00 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.590.309 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.         Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 808.364,00 zł i ustala się na kwotę 49.374.299,02 zł

 

4.         Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 49.374.299,02 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie               43.687.330,02 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie 5.686.969,00 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  4.987.469 zł.

 

5.         § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.988.247 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6.         § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gminy i w kwocie 1.171.579 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

7.         § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 5.697.439 zł z tego:

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.228.585 zł w tym na:

a)       zadania bieżące      3.158.585 zł

b)       zadania majątkowe                     70.000 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.468.854 zł  w tym na:

a)      zadania bieżące     2.108.854 zł

b)      zadania majątkowe                 360.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

8.         § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2014 rok”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf