Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Uchwała Nr XLIII/321/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 marca 2014 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogożna z dnia 28 lutego 2014 roku wprowadza się stępujące zmiany:

 

1.                  Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 50.789,00 zł i ustala się na kwotę 49.849.638,00 zł

 

2.                  Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 49.849.638,00 zł z tego:

1)                   Dochody bieżące w kwocie            44.653.929,00 zł

2)            dochody majątkowe w kwocie          5.195.709,00 zł

w tym:

a)                   środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.590.309 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.                  Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę         50.789,00 zł i ustala się na kwotę 49.445.088,02 zł

 

4.                  Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi       49.445.088,02 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie            43.758.119,02 zł

2)  wydatki majątkowe w kwocie      5.686.969,00 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  4.989.013 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.                  § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.008.247zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6.                  § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gminy  w kwocie 1.212.959 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.                  § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
5.699.639 zł z tego:

1)                   dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.240.785 zł w tym na:

a)                  zadania bieżące 3.170.785 zł

b)                  zadania majątkowe                 70.000 zł

2)                   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.458.854 zł  w tym na:

a)                  zadania bieżące 2.098.854 zł

b)                  zadania majątkowe              360.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8.                  § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 § 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 285.000 zł oraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  5.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf